Sunday, April 09, 2017

رئیسی و قماربزرگ رژیم

رئیسی و قماربزرگ رژیم!
بالاخره پس از مدتی کشاکش پشت پرده رئیسی بطوررسمی و مستقل از جمنا و جریان های اصول گرا و برفرازتشکل های آن ها- آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام داشت. او بدون تردید با چراغ سبزخامنه ای و حمایت فعال سپاه، جامعتین و حتی مصباح یزدی و خلاصه هسته سفت قدرت به میدان آمده است. باین ترتیب:
بالاخره پس از مدتی کشاکش پشت پرده، رئیسی بطوررسمی و مستقل از جمنا و جریان های اصول گرا و برفرازتشکل های آن ها آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام داشت. او بدون تردید با چراغ سبزخامنه ای و حمایت فعال سپاه، جامعتین و حتی مصباح یزدی و خلاصه هسته سفت قدرت به میدان آمده است. باین ترتیب:
اولا حاکمیت علیرغم آن که تلاش می کرد که گرداب هائل دو قطبی شدن انتخابات را دور بزند، نهایتا پیه آن را به تن خودمالید.
ثانیا با ورودبه این گرداب ناگزیراست برای مدیریت و مهندسی انتخابات به مداخلات فعال تر و باصطلاح فراقانونی بیشتر از حدنرمال متوسل شود. ابزارهای مدیریت او بطورکلی عبارتند از ردصلاحیت رقیب و یا رقبا با ریسک بالایش، باطل کردن بخشی از آراء برای حذف یا کشاندن رقیب به دوردوم، سازماندهی باصطلاح چندلایه ای انتخابات با حمایت بیدریغ صدا وسیما و بمباران تبلیغاتی گسترده با چاشنی تخریب حریف. هدف یک پارچه کردن پایگاه سیاسی -اجتماعی و آراء درحال فروپاشی خود و نیز تاکتیک کشاندن انتخابات به دوره دوم و اگرتوانست نهایتا حذف روحانی است . یعنی طرح و نقشه حداقل آنها روحانی بشدت ضعیف شده و تحمیل و دیکته کردن کابینه و سیاست های خود به اوست و برنامه حدااکثرشان اگر توانستند تبدیل او به رئیس جمهورچهارساله.

در اصل برای بخش هاپی از اصول گرایان زمان مصرف روحانی و استفاده مفید اوبه پایان رسیده و در حقیقت او با بیرون کشیدن حلقه طناب از دورگردن رژیم و آزادشدن شیرنفت و بهم خوردن اجماع بین المللی وظیفه و ماموریت اصلی اش به پایان رسیده است.
همانطور که قبلا هم نوشته بودم رئیسی یک مهره چندسرباخت است و بازی با برگ او برای رژیم که سودا و وسوسه یک پارچه کردن قدرت واین بار با یک مهره بزعم خودوفادار و امتحان پس داده و البته منفوردر نزدمخالفان و بخش مهمی از جامعه، دوباره به کله اش افتاده است. در نوشته قبلی تصوربسیاری و از جمله خودمن این بود که بعیداست رژیم به این سادگی ریسک دوقطبی و قمارچندسرباخت از جمله سوزندان مهره حساسی چون او برای جانشینی رهبر را بجان بخرد؛ مگر آن که ابعادبحران و استیصال بیش از آن باشد که تصورمی کنیم… اکنون با انتخاب او معلوم می شود که یک پارچه کردن پایگاه درحال فروپاشی جناح حاکم و بدست آوردن و یا حداقل تضعیف شدیدسنگرقوه مجریه در دست حریف، برای بقاء و دوام رژیم یعنی نجات خود در لحظه، چنان فوری و فوتی است که اندیشیدن به چندگام بعدی برای او دشوار و حتی امری لوکس است! البته نباید از جنگ پنهانی که برای راضی کردن خامنه ای که نگران دوقطبی شدن و پی آمدهای محتمل آن بود، به توسط نیروهای افراطی و اصول گرای دستخوش بحران و سپاه که موقعیت آتی خود را با تداوم روندهای کنونی سخت مخاطره آمیز می دانند غافل بود. ظاهرا خامنه ای به شرط تن دادن به نتیجه «صندوق آراء» و نتایج اعلام شده به این دوقطبی سازی، باین فشارها تن داده است. درسخنرانی مهم مشهد او گفته بود که مفالا فشارهائی که خواهان تغییرنتیجه باشد ایستاده و هم چنان خواهدایستاد. بهرحال اکنون یک باردیگرکفه «سیاست نقد» به «سیاست نسیه» چربیده است. درموردجانشینی خامنه ای هم نباید رئیسی را تنها گزینه تلقی کرد. حتی اگر او در این میان از حیزانتفاع ببفتد کسان دیگری چون شاهرودی و یا صادق لاریجانی و … وجود دارند که می توان از آنها بهره گرفت. مهم آن است که جریان هائی در دردرون حناح حاکم خیزبرداشته اند که چنگ زدن به نقدقدرت و تصاحب مجددقوه مجربه بر همه چیزاولویت دارد. با توجه به ترکیب مجلس کنونی و احتمال پیروزی اعنتدال گرایان و اصلاح طلبان در شوراهای شهر، پیروزی روحانی در دوردوم کفه آن ها را در ساختارهای قدرت – آنهم در دوره ای سرشار از بحران و چالش، بیش از اندازه سنگین می کند… بهمین دلیل تا دیرنشده است باید جنبید و بساط قماربزرگ سیاست را پهن باید کرد…..

ابراهیم رئیسی خود را برای حل فساد و دردهای مزمن ، کاندیدریاست جمهوری کرد:
http://www.bbc.com/persian/iran-39544620                                                                       No comments: