Monday, April 03, 2017

چپ قرن بیست و یکم در کحاایستاده است

چپ رادیکال قرن بیستم و یکم در کجاایستاده است؟ 

مناظره رادیوهمبستکی با بهروزفراهانی و تقی روزبه

 آغازمناظره از دقیقه ۲۰

No comments: