Tuesday, March 27, 2012


مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها!

 


Monday, March 19, 2012

!سال جدید برهمه عزیزان خجسته باد


چگونه سالی ؟!

بنظرمی رسد سال مخاطره آمیزی درپیش رو داشته باشیم  ولاجرم بهمان میزان سالی با مسؤلیت سنگین برای همه مدافعان آزادی وبرابری اجتماعی.
سالی که سپری شد  دستخوش برخی تحولات و دگرگونیهای داخلی وبین المللی مهمی بود که دربطن خویش پرورش دهنده سمت وسوی رویدادهائی است که سال جدید آبستن آن است. درآستانه سال نو نگاهی به سرخط برخی از آنها بیافکنیم:

Tuesday, March 13, 2012بازهم درباره پوست اندازی سازمان اکثریت

کدام نمایندگان مستقل مجلس؟!
کدام اپوزیسیون متحدشده حول استراتژی انتخابات آزاد؟!
کدام جامعه جهانی وکدام نوع کمک ها؟!
چشمی به این سو  وچشمی به آن سو!
هرچه زمان می گذرد،بهترمعلوم می شود که سازمان اکثریت که علاقمنداست هم چنان "ردای چپ" را بردوش خویش بیافکند وازآن مایه بگذارد،درحال پوست اندازی جدیدی است.البته ناگفته نماند که اکثریت هیچ وقت ازعملکردخود درسالهای پس ازانقلاب انتقادی ژرف ومعطوف به ریشه ها نکرده است مگربرخی انتقادات سطحی وصوری برای ماندن روی آب و حفظ استعدادموج سواری. بنابراین پوست اندازی جدید نمی تواند چیزی جز صراحت دادن به همان بنیان های بازمانده- که دراساس وکنه خود آستان بوسی قدرت های برترصحنه سیاسی است- دروضعیت جدید باشد. 

Wednesday, March 07, 2012

نگاهی به چندچالش پیشاروی  جنبش زنان

الف-معمولا ماعادت داریم که جهان وسپهرمبارزه را یا سفید سفید یا سیاه سیاه به بینیم وبهمین دلیل رنگ خاکستری را که ترکیبی است ازتضاد ها و  ازقضا خیلی هم وسیع است نبینیم. برهمین سیاق عادت داریم یا جنبش زنان را یکدست وفراطبقاتی به بینیم ویا اگر  واقعیت طبقاتی و  طیف بندی آن را  که درجامعه طبقاتی گریزناپذیراست درمد نظربگیریم فقط پراکندگی وتشتت را مشاهد کنیم.

Tuesday, March 06, 2012

اتحاد و همکاری؛ ‌چگونه و با کدام نیروها*؟ 

* نزدیک به بیست و پنج سال طیفهای چپ سرنگونی طلب برای همکاری و اتحاد عمل دور هم جمع شدند، اما هر بار این تلاش ها به بن بست خورد. در نتیجه جمع ها کوچکتر شدند، ‌فاصله ها از هم بیشتر شد، اعتمادها شکسته شد، طوری که این روزها غر زدن و بی عملی در جامعه سیاسی ما فضیلت شده.

Thursday, March 01, 2012

 
پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم!
تقی روزبه
به احتمال زیاد فردا رژیم اسلامی سوت وکورترین انتخابات تمامی سه دهه عمر ننگین خود را برگزار خواهد کرد."انتخاباتی" که شاید رژیم برای اولین بار تمامی هم وغم خود را برای  خاموش نگهداشتن تنورآن بکاربرده  وکوشیده که هیچ گونه رنگ وجلای واقعی  نداشته باشد.چراکه خامنه ای وهمکاسه های او درعیان وخلوت باین باوررسیده اند که با انتخابات دیگرهرگز نباید بازی کرد.چراکه ممکن است دردستمان منفجرشود واین بار کل خرمن هستمی امان را خاکسترکند گرچه  انتخابات کنونی نمایشی ترین وبی محتواترین انتخابات رژیم است، اما این به معنی فقدان اهمیت آن ویا نادیده گرفتن پی آمدهای آن نیست. برعکس  درفضای ملتهب کنونی وصف آرائی های موجود حتی برگزارنکردن "انتخابات"  دارای پی آمدهای اجتناب ناپذیری بویژه درعرصه رقابت باندهای درونی قدرت ودامنه  مانوررژیم است. برخی  ویژگی وپی آمدهای مهم این نمایش انتخابی را می توان به شرح زیربرشمرد: