Friday, August 30, 2019

جنگ تن به تن یزدی و لاریجانی

برنامه چشم اندازهای این هفته، در ارتباط با افشاگریهای گسترده علیه لاریجانی ها ودلایل واهداف پروژه ، تضادهای تازه در بین اصولگرایان و هدف زدن حلقه لاریجانی ها در پس پرده ی مبارزه بافساد، اعتراف دولت روحانی در باره رسوایی سناریوی «حلقه ترور دانشمندان اتمی« ونشانه روشن نفوذ سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی خارجی در تارپود نام اطلاعاتی -امنیتی آن وبحران هسته ای و تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی-نفتی رژیم وتصمیمات شورای امنیت گفتگو کرده اند.
No comments: