Friday, August 10, 2018

زمین کافی نبود و اینک امنیتی - نظامی کردن فضا

:زیرذره بین

زمین کافی نبود و اینک امنیتی - نظامی کردن فضا!. کنترل و تهدید بشر از آن بالا بالاها!. 
اشتهای جهان خوارگی و امپریالیستی سرمایه داری را حدی نیست. پروژه نظامی کردن فضا و تشکیل نیروی نظامی فضائی با رشدتکنولوژی و منافع تراست ها و کمپانی های غول پیکرمجتمع های صنعتی- نظامی در آمریکا پیوندناگسستنی دارد. 

رشدمیلیتاریزم بخش مهمی از نیروی محرکه رشد و توسعه بویژه در آمریکاست و درست بدلیل همین در هم تنیدگی تنگاتنگ اقتصاد ومیلیتاریسم هم چون شاخصه منحصربه فردآمریکاست که دولت آمریکا سعی می کند از این طریق برتری خویش بر رقبا و جهان را حفظ و تثبیت و تقویت کند. دستاویزهم برای فریب افکارعمومی مثل همیشه خطر رقبا و دشمنان آمریکاهستند که گویا سیادت و برتری او را تهدید می کنند... این تصمیم ترامپ بخشی از رونمائی شعاراول آمریکا برای حفظ برتری ایالات متحده درقرن بیست و یکم است.  چنان که معاون رئیس جمهوری آمریکا می گوید:
زمان آن رسیده است تا فصل مهم و تازه ای را در تاریخ نیروهای مسلح خود بنویسیم و برای میدان نبرد بعدی آماده شویم؛ یعنی جایی که بهترین و شجاع ترین نیروهای آمریکا فراخوانده می شوند تا با نسل جدید تهدیدهایی که علیه مردم و کشور ما وجود دارد، مقابله کرده و آنها را شکست دهند. پنس با اشاره به اینکه «زمان آن است که نیروی فضایی ایالات متحده تشکیل شود» اظهار داشت: همانطوریکه رئیس جمهوری به روشنی و قاطعانه گفته فضا یک میدان نبرد است، درست همانند زمین، هوا و دریا......
درخواست میلیاردها دلار بودجه برای این پروژه ضدبشری در حالی صورت می گیرد بدهی های ایالات متحده به عنوان بزرگترین کشوربدهکارجهان از مرز 21 تریلیون و 500 میلیارد دلار گذشته است. یک عضودموکرات مجلس نمایندگان«تولسی گابارد» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از هاوایی در توئیترخود نوشت، تشکیل نیروی فضایی یعنی «پول بیشتر برای مقاطعه کاران دفاعی» و این در حالی است که «فلینت» (شهری در ایالت میشیگان) آب سالم ندارد. پورتوریکو هنوز برای بهبودی در پی توفان ماریا با مشکل مواجه است. زیرساخت های سراسر کشور در حال نابودی است. مردم نیز بی سروسامان شده اند زیرا از عهده پرداخت اجازه بها و چیزهای دیگر برنمی آیند. اولویت با کدام است؟ و سناتور برنی سندرز» نیز با بیانی طعنه آمیز در توئیتر نوشت،«شاید، فقط شاید» بهتر باشد که«قبل از آنکه میلیاردها دلارصرف نظامی کردن فضای بیرونی کنیم» دولت خدمات بهداشت و درمان را برای مردم آمریکا تضمین کند.
جهان با توسعه میلیتاریزم، جنگ تجاری و بکارگیری تحریم اقتصادی هم چون یک اهرم فراگیرتوسط ایالات متحده به کجا سوق داده می شود؟ آینده و سرنوشت بشرایجاب می کند که جامعه جهانی تا آن جا که می تواند با این پروژه ضدبشری دولت آمریکا به مخالفت فعال برخیزد..... باید چاشنی نیروی محرکه نظامی گری ازرشد و توسعه و شکوفائی اقتصادی بشر بیرون کشیده شود...
نظامی کردن فضا


No comments: