Sunday, March 25, 2018

آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی!یا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی!آ
جامعه گرائی فعال و جامعه گرائی منفعل!
مقاله آقای نیکفر* با انتقاد از دولت محوربودن چپ و تأکید بر ضرورت سمت گیری جامعه محور به نوبه خود بر موضوع مهم و در عین حال مناقشه برانگیزی انگشت تأکید نهاده، اما بنظر می رسد نحوه تبیین و ورودایشان به این بحث و برخی نتیجه گیری ها هم چون استنادبه هگل و مارکس در رابطه با دولت گرائی  و یا ادعای عدم وقوع انقلاب در ایران و یا ارجاع رویکردجامعه گرایانه به مقطعی از حیات سازمان چریک های فدائی خلق و یا نگاه یک بعدی از مبارزه طبقاتی و بهره کشی طبقاتی و کم بهادادن به اهمیت کاربازتولیدی و فرایندکالائی شدن تقریبا همه حوزه زندگی از کالائی کردن جنسیت  تا غارت طبیعت و....   خالی از اشکل نباشد. مجموعه اشکالات فوق به نوعی بازتاب دهنده رویکردجامعه گرایانه منفعل است. با این همه نوشته خالی از طرح نکات ارزنده در نقدبه دولت گرائی و مشغله های چپ سنتی از جمله برنامه نویسی نیست. سعی من در این نوشته با نگاهی به اشکالات فوق، دفاع از «جامعه گرائی فعال و ضدقدرت» است.

Thursday, March 15, 2018

برکناری «روبات کارگر»، و ضرورت اتحاد کارگران و «روبات های کارگر»!


 برکناری «روبات کارگر»، و ضرورت اتحاد کارگران و «روبات های کارگر»!
در خبرها آمده بود که روبات آشپز یکروز پس از برگماری به کار برکنارشد.  نوشته حاضر با بیانی نیمه طنز و نیمه جدی، نگاهی دارد به پی آمدهای این رقیب تازه وارد به اردوی کار!
ظاهرا هنوز تا برآورده شدن رضایت و انتظارات کارفرمایان و استفاده فراگیر از روبات های کارگری فاصله داریم اما این فاصله هرروزکمتر می شود.  آن ها کارگرانی تعریف می شوند که می توانند بدون خستگی و ساعت کار و خم به ابروآوردن و با ریتمی و راندمانی پرشتاب تر و بیشتر و دقیق تر از کارگرزنده کارکنند، بدون این که بفکر ایده های خطرناکی چون تشکل و مبارزه با فشار و زورگوئی کارفرمایان بیفتند. خلاصه آن که شرط استخدامشان مشروط به بازدهی بیشترآن ها است.

Wednesday, March 14, 2018

به پاس احترام و بزرگداشت دانشمند واندیشمندی که تا دم مرگش دمی فارغ از دغدغه خوشبختی انسان و حفظ حیات و تمدن او نیاسود!به پاس احترام و بزرگداشت دانشمند واندیشمندی که تا دم مرگش دمی فارغ از دغدغه خوشبختی انسان و حفظ حیات و تمدن او نیاسود!
بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!
بالاخره واقعه برگزیت و عروح ترامپ هاوکینک را قانع ساخت که مقداری بقول خودش از خوش بینی زیاده از حدش نسبت به انسان (و توانائی او در مقابله موفقیت آمیز با بحران ها) بکاهد. در گذشته او ایجاد سکونتگاه در کرات دیگر را مفری برای نجات نوع بشر و آلترناتیوی برای کره زمین می دید.

Tuesday, March 13, 2018

کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»


 به مناسب هموارشدن مسیر ریاست مادام العمری در چین:
کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»!
وسوسه تمرکزقدرت، از جنس گناه نخستین است که انسان مرتکب شد و ظاهرا تا قیامت با او همراه است!. پویش به تمرکز و یکدست شدن قدرت، از ذات و ماهیت قدرت جدانیست. قدرتی که از بدنه جامعه جدا و نهادینه شود،‌ همواره به گونه ای سرشتی میل به تمرکزدارد. از آن جا که تمرکزقدرت آسیب های جدی خود را هم دارد،‌ تاریخا تلاش شده بدون این که به اصل وجودقدرت جداشده و مشرف بر جامعه خللی وارد شود، در چهارچوب آن با اتخاذتدابیری چون انتخابات دوره ای و تعییرادواری چهره ها، قائل شدن به محدودیت زمانی زمامداری و تقسیم قوا و آزادی رسانه ها و نظایرآن، کشش ذاتی قدرت به تمرکز را تاحدودی و البته بیشتر در شکل کنترل نمایند و به نوعی دست و پایش را در پوست گردو بگذارند.

Wednesday, March 07, 2018

جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!

دختران خیابان انقلاب!
جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!
تبعیض جنسی و جنسیتی ریشه در مناسبات قدرت در مفهوم وسیع خود دارد. قدرت نه فقط در وجه سیاسی،‌ بلکه در همه وجوهش اعم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش و هم چنین نه فقط در سطح کلان بلکه هم چنین در سطوح خرد و در تمامی یاخته ها و بافتارهای جامعه از پائین تا بالا جریان دارد. بهمین دلیل تأثیرات و پی آمدهای یک جنبش بزرگ و واقعی در فرایندرشد و گسترش خود از تمرکز بر یک حوزه معین فراتر می رود و با ریشه ها و جوانب و مظاهرمختلف مناسبات قدرت در گیر می شود. مبارزه علیه مردسالاری و تبعیض و آزارهای جنسی و جنسیتی فقط مربوط به رسوبات گذشته نیست. بلکه علاوه بر آن توسط مناسبات حاکم و امروزی هم دایما و بطورروزمره تولید و بازتولید می شود. و از همین منظراست که ویژگی ضدسیستمی و ضدسرمایه داری جنبش فمینیستی و رادیکال آن در گذرزمان پررنگ ترمی شود و با گره خوردن به مبارزات ضدسرمایه داری به یکی از و جوه مبارزه طبقاتی در معنای بسط یافته اش تبدیل می شود.

Monday, March 05, 2018

احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یکبار راست گفت و کسی باورنکرد


احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یکبار راست گفت و کسی باورنکرد؟!.
با درنگ بر «نامه ساختارشکنانه» احمدی نژاد به خامنه ای و برشی از فیگور و مطالبات مطرح شده در آن می توان به گوشه ای از زوایای پیچیده اوضاع سیاسی پی برد و نوری بر تاریکخانه قدرت انداخت:

۱- برای جناح حاکم و اصول گرا مدتی است که احمدی نژاد دوران مصرفش تمام شده است. به خصوص با توجه به تمردش از توصیه های رهبرنظام در عدم ورود به حوزه انتخاباتی و کلا دشواری کنترل وی و تبدیل شدنش به موی دماغ جناح حاکم، شروع به قیچی کردن پروبالش کردند. احمدی نژاد برآشفته از این بی مهری و ناسپاسی از خدماتش به تحصن (یاران نزدیکش) در شاه عبدالعظیم تا سخنرانی های تند و تیز و نامه پراکنی به خامنه ای روی آورد تا ثابت کند که نمی توان او را نادیده گرفت.