Sunday, April 19, 2020

گفنگو پیرامون برخی درسهای فلسفه سیاسی کرونای حکیم

پیرامون برخی از درسهای فلسفه سیاسی «کرونای حکیم» و ازجمله اعلام وضعیت اضطراری در جهان؛ برخلاف آن چه که نظام سرمایه داری سالهای متمادی است که با خاموش و سرکوب کردن اعتراضات برعادی بودن وضعیت اصرارداشته است و اکنون هم وقتی با غافلگیری بزرگ و بروز ناکارآمدی، ناگزیرشده است با تلاش برای باصطلاح جبهه مشترک دولت ها و سرمایه داران با مردم علیه دشمن مشترک سعی دارد که بدین طریق وضعیت را کنترل کرده و آن را صرفا به دفع یک ویروس پیوندبزند... رقابت های قدرت ها و موارددیگری از درسهای کرونا... هم چنین درموردسیاست مصونیت گله ای و داروینستی مالتوسی رژیم ایران و بحران الهیات شیعه و....

Thursday, April 02, 2020

بیواقتصادسیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی

بیواقتصادسیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی!
در شرایطی که ابعادپاندمی کرونا هردم گسترده تر می شود و در حال پشت سرگذاشتن شاخص یک میلیون مبتلا و دههاهزارمرگ است، و تقریبا نیمی از جهان کمابیش در حال قرنطینه هستند و در شرایطی که نگرانی و هراس از آینده دامن می گیرد، و گسست در زنجیره تولید و تجارت و توزیع بویژه در حوزه کشاورزی و تولیدموادغذائی و توریسم و یا صنعت حمل و نقل و... تشدید می گردد؛ چنین روندی سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی را وادار به انتشاراعلامیه مشترک و هشداردهنده ای نسبت به خطرفقر و قحطی و کمبودموادغذائی در جهان ساخته است.