Thursday, March 31, 2016

!حزب پودموس درمسیر سیریزا

هیچ حزب و تشکلی که نگاهش معطوف به جادوی قدرت است و به ماشین دولتی هم چون اهرمی برای پیشروی به سوی سوسیالیسم باور دارد، هیچ گاه از وسوسه مشارکت و سکانداری ماشین دولتی بورژوازی ولاجرم خوردن این سیب ممنوعه در امان نیست. با وجود پی آمدی چون انحطاط جریانات مدعی رهائی و سرخوردگی های ناشی از آن، هیچ تجربه و درسی هم ظاهرا جلودار وسوسه این گونه مدعیان رهائی در جذب به سیستم نیست.

Saturday, March 19, 2016

شبه اپوزیسیون و صحنه آرائی های کاذب

نوروزنمادتازه شدن طبیعت و زنده شدن امیدها، برهمه عزیزان مبارک باد!
شبه اپوزیسیون و صحنه آرائی های کاذب!
در حالی که اصلاح طلبان چه در کردار و چه در گفتار به صراحت نشان داده اند که انگیزه و هدف اصلی آن ها، از مشارکت فعال در انتخابات نمایشی و مهندسی شده جناح حاکم، اثبات این حقیقت بوده است که آن ها بخشی جدانشدنی از پاره تن نظام هستند، 

Friday, March 18, 2016

احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد

نوروزنمادتازه شدن طبیعت و زنده شدن امیدها، برهمه عزیزان مبارک باد!
احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟!
خامنه ای در سخنانی خطاب به مجمع نمایندگان طلاب مطالبی بر زبان رانده است که حاکی از نگرانی و احساس خطراو نسبت به اوضاع و روندتحولات است. نکات زیر در سخنان او برجسته است:

Wednesday, March 16, 2016

مناظره رضاعلیجانی و تقی روزبه پیرامون"انتخابات" و پی آمدها

بدنبال متحدی در حاکمیت!:
مناظره رضاعلیجانی و تقی روزبه پیرامون"انتخابات" و پی آمدها*
توضیح: در این مناظره یک طرف برآن است که مردم و بطورکلی جنبش های اجتماعی نیازمندمتحدی در قدرت هستند، و با جهانی انگاشتن این ادعا، از آن در تبیین "مشارکت انتخاباتی" بهره می جوید. در سوی متقابل با تـأکید و استناد به واقعیت دوقطبی شدن جامعه پیرامون "انتخابات" از کنش معطوف به تحریم همچون دقایقی از تاکتیک معطوف به مبارزه علیه کلیت نظام و شکل گیری قطب مستقلی سخن می رود که تمامی مهندسی انتخاباتی رژیم صرف جلوگیری از شکل گیری بوده و خامنه ای از آن به عنوان پروژه دشمن برای تقابل مردم و نظام نام می برد.

Monday, March 14, 2016

تظاهرات میلیونی در برزیل علیه حزب کارگران و داستان تکراری چپ نشسته بر بال قدرت

تظاهرات میلیونی در برزیل علیه حزب کارگران و داستان تکراری"چپ" نشسته بر بال قدرت!
بازهم شاهدتکرارداستان تلخ و نا فرجام چپ معطوف به قدرت و نشسته بربال آن هستیم! چقدر باید این داستان تلخ تکرارشود تا چپ از خواب تاریخی همذات پنداری با جادوئی بنام قدرت و سودای تصرف ماشین دولتی هم چون ابزارکاذبی برای پیشروی به سوی سوسیالیسم بیدارشود؟

Wednesday, March 02, 2016

در زیرپوست تهران چه می گذرد

در زیرپوست تهران چه می گذرد: هفت اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1
 نگاهی به نتیجه"انتخابات" در تهران، و آن چه که گفته نمی شود!
1- برشی از وضعیت جامعه در شرایطی که با انباشت مطالبات مهم و حل نشده ای مواجه است، در سربزنگاه ها و فضای ها قطبی شده، برای درک بهتر و دقیق تر از آن چه که در زیرپوست جامعه می گذرد و از طریق خیره شدن به گدازه هائی که از متن آن به بیرون پرتاب می شوند، حائزاهمیت است.