Tuesday, December 28, 2010


ماشین اعدام راباید ازکارانداخت!

1-مدتهاست که نظام ولایت فقیه واردفاز گندیدگی وانحطاط کامل شده است. ازویژگی های مرحله گندیدگی این هیولای وحشی تشدید خوی انسان خواری است.چراکه منبع تغذیه وتداوم حیاتش را اساسا مرگ آفرینی وستاندن جان آزادیخواهان وهراس افکنی  ودریک کلام شعار"مرگ برزندگی" تشکیل می دهد.

Saturday, December 25, 2010

درنقش اپوزیسیون یا پوزیسیون

خوان بزرگ جراحی اقتصادی ومواضع سران "جنبش سبز"
درنقش اپوزیسیون  یا  پوزیسیون ؟!:
اخیرا موسوی وکروبی درآستانه اجرائی شدن سیاست حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت ها،دیداری باهم داشتند.اجرائی کردن کامل این سیاست که خود رژیم ازآن به مثابه جراحی بزرگ نام می برد،سالها بودکه بخاطر نگرانی ازپی آمدهای اجتماعی آن به امروزوفردا می افتاد.چرا که پیشبرد آن چیزی جزافکندن بارکمرشکن بحران نظام بردوش ده ها میلیون کارگرو زحمتکش مزدوحقوق بگیروبیکارو.... و تهاجم مستقیم به هست ونیست آنها نبود.

Thursday, December 23, 2010

پیرامون محکومیت سنگین جعفرپناهی


واینک باردیگرمصاف جمهوری اسلامی وافکار عمومی جهان،
          پیرامون  محکومیت سنگین جعفرپناهی
جمهوری اسلامی ودولت احمدی نژادهیچ هنری هم نداشته باشند،انصافا باندازه کافی ازهنربرانگیختن افکارعمومی جهان وبویژه هنرمندان وروشنفکران جهان علیه رفتارواپسگرانه خود دربرخورد با هنرمندان برخوردارند.

Monday, December 20, 2010

تهاجم رژیم به معیشت زحمتکشان

تهاجم رژیم به معیشت زحمتکشان را درهم بشکنیم!
بالاخره شمارش معکوس برای حذف یارانه ها وآزادسازی قیمت هاآ به پایان رسیدو وتهاجم تازه ای به سطح معیشت اکثریت بسیار بزرگی ازمردم شروع شد.بی تردید شرایط سختی بویژه برای دهها میلیون زحمتکش که درخط فقر ویا نزدیک آن قراردارند درپیش است.

Wednesday, December 15, 2010

ویکی لیکس و روح زمانهروح زمانه وواقعه ویکی لیکس
 دوجبهه وصف ارائی گسترده  ازموافقین ومخالفین درمقیاس جهانی پیرامون این رخداد شکل گرفته است.مثل هررویداد تاریخی دیگر باین دلیل مهم است که حامل تقابل نظم حاکم با رونددرحال انکشاف و روبجلوئی است که درزیرپوست تحولات جهانی جریان دارد.

Wednesday, December 08, 2010


برگزاری 16 آذردریک نگاه وجمع بندی آن
چگونگی برگزاری  روزدانشجوبه  مثابه برشی ازوضعیت برای ارزیابی دقیق تراز جنبش دانشجوئی درفضای  سرکوب سنگین وآنچه که درزیرپوست دانشگاه ها وجامعه می گذرد شاخص مناسبی است.

Tuesday, December 07, 2010

علیرغم یک سال سرکوب،دانشجویان باشعار مرک براستبداد و آزادی زندانیان سیاسی به  استقبال 16 آذر امسال شتافتند!

Thursday, December 02, 2010

امیدهای یک قربانی که به یغما رفت!
قاتل واقعی کیست؟
بالاخره پس از9 سال رنج وز جرانتظاروازاین دادگاه به آن دادگاه رفتن،سحرگاه روزچهارشنبه شهلاجاهد را به اتهام قتل لاله به دارآویختند.

Wednesday, November 24, 2010


باستقبال 16 آذربرویم!
جنبش دانشجوئی سالی سخت وآکنده ازسرکوب وفشار راپشت سرگذاشت. فشارها همه جانبه وسنگین بودند ودرحقیقت جنبش دانشجوئی درطی این سالها 16 آذرهای متعددی را تجربه کرده است.

Wednesday, November 17, 2010

!جدال جمهوری اسلامی وافکارعمومی جهان پیرامون سنگسارسکینه محمدی


جدال جمهوری اسلامی وافکارعمومی جهان پیرامون  سنگسارسکینه محمدی
شهروندی جهانی ودردسرهای جمهوری اسلامی!
ابرقدرت افکارعمومی
مدتی است که مخالفت با حکم سنگسارسکینه محمدی ومقابله با آن تبدیل به یک کارزارجهانی شده است که پیش ازآن کم سابقه بوده است وبیادماندنی ودرس گرفتنی.

Tuesday, November 16, 2010

کدام گفتمان؟
نگاهی به سند کنگره 15 راه کارگر(هیئت اجرائی)* بخش3 وپایانی
دربخش اول  ودوم درنقد این سند به جدائی سوسیالیسم ودمکراسی  ودرک فراطبقاتی ازمبارزه ضداستبدادی پرداختیم واین که چنین رویکردی موجب مسخ سوسیالیسم و دموکراسی وتعویق مبارزه برای سوسیالیسم ازامروزتااطلاع ثانوی می گردد. واینک دربخش سوم به مجموعه چندین اشکال دیگر بطورفشرده اشاره خواهم کرد.
ارزیابی ازعلت افت جنبش وضعف اصلی آن:

Thursday, November 04, 2010


به پاس مقاومتی که زندان و تبعید هم قادربه درهم شکستن آن نیست!

گمان مبرکه به پایان رسید کارمغان
   هزار باده ناخورده دررگ تاک است هنوز!

Monday, November 01, 2010


منشورخامنه ای برای روحانیت!
پیرامون اهداف خامنه ای درمسافرت به قم
مسافرت این بارخامنه ای به قم که باتشریفات وسروصدای زیادی همراه بود، یک مسافرت معمولی برای دیداربا روحانیون ترازاول نبود، بلکه هدف های فراتری را دنبال می کرد که با چالش ها و دشواری هائی که نظام پس ازتقلب "انتخاباتی"دچارآن شده بی ارتباط نیست. اودراوج تفرعون وخود شیفتگی، معترضان و مخالفان خود را که پیشتر احمدی نژاد به عنوان مشتی "خس وخاشاک" خوانده بود،میکرب های سیاسی و اجتماعی نامید.

Monday, October 25, 2010گفتمان "دموکراتیک" یا گفتمان سوسیالیستی؟
نگاهی به سند کنگره 15 راه کارگر(هیئت اجرائی) بخش2
دربخش نخست به جدائی سوسیالیسم ودمکراسی  درسند کنگره 15* این جریان پرداختیم واینکه جدائی این دو موجب مسخ  هردوی آنهامی گردد.
مبارزه علیه استبدادازمبارزه طبقاتی جدانیست
اکنون به دومین اشکال سند مزبورکه نتیجه گسست فوق ومبین درک فراطبقاتی  ازمبارزه ضداستبدادی است می پردازیم:
این درک از مبارزه ضداستبدادی واجد دوخصیصه است که واقعیت و محتوای موجود درآن  را مسخ می کند:

Sunday, October 17, 2010


اعتراضات فرانسه درفازجدید!
اعتصاب در پالایشگاه ها،پیوستن دانشجویان ودانش آموزان ومهمترازهمه تصمیم به اعتصاب نامحدود، ازجمله عوامل مهمی هستند که اعتصابها وتظاهرات اخیر را وارد فازجدیدی کرده است.
اعتصاب کارگران وکارکنان فرانسه  دریک نگاه:

Tuesday, October 12, 2010


سیل ویرانگری بنام حذف یارانه ها
تهاجم رژیم به معیشت مردم را درهم بشکنیم!
سیاستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قیمت ها وازارکان اصلی سیاست های نئولیبرالیستی است ،دست اندرکاران رژیم اصراردارند که باعنوان غلط اندازهدفمندسازی یارانه ها واصلاحات اقتصادی بکارگیرند تابهتربتوانند محتوای  واقعی وفلاکت آفرین آن را پنهان سازند.

Thursday, September 30, 2010

 
کدام گفتمان؟:
 "دموکراتیک" یا سوسیالیستی

نگاهی به سند کنگره 15 راه کارگر(هئیت اجرائی)*بخش اول
چنین پرسشی ازیک نیروی مدعی چپ وسوسیالیست درواقع تعجب آوراست ومنطقا بلاموضوع. چرا که یک مدعی سوسیالیسم اگرکه برای تبلیغ وترویج  و سازمان یابی پایگاه اجتماعی آن مبارزه نکند، واگرکمونیزم به مثابه یک آلترناتیو واقعی برای نظام سرمایه داری و منبع الهام بخش  تاکتیک ها وبرنامه واستراتژی او نباشد،اصلا چرا او باید خود را کمونیست یا سوسیالیست بنامد؟بااین همه پدیده های دوگانه که محصول تصادم گفتمان ها  و نیروی های اجتماعی  متضاد هستند همواره وجود داشته اند وازمواجهه با آن تازمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده و این کشمکش ها وجود دارند،وگفتمان سروری طبقاتی حاکم است، گریزی نیست.دراین میان سلاح نقد عملی ونظری علیه نظم حاکم، مهمترین ابزار ما برای مقابله با چنین آسیب هائی هستند که درکمین نشسته اند .

Tuesday, September 28, 2010

 پیرامون  سخنان زهرارهنورد درباره  جنایت تابستان سیاه 67 
نفس موضع گیری و اعترافِ ولوناقص ومحدود زهرا رهنورد درگفتگو بایکی ازسایتها( خودنویس) پیرامون جنایات دهه 60، کشتارزندانیان 67 ومحکوم کردن آن  به عنوان یکی  ازچهره های سرشناس جنبش "سبز" درنوع خود تازه است.ازهمین رو آن را باید یک پیروزی برای جنبش دادخواهی وضداستبدادی  درجهت دست یابی به یکی از اهداف خود،شکستن دیوارسکوت و فراگیرکردن محکومیت و انزجارعمومی ازاین جنایت، به شمارآورد. اوباشکستن  سکوت سنگین 22 ساله، آن جنایات را لکه های  سیاهی دانسته است که به آب زمزم وکوثرهم ،پاک نتوان کرد.

Wednesday, September 22, 2010

نگاهی به معنا وعلل "ازآن خود کردن" توسط جمهوری اسلامی
مصادره آهنگ هایده توسط مداح بیت رهبری!*
 فیلم کوتاه ودیدنی مداح بیت رهبری، سعید حدادیان، که درحال نوحه خوانی ازطریق سرقت موبه موی شعر وآهنگ هایده بنام "سلام به تویارقدیمی"است،یک باردیگرپدیده مصادره  وازآن خودساختن  درجمهوری اسلامی را برجسته کرده وبه شکل عریانی دربرابرما قرارمی دهد.

Sunday, September 12, 2010


آنها ازما می ترسند!
طبق گزارش سایت جرس وزارت اطلاعات رژیم تصمیم  به کشیدن دیواربتنی تازه ای-سومین دیوار-بارتقاع 5متروبه طول 3 کیلومتر درسرتاسراطراف خود گرفته است.

Saturday, September 04, 2010رازمحوشدن لبخند مونالیزا!
جادوی لبخند ژوکون هرسال ملیون ها نفر را به تماشای خودمی کشاند.

Sunday, August 29, 2010

شرایط حاکم برمحیط های دانشجوئی درآستانه گشایش دانشگاه ها
مضحکه دیدارخامنه ای ودانشجویان درآستانه بازگشائی دانشگاه ها
تحولات سال گذشته،هم چون صفیر تیری که ازبغل گوش کسی عبورکرده باشد، زنگ خطررا برای رژیم به صدا درآورد.اگرهیچ کس نداند،خود حکومت خوب  میداند نظامی که حمایت و همراهی نسل جوان،بویژه دانشجویان ودانش آموزان را ازدست داده باشد،ولوآن که بتواند به زورسرنیزه وچنگ ودندان زمان حال را سپری کند،فاقد آینده است.

Thursday, August 19, 2010


مشعل به دستان بیدار!
سالگردفاجعه کشتارزندانیان سیاسی 67 درحال وهوای دیگر
چرادرحال وهوای دیگر؟:
ا-قبل ازهمه بدلیل ناکامی تبه کاران حاکم دربه فراموشی سپردن آن. تمامی تلاش رژیم مصروف آن بودکه ارتکاب به جنایت علیه بشریت را مشمول مرورزمان کند.بااین تصورابلهانه که گویا باگذشت زمان وایجاد گسست بین نسل ها و ایزوله وفرسوده  کردن مبارزات  بازماندگان فاجعه ،با محوتدریجی نشانه های باقی مانده وپاک کردن آن ازحافظه تاریخی مردم ایران و جهان می توان آن را بفراموشی سپرد.
آن چه که رژیم کورخوانده بود دردوعامل زیرخلاصه می شود:

Tuesday, August 10, 2010


 تشدید شکاف های درونی حاکمیت درفازجدید بحران
درطی ماه های اخیرتضادبالائی ها وارد فازجدیدی شده است. باتوجه به این که بحران درون حکومتی یکی ازمؤلفه های سه گانه بحران (درکنارشکاف حاکمیت ومردم و شکاف بین رژیم وقدرت های جهانی ) وازهمین منظر بخشی ازفرایند فروپاشی وتخلیه توانائی های یک قدرت درسراشیب افول وانحطاط،محسوب می شود، نگاهی به ویژگی های آن دارای اهمیت است.  آنچه که به این تضادها ابعادتازه میدهد،نه نفس وجود آنها بلکه ارتقاء آنها به سطح به اصطلاح برخی اصول ووجوه ایدئولوژیکی وسیاسی است.البته تاکنون تضاد بالائی ها همواره تحت الشعاع تضاد آنها با مردم قرارداشته وسرکوب عامل وحدت بخش مهمی دربین آن ها بشمارمی رود؛ با این وجود بقول خودشان پس ازکنترل فتنه، گوئی این تضادها ناگهان دهان بازکرده ووارد فازجدیدی شده اند.

Wednesday, July 28, 2010


نکاتی پیرامون:
رابطه مبارزه ضداستبدادی با مبارزه طبقاتی؟
رابطه سوسیالیسم ودموکراسی، و نقدتئوری ریل های موازی
کدام نوع بدیل؟
کدام نوع سازماندهی؟
برخورد با شکاف های درونی حاکمیت ازکدام منظر؟
برخورد با تحریم؟
و....
درنقد یک سند سیاسی(اوضاع سیاسی ووظایف ما)*

Wednesday, July 21, 2010


نبردسرویسهای جاسوسی وماجرای شهرام امیری
داستان جنجالی وپیچ درپیچ شهرام امیری وادعاها وروایت های متناقض درباره ناپدید ویا پدیدارشدن وی بحش کوچکی از کوه یخی است که بخش عظیم آن نامرئی بوده وباحتمال بسیارزیاد ،بنابه طبیعت این گونه فعالیت ها وبه عنوان اسناد طبقه بندی شده  هم چنان نامرئی خواهد ماند.

Wednesday, July 14, 2010

بازار،اعتصاب وعلل تداوم آن
مردم ناراضی ،روحانیت ناراضی،بازارناراضی،سایرباندهای قدرت ناراضی ازفرادستی باند احمدی نژاد.... .پس دراین مملکت کی ازاوضاع راضی است؟.بنظرمی رسد اوضاع  شیرتوشیروبقول خامنه ای غبارآلوداست که البته برخلاف ادعای او نه فقط به سمت فرونشستن غبارها نمی رود بلکه غبارآلوده ترمی شود.

Sunday, July 04, 2010

نگاهی به چالش ها وطیف بندی  گفتمان های عمده درصفوف جنبش!
گفتمان لیبرال-اسلامی و مدافع ولایت مشروط و "جمهوریت"، درکنارگفتمان  لیبرال دموکراسی و مدافعان جمهوری متعارف بورژوائی ولائیک به مثابه دوقلوهای همزادی که درعین داشتن اشتراکات(که دراین معنا گفتمان واحدی دارند) رقیب یکدیگرنیزبه شمارمی آیند،و گفتمان مدافعان پیوند نان وآزادی،وبرابری ازمهمترین گفتمان های اصلی موجود درجنبش کنونی هستند. هرکدام ازاین جریانات دارای طیف بندی های درونی و پایگاه بالقوه وبالفعل اجتماعی خود بوده و تلاش دارندکه با بسیج حداکثری، درعین حال "هژمونی"*1 گفتمان خود را برکل جنبش وجامعه بدست آورند.

Friday, June 25, 2010

 بیانیه 18ونقد ونسیه های آن(قسمت اول)
 گرچه این بیانیه حاوی نکته مهم وجدیدی که تاکنون ازسوی موسوی وکروبی  ونیز سایرهمراهان مطرح نشده باشدنیست،اما طرح  آنها  دریک بیانیه وانتشاروبازتاب کمابیش وسیع آن دراین شرایط سیاسی ونیزطرح صریحتربرخی ازمفادآن نسبت به بیانیه های پیشین، اهمیت وضرورت  نقدآن را مطرح می سازد.

Wednesday, June 16, 2010

چه دلائلی موجب  لغو راه پیمائی شد؟
واقعیت آن است که "رهبران جنبش سبز" تاکنون نتوانسته اند درمورد دلایل و درستی تصمیم خویش مبنی برلغواعتراضات مردمی دردقیقه 90،بافکارعمومی پاسخ قانع کننده ای بدهند. ودلایلی  هم که تاکنون درقالب چندین واکنش وبیانیه ارائه کرده اندمتناقض وسردرگم کننده است تاراه گشا.

Thursday, June 10, 2010

 
اخذ مجوز، استیصال یا تاکتیک نبرد؟  
یک مقایسه ساده بین تظاهرات خودجوش پس ازتقلب انتخاباتی 22 خرداد سال گذشته با آنچه که رهبران جنبش "سبز" اکنون درتدارک  بزرگداشت آن ازطریق چانه زنی با حاکمیت ودست اندرکاران وزارت کشورجهت اخذ مجوز راه پیمائی هستند؛تفاوت  بین این دوتاکتیک را بخوبی نشان میدهد.

Friday, June 04, 2010


آیا تناقض ذاتی بین آزادی بی قید وشرط اندیشه وبیان با اصل تجمع وتحزب وجود دارد(بخش2)؟

Tuesday, May 25, 2010


یک عقب نشینی بیادماندنی!
هنرآزاد وآزادی جعفرپناهی
اکنون چه کسی می تواند دروجودهنرمقاومت مردمی،هنری که رزمنده است وبالنده تردید کند؟

Sunday, May 23, 2010


عباس عبدی وفضیلت کتک خوردن!

استراتژی وتاکتیک محکوم به آستانه تحمل رژیم
اخیرا سایت جرس گفتگوئی با عباس عبدی صورت داده که درآن وی به تخطئه مشروعیت "دفاع ازخود" درحوزه های حرکت جمعی وسیاسی پرداخته است، که جوهرآن چیزی جز موعظه به تسلیم وانقیاد مطلق دربرابرجباران حاکم،تلقی سیاهی لشکرازمردم به مثابه فرمانبرداران صرف،ارتقاء فرهنگ توسری خوری تا سرحد یک تاکتیک واستراتژی مقاومت نیست.

Thursday, May 13, 2010


اعدام وپیام های متقابل!
تصویری که جمهوری اسلامی ازمخالفین استبدادو بطوراخص ازاپوزیسیون مترقی دارد،آنست که آنها  پراکنده هستند و هیچ "غلطی" نمی توانند انجام دهند والبته مردم هم بزعم آنها که عوام الناس وخس وخاشاکی بیش نیستند،به طریق اولی بدون رهبری ورهبران هیچ"غلطی" نمی توانند بکنند.وبراساس همین محاسبه است که دست خود را درارتکاب جنایت های تازه  بازمی بیند.بااین وجود یکی ازرایج ترین اشتباه محاسبه های مستبدین همین دستکم گرفتن مقاومت موجود دراعماق است. برانگیختگی و اعتراضاتی که پس ازاعدام جنایتکارانه اخیر صورت گرفت،تاهمین جاهم باید بیش از تصوررژیم بوده باشد.ا

Sunday, May 09, 2010اعدام ،پیام ها وضد پیام ها!
هدف رژیم ازتوسل به حربه اعدام افزایش هزینه مبارزه وایجاد رعب است و تنها ازطریق گسترش دامنه مقاومت و اقدامات اعتراضی می توان آن را خنثی کرد و متقابلا هزینه مبادرت به این گونه جنایات را افزایش داد

Wednesday, May 05, 2010

حضورمستقل کارگران مهم ترین مشخصه روز کارگردرایران!
طنین گام های طبقه کارگر!

Monday, May 03, 2010کنش آزاد وانسانی، ورابطه اش با سلسه مراتب

Thursday, April 29, 2010


روزکارگر   ونشانه هائی از بلوغ جنبش کارگری!

قطعنامه ها و بیانیه های تشکل های کارگری به مناسبت روزجهانی کارگر حاوی "نه " ها و "آری" های قاطع و روشنی است:
نه به استبداد وخفقان!
نه به سرمایه  داری واستثمار!
نه به محدودنگهداشتن مبارزه درچارچوب نظام حاکم و قانون اساسی آن!
نه به سرمایه داری درهرلباسی که باشد چه درهیأت اسلامی آن اعم ازحاکمیت کنونی ویا اصلاح طلبانه ای که درسودای بازگشت به دوران اول انقلاب است؛ ونه  درقامت نئولیبرالها وحامیان جهانی آنها!
نه به جمهوری اسلامی اعم ازمطلقه کنونی ویا ازنوع مشروطه طلبانه ای که اصلاح طلبان مجددا وعده اش را می دهند، ونه به سلطنت و هرگونه نظام های لیبرالی!زنده باد قدرت متعلق به خود مردم وتوسط خودآنها.
نه به سیاست آزادسازی قیمتها و باصطلاح هدفمندسازی یارانه ها وسیاست حذف سوبسیدها که هدفی جزسرشکن کردن بحران سنگین سرمایه داری بیمار بردوش نهیف کارگران و زحمتکشان ندارد!
نه به حداقل  دستمزدها که زیریک سوم  خط فقراذعان شده توسط خود دست اندرکاران رژیم قراردارد!
نه به آپارتاید جنسی وفقدان آزادی پوشش! وآری به برابری همه جانبه بین زن ومرد
ونه به.....
آری به آزادی فوری وبی قید وشرط  همه زنداینان سیاسی وزندانیان کارگرومعلم و... واسانلوومددی و نجاتی وفرزاد کمانگر و...

آری به تشکل های مستقل کارگری، به سازماندهی شورائی محله ها،به سازمان یابی ازپائین،توسط خود مردم و  حول مطالبات سیاسی اقتصادی اجتماعی آنها!

آری به آزادی بیان وتشکل ونفی اعدام ...
وبالاخره آری به پیوندهای جهانی طبقه کارگر ومحکوم کردن برخورد غیرانسانی رژیم با کارگران افغان!
وآری به.....

Thursday, April 22, 2010

اهمیت همبستگی درپیکارهای پیش روی طبقه کارگر!
چگونه می توانیم همبستگی  خود به مناسبت روز کارگررا تقویت کنیم ؟

Thursday, April 15, 2010مرزهای متغیر خودی ها و غیرخودی ها  ودوستان ودشمنان جمهوری اسلامی

Sunday, March 28, 2010


آیا تناقضی بین پذیرش آزادی بی قید وشرط اندیشه و بیان با اصل تجمع آزاد(و تحزب)وجود دارد؟

Saturday, March 20, 2010

با تبریک سال نوبه همه آزادیخواهان  وآرزوی سالی بهتربرای همه کوشندگان راه آزادی وبرابری اجتماعی

سالی که گذشت وسالی که درپیش رواست!

Wednesday, March 17, 2010

 
چهارمشخصه ای که به  چهارشنبه سوری امسال سیمای دیگری بخشید:

Monday, March 15, 2010


تهدید وتوسل به اعدام درآستانه چهارشنبه سوری

قدرت نمائی یا رعشه های یک قدرت درحال افول؟!

Sunday, March 07, 2010

 !هشت مارس روزجهانی زن ومبارزه برای رهائی ،آزادی و برابری مبارک باد 
به یاد همه زنان مبارز زندانی  وبه یاد مادران شجاع دستگیرشده  وهمه زندانیان سیاسی مقاوم وسرفراز وبه امید وادارکردن تبه کاران حاکم به آزادی هرچه سریع ترزندانیان
جنبش زنان وتعریف دیگری ازسیاست ومبارزه
6 دلیل برای پیشروبودن جنبش زنان:

Thursday, March 04, 2010

Tuesday, February 23, 2010

نگاهی به منشورمطالبات حداقلی کارگران* واهمیت آن  درشرایط کنونی
طنین گام های طبقه کارگر

Tuesday, February 16, 2010

آزمون 22 بهمن و پی آمدها
بررسی هرتجربه  نووهرگام تازه جنبش به مثابه برشی ازوضعیت عمومی،مسیرپیموده شده ومطالعه نقاط ضعف و قوت آن برای برداشتن آگاهانه گام های بعدی،  بی شک امری ضروری و مثبت است وباید ازآن استقبال کرد.چرا که بدون آن سخن گفتن ازیک جنبش خود آگاه بی معنا خواهد بود.

Wednesday, February 10, 2010

 استراتژی محکوم به روزمرگی ؛ استراتژی محکوم به مرگ است

Thursday, February 04, 2010

آیا در22 بهمن درب باستیل ایران(زندان اوین)گشوده خواهد شد؟!
22 بهمن و یک بسترو سه رؤیا
22بهمن امسال حال وهوای دیگری دارد.چرا که رژیم  برخلاف مراسم تشریفاتی سالهای، قبل که  آنرا فرصتی برای برخ کشیدن اقتدارش درمقیاس جهانی به شمارمی آورد، اکنون سخت نگران تبدیل شدن آن به روزی است که توسط مردم  ازپروبال درهم شکسته اش پرده برداری بشود.

نه "اعمال رهبری" و"نه خود رهبری"؛ پس کدام "رهبری"؟

Friday, January 29, 2010

آیا غبارابهام فرونشست؟!
 سردمداران جمهوری اسلامی برای نجات خود ازغرقابی که درآن گرفتارآمده اند،روزگذشته دونفر از زندانیان سیاسی را به دارآویختند.

Wednesday, January 20, 2010

سیاست چماق وساندیس
دراین نوشته نگاهی داریم به پس زلزله های تظاهرات روزعاشورا،به تاکتیک تازه جناح حاکم،به رویکرد طرفداران ولایت مشروط درصفوف جنبش و به استراتژی معطوف به مذاکره وانتخابات آزاد ووظایف کلی گفتمان آزادی وبرابری.

Tuesday, January 12, 2010

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
تروررسمی وغیررسمی دووجه یک سیاست

پیرامون ترورجنایت آمیزیک استاد دانشگاه

Sunday, January 10, 2010

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها   
"اعمال رهبری" یا "خود رهبری"
شکاف بین مردم و شعارهای ساختارشکن با گفتمان جریاناتی که درچهارچوب نظم کنونی و مرمت آن عمل میکنند،مانند بیانیه اخیرموسوی یا بیانیه 5 نواندیش دینی ویا نامه مهندس سحابی و سایرحامیان این  رویکرد وازجمله شبه اپوزیسیون های خارجه نشین،اکنون به یکی ازچالش های مهم جنبش تبدیل شده است.

Wednesday, January 06, 2010

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
بیانیه موسوی ودردسرهای عبورمردم

بیانیه اخیر موسوی همانطورکه می دانیم درپاسخ به دونوع فشار صادرگردید. ازیکسو فشاربالائی ها و ازسوی دیگر فشارپائینی ها.
درمیان بالائی ها نیزشاهد دونوع فشارهستیم:

Friday, January 01, 2010

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
آیا با تقلیل خواست ها می توان به جائی رسید؟
صدوربیانیه اخیر و 17میرحسین موسوی باخواست هائی "حداقلی تر" درقیاس با خواست های "حداقلی" قبلی صورت می گیرد ودرمقام اجرا نیزمی پذیرد که لازم نیست پیش بردآنها همزمان  باشدبلکه می تواند بصورت تدریجی و گام به گام پیش برود.