Saturday, February 26, 2011

شکل گیری شبکه های آلترناتیو، مهمترین نیازجنبش درلحظه کنونی است

  شکل گیری شبکه های آلترناتیو، مهمترین نیازجنبش درلحظه کنونی است!
یکی ازبزرگترین درسهای انقلاب بهمن،افسون همه باهم بود.البته محتوای آن گردآوری توده وارمردم  وادغام ومنفعل ساختن همه دگراندیشان ودگرباشان زیرچتروحول هژمونی یک گفتمان بود.گفتمانی که حاکمیت مذهب و روحانیت و وروایت آنها ازمبارزه ضداستبدادی –سلطنتی،حرف اول را می زد.درواقع هیچ خوره ای هم چون همه باهم بودن(همه درزیرچترمن)  ذات دموکراتیک وبالنده یک جنبش واقعا توده ای را تهدید نمی کند.گفتمانی که با ایجاد کمترین تکان درجامعه فلاکت زده واستبدادی درصددحفظ بنیادهای فاسد وتبعیض آمیز آن است.

Wednesday, February 23, 2011

رهبری خوب یا خود رهبری


  رهبری خوب یا خود رهبری؟!
درپاسخ به نقد رفیق هدایت سلطان زاده بخش اول *1
درمقایسه تجربه انقلاب مصر وایران 57،برخی ازاینکه من گفته ام خوشبختانه مردم مصرازنعمت رهبری چون خمینی محرومند،برآشفته شده اند!براستی ما که باگوشت وپوست خود فاجعه حاکمیت اسلام سیاسی  وهژمونی بلامنازع خمینی را آزموده ایم، چرا نباید بخاطرعدم تسلط این گفتمان بر انقلاب یک کشور (اسلامی)مهمی چون مصر،سجده شکربه جا نیاوریم؟! وچراباید با شیفتگی دوچندان به بدنبال رهبری باصطلاح خوب باشیم؟ وقت آن نرسیده است که در قرن بیست ویکم،ازتقسیم انسانها به عوام الناس کورودنباله رو ونخبگان نجات بخش وراه گشا دست برداریم؟! یعنی ازآن باتلاقی که خمینی ها ویا استالین ها و....  را دربسترخود پرورانده ومی پروراند بیرون بیائیم؟.

Friday, February 18, 2011


25 بهمن وپی آمدهای آن
حضورگسترده مردم در25 بهمن رژیم را غافلگیر،مضطرب وخشمگین ساخت.شاید کسی نتواند اظهارنظرقاطعی درموردتعدادشرکت کنندگان بکند،اما اجماع گزارشات پیرامون  گستردگیآن، محتوای قاطع مطالبات مطرح شده وعکس العمل هائی که ازهرسو-بویژه رژیم-برانگیخته، این روز را به روز مهمی درتقویم رویدادهای جنبش اعتراضی تبدیل کرده است.دراینجا نگاهی داریم به مهم ترین دلایل آن:

Sunday, February 13, 2011


سه تأثیرمثبت ومشخص تحولات منطقه برجنبش ایران
حکومت اسلامی وآزمون 22 بهمن
1- درپی تحولات منطقه شاهد تلاش وسیع رژیم برای تأثیرگذاری براین رویدادها وتقویت مواضع اسلام سیاسی درجهت سودای باصطلاح خاورمیانه اسلامی بودیم.درهمین رابطه علاوه برحضورخامنه ای درنمازجمعه واتلاق عنوان مردم سالاری نظام اسلامی وارسال پیام بزبان عربی، رژیم بویژه برآن  بود که سالگرد 22 بهمن امسال را به مراسمی میلیونی ودارای پایگاه  وسیع مردمی  تبدیل کند وآن را درمقابل انظارمردم منطقه  وجهانیان به نمایش بگذارد.

Friday, February 11, 2011

پیروزی مردم مصرونعمت "بی رهبر"بودن


پیروزی مردم مصرونعمت "بی رهبر"بودن!
سرنگون ساختن مبارک توسط  انقلاب مردم مصررویداد بزرگی است درمنطقه استراتژیک،رانت خیز واستبداد زده خاورمیانه. رویدادی که بسیاری را بیاد فرارشاه درانقلاب بهمن که ازقضا با سالگرد آن مصادف شده است می اندازد.اکنون گسستی دریکی ازمهمترین حلقات زنجیره نظم جهانی درمنطقه  ودرمیان کارگزاران  وابسته به سرمایه جهانی بوجود آمده است.

Wednesday, February 09, 2011

چندنکته  درمورد راه پیمائی 25بهمن
تحت تأثیرتحولات مثبت تونس ومصروبه عنوان همبستگی با آنها، آقایان موسوی وکروبی درخواست مجوزراه پیمائی برای 25 بهمن کرده اند.ناگفته نماندکه یکسال ازتلاش برای آخرین راه پیمائی خیابانی درسال گذشته(که منجربه همان تاکتیک معروف اسب تروا وسیاهی لشکرشدن رژیم گردید) می گذرد.بی تردید اشغال مجدد فضای خیابان ها آرزوی هرفردی است که دلش برای دموکراسی وعدالت اجتماعی می طپد.

Wednesday, February 02, 2011

تحولات منطقه ونگاهی به سه رویکرد کوچک  وعبرت آموز!
رویداد اول:
خبرنامه گویا وسانسورکامل جنبش میلیونی مردم مصر
امواج جنبش مردم تونس ومصربی تردید منطقه را به لرزه افکنده  ودرعین حال  بسیاری را غافگیر ساخته است ودرهمین رابطه روزسه شنبه(ونه فقط روزسه شنبه) تظاهرات میلیونی مردم مصر تمامی رویدادهای جهان را تحت الشعاع خود قرارداده بود.دراین میان سایت خبری گویا که ظاهرا یکی ازاین غافلگیرشدگان است نتوانست  واکنشی بهترازحذف صورت مساله،