Monday, June 25, 2018

به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»

به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!
  دوست عزیز شهاب برهان با ادعا* از منظر«صدای سوم»، صدها امضاء کننده بیانیه ای* را که لااقل تا دیروز باهم در یک سنگر قرارداشتند ( گرچه با نادیده گرفتن آن گونه اتهامات هم چنان باقی خواهند ماند) و تیترآن با « سرنگونی آری؛ به دست مردم و برای حاکمیت مردم» و نیز محکوم کردن مداخلات دولت آمریکا و هشدار نسبت به پروژه ترامپ برای تغییررژیم و جهت دادن به جنبش مردم همراه است، با چرخش قلمی براحتی آب خوردن به ناسیونالیسم، پژواک صدای کیانوری، نابودی «صدای سوم» و امثال آن متهم ساخته است. 

حربه زنگارزده ظریف


حربه زنگارزده ظریف!
همان هائی که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند و بدون کوچکترین انتقادی به خود و خاتمی ها و روحانی ها، اکنون به فکرنجات کشور افتاده اند!.

Wednesday, June 20, 2018

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن
حضوردوتن از سوی سندیکای شرکت واحد و یکنفر از انجمن صنفی معلمان-مریوان فرصتی برای کارگران و معلمان ایران فراهم ساخت که برخلاف تصویرهای دروغین و بزک شد رژیم و خانه کارگر و نمایندگان قلابی و برگزیده رژیم ، تصویری روشن تر ازسیمای جنبش کارگری ومعلمی در سطح جهانی مطرح شود. بی تردید بهره گرفتن از چنین تریبون هائی برای طرح مطالبات و تقویت همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان واجداهمیت است. سوای آن دونکته زیر در رابطه با حضور و سخنان آن ها در خور توجه است:

Monday, June 18, 2018

وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!

وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!
شکاف در میان اصلاح طلبان.
همان هائی که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند و بدون کوچکترین انتقادی به خود و خاتمی ها و روحانی ها، اکنون به فکرنجات کشور افتاده اند!. بی تردید نخستین پرسشی که از دیدن این بیانیه پرطمقراق و بدون محتوا که به نحوی تنظیم شده که در آن نه سیخ بسود نه کباب بسوزد به ذهن هر خواننده ای خطور می کند آن است که منظور از نجات کشور چیست؟ نجات از چه چیزی و از دست چه کسانی؟. تمامی هنرنویسندگان بیانیه در عدم پاسخ سرراست و صریح به همین پرسش بکارگرفته شده است. اما با کمی دقت در آن بر کسی پوشیده نمی ماند  که غرض نویسندگان از نجات کشور همان نجات نظام است: بنویسید نجات کشور، بخوانیدنجات نظام! 

Monday, June 11, 2018

در آستانه دیدارترامپ و اون: دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟

در آستانه دیدارترامپ و اون
دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟
همه هیجان زده اند و در رآس آن خودترامپ توئیت کرده است لحظه های هیجانی را سپری می کند. شاید فکر می کند با خلع سلاح هسته ای کامل و بدون بازگشت کره شمالی می تواند نام خویش را در تاریخ ماندگار کند! اما واقعیت آن است که مذاکرات بستری با رویای متفاوت است. برای ترامپ خلع سلاح جاده یک طرفه است، اما در آن سو کره شمالی دم از خلع سلاح کامل شبه جزیره کره می زند که به معنی عدم حضورهسته ای آمریکا در کره و بستن پایگاه های نظامی و گشت های دریائی و مانورهای نظامی مداوم آمریکا هم هست، که در ازاء آن باید تحریم های اقتصادی گسترده کنونی لغو و امنیت آن تضمین شود.

Thursday, June 07, 2018

نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها


نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!
مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد!*
الف- با ادبیات آک بندشده چندین دهه پیش که مثل همیشه بوی نا می دهد و تماما چندش آور و سرشار از عباراتی چون فدا، رودخروشان خون، اشرف نشان، خرج کردن بی مهابا از شرف شهدا و سخن گفتن از جانب آن ها هم چون یک وکیل تسخیری، و مزخرفاتی از این قبیل، که نشان می دهد چندان هم فرقی هم نمی کند به دنبال آن باشیم که آیا  نویسنده اش به لحاظ فیزیکی زنده است یا مرده! پاسخ هرچه باشد، بهرصورت او در همان فضای چندین دهه پیش دفن شده است!.

Sunday, June 03, 2018

مطرح شدن بحث خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!

مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!
در رسانه های ایران و از جمله رسانه های دولتی اخیرا باب بحث حول سیررویدادها و تحولات و حتی احتمال وقوع  رخدادهای غیرمترقبه ای چون انقلاب اجتماعی و یا انقلاب سیاسی گشوده شده که تازگی داشته و حاکی از انباشت بحران ها و نارضایتی ها و فقدان چشم اندازی برای حل آن ها در چهارچوب سیستم است است. و همین شرایط موجب پرسش بزرگ  چه می توان کرد در ذهن جامعه شده است که باین صورت گوشه هائی از آن ها در برخی رسانه های رژیم بازتاب یافته و تلاشی است برای باصطلاح بهداشتی کردن جامعه  و تأثیر گذاری سیستم بر ذهنیت مردم. و البته مطابق معمول اگر برخوردسخت افزاری به عهده جناح تندرو و مسلط بر ساختارقدرت است، اما در بهداشتی کردن ذهنیت جامعه و در حوزه نرم افزاری نقش اصلاح طلبان و عناصری چون عبدی ها و تاج زاده ها که خطر را دریافته اند برجسته تراست. 

Friday, June 01, 2018

سرمایه داری، و آسیب شناسی آن توسط اقتصاددانان «مارکیسیست»


وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش از یک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد!*
سرمایه داری تاریخا برای نجات خود از گرداب بحران ها و جلوگیری از پیشرفت روندهائی که نامطلوب می داند، سعی کرده است که با تمرکز روی منتقدین نظام سرمایه داری به ویژه مارکسیست ها و هم چنین سیاست جذب جنبش ها در خود از بحران های خویش عبورکند. کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش به طورمبسوط به این که چگونه سرمایه داری با درنگ بر نقدمارکس از سرمایه توانست از بحران های بزرگ و چه بسا نابودکننده قرن نوزدهم و بیستم عبورکند پرداخته است.