Thursday, June 08, 2017

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!

عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!
۱-رژیم اسلامی به امنیتش می نازید که آنهم ترک خورد.. گواین که خامنه ای با ترقه بازی نامیدن آن خواست صورت مساله را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشید.. . بقولی امنیت حبابی بود و ترکید... مناقشه دوجناح هم تحت عنوان فضای امن یا فضای امنیتی و دو رویکردی که خامنه آن را چالش و سازش خوانده وهزینه سازش را بیش از هزینه چالش عنوان کرده است... ۲-خامنه ای مدتی پیش از گسل های قومی عقیدتی زبانی صحت کرده و نسبت به استفاده از آن در رقابت ها هشدارداده بود. ولی شاید فکرنمی کرد که این گسل ها تا این حد حساس و خطرناک باشند. اکنون اعلام شده و قرائن هم حاکی از آن است، که تروریست ها ایرانیانی بودند که جذب داعش شده بودند.... حالا با این عملیات پروسروصدا که به معنای اعلام حضورشان بود چه بسا بستر و زمنیه تازه ای برای عضوگیری و گسترش خودفراهم کنند.
۳- تشدیدعملیات برون مرزی توسط داعش در شرابطی صورت می گیرد که اولا این جریان در حال از دست دادن دو مقراصلی و مرکزی خلافت اسلامی موصل و رقه است که باین ترتیب می کوشد با بردبین المللی دادن به عملیات خود از پی آمدهای عقب نشینی ها و افت روحیه حامیان خود جلوگیری کند و ثانیا درشرایطی صورت می گیرد که منطقه و خاورمیانه به باتلاق بحران های عمیق تری فرومی رود: آن چه که «بهار»ترامپیسم خوانده می شود، چیزی جزدمیدن برآتش بحران و گشوده شدن باتلاق جدید و عظیمی در این منطقه نیست. انتنظار می رود که جنون ترامپیسم بیش از همه آزمون خود را در این منطقه به منصه ظهوررساند. نظم موردنظرترامپ چیزی جزبازگشت به دوره گماشتن ژاندارم و تجارت اسلحه و نفت نیست. در این نظم ترامپی رژیم ایران ( که در آن تمایزی بین مردم و رژیم های مستبدوجودندارند) عملا مردم ایران به عننوان آماج ترامپیسم موردتهاجم و فشارقرارمی گیرد. ایران رسما به عنوان تروریست درجه ۱ (مثل همان محورشرارت بوش پسر و بدتر از آن) خوانده می شود. این باصطلاح پیمان ضدرتروریستی یا بلوک ناتوی عربی-اسلامی رسما با حضورترامپ و مداکرات و معاهده های سنگین تسلیحاتی دو و چندجانبه با کشورهای حاشیه خلیج و شماری از منطقه منعنقد می شود.بحران اخیر بین عربستان و قطر تنها یکی از اولین ثمره های آن است. انتخاب مکان و زمان عملیات داعش در ایران، یعنی آماج قراردادن هدفی شیعی و متهم درجه اول تروریسم درجهان ازسوی بلوک عربی -اسلامی دست ساخت ترامپ، در حالی که این جریان از هر سو زیرفشارسنگین قراردارد، در عین حال سیاست هوشمندانه ای است که در شیفت دادن ناتوی عربی ضدتروریسم به سمت ایران، به نوعی هم به معنی همسوئی و ائتلاف ضمنی با حبهه باصطلاح ضدتروریسم ترامپ است و هم دامن زدن به شکاف شیعی-سننی و بهره برداری از آن برای جلب حمایت سنی مذهبان متعصب و توسط داعش در شرایط هزیمت که بیش از هرزمانی به حمایت توده ای نیازمنداست...

۴- این که در اوج حمله تروریستی به ایران با چنین پژواک جهانی و بی توجه به جو و افکارعمومی، سنای امریکا با رای قاطع در صحن سنا، گام مهمی از طرح تحریم ها تازه و پرپی امد علیه ایران بخاطربی ثبات سازی و آزمایش موشکی و حمایت از تروریست های حامی خود و سیبل قراردادن سپاه به تصویب می رساند، نشان از آن دارد که دولت جدیدآمریکا و سنا و مجلس نمایندگان در پیشبردسیاست های منطقه ای خود حول ضدیت با حکومت ایران، و گماشتن ژاندارم جدیدی برای استقرارنظم ترامپی منطقه برای پرکردن خلاءٔ افول داعش و به عقب راندن دولت ایران ومنزوی کردن اش در منطقه و جهان تا چه حد جدی و مصمم هستند و افق آینده منطقه تا چه حد تیره است. در راستای مهار و به عقب دولت ایران، گام بعدی به طورحتم طرح تجدیدنظر در برجام است که به هیچ وجه موردقبول دولت جدید و متحدین آمریکا در منطقه و اسرائیل است...
برگهای رژیم ایران در آرایش جدیدجهانی و منطقه ای، پیوستن به پیمان شانگهای و جلب حمایت اروپاست .. . این که تا چه حدب تواند از آن ها سودجوید و موفق شود، تاحدزیادی بستگی به آن دارد که در منازعات درون قدرت سیاست چالش و یا تنش زدائی کدامیک دست بالا را پیداکنند.... فعلا که خامنه ای برای پیش بردسیاستموردنظرخود- چالش و بحران آفرینی، دوگانه نظام و دشمن، خیزاول را برداشته است.... سیاستی که در عین حال ضدحمله ای است برای بازداشتن حریف از پیش روی پس از پیروزی در انتخابات.....

No comments: