Tuesday, February 23, 2010

نگاهی به منشورمطالبات حداقلی کارگران* واهمیت آن  درشرایط کنونی
طنین گام های طبقه کارگر

Tuesday, February 16, 2010

آزمون 22 بهمن و پی آمدها
بررسی هرتجربه  نووهرگام تازه جنبش به مثابه برشی ازوضعیت عمومی،مسیرپیموده شده ومطالعه نقاط ضعف و قوت آن برای برداشتن آگاهانه گام های بعدی،  بی شک امری ضروری و مثبت است وباید ازآن استقبال کرد.چرا که بدون آن سخن گفتن ازیک جنبش خود آگاه بی معنا خواهد بود.

Wednesday, February 10, 2010

 استراتژی محکوم به روزمرگی ؛ استراتژی محکوم به مرگ است

Thursday, February 04, 2010

آیا در22 بهمن درب باستیل ایران(زندان اوین)گشوده خواهد شد؟!
22 بهمن و یک بسترو سه رؤیا
22بهمن امسال حال وهوای دیگری دارد.چرا که رژیم  برخلاف مراسم تشریفاتی سالهای، قبل که  آنرا فرصتی برای برخ کشیدن اقتدارش درمقیاس جهانی به شمارمی آورد، اکنون سخت نگران تبدیل شدن آن به روزی است که توسط مردم  ازپروبال درهم شکسته اش پرده برداری بشود.

نه "اعمال رهبری" و"نه خود رهبری"؛ پس کدام "رهبری"؟