Thursday, June 29, 2017

به مناسبت سقوط موصل و پایان خلافت رسمی داعش در عراق

به مناسبت سقوط موصل و پایان خلافت رسمی داعش درعراق!
با سقوط مسجدنور، مسجدی که ابوبکربغدادی سه سال پیش با عروج در آن خلافت اسلامی جهان گسترخود را اعلام کرده بود، مسجدی که قبل از عقب نشینی بدست داعش منفجرو ویران گردید تا تصویرروشن و بیادماندنی از خود به یادگار بگذارد؛ دولت عراق رسما از پایان دوران خلافت سه ساله داعش در عراق سخن می گوید.... گرچه بحران عمیق تر از آن است که باین زودی ها ریش کن شود و ترورو کشتار به پایان رسد....اما بهرحال تصرف وسپس سقوط موصل نقطه عطفی در فراز و فرود این جریان است...
بازخوانی مقاله زیر به همین مناسبت یعنی سقوط موصلِ، یکی از دو پایگاه اصلی داعش (در کناررقه که آنهم در مسیری مشابه پیش می رود) صورت گرفته است:

Friday, June 23, 2017

سعیدحجاریان و تقلب در انتخابات، سه نکته و یک نتیجه

سعیدحجاریان و تقلب در "انتخابات"، سه نکته و یک نتیجه!
نکته اول: تقلب
وقتی سعیدحجاریان از تقلب در انتخابات پرده برداری می کند!
 به تازگی وی مطلبی در ارزیابی از انتخابات اخیرریاست جمهوری و شوراهای شهر نوشته است. در این مطلب اولین موضوع تعجب برانگیز را میزان آراء بالای رئیسی، نامزدااصول گرایاان، می داند که بنا بر ارزیابی هائی دانسته و متعارف از پایگاه رآی این جریان، به دو برابررسیده است! جالب است که حجاریان در تبیین و توضیح این پدیده، و یا بقول خودش این مهم ترین پرسش پیرامون نتیجه انتخابات، تقلب یا به به بیان او تخلف را به عنوان نخستین عامل می داند (این که جابجائی 5 میلیون رای را "تخلف" بنامیم، چیزی از ماهیت تقلب در انتخابات نمی کاهد):

Monday, June 19, 2017

!آیا واکنش سپاه به داعش هم ترقه بازی بود؟

!آیا واکنش موشکی سپاه به داعش هم ترقه بازی بود؟ 
 خامنه ای حمله داعش به مجلس و مقبره خمینی را ترقه بازی خوانده بود. آیا پاسخ به آن با پرتاب موشک های میان برد و بین کشوری هم ترقی بازی بوده است؟ بدیهی است که آن گفته خامنه ای یک گفتاردرمانی بود برای روحیه دادن نسبت به امنیت خدشه دارشده ای که رژیم اسلامی مداوما به آن می نازید. گزارش ها و فیلم های انتشاریافته پس از «ترقه بازی داعش» معلوم می کند 

Friday, June 16, 2017

!به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل


!به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل
1- جالب نیست؟! کودتا می کنند تا دیگر هیچ کس و هیچ کشوری بفکرملی کردن صنعت نفت و امثال آن نیفتد و برای چندنسل هم اجازه انتشاراسناد آن را به بهانه حفظ منافع و امنیت ملی نمی دهند تا وقتی که آب ها از آسیاب ییفتد و فاجعه مشمول مرورزمان شده و از خاطره ها برود.

طرح مطالبات جنبش دانشجوئی توسط نمایندگان مجلس چه هدفی را دنبال می کند؟


طرح مطالبات جنبش دانشجوئی توسط نمایندگان مجلس چه هدفی را دنبال می کند؟


جمعی از نمایندگان مجلس به روحانی: دولت توجه ویژه‌ای به دانشگاه داشته‌ باشد!*.
انتشاراین نامه که به امضاء حدود۱۵ نماینده مجلس رسیده، هم به لحاظ محتوائی و هم به لحاظ تقارن زمانی آن با سخنان تهاجمی اخیرخامنه ای (آتش به اختیار) در میان دانشجویان بسیجی و دستچین شده که در آن حتی به نمایندگان دانشجوپی مخالف جناح حاکم هم ( چون انجمن اسلامی دانشگاه تهران) اجازه صحبت در محضرخامنه ای داده نشد، قابل توجه است.

Tuesday, June 13, 2017

نسبت"روشنفکر دینی" با دو بازوی مبارزه فرهنگی و سیاسی علیه اسلام سیاسی


نسبت"روشنفکر دینی" با دو بازوی مبارزه فرهنگی و سیاسی علیه اسلام سیاسی 
نشان دادن مبنای تئوریک اشتراک نظر داعش و فقیهان رسمی و شریعت اسلامی، که نه فقط خلافت داعش که تفسیر و برداشت متون دینی و قران در حوزه ها و یا دادگاه های جمهوری اسلامی هم در اصل برآن ها استوار بوده و حکم می رانند و قصاص می کنند، و نیز در شرایطی که در پی شوک حمله داعش، رژیم جمهوری اسلامی می کوشد که خود را دشمن داعش و ماهیتا متفاوت از آن نشان بدهد، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

Sunday, June 11, 2017

سیاستی دیگر و جهانی دیگر.... پیرامون اعلام آمادگی جرمی کوربین برای بدست گرفتن سکان قدرت

سیاستی دیگر و جهانی دیگر... پیرامون اعلام آمادگی جرمی کوربین برای بدست گرفتن سکان قدرت
البته احزاب در نظام سرمایه داری برای رقابت و کسب قدرت ساخته و پرداخته شده اند و جزاین هم از آن ها انتظاری نیست. چرخش قدرت بین فراکسیون های بوژوازی بخشی از بازسازی و تامین هژمونی بورژوازی دستخوش بحران و شکاف است. اما مشکل آن جاست که وقتی آن ها سواربرموج نارضایتی شده و جنبش اعتراضی و نسل های جوان را به سوی مسلخ ماشین قدرت می برند، جزسرخوردگی و تشتت در صفوف جنبش حاصلی به بارنمی آورند.

Saturday, June 10, 2017

باخت در قمارخودخواسته

!باخت در یک قمارخودخواسته

ترزامی، بدون پخش آهنگ «دروغگو»  توسط بی بی سی  و  رسانه های رسمی هم نتوانست به آن چه که می خواست دست یابد و بازنده قمارسیاسی شد که خودخواهان آن شده بود... اکنون انگلستان از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر پس لرزهای این شکست را رصد می کنند.

Thursday, June 08, 2017

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!
۱-رژیم اسلامی به امنیتش می نازید که آنهم ترک خورد.. گواین که خامنه ای با ترقه بازی نامیدن آن خواست صورت مساله را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشید.. . بقولی امنیت حبابی بود و ترکید... مناقشه دوجناح هم تحت عنوان فضای امن یا فضای امنیتی و دو رویکردی که خامنه آن را چالش و سازش خوانده وهزینه سازش را بیش از هزینه چالش عنوان کرده است. 

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!
۱-رژیم اسلامی به امنیتش می نازید که آنهم ترک خورد.. گواین که خامنه ای با ترقه بازی نامیدن آن خواست صورت مساله را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشید.. . بقولی امنیت حبابی بود و ترکید... مناقشه دوجناح هم تحت عنوان فضای امن یا فضای امنیتی و دو رویکردی که خامنه آن را چالش و سازش خوانده وهزینه سازش را بیش از هزینه چالش عنوان کرده است...

Wednesday, June 07, 2017

عملیات تروریستی داعش در تهران و فضای تیره حاکم بر منطقه

عملیات تروریستی داعش در تهران و فضای تیره حاکم بر منطقه
۱-رژیم اسلامی به امنیتش می نازید که آنهم ترک خورد.. گواین که خامنه ای با ترقه بازی نامیدن آن خواست صورت مساله را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشید.. . بقولی امینت حبابی ترکید... مناقشه دوجناح هم تحت عنوان فضای امن یا فضای امنیتی و دو رویکردی که خامنه آن را چالش و سازش خوانده وهزینه سازش را بیش از هزینه چالش عنوان کرده است...

Sunday, June 04, 2017

دوستان و دشمنان محیط زیست

«دوستان و دشمنان محیط زیست و «زمین خانه مشترک ماست
سخنگوی کاخ سفید* روز جمعه ۱۲ خرداد با دفاع از تصمیم دونالد ترامپ در خروج از معاهده اقلیمی پاریس گفت، رئیس جمهوری تنها به منافع آمریکا فکر می‌کند و نگران انتقادهای بین‌المللی و آسیب‌های احتمالی در روابط آمریکا و سایر کشورها نیست.