Wednesday, January 30, 2013

رشک هتل ها به زندان ها
 

در جمهوری اسلامی هتل ها به  زندان ها رشک می برند!

زندان اوین باید بماند واسرارنهفته در خود را بازگوکند!  چندی پیش درجائی نوشتم: با ارتکاب جنایت زنده یاد ستاربهشتی، زندان اوین بازهم براشتهاردیرین و جهانی خود به عنوان یکی از مخوفترین زندان ها افزود. همان گونه که بار دیگر بر اشتهار دستگاه های امنیتی و بازجوئی  رژیم اسلامی به عنوان یکی از خشن ترین و سبعانه ترین شکنجه گران جهانی صحه نهاد. کشتار تابستان سیاه 67 در تهران نیز در اوین صورت گرفت.

Saturday, January 26, 2013

انتقاد فرقه ای و دفاع فرقه ایانتقاد فرقه ای و دفاع فرقه ای پشت و روی یک سکه اند!
تعیین نرخ در وسط دعوا: اقلیت حق اتخاذ تاکتیک مخالف اکثریت را ندارد!

مقدمه: ر.مجید دارابیگی  با انتشارمطلبی*1 باعنوان تریبونال و منطق فرقه ای اعلام کرده است که دیگر بیش از این سکوت را جایزنمی داند. البته برخواننده معلوم نیست که چه حکمتی در سکوت ایشان وجود داشته است  و چرا مثلا  درهمان زمان نشست فرانکفورت و داغ بودن تنورمجادلات، به موقع  و بطورطبیعی و خیلی راحت نظرخود را مطرح نساخته است تا زیرفشار تأخیر، این چنین پرخاشگرانه فوران کند.

Sunday, January 20, 2013

نعل وارونه رژیم
انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول)
رویکرد ها و رویدادهای روزهای اخیر درصحنه سیاسی ایران از آن جهت که به صف آرائی ها و  سمت وسوی تحولات درونی رژیم در طی چندماه باقی مانده به انتصابات ریاست جمهوری، شفافیت بیشتری می دهد دارای اهمیت است. چرا که درطی آن  سناریوی "انتخاباتی" ریاست جمهوری توسط باند حاکم کلید خورد  و خطوط اصلی آن چه که  به عنوان پرده اول این سناریو  در اتاق فکر و فرمان (بخوانید اتاق جنگ)  بارگاه ولایت فقیه و ذوب شدگان درآن ساخته و پرداخته شده بود، وارد فازعملیاتی شد: 

Thursday, January 10, 2013

پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و سبدحداقل زندگیپرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر 

ماه های آخرهرسال زمان چانه زنی و نشست های موسوم به سه جانبه گرائی برسرتعیین حداقل دستمزد است. دراین سه جانبه گرائی  نه نمانیدگان واقعی کارگران شرکت دارند و نه حتی به سخنان و خواست این "نمایندگان" وقعی نهاده می شود. البته دراین میان حرف نهائی را دولت (در قالب طرف سوم و باصطلاح بی طرف) می زند.

Tuesday, January 08, 2013

آزادی موقت رضا شهابی 
آزادی موقت رضا شهابی و عقب راندن رژیم
آزادی موقت رضا شهابی برای معالجه در بیرون از زندان نشان داد که  می توان رژیم را حتی در سخت ترین شرایط سرکوب نیز به عقب راند، البته به قول معروف  به شرطها  و شروطها! بی تردید این عقب نشینی ولو کوچک وموقت را  باید محصول مبارزه و مقاومت مشترک در داخل کشور و آزادی خواهان و نیروهای چپ و مدافع جنبش کارگری در خارج کشور و هم چنین حمایت تشکل های کارگری ونیروهای مترقی و یا نهادهای حقوق بشری و رسانه های جامعه جهانی دانست.