Thursday, August 30, 2018

رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی


 به بهانه سخنان روحانی در مجلس شورای اسلامی:
رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی
از همان بدو تولد، هسته اصلی قدرت در نظام اسلامی ناچار شد که با ماسک باصطلاح «جمهوری» بر چهره در عرصه سیاسی و عمومی ظاهرشود. این کار در شرایطی که مردم ایران علیه نظام سلطنتی قیام کرده بودند برای برای زیست پذیرساختن موجودی نابهنگام و زمان پریش درجهان امروز، یک شرط اساسی حضور و بقاء‌ بود و همین سرشت دوگانه در قانون اساسی هم بازتاب یافت و نهادی شد

Wednesday, August 29, 2018

مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴

مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال  ۱۳۴۴! 

آیا استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکا، سوای نتایج جنبه های حقوقی اش به لحاظ باصطلاح یک شگردسیاسی مضحک نیست؟ کشوری که سفارت خانه اشغال می کند و دو تابعیتی گروگان می گیرد و اساسا هویت خود را در تقابل اسلام و دشمن (آمریکا) استوارساخته و خامنه ای اخیراهم گفت که هیچگاه مذاکره با آمریکا نخواهیم داشت.... 

Monday, August 20, 2018

ابتذال گفتمانی توسط رضاپهلویرضاپهلوی و ابتذال گفتمانی


رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی
 پوست اندازی صدائی با طعم ناسیونالیسم و نژادگرائی و ایضا متصل به جهان ماوراء الطبیعه  یعنی آن احساس مأموریتی که معمولا به ناجیان دست می دهد. رضا پهلوی که خود را صدای جنبش ملی ایرانیان می خواند، درتلاش برای موج سواری بر روی اعتراضات مردم و تفسیر و تأویل آن از منظرخویش، این روزها ادبیات سیاسی اش بیش از پیش رنگ ناسیونالیستی و نژادپرستانه و آعشته به خشونت پیدامی کند؛ 

Tuesday, August 14, 2018

پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن


پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن
اول آن که خامنه ای گرچه با صراحت اعتراف به اشتباه و خطای خود می کند، اما این گونه باصطلاح اعتراف کردن بیش از آن که به معنای پذیرش خطا و تصحیح آن  باشد درخدمت فراربه جلواست. ادامه همان سیاستی است که طی چهل سال معضلات را پنهان و در واقع روی هم انباشته است. گرچه او سعی می کند که عامل خطا را به اصراردست اندرکاران و دادن اجازه تجربه به آن ها منتسب می کند، 

Friday, August 10, 2018

زمین کافی نبود و اینک امنیتی - نظامی کردن فضا

:زیرذره بین

زمین کافی نبود و اینک امنیتی - نظامی کردن فضا!. کنترل و تهدید بشر از آن بالا بالاها!. 
اشتهای جهان خوارگی و امپریالیستی سرمایه داری را حدی نیست. پروژه نظامی کردن فضا و تشکیل نیروی نظامی فضائی با رشدتکنولوژی و منافع تراست ها و کمپانی های غول پیکرمجتمع های صنعتی- نظامی در آمریکا پیوندناگسستنی دارد. 

اقتداررژیم و کنترل نهادهای ورزشی، و بومرنگ شعارهای رژیم!


زیرذره بین:
از دست دادن کنترل نهادورزش، بومرنگ شعارها، و فراینددرهم شکستن اقتداررژیم!
اقتداررهرسیستمی در یک جامعه از طریق یک سری نهادها بر جامعه برقرار می شود. ازهمین رو بی اثرشدن این نهادها، به معنی درهم شکسته شدن اقتدارو کنترل نظام حاکم برجامعه و مردم خواهد بود. هم اکنون در ایران از مدتهاست که شاهد بی اثرشدن یکی از پس از دیگری نهادهای کنترل کننده رژیم هستیم. 

Tuesday, August 07, 2018

تحریم ها، اعتراضات و بدیل هاتحریم ها، اعتراضات و بدیل ها

تحریم ها، اعتراضات و بدیل ها

بوش پسر با شعاریا با ما یا برما واردجنگ با افغانستان و سپس عراق شد و... جهان را واردفازجدیدی از بحران های منطقه ای و جهانی کرد. اکنون ترامپ همان کار را منتها با توسل به حربه اقتصادی با شعاریا بازارآمریکا و یا بازارایران انجام می دهد. اگر در آن زمان یک جانبه گرائی درحوزه نظامی صورت می گرفت و بوش سعی داشت که از پوشش مجوزهای سازمان ملل هم بهره بگیرد (البته با دادن اطلاعات دروغ پیرامون سلاح های شیمیائی کشتارجمعی و....)،