Sunday, August 29, 2010

شرایط حاکم برمحیط های دانشجوئی درآستانه گشایش دانشگاه ها
مضحکه دیدارخامنه ای ودانشجویان درآستانه بازگشائی دانشگاه ها
تحولات سال گذشته،هم چون صفیر تیری که ازبغل گوش کسی عبورکرده باشد، زنگ خطررا برای رژیم به صدا درآورد.اگرهیچ کس نداند،خود حکومت خوب  میداند نظامی که حمایت و همراهی نسل جوان،بویژه دانشجویان ودانش آموزان را ازدست داده باشد،ولوآن که بتواند به زورسرنیزه وچنگ ودندان زمان حال را سپری کند،فاقد آینده است.

Thursday, August 19, 2010


مشعل به دستان بیدار!
سالگردفاجعه کشتارزندانیان سیاسی 67 درحال وهوای دیگر
چرادرحال وهوای دیگر؟:
ا-قبل ازهمه بدلیل ناکامی تبه کاران حاکم دربه فراموشی سپردن آن. تمامی تلاش رژیم مصروف آن بودکه ارتکاب به جنایت علیه بشریت را مشمول مرورزمان کند.بااین تصورابلهانه که گویا باگذشت زمان وایجاد گسست بین نسل ها و ایزوله وفرسوده  کردن مبارزات  بازماندگان فاجعه ،با محوتدریجی نشانه های باقی مانده وپاک کردن آن ازحافظه تاریخی مردم ایران و جهان می توان آن را بفراموشی سپرد.
آن چه که رژیم کورخوانده بود دردوعامل زیرخلاصه می شود:

Tuesday, August 10, 2010


 تشدید شکاف های درونی حاکمیت درفازجدید بحران
درطی ماه های اخیرتضادبالائی ها وارد فازجدیدی شده است. باتوجه به این که بحران درون حکومتی یکی ازمؤلفه های سه گانه بحران (درکنارشکاف حاکمیت ومردم و شکاف بین رژیم وقدرت های جهانی ) وازهمین منظر بخشی ازفرایند فروپاشی وتخلیه توانائی های یک قدرت درسراشیب افول وانحطاط،محسوب می شود، نگاهی به ویژگی های آن دارای اهمیت است.  آنچه که به این تضادها ابعادتازه میدهد،نه نفس وجود آنها بلکه ارتقاء آنها به سطح به اصطلاح برخی اصول ووجوه ایدئولوژیکی وسیاسی است.البته تاکنون تضاد بالائی ها همواره تحت الشعاع تضاد آنها با مردم قرارداشته وسرکوب عامل وحدت بخش مهمی دربین آن ها بشمارمی رود؛ با این وجود بقول خودشان پس ازکنترل فتنه، گوئی این تضادها ناگهان دهان بازکرده ووارد فازجدیدی شده اند.