Saturday, July 30, 2016

این تصویر، نشان پیروزی است یا نمایش پیروزی یک شکست خورده؟

به این تصویرنگاه کنید: آیا نشان پیروزی است یا نمایش پیروزی؟!ژوئیه30 

0,,19436831_303,00
روزگارسپری شدگان!
نبرددون کیشوت با آسیاب های بادی را همه خوانده ایم، و از حماقت بی کران نهفته در کسانی که روزگارشان سپری شده و لی هم چنان مدعی اند که در حال ساختن تاریخ اند، بسی خندیده ایم. اما کتاب دون کیشوت به این دلیل به یکی از ماندگارترین آثارادبی تبدیل شده که نشان داده است این حماقت فقط محدود یه یک نفر و یا یک دوره خاص نبست، بلکه مشمول رفتارهمه جریاناتی است که روزگارشان سپری شده اما از تشریف بردن به موزه تاریخ امتناع می ورزند. از قضا در روزگارما، تلاش هر روزه ای که جمهوری اسلامی برای ماندن خود و سرکوب انجام می دهد یکی از برجسته ترین نمونه های تاریخی رفتار»روزگارسپری شدگان» است. تلاش مذبوحانه ای که رژیم درموردماهواره ها صورت می دهد یکی از این نمونه های برجسته است. وقتی وزیرارشادرژیم اعلام کرد که در ممنوعیت ماهواره شکست خورده ایم و بیش از هفتاددرصدمردم از آن استفاده می کنند، انگار که عرش کبریا به لرزه افتاده باشد، جناح ارزشی،رانتی، نظامی که برای هرمعضل کوچک و پزرگ، پاسخ اش عضله نشان دادن و ممنوعیت و دیوارکشیدن است، رگ غیرتش جنبید و فریادبرآورد که چه کسی گفته است ما شکست خورده ایم؟! و برای آن که اثبات کند که هم چنان پیروزمطلق همه میدان هاست، بر آن شد که یک حماسه بزرگ بیافریند! تصویرزیرحکایت این «حماسه بزرگ» است: دوربین ها و لودری که تنی چند از اجسادسپاه منهدم شده را به آسمان برده است، همه و همه در حال ثبت لحظه های حماسه هستند. رژیم مدعی است که بیش از صدهزار جسد از دشمن عنیمت گرفته است!. در کناردیگرجنگ هائی که جریان دارد این هم جنگی از نوع دیگراست. جنگ شکست خورده یک دولت رسمی علیه سبک زندگی که نیاز به دستکاری صورت مسأله و نمایش پیروزی دارد!

Tuesday, July 19, 2016

نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها

تصویری که بیانگرعمق بحران و آنتاگونیسم نهفته در آن است!
نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها!
ترکیه وارددوره تازه ای از بحران های بزرگ می شود!
با این گزاره معروف آشنائیم: جنگ ادامه سیاست است به شکلی دیگر. می توان همین عبارت را درموردکودتا هم بکاربرد. وقتی کودتا کاربرد پیدامی کند که در کشاکش و منازعه درون و پیرامون ساختارقدرت، وفاق حول تقسیم قدرت و منافع بهم می خورد و راه های معمول دادوستد و چانه زنی مسدودگشته و هریک از رقبا با استفاده از زور و خشونت بفکرحذف دیگری می افتد. درچنین شرایط انفجاری( آنتاگونیستی ) است که توسل به کودتا و خشونت نظامی به عنوان راه حلی برای یکسره کردن آن واردمیدان می شود. در چنین وضعیتی اگر کودتا شکست به خورد هم چون بومرنگی با شتاب زیاد به سمت پرتاب کننده کمانه می کند و به یک باخت بزرگ و به کودتائی معکوس در دستان رقیب تبدیل می شود. در ترکیه آن چه را که کودتاگران نتوانستند انجامش بدهند-حذف رقیب-، هم اکنون اردوغان بشکل بیرحمانه ای در موردمخالفان بکارگرفته است. هدف های تصفیه و دامنه سرکوب به سرعت گسترش یافته و با دهها هزار جنبه توده ای یافته است. رجب اردوغان مثل هرقدرت یکه تازی که فقط جلوی دماغ خود را می بیند مدعی حل بحران است، اما در واقع مشغول شخم زدن و پاشیدن بذرهای تازه در مزرع آن است. 

بازی عربستان با کارت مجاهدین خلق در جنگ های نیابتی گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی و تقی روزبه

Thursday, July 14, 2016

!چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست

چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟!
1- آن ها که باورندارند بهتراست یک باردیگر نگاهی به این شعرسعدی بیاندازند: سعدیا! مردنکونام نمیردهرگز، مرده آن است که نامش به نگوئی نبرند؟!. وقتی شاهزاده بلندمرتبه و جهان دیده ای چون ترکی الفیصل، با پیشینه مسئولیت هائی چون ریاست وزارت اطلاعات عربستان و سفیرآن در دو کشورکلیدی -آمریکا و انگلستان- به عنوان حامیان عمده، و کسی که هم چون سخن گوی غیررسمی دولت عربستان در ینگه دنیا جولان می دهد و به لابی گری می پردازد؛ وقتی از مسعودرجوی علیرغم اتلاق مرحوم به وی هم چون اسطوره شاهنامه نام می برد، آیا بازهم می توان گفت که او زنده نیست؟ یعنی می خواهند به ما به باورانند که این شعرشاعربلندآوازه را یاوه بیانگاریم؟!

Saturday, July 09, 2016

جنبش ضدتبعیض نژادی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن

جنبش ضدتبعیض نژادی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!
مقدمه: درحالی که آمریکا  دارای یک رئیس جمهورسیاه پوست است، اما همزمان بحران تبعیض نژادی اوج تازه ای یافته است. صرف نظر از شدت و ضعف فقط هم مربوط به سیاه پوستان نیست بلکه شامل نژادها و تبارهای دیگری چون مکزیکی ها و مسلمانان و مهاجران و خارجی ها هم می شود. فقط هم در سطح تحولات اجتماعی جریان ندارد بلکه درسطح سیاست های کلان هم جالش های مربوط به گفتمان نژادپرستی به صف آرائی های آشکارپرداخته اند. ظهورترامپ از جنبه ای بازتاب همین شکاف ها و صف آرائی هاست. هم چنین این مساله فقط در سطح آمریکا نیست، در اروپا و بسیاری از کشورهای دیگرهم بدرجاتی مطرح است. در اصل بروزچنین روندی از یکسو از پی آمدهای بحران جهانی و از علائم تعمیق بحران است و از سوی دیگرتبعیض های نژادی و مذهبی و بحران جنسیتی و محیط زیستی ...  درعصرجهانی شدن سرمایه بیش از پیش با مناسبات سرمایه داری عجین شده و  صرفا با تمهیدات حقوقی و روبنائی  حل نمی شود، بلکه در گرویک مبارزه چندوجهی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است... و درست بهمین دلیل پاسخی در چهارچوب جنبش مدنی صرف یافت نمی شود و هر از چندی  هم چون آتش زیرخاکستربا زبانه های بلندتری سربرمی کشد و با خشونت و سرکوب بیشتری همراه می شود. نوشته حاضر- بهمراه چندنوشته دیگر ضممیه شده در پاورقی- مطالبی هستند که قبلا به همین مناسب نگاشته شده اند که انیک با وقوع و اوج گیری اعتراضات و شورش های جدیدجنبش سیاهان درج مجدد می شود: 

Friday, July 08, 2016

با وجودگزارش منفی کمیسیون منتخب در مورد حمله به عراق، دیوارحاشای تصمیم گیرندگان آن همچنان بلنداست!
این دو نفر- بلر و پوش- پس از خرابی بصره و در شرایطی که مهارنظم جهان از دست اربابان جهان و قدرت های بزرگ هم خارج شده و تلاش جانشینان آن ها برای راست و ریس کردن اوضاع بهم ریخته جهان ناکام مانده است.

Tuesday, July 05, 2016

!جشن بندگی و بردگی

جشن بندگی و بردگی!
عیدفطر را عیدبندگی، عبودیت و بردگی نامیده اند. عبودیت و بندگی را در روایت و متون فقهی سرسپردگی کامل به خدا و منصوبان او تعبیر و تفسیرکرده اند. وقتی از جعفرصادق (امام ششم شیعیان) در باره معنای بندگی و عبودیت سؤال می شود، پاسخ می دهد  سه چیز است:  

Sunday, July 03, 2016

درس های طلائی یک نئولیبرالیست وطنی به دولت روحانی

درس های یک نئولیبرال وطنی به دولت روحانی برای 11 ماه سرنوشت ساز!*
زییا کلام که ظاهرا از کلاس های درس دانشگاهی خود طرفی نسبته مدتهاست که در سلک مروج پیگیر و پرنفس جناحی از حاکمیت و تبلیغ و ترویچ سیاست های نئولیبرالیستی در عرصه عمومی و رسانه ای روزگار می گذراند. و کارش هم جز رله کردن یک نواخت و مکررچندین کلیشه و اصل مقدس مکتب نئولیبرالیسم، هم چون خصوصی سازی بی مهابای سرمایه های ملی و اجتماعی و آزادکردن دولت از وظایف خدمات اجتماعی و واگذاری رتق و فتق امور به انگشت نامرئی و معجزه گربازار و ادغام هرچه بیشتر با اقتصادجهانی نیست.

Saturday, July 02, 2016


آزادی جعفرعظیم زاده ک تجربه موفق در مبارزه مشترک و برای یک هدف مشخص


Rahekaregar Rahekargers Foto.

آزادی جعفرعظیم زاده، یک تجربه موفق در  مبارزه مشترک و برای یک هدف مشخص!  
تجربه آزادشدن- ولوموقت- فعال کارگری جعفرعظیم زاده، در اصل بیرون کشیدنش از لابلای دندان های گره خورده  رژیمی که دست اندرکاران بیرحم و دادستانش اعلام کرده بودند که حتی به قیمت مرگش ذره ای عقب نشینی نخواهندکرد، صرفنظر از آزادی یک انسان و یک فعال کارگری که فی نفسه خودهدفی با ارزش است، در عین حال  تجربه آموزنده ای برای مدافعان و مبارزان پراکنده و رنگارنگ آزادی و برابری است که چگونه می توانند با رویهم نهادن قطره های کوچک مقاومت و امکانات خود، شطی نیرومند از مقاومت و مبارزه بوجودآورند. ارج نهادن به مبارزه و مقاومت فعالان زندانی شده قبل از هرچیز درگرو آن است که چگونه می توان آن را هم چون الگوئی برای شکل دادن و تداوم و تقویت جنبش های مقاومت علیه دشمنان کارگران و آزادی و برابری بکارگرفت و به شیوه و منشی پایدار و تثبیت شده تبدیل کرد.