Tuesday, January 31, 2017

!خاصیت های ترامپ

خاصیت های ترامپ!
اترامپ اگر هیچ خاصیتی نداشته باشد، از موهبت و استعدادشگرفی برای برانگیختن اکثریت بزرگی از مردم آمریکا و جامعه جهانی علیه خود و سیاست هایش برخورداراست. او نه فقط محصول بحران است بلکه دولت بحران به توان دو است. بطوری که می تواند در هرلحظه و با نیم سطرتوئیت و یک فرمان موجی از بحران های تازه بیافریند!.

Sunday, January 22, 2017

نقل مکان سیاست به خیابان ها

آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!
به یک تغبیر مهمترین تفاوت دوره اوباما که با پنیه سرمی برید، با ترامپی که تیغ عریان به دست گرفته است، در نوع واکنش جامعه است. شعارتغییراوباما در واقعیت امر و تحلیل نهائی برای کنترل بحران، کنترل جامعه ناراضی آمریکا و جنبش اعتراضی در حال خیزبود.

Friday, January 20, 2017

شروع فصلی تازه در سیاست و کنشگری جنبش های اعتراضی


ترامپ، و شروع فصلی تازه در سیاست و کنشگری جنبش های اعتراضی

دولت ترامپ را باید دولت بحران نامید. دولت اضداد و تشدید ناهم افزائی جامعه آمریکا و نیز جهان. دولتی که خودنتیجه بحران سرمایه داری است اما نه درپاسخ به آن بلکه در فرافکنی و تشدیدآن. صفوف طبقه حاکم -چه در مقیاس آمریکا و چه جهان- در قبال آن متتشتت شده است. بخشی در برابرش هستند و نگران "دست آوردهای چندین دهه ای " هستند و بخشی هم سیاست به آغوش گرفتن و محاصره و کتنرل او را در پیش گرفته اند و به شدت مشغول درس دادن قواعدحکومت داری، نحوه تصمیم گیری و اهمیت احترام به بوروکراسی و مشاوره باو هستند.

Thursday, January 19, 2017

درنگی به چندویژگی گزارش امسال آکسفام

درنگی به چندویژگی گزارش امسال آکسفام
نشست امسال داووس، مجمع جهانی سرمایه داران و کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، مثل هرسال با گزارش تکان دهنده ای از آکسفام تحت عنوان "اقتصادی برای 99 درصد" و با هشدارهائی به شرکت کنندگان در این مجمع همراه است. گزارش آکسفام از شکاف های وحشتناک و بقول خودش شرم آوری پرده برداری می کند که با عناوینی چون برابری ثروت 8 ابرثروتمندجهان با ثروت نیمی از مردم فقیرجهان ( 3.6 میلیاردنفر!) و پیدایش پدیده تریلیونر در 25 سال اخیر

Sunday, January 15, 2017

خدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام، اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندیخدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام!
 اعتراضات در مراسم  تشییع، و یک جمع بندی
خمینی زمانی گفته بود تا نهضت (اسلامی) ادامه دارد هاشمی زنده است. و برهمین اساس می توان گفت تا زمانی که فرانکشتاینی که او در خلق آن نقش فعال داشت پا برجاست و مشرف بر زندگی مردم، هاشمی زنده است! هیولائی که کنترلش از دست او خارج شد و کنترل "خالق"خود را بدست گرفت و او را وادارساخت تا پایان عمر مجیزگویش باشد. چنانکه تا دم آخر می گفت که " برای رهبری، بهتر از آقای خامنه ای نداریم". 

Monday, January 09, 2017

هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن

 
سایه رفسنجانی 
 هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!
آیا رفسنجانی آن گونه که ادعاکرده می تواند در گورخود آرام بخوابد؟
میراث هاشمی!
هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از بنیان گذاران و سازمان گران اصلی جمهوری اسلامی و از یاران درجه اول و مورداعتمادخمینی بویژه در مقاطع بحران های بزرگ و عبوردادن نظام از آن ها نقش برجسته ای داشته است: او به عنوان یک اصول گرای"معتدل" وعملگرا و مصلحت سنج، جایگاه و گفتمان خود را مشی اعتدال که مدعی بود که عین آموزه های  اسلام  است تعریف می کرد.

Tuesday, January 03, 2017

گورخوابی و پسوندمتجاهر!


گورخوابی و پسوندمتجاهر!
چقدر ضدانسانی و نفرت انگیراست این واژه متجاهر!
انگارهمه پلیدی و خشونت موجود در حکومت اسلامی را درهمین یک کلمه گنجانده باشند!. واژه ای که وظیفه دارد یک جا و بطورهمزمان به فرافکنی ابعاد و ریشه های گوناگون فاجعه پرداخته و نقش سیستم وسیاست های فقرآفرین نهفته در آن ها را  پنهان ساخته و رژیم را تبرئه نماید.