Friday, August 30, 2019

گفتگو پیرامون مسائل داغ روز: سورپرایز مکرون و حضورظریف در اتاق تهاتر سران هفت کشور

گفتگو پیرامون مسائل داغ روز: سورپرایز مکرون و حضورظریف در اتاق تهاتر سران هفت کشور!
در برنامه چشم اندازهای این هفته حول تحولات کنونی سیاسی در رابطه ی رژیم اسلامی دولت ترامپ و پادرمیانی فرانسه، موافقان ومخالفان مذاکرات و چشم اندازهای پیش رو، تشدید حملات نظامی اسراییل به متحدین رژیم اسلامی در لبنان وسوریه وعراق، کنفرانس هفت کشور و موقعیت ایالات متحده در رابطه با عروج قدرتهای بزرگ در سطح بین المللی و شکست طرحهای امریکا در منطقه خاورمیانه و... گفتگو شده است....

جنگ تن به تن یزدی و لاریجانی

برنامه چشم اندازهای این هفته، در ارتباط با افشاگریهای گسترده علیه لاریجانی ها ودلایل واهداف پروژه ، تضادهای تازه در بین اصولگرایان و هدف زدن حلقه لاریجانی ها در پس پرده ی مبارزه بافساد، اعتراف دولت روحانی در باره رسوایی سناریوی «حلقه ترور دانشمندان اتمی« ونشانه روشن نفوذ سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی خارجی در تارپود نام اطلاعاتی -امنیتی آن وبحران هسته ای و تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی-نفتی رژیم وتصمیمات شورای امنیت گفتگو کرده اند.

Thursday, August 29, 2019

سؤالات بزرگ و پاسخ های کوچک


سؤالات بزرگ و پاسخ های کوچک!
 در خبرها آمده است* که پارلمان بریتانیا برای مقابله با بحران محیط زیست پیشنهادممنوعیت مالکیت خصوصی خودروها را داده است. طرح چنین پیشنهادی- تخطی به حریم مقدس مالکیت- چون ممنوعیت مالکیت خصوصی ماشین خودروها و توصیه به بهره برداری های اشتراکی و نیزگسترش وسایل حمل و نقل عمومی و....، توسط پارلمان کشوری که نماد و مهددمکراسی بورژوائی بوده است، براستی شنیدنی و شگفت انگیزاست و با خود حکایت ها دارد!

Wednesday, August 28, 2019

حضورظریف در اتاق تهاترسران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایزمکرون! و اهداف گسترش حملات اسرائیل!

حضورظریف در اتاق تهاترسران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایزمکرون! چه خبراست؟! و اهداف گسترش حملات اسرائیل!
اصل آمادگی برای مذاکره، صرفنظر از چگونگی تحقق آن، بویژه پس از ۵بارگفتگوی تلفنی مکرون و روحانی و اظهارات ظریف علیرغم مخالفت ها و دستورالعمل های قبلی خامنه ای و سکوت معناداراو نسبت به این اظهارنظرها، بارها مطرح شده بود و امرتازه ای نبوده است. اما این که صحبت از دیدارروحانی و ترامپ درمیان باشد ( در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و در فرصت های مشابه) به میان آید، البته امرتازه ای است که باید دید علیرغم خوشبینی های مطرح شده توسط مکرون و ترامپ صورت می گیرد یا نه؟ در اینجا نگاه کوتاهی داریم به بسترها و پس زمینه های چنین واقعه ای:

Saturday, August 24, 2019

نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش!

 نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش!
هیچگاه تا این حدتناقض و دوگانگی ژرف بین عملکرد و اهداف واقعی تک تک این جمع با دستورکارآن وجود نداشته است. چنین شکافی بازتاب بحران عمیق و شتاب یابنده ای است که جهان را در چنبره خود گرفته است: در حقبقت از یکسو به لحاظ دست یابی به اهداف مشترک توسط تشکیل دهندگان هیچ تجانس قابل تاملز بینشان مشهود نیست. آن ها چیزی بجزنمایش ۷تا ۱نیستند. حتی دیگر فرمول بندی هائی چون ۵+۲ یا ۶+۱ به پدیده ای فرمال و بی معنا تبدیل شده است و مصداق یک بستر و هفت رؤیا هستند.

Sunday, August 18, 2019

چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»

چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»
آقای بهروزستوده به انتقادها پاسخ نداده اند و استدلالی نفرموده اند و صرفا به ادعاها و دفاع کلی از تز «همه باهم» و تداوم پرخاشگری با مخالفان خود اصرار و بسنده کرده و مدعی اند که هیچ انقلابی و هیچ جنبشی بدون همه باهم صورت نگرفته است. البته اگر از انقلاب و جنبش سخن می گویئم قبل از همه داریم از خواست ها و مطالبات واقعی یک جنبش و یک جامعه سخن می گوئیم و از آن نوع صف آرائی ها و اتحادی که حول آنها صورت می گیرد. یعنی از منبای اتحادها و مشروط بودن آن ها به مطالبات سخن می گوئیم و نه از اتحاد و یا همه باهم کلی و قائم به ذات. اما مطالبات نه از ذهن و گرایش این فرد یا آن جریان بلکه از متن خودجامعه و مطالبات واقعی آن از یکسو و تاریخ و تجربه های صورت گرفته آن جامعه از سوی دیگر قابل فهم است و باید مستند به آن ها باشد.

Wednesday, August 14, 2019

نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر: گامی به جلو یا به عقب


نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر: گامی به جلو یا به عقب؟
شیوه برخورد و اصلاحات پیشنهادی پیرامون شوراهای سراسری برای تدوین قانون اساسی و حذف مجلس مؤسسان  با پرسش ها و چالش های متعددی مواجه است. البته اصل رابطه  شوراها و مجلس مؤسسان و نحوه برخورد با آن برای چپ (بویژه گرایش سنتی چپ) همواره مسأله برانگیزبوده و اختصاص به این یا آن جریان هم ندارد. از همین رو این نوشته به سهم خود گرچه فشرده، باهدف تعمیق و تأمل بیشتر حول آن و مسائل مرتبط با آن  نگاشته می شود:

Sunday, August 11, 2019

نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال های پشت آن

نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال پشت آن!
اکبرگنجی مطلب بلندی پیرامون رابطه شاه سابق و البته نزدیکانش با زنان نگاشته است و اساسا هم به نقل از خاطرات اسداله علم نزدیک ترین یارغارشاه. البته چنین افشاگری برای نسل های گذشته و آنها که خاطرات علم را خوانده اند چیزتازه ای نیست و ببشترمی تواند برای نسل های جدیدقابل توجه باشد. با این همه بشدت موردموردانتقادکسانی چون زیدآبادی و هادی خرسندی و ف.م.سخن و ... قرارگرفته است.

گفتگو: پیرامون ریشه های فرقه گرائی و چگونگی خروج از آن

در گفتگوهای سیاسی این هفته در باره ریشه های فرقه گرایی در چپ ایران، زمینه و پیشینه های تاریخی و تئوریک آن، راهها ی خروج ونقد آن، معنای سیاسی واجتماعی آن متمرکز شده ایم. آیا راهی برای خروج ونقد عملی واجتماعی فرقه گرایی پیدا شده است؟ سوالاتی است که تقی روزبه و مجید دارابیگی تلاش کرده اند پاسخهایی برای پیدا کنند

گفتگو پیرامون تشدیدبحران ، و فراخوان ۱۴ فعال زن

گفتگو:
در برنامه چشم اندازهای این هفته، نگاهی به اوضاع سیاسی، هدقهای تحریمهای ترامپی و مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کنار تشدید میلتاریزه شده خلیج فارس، فراخوان ۱۴ فعال زن علیه آپارتاید جنسی، سیاست همه باهم و واسطه های آن نتایج وهدفهای این سیاست، حذف چهار نقطه از پول ملی ناشی از کدام سیاست است ونتایج آن ،در اقتصاد وزندگیهای مردم، از موضوعاتی است که در این برنامه مورد توجه بوده است.

Saturday, August 03, 2019

سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی

سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!
با سرنوشت َعَلم کردن این گونه حباب های سیاسی در طی چندین دهه آشنائیم. هرکس یکی پس از دیگری به فراخوروضعیت و با شعارهمه باهم و علم کردن لیستی و ادعاهای پرطمقراق و برافراشتن َعَلم و کتلی ... از گردراه می رسد و چندصباحی ... و سرانجام هم زمان تخلیه حباب ها فرا می رسد و دیگر هیچ.... دریغ از یک درس واقعی از تجارب قبلی! هرکدام هم بر موجی برخاسته از داخل و سوار بر آن ....

Thursday, August 01, 2019

تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

تلویزیون برابری: بعد از سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی، نظام آینده چگونه تاسیس میشود؟ با برگزاری مجلس موسسان یا کنگره سراسری نمایندگان شوراها و یا الغای فوری هر نوع دولت با تکیه بر دمکراسی مستقیم مشارکتی - گفتگوی آرش کمانگر با سه فعال سیاسی و تحلیلگر چپ: تقی روزبه، مجید دارابیگی و بهروز فراهانی