Sunday, December 22, 2013

شنود و سخنان جنجال برانگیزحجاریان

 :گذر و نظر

نگاهی به دوچالش!

خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه مشرق نوشته است شنود خاتمی وقت تلف کردن است. تنها نگاه به او کافی است!.
اگرکل این گزارش را بخوانید، خواهید دید کسی که مأمورتنظیم این یادداشت شده است، حتی نتوانسته اصل وجودشنود را که این روزها با علنی شدن اعتراض ها، پژواک بیشتری پیداکرده است تکذیب کند و تنها به فرا افکنی و سیاست روکم کنی پرداخته است.

Wednesday, December 18, 2013

!وقتی پاپ هم "مارکسیست" می شود

دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! 
سرمایه داری با چهره عریان و نئولیبرالیستی،  پاپ را هم خشمگین ساخته است!
اخیرا پاپ فرانسیس رهبرکاتولیک های جهان  از سوی محافظه کاران آمریکائی و از جمله حریان تی پارتی به داشتن افکارخالص مارکسیستی و ضدیت با سرمایه داری متهم شده است.

Saturday, December 14, 2013

!نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری بربستر نقدیک سندکارگری


نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری
 بر بسترنقدیک سند کارگری* 
نفس داشتن حساسیت به تحولات ایران و جهان توسط بخشی از مدافعان و فعالان کارگری و استقبال از نقد آن  بی تردید امربجائی و در راستای ضرورت انجام بحث و گفتگو  پیرامون اوضاع داخلی و بین المللی در میان کارگران و فعالان چپ است  تا با ارزیابی هرچه دقیق تر و یافتن نقاط اشتراک در میان کارگران و فعالان کارگری زمینه انجام کنش ها و اقدامات مشترک فراهم تر شود. اما آنچه که در این میان توسط سند راهبردی کانون مدافعان حقوق کارگر پیشنهادمی شود از کاستی هائی در رنج است که نوشته حاضر به  مهم ترین آن ها پرداخته  است:

Sunday, December 08, 2013

!شانزده آذر و رویش جوانه ها

16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی

16 آذرامسال درحال و هوای دیگری برگزارشد. جنبش دانشجوئی باردیگرهم چون مرغی که از خاکسترخود می روید، باردیگرنشانه هائی از رویش و حیات مجدد خود را  بروزداده و چه خوب که جنبش دانشجوئی رویش نوین خود را به مناسبت بزرگذاشت سنت مبارزاتی درخشان خود علیه استبداد و آزادی و سلطه طلبی قدرت های نو استعماری متحق می کند.

Sunday, December 01, 2013

!گزارش و 5 چالش

نگاهی به گزارش صدروزه دولت و 5 چالش پیشاروی آن
گزارش روحانی پیرامون بیلان صد روزاول دولت خود بردو رکن اصلی استواربود: نخست توافق هسته ای موقتی که در دقیقه 90 با شش قدرت جهانی پیرامون پروژه هسته ای به سرانجام رسید؛ و دیگری ویرانه ای که او از دولت قبلی تحویل گرفت. 

Tuesday, November 26, 2013

!اقدام زیبای دانشجویان/ حمله گازانبری آیت اله ها

گذر و نظر: نگاهی به دو رویداد

الف- اقدام زیبا و انسانی دانشجویان امیرکبیر در پی سقط منجربه مرگ یک نوجوان هفده ساله کارگر!
به گزارش ایلنا : «یک کارگر ساختمانی ۱۷ ساله ساعت ۱۱ صبح روز گذشته از روی داربست طبقه ششم ساختمان ابوریحان (دانشکده مهندسی برق و مکانیک) واقع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایین سقوط کرد و درگذشت. یک کارگر ساختمانی صبح روز گذشته با سقوط از روی داربست ساختمان ابوریحان واقع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر درگذشت

Friday, November 22, 2013

!فلسفه گذز به تفاوت واخته کردن جنبش مقاومت

 دو کلمه درباره نوشته فرخ نگهدار

فرخ نگهدار در مطلبی پیرامون مجادله بین نظرات نیکفر و گنجی درمورد اتلاق رژیم کشتاربه جمهوری اسلامی اعلام داشته  که با هردوگرایش زاویه دارد و از منظرفلسفه تبدیل ستیز به تفاوت به نقد آن دو و ارائه نظرخویش پرداخته است. فلسفه من درآوردی ایشان اساسا مقاومت را بلاموضع کرده و آن را ازریشه می زند. این مقاله در سایت گویا درج شده است که لینک آن در زیرآمده است. من در پاورقی آن کامنت کوچکی نگاشتم بدین شرح:

Thursday, November 21, 2013

نقدی برنامه باقی به اولاند

آخرین مطلب: آیا شانسی برای موفقیت مذاکرات ژنو مانده است؟
لینک:  http://roozbe.wordpress.com/2013/11/22/bon-bast/
****
سخنی در مورد نامه عمادالدین باقی به رئیس جمهورفرانسه!
آیا باقی حاضراست نامه ای هم به کسی که باسخنان تحریک آمیز و مشمئزآور خود در دقیقه 90 روندکل مذاکرات را در خطر قرارداده است بنویسد؟
در نامه ای* که عمادالدین باقی به عنوان فعال حقوق بشر و از منظردفاع ازحقوق بشر به اولاند نوشته ضمن انتقاد از مواضع او پیرامون ممانعت از توافق هسته ای خواهان تغییراین سیاست شده است. او تأکید کرده است که حقوق بشر از طریق فلج سازی و نابودی اقتصاد یک کشور و فقیرکردن مردم آن حاصل نمی شود.
اگر این نامه فقط به رفع تحریم ها و فشارآن برمردم بسنده می کرد و درصدد تطهیررژیم اسلامی نبود حرفی نبود.

Friday, November 15, 2013

!نگاهی به بیلان صد روزاول

پس از گذشت صد روز، آزادی هم چنان در ُکماست و عدالت هم چنان زخمی است!
 این روزها دولت روحانی بر طبق آن چه که در کارزارانتخاباتی اش وعده داده بود مشغول تهیه بیلان صدروزه اول دست آوردهای خوداست. اما  براستی او چه چیزی را می خواهد گزارش بدهد؟ ویرانه ای را که تحویل گرفته است؟ یا ردیف کردن مشتی ادعاهای واهی پیرامون دست آوردهای ناموجود و دادن وعده و وعید های تازه به آینده ای نامعلوم برای دمیدن روح تازه به کالبد جامعه و به دولت تدبیرو امید؟.

Wednesday, November 13, 2013

!بن بست دیپلماسی پنهان

بن بست دیپلماسی پنهان، و ضرورت شفاف سازی و نقش آفکارعمومی

این بارنخست نیست که توافق ها در لحظه 90 بهم می خورد!
بهم خوردن توافق نهائی در دقیقه 90 باردیگر معمای این بهم خوردن ها را مطرح ساخته است. این که بخواهیم چنین مذاکرات طولانی و کارشناسی شده را با بروزاختلافات ناگهانی و دبه درآوردن یک طرف درلحظه های آخر رفع و رجوع کنیم منطقی و قانع کننده به نظرنمی رسد. 

Monday, November 11, 2013

!ماراتن مذاکرات و چشم اندازآن

  !چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن

بالأخره ماراتن مذکرات دور دوم در سطح وزرای خارجه کشورهای 5+1، حتی در وقت اضافی هم نتوانست به توافقی حول پیش نویسی که رأی زنی های اولیه حول آن صورت گرفته بود و انتظارش می رفت، و بعضا از آن به عنوان گفتگو و معامله قرن هم نام برده می شد، منجرشود. گرچه هنوز زوداست که از شکست مذاکرات سخن گفته شود، و هیچ مذاکره کننده ای هم درشرایط کنونی تمایل ندارد که آن را شکست خورده بداند و گزینه دیپلماسی را در فقدان بدیل حاضر و آماده، با بن بست مواجه کند اما تردیدی نیست که ماشین گفتگو به درون یکی از دست اندازهای پیشاروی خود افتاده است.

Thursday, November 07, 2013

!و ایران را اعدام نکنید- اسنودن و امپریالیسم جاسوسی

!اهمیت افشاگری های اسنودن برا ی مهارغده سرطانی شنود و جاسوسی فراگیر
 !لینک: کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید

Wednesday, October 30, 2013

!چپ و مبنای بازسازی آن

مبنای بازسازی چپ و نقطه شروع


الف- چپ را باید در وجه اصلی خود به مثابه یک جنبش و بخشی از طیف جنبش طبقاتی-اجتماعی علیه مناسبات سرمایه داری و حامل گفتمان برآمده ازآن درنظرگرفت و نه بمثابه یک مکتب و جریان نظری و ایدئولوژیک. همانطورکه مارکس هم تأکید می کرد (نقل به مفهوم)، نقطه عزیمت، جنبش و مبارزه طبقاتی هم اکنون موجود و تقویت گرایش های پیشرو در آن است و نه باور به مشتی "اصول" پیشینی.

Tuesday, October 29, 2013

؟نقدی فشرده پیرامون کدام چپ و کدام سوسیالیسم

نقدی فشرده به نوشته کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟ *1


 در درجه اول نتاقض نوشته با خویش است و لاجرم منظق تناقض آمیزحاکم برآن که برطبق آن هر بخشی نافی بخش دیگرمی گردد. ازسوسیالیسم و یا اکوسوسیالیسم صحبت می شود، اما درهمان حال از پارلمان نمایندگی هم سخن گفته می شود.

Wednesday, October 23, 2013

!دولت های خودکامه ترازنوین

شنود و جاسوسی تعمیم یافته، و برآمد خودکامگی و تمامیت گرائی ترازنوین!

پیش درآمد: آشکارکردن سیاست ها، اطلاعات و بند وبست های پنهان دولت ها و اسرار معاملاتی ، اعم ازاقتصادی وسیاسی و نظامی  و نیز انواع امتیازات تحمیلی قدرت های امپریالیستی به کشورهای تحت سلطه، از دیربازیکی از خواست ها و مواد برنامه ای جنبش های رهائی و احزاب  و نیروهای رادیکال بوده است. 

Saturday, October 19, 2013

!نگاهی به یک فتوای شبه فاشیستی

دفاع صریح و فاشیستی ناصرمکارم از آپارتاید مذهبی!


سران رژیم و مراجع مذهبی گاهی در تبلیغات رسمی خود ظاهرا از دشمنان اسلامی که مشغول نفاق افکنی بین شیعه و سنی هستند و از دامن زدن به اصطلاح به هلال شیعه و سنی ابرازانزجارمی کنند و برحسب تعارف ژست مدافعان وحدت مذاهب را بخود می گیرند و به عنوان ابزاری درخدمت دیپلماسی از آن سودمی جویند. اما

Friday, October 18, 2013

!بحران مهاجرت درمرز فاجعه

فاجعه انسانی مهاجرت، هم چون ننگی برپیشانی تمدن بشری!

اساس بحرانی بنام مهاجرت را  فقر و جنگ و سرکوب تشکیل می دهد. کمترروزی است که خبری دردناک و فاجعه آمیز دراین مورد بگوش نرسد. هرروزخبرهائی چون غرق شدن صدها نفر در آب های ایتالیا و مالی- از دروازه های ورود به جهان غرب- و یا نجات صدها تن دیگر درامواج پرخروش دریاها بگوش می رسد. زیاد دورنرویم،

Saturday, October 12, 2013

معضل واقعی چیست؟

!دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها


این نوشته شامل نکات زیر است:
 معضل واقعی در مذاکرات هسته ای رؤیاهای متفاوت است: دریکسو چگونگی انداختن زنگوله به گردن حریف و در سوی دیگرامتناع از ورود به تونل تاریک و بدون دریافت تضمین های لازم. آیا واقعا همه طرف های دعوا خواهان یک سیاست بردبردهستند.؟
معمای تناقض در رویکرد و سخنان مقامات ایران و از جمله ادعای اختیارات کامل روحانی و این که  به قول او طرف ایران مصمم به حل صددرصد موضوع هسته ای در زمان کوتاهی است از یکسو و خرده گیری خامنه ای از سوی دیگر را چگونه باید تأویل و تفسیرکرد؟.

Wednesday, October 09, 2013

!چهارنکته روشن می شود

جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد!

ظریف را دیپلماتی ورزیده و کارکشته بشمارمی آورند. اما تجربه اخیر مذاکرات او در پشت درهای بسته با نمانیدگان مجلس اسلامی، بویژه مخالفان مذاکره با آمریکا که وی را  روانه بیمارستان کرد، نشان دهنده آن است که او هنوزهم باید  در کوران جدال بی پایان جناح های قدرت درس ها بیاموزد و گرنه  چه بسا ناچارخواهد شد که برای مدت بیشتری اتاق های بیمارستان را به رتق و فتق اموروزارت خارجه اختصاص دهد!.

Wednesday, September 25, 2013

رمزگشائی از یک عبارت دوپهلو

تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای!

رمزگشائی از یک عبارت مبهم و دو پهلو: معنای «فرصت استثنائی و ناپایدار» کنونی چیست؟!

 عبارتی مبهم ولی مهم و هشدارآمیز بطورمکرر و به انحاء گوناگون درسخنان روحانی و یا درنامه خاتمی در گاردین به قدرت های غربی و 5+1  نسبت به از دست دادن فرصت استثائی و ناپاپدارکنونی ابرازمی شود. براستی مراد از آن چیست؟ و چرا بصورت مبهم و هشدارآمیز مطرح می شود؟ آیا یک عبارت تک معنائی است یا چندمضمونه؟ 

Sunday, September 22, 2013

درباره فراخوان علی نجاتی

از جنبش ها بیاموزیم: 

در دفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی دربرابر اوضاع کنونی!

دراین وضعیت که تعادل تاکنونی رژیم بدلیل انباشت بحران بهم خورده و درصدد برآمده که بامشارکت رقیب منتقد خود  و مدیریت  بحران از بالا اوضاع را مجددا تحت کنترل خود بگیرد، چه کنشی را باید پیشه کرد؟

Thursday, September 19, 2013

!نگاهی به تحولات اخیراز"جیمی کراسی" تا "روحانی کراسی"!
در زمان شاه حدودیکسال قبل ازشتاب گرفتن تحولات مربوط به انقلاب بهمن، مردم ایران بویژه زندانیان سیاسی نا باورانه با پدیده "جیمی کراسی" که گشایش محدودی بود در فضای سیاسی و سرکوب سنگین آن دوره، مواجه شدند. کاهش تدریجی فشار و شکنجه در زندان و نهایتا آزادی آن ها در دمادم انقلاب  (و طبعا زیرفشارسنگین خطرفرود بهمنِ بهمن ماه) از ره آوردهای آن بود.

Monday, September 16, 2013

!حلقه انسانی هزاران نفری برای نجات کوه شاه کرمان

از جنبش ها بیاموزیم: 

در دفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی دربرابر اوضاع کنونی!

دراین وضعیت که تعادل تاکنونی رژیم بدلیل انباشت بحران بهم خورده و درصدد برآمده که بامشارکت رقیب منتقد خود  و مدیریت  بحران از بالا اوضاع را مجددا تحت کنترل خود بگیرد، چه کنشی را باید پیشه کرد؟

Wednesday, September 11, 2013

!یک به هیچ به سود جنبش صلحآیا ارابه جنگ از حرکت بازمی ایستد؟!
تردید و عقب نشینی درجبهه جنگ طلبان!                                                                                 
تا اینجا یک به صفر به سود ابرقدرت افکارعمومی و جنبش صلح! ابتدا چرخ دولت انگلستان که از دیرباز متحدوفادار دولت آمریکا و از جمله سیاست های جنگ طلبانه نئوکان ها بوده است، در زیر فشارسنگین افکارعمومی پنجرشده و از کارافتاد. سپس نوبت به پنجرشدن چرخ دوم ارابه یعنی دولت فرانسه،

Saturday, September 07, 2013

!زایمانی که صورت نمی گیرد


به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی!
حمله به سوریه، و تداوم رویای نومحافظه کاران!

دولت آمریکا به دنبال چیست؟

خاورمیانه جدید و و زایمانی که صورت نمی گیرد!

سال ها از این سخن خانم کاندورالیز وزیرخارجه دوران نئوکان ها درمورد جنگ های منطقه خاورمیانه که آن را دردهای زایمان خاورمیانه جدید خوانده است می گذرد. استقرارنظم نوین جهانی در منطقه ای به حساسیت خاورمیانه بازتاب خود را در لیست بلندبالائی از کشورهای "نامطلوب و یاغی" و بازمانده از دوران جنگ سرد نشان می داد که باید هرچه زودتر تکلیفش اشان از طریق حمله نظامی روشن شود.

Saturday, August 31, 2013

!آن تابستان سیاه 
پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67!
یک سال دیگرگذشت و جنایت تابستان 67، که با صدورفرمان خمینی صادرشد 25ساله شد*. و پا به پای آن تلاش جنبش دادخواهی خانواده های جان باختگان، مادران شجاع و خستگی ناپذیرخاوران به عنوان مشعل بدستان این جنبش و همراه با آن ها  مدافعان حقوق و ارزش های فراگیرانسانی و آزادی و برابری، 

Wednesday, August 28, 2013

!شمارش معکوسشمارش معکوس برای حمله به سوریه؟
همه قرائن و گزارش ها و سخنان مقامات آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی حکایت گر حمله قریب الوقوع ائتلاف سه گانه آمریکا و انگلیس و فرانسه به سوریه است . سی ان ان حتی زمان حمله را روز پنجشنبه اعلام داشته است. همه درانتظارفرمان رسمی  اوباماهستند. تدارک این حمله در شرایطی صورت می گیرد که:

Sunday, August 18, 2013

!تلاش مذبوحانه
از "گفتمان"اصلاح طلبی تا "گفتمان"اعتدال فاصله زیادی نیست!
این روزها گوئی بازاررقابت درمیان اصلاح طلبان دیروز و اعتدال گرایان امروز، دراین که چه کسی کاتولیک تراز پاپ است داغ شده است!. 

Thursday, August 15, 2013

!وضعیت دراماتیک در مصروضعیت مصر در حالت دراماتیک!
در نوشته ای که  پس از کودتای ارتش مصر نگاشتم بر سه ویژگی عمده آن لحظه  اشاره کردم که عبارت بودند از:

Tuesday, August 13, 2013

!حجاریان در نقش جدیدسعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن!
خامنه ای در یکی ازسخنان اخیرخود خواهان توبه اصحاب فتنه، بخوانید "اصلاح طلبان و سبزها" پیرامون اتهام تقلب در انتخابات سال88  شده بود. او گفته بود با این که درخلوت به آن اعتراف می کنند، اما چرا علنا آن را مطرح نمی سازند! اکنون زمانی اندک پس از آن سخنان، سعید حجاریان در گفتگو با تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه، کاتولیک تر ازپاپ نه فقط تقلب که اتهام تخلف را هم که حتی سردمداران رژیم خود به درجاتی وقوع آن را انکارنکرده اند، نیز رده کرده است!.

گفتگو با تلویزیون کوموله

گفتگوی تلویزیون کوموله- برنامه افق جنبش کارگری- با تقی روزبه
 
پیرامون مطالبات کارگران، چگونگی پیگیری آن ها و این که  پپام و پاسخ  روحانی و کابینه اش به مطالبات کارگری چه خواهد بود؟

Thursday, August 08, 2013

!آن چه نقداست و آن چه نسیه


بحران بازتولید و کابینه نجات!

دولت جدید ووعده های نقد ونسیه آن!

 ترکیب کابینه پیشنهادی روحانی را، گرچه هنوز ازتصویب مجلس نگذشته است، می توان کابینه سازش برای نجات نظام از بحرانی که گریبانگیرش شده است نامید. بحرانی  که برای مواجه با آن حتی یک روزتأخیر و یا تن دادن به ریسک آزمون و خطا درگزیینش افراد کابینه جایزشمرده نمی شود.

Friday, August 02, 2013

پژمردگی زودهنگام؟ازمهندسی انتخابات تامهندسی کابینه!

 پژمردگی زودهنگام امید به تغییر؟
آن ها که فکرمی کردند اتاق فکرو مهندسی انتخابات تنها تا لحظه گزینش رئیس جمهورفعال است  و پس ازآن گویا جل و پلاسش را جمع کرده و تا نوبت بعدی به استراحت چهارساله خواهد پرداخت، قاعدتا این روزها باید پی به اشتباه خودبرده باشند. چرا که گزینش رئیس جمهوری درچهارچوب لیست و معیارهای کاندیداهای قابل قبول، تنها نیمی ازبازی مهندسی را تشکیل می داده است و نیمه دوم و چه بسامهم ترآن را چینش کابینه مورد نظرتشکیل می دهد.

Sunday, July 28, 2013

!نقدی برهنرابزاریهنرِبرقدرت یا هم آغوشی با قدرت؟!
درنگی برشرکت دریک جشنواره و صف آرائی پیرامون آن!

شرکت مخملباف درجشنواره سینمائی بیت المقدس(اورشلیم) برای معرفی فیلم هایش و نمایش باغبان، درشرایطی که سال هاست جنبشی توسط فعالین مدنی- اجتماعی فلسطینی ها و ده ها تشکل مردمی برآمده ازآن برای "بایکوت، عدم سرمایه گذاری وتحریم دولت اسرائیل" توسط بی دی اس، از حمایت بسیاری از نیروهای مترقی و چپ و آزادیخواهان جهان برخورداربوده و حتی اتحادیه اروپا را به تحریم سرمایه گذاری در آبادی نشین های یهودی درمناطق اشغالی کشانده است، 

Thursday, July 25, 2013

!حمله گازانبری؟وقتی جناح حاکم چنگ و دندان نشان می دهد!
درشرایطی که هنوز مراسم تحلیف ریاست جمهوری روحانی برگذارنشده است،  شاهد آن هستیم که بیت رهبری و اصول گرایان افراطی برفشارخود به روحانی و حامیان او افزوده و شروع به خط و نشان کشیدن کرده اند.  کشمکش ها درمحورهای متعددی جریان دارد که برخی ازمهم ترین آن ها عبارتند از :

Wednesday, July 10, 2013

!پیوندی بدشگون"شگون"پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت!
ظاهرا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فقط موجب بحران و بهم ریختن موازنه درونی جناح های حاکمیت نشده بلکه بیش ازآن صفوف مردم و اپوزیسیون  را بهم ریخته است!. البته تلاش بی وقفه برای متفرق کردن صفوف مردم و هم چنین اپوزیسیون واقعی و رادیکال از دیرباز یکی از تاکتیک های شناخته شده رژیم و ازعوامل مهم ادامه حیات آن علیرغم بحران های سنگینی بوده که دایما با آن ها دست بگیریبان بوده است.

Saturday, July 06, 2013

توپ درزمین کیستتوپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟

خامنه ای چگونه توپ را به زمین اصلاح طلبان و رفسنجانی انداخت!
بازی دوسربرد یا دو سرباخت؟! حاصل شرکت در"انتخابات" بازی دو سربرد برای رژیم خواهد بود، اگر که بازیگراصلی وارد صحنه نشود!.
گرچه این روزها خاتمی و رفسنجانی جولان می دهند و اصلاح طلبی و اعتدال گرائی را که با زدن سروته آن دیگر از هم قابل تفکیک هم  نیستند، پیروزمیدان می دانند وحتی رفسنجانی که این روزها لبخندش محو نمی شود و صورتش گل انداخته با خواندن ُکرُکری، "انتخابات" ایران را دمکراتیک انتخابات جهان می نامد!

Wednesday, July 03, 2013

!انقلاب مصر گامی تازه به جلو


انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن!

میدان تحریر باردیگر نقش آفرین شده و توده های بزرگ و میلیونی مردم مصربه مثابه کنشگران و سوژه های نقش آفرین دارند بدست خود برگ  دیگری از تاریخ اشان را رقم می زنند. انقلاب مصر وارد مرحله تازه ای شده است که دارای چند ویژگی مهم است. مهم ترین واولین ویژگی آن کنارزدن اسلام سیاسی حاکم برکشوربود. اکثریت بزرگی از مردم مصراجازه ندادند که  اسلام سیاسی که قدرت های بزرگ هم به نحوی به آن به عنوان مدل انتقالی و سازش  دخیل بسته بودند، قدرت خود را تثبیت کند...