Tuesday, December 30, 2014

!پیام مهم چندین تشکل کارگری به کارگران صنعت نفت


سال نو برهمه مبارک! داشتم مطلبی را به مناسب طلیعه سال جدید پیرامون اوضاع جهان می نگاشتم. دیدم برخلاف رنگ آبی روشنی  که درمتن تصویر مشاهده می کنید، تصویری که نوشته من ارائه می دهد تیره است و گوئی سالی براستی نفس گیر پیش رو داریم و لاجرم چندان مناسبتی با جشن حلول سال نو و سرورروزهای آغازین ندارد. روتوش کاری و تلاش برای کنارزدن ابرهای تیره و برجسته کردن کورسوهای امید و جوانه های رویش نیز گرهی از کارنوشته بر نگشود؛ بهتر آن دیدم که بجای مات کردن حقیقت و انداختن  نورمصنوعی برصحنه، فعلا از خیر آن نوشته تا مجال بعدی بگذرم. سال خوبی را برای همه  دوستان و رفقای عزیزم آرزو می کنم.  
پیام چند تشکل کارگری به کارگران صنعت نفت

رفقای کارگر صنعت نفت
طبقۀ کارگر مبارزۀ شما را در تاریخ جنبش کارگری از یاد نبرده و نخواهد بُرد. مبارزه کارگران صنعت نفت نمونه های درخشانی را به تاریخ جنبش کارگری ایران افزوده است.

Monday, December 22, 2014

!روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی

!روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی:دانشگاه مرد؛ زنده باد"دانش" گاه


اگرعلی افشاری در میزگردبی بی سی دچارتناقض در تبیین واقعیت هاست*1، اما ایده مرگ جنبش دانشجوئی را فواد شمس در مقاله ای تحت عنوان دانشگاه مرد، زنده باد "دانش" گاه*2 به کمال خود رسانده است. وی که با آنالیزواژگان و شناسه ها به مسأله جنبش دانشجوئی و مقابله با آن پرداخته است، دانشگاه را اصالتا محل دانش دانسته و نه مکانی برای کنش اجتماعی، و از همین منظر از اساس منکرپدیده ای بنام جنبش های دانشجوئی درطی یک قرن اخیر شده است.

Wednesday, December 17, 2014

!فیلم به یادماندنی استقبال دانشجویان از حسین شریعتمداری

     !دلواپس دانشگاه ها هستیم
!صحنه تماشائی و به یادماندنی استقبال دانشجویان از حسین شریعمتداری گاو پیشانی سفید و سرآژیتاتورنظام

Monday, December 15, 2014

جنبش دانشجوئی دراغماء؟! رکودجنبش دانشجوئی از منظرمیزگردبی بی سی


فیلم استقبال تماشائی و بیادماندنی دانشجویان از حسین شریعمتداری گاو پیشانی سفید وآژیاتورنظام!
جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟!

رکودجنبش دانشجوئی از منظرمیزگردبی بی سی*
 جنبش دانشجوئی در سه پرده– بخش دوم


در بخش نخست (پرده اول) به منازعات درونی حاکمیت در دانشگاه ها و مضمون آن ها پرداختیم همراه  با این پرسش: در شرایطی که جدال سختی بین باندهای حاکمیت برای کنترل دانشگاه ها جریان دارد، خوددانشجویان که موضوع این جدال ها هستند چه می کنند؟ در پاسخی فشرده عنوان شد که اگر نشان محسوسی از حضورمستقیم جنبش دیده نمی شود، اما شبج آن در فضای دانشگاه ها پرسه می زند و این که مضمون کشاکش و هشدارجناح حاکم به جناح اعتدال را می توان در این عبارت خلاصه کرد: با دانشجویان و دانشگاه ها نباید شوخی کرد، دانشگاه ها جای اعتدال بازی و امثال آن نیست! آن ها خوب می دانند که گشودن هر روزنی بر دیواره های فضای پادگانی دانشگاه ها دردسرآفرین است.

Saturday, December 06, 2014

!نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده

!نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده
اکنون مدت هاست که کشمکش داغی بین جناح های حاکمیت برای کنترل بردانشگاه ها و فضاهای دانشجوئی برقراراست. روحانی اخیرا در استان گلستان گفته بود اگر لازم بود 50 وزیر را هم معرفی می‌کردم زیرا برای تحقق وعده‌هایم از حرکت باز نخواهم ایستاد. چکیده دعوای مجلس با دولت را می توان در یک جمله چنین خلاصه کرد: دانشگاه جای شوخی نیست. علم الهدی امام جمعه دریده و درشت گوی مشهد، در مورد16 آذر چنین خطبه خواند: "مديران دانشگاهها نبايد اجازه دهند عده‌يي به اسم حمايت از جنبش دانشجويي، دروازه دانشگاههاي كشور را بر روي ضدانقلاب باز كنند. دانشگاه جاي تريبون‌سازی براي ضدانقلاب، ضد نظام و ضد ولايت‌فقيه نيست.

Sunday, November 30, 2014

!روژاوا در پی ایجاددموکراسی بدون دولت است

!روژاوا در پی ایجاددموکراسی بدون دولت است
!ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم
مقدمه: آنچه را که یکی از مسئولین حزب اتحاددموکراتیک روژاوا در موردمعنا و مشخصه این نوع خودگردانی می گوید، می توان در واژگانی چون دموکراسی بی دولت، آنترناسیونالیسم بدون دولت، دموکراسی مستقیم و رادیکال، مردم آموزگارخودهستند، خلاصه کرد. او در عین حال تأکید دارد که این مدل یک شبه تحقق پیدانمی کند و ایجاد آن راهی طولانی است. دلیل اصلی حمله به روژاوانی نیز به اجراء گذاشتن این مدل است.

Saturday, November 29, 2014

!جنبش ضدتبعیض نژادی در آمریکا و دو گزارش تکان دهنده

بدون تفسیر: دوگزارش تکان دهنده


سازمان ملل برخوردنژادی پلیس با معترضان را محکوم کرد!
ابعاد باورنکردنی شکنجه منجربه مرگ توسط شوکر در آمریکا! 
برطبق این گزارش که بی بی سی فارسی نیز آن را منتشرکرده است: کمیسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل در ژنو که پدرو مادر مایکل 18 ساله هم در آن حضورداشته اند با بررسی گزارش های متعدد پیرامون برخورد پلیس آمریکا با تظاهرکنندگان  حکم بربرائت پلیس قاتل وبرخورد نژادی پلیس و خشونت آن آمیز با تظاهرکنندگان را محکوم کرد. در همین مورد یکی از باززسان ارشد این کمیسیون اعلام داشته است که  از تیراندازی های مرگبار و مکرر پلیس به سیاهپوستان غیرمسلح بسیارنگران است.
  یکی دیگر ازنکات بارزاین گزارش ابعاداستفاده پلیس آمریکا از شوک الکتریکی و انتقاد به آن  است. درهمین رابطه برطبق گزارش فعالان حقوق بشراز ابعادباورنکردنی شکنجه منجر به  مرگ 500 نفر  توسط شوکر[تیزر] پلیس است.  
دولت بریتانیا در گزارشی تعدادقربانیان برده داری مدرن دراین کشور را 13 میلیون نفراعلام کرد. این بردگان که شامل کارگران و بزرگ سالان و کودکان می شوند از بیش از 100 کشورجهان به بریتانیا قاچاق می شوند و در مزارع و نقاط دیگر آن به بردگی و کاراجباری کشیده می شوند. گزارش اضافه می کند که : "واقعیت تلخ" این است که بردگی در محله ها، شهر ها و روستاهای تمام جهان، از جمله بریتانیا وجود دارد.
*انتقادسازمان ملل از رویکردنژادی پلیس در آمریکا:

*- 13هزارنفرقربانی برده داری مدرن در بریتانیا:
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/11/141129_u14_uk_modern_slavery!دست ها بالاست! نماداعتراض جوانانی است که رؤیای برابری واقعی را در سردارند 
 ! جنبش ضدتبعیض نژادی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن