Tuesday, February 27, 2018

تلاش ناشیانه بی بی سی در گفتمان سازی

تلاش ناشیانه بی بی سی در گفتمان سازی!
وقتی انباشت ثروت روح آدمی را صیقل می دهد...
این یکی از بی مایه ترین و می توان گفت مضحک ترین برنامه های پرگاربود در عین حال که هدفی مشخص را هم تعقیب می کرد:
۱-چراهدفمند؟: خودتم و موضوع بحث دقیق و حساب شده گزین شده بود و مرتبط با فضای ایران و دارای هدف مشخص در شرایطی که جنبش مطالباتی و زحمتکشان اوج می گیرد و شعارنان و آزادی در خیزش دیماه مطرح می شود و کفگیرعدل اسلامی بدجوری به ته دیگ می خورد که خامنه ای هم ناچار می شود رسما شکست نظام را به پذیرد و نگرانی خویش را از اعتراضات کارگران و خطرآن اعلام کند، در شرایطی که فساد و بخوربخورنجومی ثروت های اجتماعی عالمگیرشده است…

Monday, February 19, 2018

میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد

میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!

چندروز پیش در صفحه ۲ بی بی سی* مناظره ای حول فراخوان اخیررفراندوم برگزارشد. این جا بحث من نقد و یا ابرازنظر در موردکل این مناظره و یا خودرفراندوم نیست. بلکه تمرکز بر روی منطق و فلسفه ای است که فرخ نگهدار نظرات عجیب و غریب خود را که در قوطی هیچ عطاری یافت نمی شود بر روی آن بناکرده است و تلاشی که وی برای کاربرد«این شبه فلسفه سیاسی» در مواجهه با خیزش دیماه و طرح رفراندوم گذار از نظام بکارگرفته است. از ویٰژگی های هر جنبش بزرگ و مهم یکی هم این است که به موازات گشودن افق و طلیعه گفتمان و یا گفتمان های جدید، گفتمان های مدافع وضعیت موجود را به چالش می گیرد و چه بسا بر آن ها مهرابطال می زند. با این همه این پدیده به سادگی و بدون مقاومت و تلاش ولو مذبوحانه آن گفتمان ها برای توجیه وضعیت و حفظ خود، اتفاق نمی افتد. برخی از مقابل،‌ برخی از پهلو و برخی هم با سوارموج شدن و از طریق حقنه کردن گفتمانی چه بسا با لباس مبدل بفکر کنترل جنبش می افتند. خیزش دیماه هم یکی از آن موج های بزرگ بود که با صلابت و صراحت کامل وضع موجود و گفتمان های وابسته و مدافع آن را  سخت به چالش گرفت. در حقیقت مناظره موردبحث این نوشته نیز بارتاب دهنده گوشه ای از همین چالش های برانگیخته شده و نحوه مواجهه و مقابله با آن است. گیرم که برخی از روبرو و برخی از پهلو و برخی دیگر با موج سواری این کار را صورت دهند. در این نوشته از میان بازیگران این صحنه تمرکزاصلی بر روی دوبازیگراست:

Monday, February 12, 2018

چهلمین سالگرد انقلاب بهمن در سه پرده!

چهلمین سالگردانقلاب بهمن در سه پرده!
چهل ساله شدیم، اما؟!  
تظاهرات فرمایشی آبی را گرم نکرد! انقلاب مردم ایران علیه نظام استبدادسلطنتی و تحقق مطالبات سرکوب شده،‌ البته فی نفسه معادل انقلاب اسلامی نبود. اما این هم واقعیت داشت که بخش های مدرن و ترقی خواه جامعه ایران فعالیت و پایگاه و نفوذکمابیش گسترده ای داشتند. به عنوان نمونه اکثریت بزرگ زندانیان زمان شاه را عمدتا چپ ها و غیرمذهبی ها تشکیل می دادند. اما آن ها پیش از انقلاب و در جریان انقلاب بهمن و بخش عمده ای حتی پس از انقلاب به نحو نامناسب و غیرانتقادی با توسل به توجیهاتی توخالی در کنار و همزیستی با بخش های سنتی و واپسگرا قرارگرفته بودند. بنا به دلایلی خارج از محدوده این مطلب، بتدریج تحکیم هژمونی تقریبا مطلق اسلام سیاسی و کنترل انقلاب توسط روحانیت، فاجعه بزرگی را رقم زد که هم چنان تداوم دارد. این رخداد از جهاتی به معنای یک واگشت بزرگ تاریخی و پرتاب از قرن بیستم به قرون وسطا بود. بنابراین گزافه نیست که از فرودفاجعه انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ ( در وجه مسلط) سخن بگوئیم.  بیش از ۷۰ درصدجمعیت ۸۰ میلیونی ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ متولدشده اند. 

خیزش دیماه و پیام آن


یکی از دستاوردهای جنبش ها و تکانه های بزرگ حتی پس از فروکش، تاثیرات مهمی است که در سطح جامعه برجای می گذارد. خیزش دیماه نقطه عطفی بود با تاثیرات مهمی بر جامعه و قشرهای طبقات مختلف و نیز جریان و نیروهای متمایل به آن ها که بتدریج خود را نشان می دهند. حتی صفوف داخل خودرژیم هم از پی آمدهای آن در امان نیست. چنان که مثلا روحانی هم به مناسبت بزرگداشت سالگرد۲۲ بهمن از رفراندوم به مثابه ابزاری برای حل اختلافات جناحی سخن گفته است.‌(البته رفراندومی خیالی که خودنظام برگزار کننده آن خواهد بود) بیانیه زیر هم متاثر از همین فضاست.

Friday, February 02, 2018

در اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلماندر اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلمان
در نوشته «بحران و صورت بندی تضادهای عمده سرمایه داری»، در رابطه با واقعیت دوقطبی شدن ثروت و فقردر مقیاس جهانی بطورکلی و مرکز و پیرامون به طوراخص، به پارادوکس بزرگ تعرض سرمایه داری در عین دست به گریبانی آن با بحران های بزرگ، در عین افزایش تولید و ثروت عمومی جامعه پرداخته شد. از جمله به تعرض بزرگ و نوین نئولیبرالیسم مهاجم و محافظه کار (‌وبه نوعی شبه فاشیستی) که در سیمای ترامپ و کاهش رادیکال مالیات سرمایه داران که به شکاف جهانی ابعادتازه خواهد بخشید اشاره کردم. در پاسخ به چکونگی مقابله با تعرض نوین سرمایه داری، در چهارچوب اهمیت فرایندهای جهانی مبارزه در برابرسرمایه داری جهانی شده،‌ به اهمیت درنگ و تمرکز بر پاسخ های خودجوش جنبش های جهانی و طبقاتی از جمله در سطح واحدهای کشوری هم تآکید شد.