Tuesday, June 25, 2019

سقوط پهپاد آمریکا، سیاست رژیم جمهوری اسلامی و دولت آمریکا

پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با کشف حجاب یک بازیگرتلویزیون


پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با کشف حجاب یک بازیگرتلویزیون:
فالانژیسم شاخ و دم ندارد!
تا دیروز خودش حجاب داشت و حتی در خارج هم برای مدتی کلاه پوششی از سر برنمی گرفت. اما امروزه برای آن که خود را خیلی پیشتارنشان دهد به کسی که جرئت کرده است در ترکیه دیواربه دیوارایران حجاب از سربردارخائن می گوید. واقعیت چیست؟

Sunday, June 23, 2019

بحران چپ و چگونی برون رفت از آن (بشکل پرسش و پاسخ)

پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن*
ارزیابی از نقاط قوت و ضعف و جایگاه و نقش احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست و انقلابی در اپوزیسیون ایران، یک گام اساسی و ضروری در پیشروی و غلبه بر موانع و انحرافات جنبش کارگری و کمونیستی و چپ می باشد. این ارزیابی بایستی نقادانه، از سر راستی و صراحت انجام گیرد. بنابراین بایستی هیچ گونه حسابگری و ملاحظه کاری و سازش در آن راه نیابد. پرسش های زیر که فقط بر بخشی از این ارزیابی بسیار پردامنه و وقفه ناپذیر تأکید کرده، با همین دیدگاه تنظیم گردیده است.

گفتگو پیرامون سرنگونی پهبادآمریکا و پی آمدها


در گفتگوی این هفته پیرامون بحران فزاینده منطقه، خطرجنگ و چشم اندازهای محتمل، گزینه های سیاسی -دیپلماتیک ونظامی برای دوطرف، حمله به بهپادامریکا وامکانات واحتمالات اقدامات متقابل، نتایج این سیاستها و اهداف تاکتیکی و استراتژیک دوطرف و...

Friday, June 14, 2019

چشم انداز: برنامه دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

چشم انداز: برنامه دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

ترامپیسم و دو سنارویوی پیش روی رژیم حول بحران هسته ای. 
در برنامه جشم انداز این هفته، تقی روزبه و علی دماوندی به تحولات سیاسی در ایران، کشتن بیرحمانه یکی از زندانیان سیاسی توسط باندهای تبهکار در زندانهای حکومت اسلامی ، به سیاست تشدید فشار درداخل وبده بستانهای خارجی حکومت ،‌به سفر نخست وزیر ژاپن ووزیر خارجه آلمان به تهران و سیاستهای آمریکا وژاپن و آلمان واروپا وروسیه در قبال ایران، به عواقب سیاست غنی سازیها و نقص توافقنامه فرجام، و در پایان به ترامپ وترامپیسم در سطح بین المللی و سیاست دیپلماتیک وخارجی ایالات متحده د راین رابطه خواهیم پرداخت. 

Thursday, June 13, 2019

به مناسبت امضاء وزیرکشورانگلستان برای استردادجولیان آسانژ: طناب دار بر گلوی دموکراسی


به مناسبت امضاء وزیرکشورانگلستان برای استردادجولیان آسانژ:
طناب دار برگلوی دموکراسی!
صبح امروز ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد حکم استرداد جولیان آسانژ را امضا کرده تا مسیر برای انتقال بنیانگذار ویکی لیکس به آمریکا و مواجهه وی با اتهاماتش (هک و جاسوسی کامپیوتری) هموار گردد.
جاوید در اینباره گفت: 

Saturday, June 08, 2019

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!


به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!
این روزها به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی و عروج خامنه ای به تخت ولایت، و این که چگونه توانست موقعیت و قدرت خویش را تحکیم کند و این که چگونه و چرا رفسنجانی زیرک! قدرت را واگذارکرد.... بحث و گفتگو بسیاراست*. بخصوص حول آن بخش از سخنان خامنه ای که در محلس خبرگان، و البته بدرستی!؟ گفته بود که برای چنین انتصابی باید خون گریست!... تمرکز می شود. با این همه پاسخ بسنده و واقعی به این سوال، در لابلای انبوهی از ذکرمسائل فنی و گزارش های روزنامه ها و خاطرات و کلا خرده نگرش ها گم و گور می شود. 

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی : نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!
این روزها به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی و عروج خامنه ای به تخت ولایت، و این که چگونه توانست موقعیت و قدرت خویش را تحکیم کند و این که چگونه و چرا رفسنجانی زیرک! واگذارکرد.... بحث و گفتگو بسیاراست*. بخصوص حول آن بخش از سخنان خامنه ای که در محلس خبرگان، و البته بدرستی!؟ گفت که برای چنین انتصابی باید خون گریست!... تمرکز می شود. با این همه پاسخ بسنده و واقعی به این سوال، در لابلای انبوهی از ذکرمسائل فنی و گزارش های روزنامه ها و خاطرات و کلا خرده نگرش ها گم و گور می شود.

Wednesday, June 05, 2019

چشم انداز: برنامه ای دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

 چشماندازها: برنامه ای دیگر پیرامون سیررویدادها و پیچ و خم های آن

در این برنامه با نگاهی دیگر پیرامون رویدادهای اخیرمنطقه و معنای رویکردرژیم ایران پیرامون کاهش تعهدات هسته ای، و خطواستراتژیکی و تاکتیک ترامپ حول مذاکره و نیز جهت گیری و تاکتیک طرف ا یران برای خروج از بحران تعلیق و دست 
یابی به اهرم فشار می پردازیم.