Wednesday, August 24, 2011

لیبی:
 باچشمی خندان وبا چشمی گریان!
بی تردید،سرنگونی هردیکتاتوری ی مسرت بخش است وقاعدتا مردمی که بتوانند طوماراستبدادی  42 ساله را که مثل هرمستبدی سودای موروثی کردن قدرت درخانواده خود را داشت درهم به پیچند، بایدآمادگی بیشتری برای تمرد دربرابرسربرکشیدن استبدادجدید را داشته باشند.فراتر از آن درمتن ودرراستای مبارزه با جنبش ضداستبدادی است که جنبش انقلابی می تواند گفتمان، مطالبات وصف آرائی خود را بطورمستقل برپاکند وحتی افزون برآن، سرنگونی حکومت مستبدی مثل قذافی می تواند دردامن زدن به جنبش ضداستبدادی وتقویت روحیه آنها درمنطقه مؤثرباشد.با این همه  

Saturday, August 20, 2011

انگلیس:شورش به حاشیه رانده شده گان

انگلیس:شورش به حاشیه رانده شده گان!

انگلستان ازهمان زمان که مارکس کتاب کاپیتال  را درآنجا به نگارش درآورد، ازجهات گوناگون یک کشورتیپیک سرمایه داری بوده است.عروج نئولیبرالیسم نیزدرزمان خانم تاچراز همین جا صورت گرفت. حتی پیوند اتحادیه-حزبِ مدنظرمارکس وانگلس که به عنوان الگوئی برای گذارمسالمت آمیزبه انقلاب سوسیالیستی درکشوری استثنائی چون انگلیس احتمالش می رفت،عالیترین ودرعین حال انحطاط یافته ترین شکل خود را درادغام  این نهادها و مؤسسات باسیستم سرمایه وفراروئیدن آن به حزب بورژواشده کارگری-حزب کارگر-درانگلستان به نمایش گذاشت. 

Tuesday, August 16, 2011

نگاهی به دوانتقاد پیرامون اهمیت مبارزه برای سبک زندگی( آب بازی جوانان)!*

اگرخواننده به کل مطلب توجه کند معلوم است که ازصدرتاذیل نوشته دردفاع ازحق انتخاب سبک زندگی وشادی به مثابه یک نیازفی نفسه و دارای اصالت  نوشته شده است. والبته دربخش بعدی هم این مساله باتأکید بیشتری مطرح خواهد شد.اما تا آن موقع خواستم به یکی دوسؤال وانتقاد ضمن تشکرازدقت ونقددوستان پاسخ بدهم:

Thursday, August 11, 2011

دراهمیت جنبش حق انتخاب سبک زندگی

دراهمیت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)
بجثی پیرامون ارزیابی از آب بازی جوانان ونوجوانان!
مقدمه:باخواندن گزارش هائی پیرامون تجمع جوانان برای آب بازی درتهران،احتمالا مانند بسیاری ازخوانندگان آن این گزارشها،باتحسین ارابتکارجوانان ومشاهده غافلگیری و خشم رژیم، ازکنارقضیه گذشتم. بنظرم نکته غامضی درآن وجود نداشت. قاعدتا برای همه کسانی که با ماهیت رژیم جمهوری اسلام آشنایند،همین که عده ای جوان توانسته باشند تجمع مستقلی ازحاکمیت برای تفریح وشادی وباهم بودن دروسط روز در پایتخت کشوربرگزارکنند،بویژه که شرکت کنندگان مختلط ازدخترو پسرباشند وبرای این قرارومدارخود ازشبکه فیس بوک هم  استفاده کرده باشند، همین برای درک خشم رژیم و حتمیت وقوع "جرم" درحکومت اسلامی کافی بود.هم چنین برای  چنین کسی نباید پوشیده باشد که این گونه اقدامات درچهارچوب انگ توطئه های نرم دشمن طبقه بندی شده  ونشانه ورود دشمن به حیات خلوت رژیم است. اما 

Monday, August 01, 2011


گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص
پیروزی مهر برکین!
آمنه بهرامی  که  قربانی خشونتی سبعانه بود،ازمیان دوگزینه انتقام وگذشت که به موجب قانون قصاص اسلامی  دربرابرش قرارداشت، سرانجام گذشت را برانتقام ترجیح داد.بی تردید این تصمیم آسان بدست نیامد،بلکه حاصل نهائی کشاکشی  سخت وطولانی دردرون وی بود. باین ترتیب اونشان دادکه علیرغم آنکه قربانی خشونتِ عریان مردی بیرحم و سنگدل قرارگرفته بود وخشم ونفرت درتمامی وجودش شعله می کشید،اما سرانجام این نگاه انسانی وفراخشونت به بزه کاری بود که بروجود او غلبه می یافت.