Saturday, December 30, 2017

یش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟

  پیش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟
بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی نیست!
وقوع اعتراض های متعدد با شعارهائی ساختارشکنانه و در شهرهای گوناگون کشور ( تاکنون در بیش از پانزده شهر)، در تقارن با آستانه سالگردنهم دیماه هشتادوهشت که رژیم آن را کوبیدن میخ بر تابوت فتنه و پایان دادن به اعتراضات خیابانی می نامد، بخودی خود پرمعنا می نماید. چنان که سپاه در بیانیه ای نسبت به شروع فتنه پیچیده تری هشدارمی دهد و با تهدید و انتقاد از منازعات درون حاکمیت، خواهان وحدت همه جناح ها می شود. با توجه به این که سپاه خود در رأس آماج های مردم قراردارد، ابزاراین نگرانی عجیب نیست.

Wednesday, December 20, 2017

پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی

پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی
اخیرا سازمان راه کارگر(هیأت اجرائی) با تصویب قطعنامه ای دموکراسی را به شعارهای راهبردی خود، "زنده باد آزادی و سوسیالیسم" افزود*. همین مسأله موجب شد که باردیگر بحث رابطه بین دموکراسی و سوسیالیسم و جداپذیری یا ناپذیری آن ها مطرح شود. گرچه بحث بیشتر روی حواشی و ادعاها و چه بسا حاشاکردن ها استواراست تا مضامین. البته بحث رابطه بین این دو و مجادلات بین گرایش های مربوط به آن قدمتی باندازه قدمت جنبش سوسیالیستی، از مانیفست و انترناسیونال ها و طیف بندی های درونی روسیه قبل از انقلاب اکتبر و تا زمان کنون همواره به اشکال کوناگونی وجودداشته است.

Monday, December 11, 2017

چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟

چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟

چرا ترامپ حالا و به شکل تقریبا ناگهانی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیلی ها به رسمیت شناخت و این که چه نسبتی با 
استراتژی منطقه ای و رویکردتاکنونی آمریکا به عنوان میانجی صلح بین فلسطین و آمریکا دارد، اینک به یک پرسش مهم تبدیل شده است.

Wednesday, December 06, 2017

پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!

پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!
ساموئل هانتینگتون واضع برخوردتمدن ها ( و اسلام و غرب ) سالها پیش در گذشت. اما او هیچ گاه فکر نمی کرد که در آمریکا رئیس جمهوری برسرکاربیاید که نظریه او را پی بگیرد. بیت المقدس که تلاقی گاه سه مذهب یهودی و مسیحی و اسلام است، اکنون با خیزی که دولت ترامپ برداشته است به معنای اعلام رسمی عدم همزیستی توسط آمریکا و اسرائیل خواهد بود. گو این که این رویکردرسمی صرفا رسمیت دادن به پیشروی خزنده ای است که سالیان درازاست در همین شهرادامه داشته است. با این همه خوداین برسمیت شناختن سرآغازی تازه خواهد بود…. 

Sunday, December 03, 2017

به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم

به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم
جنبنش دانشجوئی  از دوره  ای که در آن بخش تشکل های وابسته  و یا نزدیک به جناح های رژیم بویژه اصلاح طلبان حکومتی برفضای دانشگاه ها مسلط بودند، و در نقش تسمه نقاله کسب قدرت و یا ادعاهائی چون «نگهبانی جامعه مدنی» به کنشگری می پرداختند، هم چنین با بیرون کشیدن خود از نفوذگفتمان نئولیبرال ها، حرکت نوین خود را آغازکرده اند. بازگشت به سمت و سوی  سرشت واقعی و اصیل جنبش دانشجوئی که مدتها بود از آن ها دزدیده شده بود، جنبشی برآمده از متن جامعه و مطالبات ضداستبدادی-ضدسرمایه دارای و آزادیخواهانه اکثریت بزرگ جامعه و  طبقات زحمتکش و فرودست  از یکسو و در تعامل متقابل  با  پارادایم های رهائی و پیشروجهانی از سوی دیگر. بی تردید وقوع این تحول بنیادی بسوی گفتمان اجتماعی سیاسی رادیکال  که ضرورتا مستلزم  نقدتجربه های گذشته- آن هم در دانشگاه های تحت کنترل رژیم و در فضای بسته امنیتی است- که شخص ولی فقیه بیشترین حساسیت و کنترل را برآن اعمال می کند-در چنین شرایطی شکل گیری جنبش دانشجوئی واقعا مستقل  و متکی بر تشکل های خود و با رویکردی مترقی و ضدسیستمی و بیرون از سیطره فکری نئولیبرالییسم امری آسان  و سهل الوصول  نیست. با این همه و با وجودهمه ناهمواری ها و چالش های پیشارو، جنبش دانشجوئی و و بخش های پیشر و و آگاه آن با گام های سنجیده و برگرفته از تجربه های پیشین و جهان چنان که  بیانیه ضممیه هم نشان می دهد با استواری به سمت اهداف نوین خود در حال حرکت هستند