Tuesday, August 30, 2016

در پاسخ به یک ملاحظه انتقادی

در پاسخ به یک ملاحظه انتقادی
در ذیل مقاله بررسی"اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه 67، از خلال بررسی سه رویکردبه آن" یادداشت کوتاهی توسط رفیقی نگاشته شد که در اینجا هم یادداشت و هم پاسخ من به آن را مشاهده می فرمائید!

Friday, August 26, 2016

بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی

بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از خلال نقدسه رویکرد به آن!
موضوع بحث: سندی شنیداری توسط منتظری جانشین وقت خمینی، و به عنوان دومین فرد در ساختارهرم قدرت، گرچه با تأخیری غیرموجه و غیرقابل جبران، در اعتراض به جنایت گسترده قتل عام زندانیان سیاسی مرداد و شهریورماه 67 که رژیم منکرآن بوده و در این مدت همه توش و توان خود را برای بفراموشی سپردنش بکارگرفته است، منتشر می شود و بازتاب گسترده ای هم پیدا می کند. تا آنجا به جنبش دادخواهی مربوط می شود، طبیعی ترین و اولیه ترین واکنش نسبت به این واقعه مهم قاعدتا می باید این می بود که چگونه جنبش دادخواهی، خانواده های قتل عام شدگان و کنشگران اجتماعی و گروه های چپ و همه آزادیخواهان از فرصتی که به بدلیل شکاف بالائی ها برای بسیج افکارعمومی و تقویت جنبش دادخواهی بوجودآمده است، بهره جویند ( آیا افشاءسندی دست اول پیرامون بزرگترین جنایت تاریخی حکومت اسلامی می تواند مهم نباشد؟!). 

Saturday, August 06, 2016

ترفندتازه و موذیانه قوه قضائیه پیرامون مذاکره با اروپا در باره حقوق بشر

هدف رژیم از اعلام آمادگی برای مذاکره با اروپا در باره حقوق بشر!
از آن جا که رژیم اسلامی بدلیل ابعادکشتاردولتی در سطح جهان انگشت نما شده و برای کاهش اعدام ها تعدادبیشمارزندانیان زیرفشارقراردارد، برای مقابله با آن به ترفندجدید و موذیانه ای متوسل شده است: