Monday, July 14, 2014

درپاسخ به یک انتقاد

در پاسخ به یک انتقاد: آیا نگاه و ارزش گذاری جنسیتی بر مقاله خاورمیانه و بحران زایمان حاکم است؟

دوستمان، رزای عزیزیادداشتی برزیرنویس مقاله بحران زایمان گذاشته است* که با تشکرصمیمانه از نقدتیزو ابرازنظرش، با پای بندی به ضرورت  پاسخ گوئی و دیالوگ، نکات زیر در پاسخ به آن است: 

Friday, July 04, 2014

!خاورمیانه ناتوان از زایمان طبیعی

خاورمیانه و بحران زایمان!


انباشت تضادهای حل نشده و گشودن جعبه پاندورا افسانه نیست، واقعیت دارد!
خاورمیانه بیماراست و ظهور و عروج ناگهانی و پیشروی های برق آسا و غافلگیرکننده نیروهای واپسگرا و نابهنگامی همچون داعش، تسخیردومین شهربزرگ عراق با جمعیت دومیلیونی و تکریت و سایرنواحی درطی مدتی کوتاه، نفوذباطراف بغداد و  تهدید پایتخت، همه و همه بیش از آن که خودِ بیماری باشند علائم بیماری هستند: