Wednesday, October 28, 2015

اعتراف عجیب رفسنجانی در موردساختن بمب اتمی به هنگام ضرورت!، و دلایل این اعتراف؟

اعتراف عجیب رفسنجانی در موردساختن بمب اتمی به هنگام ضرورت، و دلایل این اعتراف؟ 
سخنانی را که اخیرا رفسنجانی به عنوان یکی از  مقامات رسمی و بلند پایه رژیم در مورد برنامه هسته ای بر زبان راند از جهات مختلفی دارای اهمیت و  چه بسا پی آمد است. گرچه بنظر می رسد که رسانه های داخلی ایران حتی آن ها که معمولا هرگونه دیدار و سخنان رفسنجانی را با آب و تاب گزارش می دادند، تا کنون از بازتاب لااقل وسیع این سخنان اجتناب ورزیده اند، که البته خود معنا دار است و در سطوربعدی به آن خواهم پرداخت.

Saturday, October 24, 2015

!در پاسخ به ادعاهای یک یک مدافع"سوسیالیسم دولتی"

بازهم در موردپارادوکسی بنام"دولت سوسیالیستی" و در پاسخ به یک مدافع آن!
اخیرا مطلبی تحت عنوان"رفرمیسم زیرپوشش ضددولت گرائی آنارشیستی" در انتقاد از نوشته من بنام"دولت جهانی سوسیالیستی، یک تناقض تمام عیار" توسط رفیق رحمت خوشکدامن نگاشته شد، که از جهات مختلفی اعم از شیوه برخورد، تحریف و محتوای تناقض آمیزش پیرامون"دولت" دارای اشکالات عمده است. با وجودعدم رغبت در ورودبه این گونه دیالوگ ها بدلیل انحراف بحث از بستراصلی خود، بر آن شدم که پاسخی البته با قیداحتیاط! به آن ها بدهم، بی آن که هدف اصلی را که نقداتوریته و "دولت گرائی سوسیالیستی" است وانهم.

Wednesday, October 21, 2015

درنگی بر شورش مردم فلسطین و شکل مبارزه

توضح: در باره این رویکردسایت راه کارگر که " مردم فلسطین دست به مقاومت زده اند، مقاومت آن ها بهر شکل و شیوه ای حق مسلم آن هاست" من یادداشت کوتاهی در نقداین عبارت نوشتم  که فرمول"بهرشکل و شیوه" چندان دقیق نیست و می تواند مرز مقاومت فلسطین  با داعش و امثال آن را مخدوش کند. در واکنش به آن پاسخی از سوی یکی از رفقا در دفاع از موضعگیری سایت راه کارگر صورت گرفت که پاسخ دوم مرا نیز به دنبال داشت. بدلیل اهمیت موضوع برآن شدم  که مجموعه این مطالب را در این جا هم درج کنم.  
پیرامون"شورش مردم فلسطین علیه اشغال، نژاد پرستی و بی حقی عمومی" و اشکال مبارزه! 
انفجار خشم مردم فلسطین بشکل تظاهرات و اعتراضات با شدت و مقیاسی وسیع در فلسطین در جریان استتظاهراتی که از اورشلیم اشغالی شرقی شروع شد  به کرانه باختری، غزه و خود اسرائیل کشیده شده استاز اول اکتبر تا کنون ٧ اسرائیلی و بیش از ٤٠  فلسطینی کشته شده که در میان آنها ٨ کودک وجود دارد  ، بیش از هزار فلسطینی مجروح گشته اند صدمات وارده بر بسیاری از آنها بسیار جدی و اثرات آن دائمی است.

Tuesday, October 13, 2015

!گرگم تو بودی

پیرامون فتوای تازه خامنه ای در موردسلمان رشدی: حکم همان است که بود!*

حکومت اسلامی و شخص رهبر برای آن که نشان دهد در ماهیت و خشونت ورزی و تاریک اندیشی دست کمی از داعش ندارد، باردیگر رایحه گنداب مشمئزکننده خود را درسطح جهان پراکنده ساخت. خشونت و دشمنی با انسان و آزاداندیشی وی از مهم ترین ویژگی ها اسلام سیاسی از نوع ولائی-شیعی است که خود با دست اندازی به منطقه، نقش مهمی در دامن زدن به نوع خلافت اسلامی- داعشی در منطقه داشته است. چنان که خامنه ای طی فتوائی در پاسخ به سؤالی که معلوم است توسط کارچاق کن های خودش در بارگاه ولایت راجع به سلمان رشدی تنظیم شده است می گوید، فتوای خمینی هم چنان جاری است.