Saturday, August 06, 2016

ترفندتازه و موذیانه قوه قضائیه پیرامون مذاکره با اروپا در باره حقوق بشر

هدف رژیم از اعلام آمادگی برای مذاکره با اروپا در باره حقوق بشر!
از آن جا که رژیم اسلامی بدلیل ابعادکشتاردولتی در سطح جهان انگشت نما شده و برای کاهش اعدام ها تعدادبیشمارزندانیان زیرفشارقراردارد، برای مقابله با آن به ترفندجدید و موذیانه ای متوسل شده است:
علام آمادگی برای مذاکره با اروپا پیرامون حقوق بشر و اعدام ها در اساس نیرنگ تازه و باصطلاح تیری است که چندین هدف را دنبال می کند: از یکسو اروپا را در برابرآمریکا به بازی می گیرد، از سوی دیگر برآن است که تا طی بجث و مذاکرات پرچالشی که معلوم نیست چقدرطول بکشد، نه فقط تمرکزافکارعمومی جهان را از خشونت های ارتکابی خود کاهش دهد، بلکه پروژه ای را که سالهاست در درون رژیم مطرح است وجه المصالحه ای برای رسمیت بخشیدن به کشتار است. کاهش شماراعدامی ها که در بهترین حالت از 30 درصدکل اعدام سالانه  که در این سالها رژیم به شدت بر میزان آن افزوده است فراتر نمی رود. بطوری که حتی کاهش فرضی 30 درصدی هم قادر نخواهد بود که جایگاه نخست رژیم اسلامی را  در میان کشورهای های آدم کش تغییر دهد. برطبق این معامله رژیم  با کاستن از شماراعدامی ها که اساسا از میان مجرمان کوچک مربوط به اعتیاد و انواع جرائم مشابه صورت می گیرد و حتی زندان های رژیم هم دیگر جائی برای تلنبارکردن آن ها ندارند، امتیازات مهمی چون برسمیت شناختن احکام باصطلاح شرعی و مبتنی بر حقوق بشراسلامی از اروپا و نهادهای بین المللی بدست آورد؛ بدون آن که ناگزیرگردد تن به تغییراحکام و قوانین قرون وسطائی خود، از جمله حق خونخواهی یا حق عفو توسط صاحب دم بدهد. بهمین دلیل این باصطلاح کاهش از طرقی  چون بخشودگی صاحبان خون  و تدابیرمشابه که خدشه ای براحکام حقوقی و اسلامی وارد نسازد  صورت خواهدگرفت. نا گفته نماند تا آنجا که به رژیم مربوط می شود، در این معامله بسیار بعیداست که کاهش رقم مطلق اعدام ها، شامل جرم های باصطلاح سیاسی و یا جرم هائی بشود که رژیم آن را معارضه و محاربه با نظام می داند.  برعکس در صورت توافق، بیم آن می رود که کاهش اعدام زندانیان غیرسیاسی با افزایش اعدام مخالفان نظام همراه شود.  و البته در صورت عدم توافق، رژیم مدعی خواهد بود که این اروپا بوده است  که گویا نخواسته از آمادگی و "رعونت" دولت اسلامی برای کاهش اعدام ها استقبال کند! بطورمشخص درموردکشتاراخیر20 نفر از شهروندان کرد و سنندجی.. که همراه با نقض کامل رونددادرسی عادلانه و بیطرفانه  بوده است، رژیم با بکارگیری عناوینی چون تکفیری و تروریستی و وابسته به خارج و امثال آن می کوشد که از حساسیت عمومی نسبت به این نوع کشتارها بکاهد. هم چنان که با علام آمادگی مذاکره با اروپا در پی آن است که صدای اعتراض شهروندان و کنشگران داخلی و خارجی را نسبت به جنایات خود خاموش و بی اثرکند. از همین رو برای خنثی کردن این ترفند و نیز هرنوع مذاکره و معامله ای که چراغ سبز و مجوزسکوت در برابرکشتارهای رزیم را بدهد، لازم است که دامنه کارزارهای اعتراض توسط ی جامعه، نهادهای مدنی و نیز جریان ها و گروه های سیاسی مدافع دموکراسی و عدالت در خارج کشور حول محکوم کردن این جنایت، و نحوه دادرسی آن  و هرنوع معامله احتمالی گسترش یابد.  کمپین های "نه" به اعدام باید بیش از پیش گسترش یاید.

 قوه قضائیه کشتارمی کند و وزارت خارجه حمایت!
اعدام فله ای 20 انسان
! بیانیه* وزارت خارجه در دفاع و حمایت از این اعدام های جنایتکارانه نشان می دهد که در کشتار و شکنجه و سرکوب مخالفان نظام اختلاف و دعوائی بین دوجناح حکومتی وجود ندارد. قتل و کشتاربیرحمانه 20 تن از شهروندان تحت عنوان عضویت در یک گروه «تکفیری و تروریستی»، بدون طی تشریفات قانونی حتی خودر ژیم یک باردیگرماهیت خشن و جنایتکارانه رژیم اسلامی را که هم اکنون هم کشورایران را در رتبه نخست جهان به لحاظ میزان اعدام و کشتاررسمی شهروندان توسط دولت قراراداده است، به نمایش گذاشت. مراحل صدوراین نوع احکام عموما با سلولهای انفرادی، اعترافات اجباری و با توسل به انواع شکنجه و فشارهای جسمی و روحی که عنوان اسلامی تعزیر را یدک می کشند، و تشکیل دادگاه های کاملا نمایشی در پشت درهای بسته ای که احکام آن پیشاپیش توسط بازجویان و نهادهای امنیتی تعیین و دیکته می گردد، همراه است. زمان و ابعاداین اقدام که با محکومیت مجامع حقوق بشرجهانی همراه شده است، در عین حال بیانگرچندین نکته است:
سیاست افزایش خشونت و ارعاب از طریق کشتاررسمی در حل مناقشات و معضلات اجتماعی و سیاسی بزرگی که رژیم با آن مواجه است. در عین حال بخشی از یک تهاجم عمومی به سبک زندگی است که حاکمان نمی پسندند و برای کنترل جامعه نافرمان در حوزه های گوناگونی چون حجاب و مراسم موسیقی و آموزش و خطرگسترش اعتراضات حاشیه نشین ها … و برای ایجادباصطلاح یک جامعه اسلامی بکارگرفته اند.
-
دامن زدن به شکاف ها و تنش های قومی و ملی و مذهبی که هم چون آتشی زیرخاکستر زبانه می کشد!
-
این باصطلاح قدرت نمائی در عین حال نشان دهنده ترس رژیم از شکنندگی و آسیب پذیری اش از زبانه کشیدن خشم نهفته در اعماق جامعه استت.

-در عین حال پاسخی است به رقبای منطقه ای خود-بویژه عربستان- که تلاش می کند از این نارضایتی عمومی بهره جسته و برخی گروه ها و جریانات را در خدمت منافع و رقابت و منازعاتش با حکومت اسلامی ایران جذب و همراه کند.    

No comments: