Friday, April 07, 2017

باید اتفاقی بیفتد

!باید اتفاقی بیفتد
نشانه ها بقدرکافی روشن اند: انتقال داوری و اتخاذتصمیم های خطیر به بیرون از سازمان ملل حتی اگر مربوط به جنگ و  کاربردسلاح گرم باشد. تصمیم رهبریک ابرقدرت مفتخر به ژاندارمی جهان  که چیزی باید اتفاق بیفتد و بلافاصله می افتد. حمله یک جانبه به تنبیه هرکسی که او شخصا مقصربداند و سپس دعوت از کشورهای متمدن برای پیوستن به رهبری او.  و لبیک گفتن فوری آلمان و فرانسه و انگلیس و ترکیه ...در سوی مقابل لغوتوافق هماهنگی پروازهای روسیه و آمریکا از جانب  مسکو و.....  رواج یک جانبه گری و چرخش های لحظه ای و تصمیمات خلق الساعه و بعضا صدوهشتاد درجه متفاوت  به دیروز به چه سمتی می رود؟   
 سوژه حمله نمی تواند تنها در سطح یک کشورمتوقف  بماندمگرهمین چندروزپیش صدها نفر کشته و مجروح در موصل توسط حمله هواپی همین ابرقدرت کشته نشدند...   سروصدایش را خواباندند... یا مگر همین نوع سخنان و تهدیدها درمورد اقدام بک جانبه نسبت به کره شعلی ابرازنشده است؟ و....   رواج اقدام های بک جانبه و متکی برخودقضاوتی آنهم توسط قدرت های بزرگ جز گشودن درب جهنم و شعله ورساختن جهان بقدر کافی انباشته از بحران نیست... ضمن آن که مفری هم برای خروح از بحران فلج شدگی  و نشان دادن قاطعیت توسط کسی که متهم به صدورفرمان های هم روی کاغذ ماسیده نیز هست. ....نشانه ها بقدرکافی روشن اند. نادیده گرفتن وسسازمان های میانجی نظمی تاکنونی و کاستن از حمایت مالی و غیرمالی از سازمان ملل و دیگرنهادهای متعلق به آن بدون آنکه نهادهای  میانجی جدیدی جایگزین نظم کهنه شوند. گشودن کلاف سردرگم  معصلات جهانی به ضرب مشت آهنین نشانه کدام بیماری است؟  جهان حسینقلی خانی انباشته از زرادخانه های ویرانگر به چه سوئی می رود؟

No comments: