Thursday, January 29, 2015

نگاهی به یک بحث دو جانبه با دو رویکردمتفاوت پیرامون اوضاع یونان!

!نگاهی به یک بحث دو جانبه با دو رویکردمتفاوت پیرامون اوضاع یونان

اصغرایزدی:
روزبه عزیز، در قسمت "چه رویکردی می توان داشت؟"* همه آنچه را که در پاراگراف های اولیه نقد کرده ای، نقض می کنی! اگر از نکات مربوط به افشا گری و "روشنگری و توضیح" بگذریم، آنچه که می ماند همانا دعوت از تود ه ها برای تعمیق و گسترده کردن رفرم ها در نظام سرمایه داری یونان است :

Tuesday, January 27, 2015

!نقدی به نوشته آقای مهرداد درویش پور و پاسخ ایشان

نقدی به نوشته آقای مهرداد درویش پور و پاسخ ایشان

ابتدا نوشته ایشان* را ملاحظه کنید:
به بهانه پیروزی حزب چپ یونان در انتخابات
گردش به چپ، سرآغازی نوین برای پایان بخشیدن به "پایان تاریخ"؟
دهه ها است بانگ تکراری، کسل کننده و محافظه کارانه تئوری "پایان تاریخ" و پیروزی لیبرالیسم را از زبان فوکویاما شنیده ایم. دهه ها است که در پی پیش روی های ریگانیسم و تاچریسم و با فروپاشی جهان دوقطبی، سیطره نئولیبرالیسم و پیامدهای ویرانگر آن را تجربه کرده ایم.

!شادباش به مناسبت آزادی شهرکوبانی و خروش مردم یونان علیه ریاضت اقتصادی

شادباش به مناسبت آزادی شهرکوبانی و خروش مردم یونان علیه ریاضت اقتصادی
دو پیروزی و دو گام نزدیک شدن به رهائی !

آزادشدن شهرکوبانی را به همه آزادیخواهان و برابری طلبان شادباش می گویم. یادجان باختگان آزادی و رهائی و مفاومت سترگشان گرامی  باد! گرچه  بهای بسیار سنگینی برای آن پرداخته شد، و می دانیم که هنوز هم برای تحقق کامل آزادی و رهائی نبردهای سخت و نفس گیری پیش رواست. اما بی تردید طی همین گام مهم در تقویت امید و عزم نیروی مدافع رهائی از قید و بندهای تاریک اندیشی و زنجیرهای سرمایه، و نیز تضعیف روحیه دشمنان رهائی را نباید دستکم گرفت.   
                    ******                         

هم چنین پیروزی مردم یونان بر دولت کارگزاراتحادیه و علیه تحمیل ریاضت اقتصادی فلاکت آفرین را باید به مردم یونان و جهان و همه آنانی که علیه زنجیرهای انقیادسرمایه میارزه می کنند شادباش گفت. گرچه این هنوز گام اول است و گام ها و چالش های بزرگی در پیش رواست. زنجیرهائی سرمایه داری هم چنان بردست و پای مردم یونان بسته است، اما گسستن گوشه ای از این زنجیرها به نوبه خود گامی به جلواست و توشه ای برای برداشتن گام های بعدی!.            

در آرزوی آن که جوانه های امیدمردم یونان پژمرده نشوند و هم چنان شاداب و نیرومند به رویش خویش ادامه دهند و شاهدجش گرفتن پیروزی های بعدی هم باشیم. ما باید از پیروزی های خود  ولو آن که در قیاس با اهدافمان کوچک و تنها یک گام به جلو باشند امید و انرژی بگیریم، بدون آن که چشم خود را به چالش های جدیدی که در پیش رویمان سر برمی آورند به بندیم!

Sunday, January 25, 2015

!پرش حزب چپ یونان- سی ریزا- به سکوی قدرت و دام آخر؟

پرش حزب چپ یونان- سی ریزا- به سکوی قدرت و دام آخر؟
آیا انتخابات 25 ژانویه یونان و نتایج پیش بینی شده آن، یعنی پیروزی یک حزب چپ رادیکال تر از حزب های سنتی سوسیال دموکرات، حزبی که در رسانه ها به آن حزب  چپ افراطی و تندرو و نظایرآن اتلاق می شود، موجب آشوب و زمین لرزه ای بزرگ در اروپای بحران زده خواهد شد؟.

Friday, January 16, 2015

خطرمصادره اعتراض گسترد مردم فرانسه در دفاع از آدی بیان و اندیشه

فاجعه شارلی و خطرمصادره اعتراض گسترده مردم فرانسه در دفاع از آزادی اندیشه و بیان-بخش اول

فاجعه حمله به مجله شارلی ابدو، برانگیختگی عمومی و تظاهرات چندمیلیونی فرانسویان حول دفاع از آزادی بیان و اندیشه هم چون بستری واحد می ماند با رویاها و سوداهای متفاوت و حتی متضادی که در آن دولت و بازیگران سیاسی داخل ماهی مقصود خود را صید می کنند.

Tuesday, January 13, 2015

اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟-2

!عیب می جمله چوگفتی، هنرش نیز بگو

اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟-بخش پایانی
چنانکه در بخش اول این نوشته ملاحظه کردید*1، تعلق خاطرژیژک به جهان هرمی و سازوکارهای آن عمیق است و صاف و سرراست می گوید من و بسیاری چون من خواهان آنند که سرشان به کارخودگرم و علاقه ای به مداخله در امورسیاسی نداشته باشند. گوئی او دارد این سخن معروف انجیل را تلاوت می کند: کارقیصر را به قیصر واگذارید و کارخدا را به خدا!. و لابد در این میان سهم مردم آن است که دعا کنند خداوند قیصرخوبی نصیبشان کند!. وی در دفاع از مارگارت تاچرچپ می نویسد*2:

Wednesday, January 07, 2015

!پوست خربزه ای که علی مطهری زیرپای سبزها انداخته است


شعارمحاکمه در "دادگاه قانونی" بازی در زمین جناح حاکم است!

پوست خربزه ای که علی مطهری زیرپای سبزها انداخته است!
علی مطهری نماینده مجلس که یک پا در میان اصول گرایان دارد و یک پا در میان اعتدالیون و اصلاح طلبان و نوش و نیش را توأمان دارد. او همزمان حامل مطالبات متضادی است که مشکل بتوان آن را با هم جمع کرد، چنان که از یکسو خواهان اجرای حجاب اسلامی مدنظرحاکمیت و تعزیربی حجاب هاست و از مدافعان طرح آمران به معروف بوده است و از سوی دیگر خواهان باصطلاح رعایت حقوق شهروندی و آزادی های قانونی مصرح در قانون اساسی و مشخصن غیرقانونی بودن حبس خانگی سران سبز.

Saturday, January 03, 2015

اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟

اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟

 دوگانگی در رویکردهای ژیژک پیرامون تحولات سیاسی و رخدادهای اجتماعی، ماهیت و عملکرد جنبش های اعتراضی علیه نظام سرمایه داری و در تناسب با فراز و فرودهای آن، از او تصویریک فیلسوف آشفته و سرگردان و متناقض گو را به نمایش می گذارد. بنظرمی رسد که او هنوز نتوانسته  اخگرخودرهان نهفته در این جنبش ها را  که در آن مردم سوژه گی و پارادایم