Wednesday, April 05, 2017

اصول گرایان و دوپینگ سیاسی با یک آیت اله بادکرده

!اصول گرایان و دوپینگ سیاسی با یک آیت اله بادکرده

پایگاه سیاسی و اجتماعی اصول گرایان چنان چندتکه و متلاشی شده استُ‌ که می توان از بحران پایگاه اجتماعی-سیاسی آن ها سخن گفت. از این رو برای جمع وجورکردن خود به نوکرامام هشتم متوسل شده اند که مگر  حضرتش عنایت فرماید
علاوه بر تلاش های پشت پرده در سطح علنی کمپین مضحکی بنام ريیسی بیا و طومارنویسی راه انداخته اند. دلیل توسل به
 او به عنوان حبل المتین نجات بدان خاطر است که او را نظرکرده قبله عالم یعنی حضرت آقا می دانند و شاید همین مرحمی باشد برای حصول اجماع. همانطور که احمدی نژاد را چنین می دانستند. گرچه نشانه ای از این که خامنه ای بخواهد این مهره نظرکرده را در این نقطه به کارگمارد دیده نمی شود. واقعیت این است که او نه فقط حبل المتین نیست بلکه مهره چندسرباخت است: اولا اگر بیاید و در انتخابات به بازد همان هیمنه پفکی اش نیز به بادخواهد رفت. بخصوص اگر فضای اتتخاباتی با وجوداو به فردمدنظرخامنه ای و باندهای حاکم دوقطبی شود احتمال این باخت بیشتر هم خواهدشد. ثانیا اگر بافرض خیلی ضعیف او پیروزهم شود که جز با تقلب گسترده و یا حذف روحانی و باصطلاح مدیرت چندلایه انتخابات توسط سپاه و اذناب آن امکان پذیرنخواهد بود بدلیل بی کفایتی و عدم تجربه و بیغ بودنش در امورپیچیده کشورداری آن هم با تووجه به حجم مشکلات انباشته شده نه فقط کار روی دست اصول گرایان و خامنه ای خواهد گذاشت بلکه خودش هم به یک مهره کاملا سوخته ای تبدیل خواهد شد. به یک تعبیر او البته توانمنداست اما درخوزه کشتار و اعدام. بهمین دلیل با اشغال منصب قوه مجریه سییل داخل و خارج شده و پرونده سیاهش بطورروزمره در معرض قضاوت داخلی و جهانی قرارگرفته و خطرگشوده شدن پرونده جنایتش موجب می شود که ريیس جمهوری خانه نشینی باشد که جرئت سفربه خارج را نداشته باشد. چرا که ممکن است به محض ورود به یک کشورخارجی کسی دست روی شانه اش بگذارد و بگوید نام شما به عنوان جنایتکار در لیست انترپل قرار داشته و بهمین دلیل بازداشتید! (حتی اگر مصونیت دیپلماتیک هم به داد او برسد رسواپی چنان است که باید دمش را روی کولش گذاشته و فرار را برقرارترجیح دهد). درست به این دلیل که او فی الواقع مهره سوخته شده ای است و نیز بدلیل نیزعدم توانائیش برای این ریاست جمهوری با معضلات موجود بعیداست که بخواهند او را واردمیدان کنند. بهمین دلیل ظاهرا مشغول شوخی و بازی هستند!
اما اصول گرایان درب و داغون با آوردن این نمایشنامه دوپرده ای به روی صحنه در پرده اول بدنبال مطرح کردن او به عنوان فردی هستند که گویا دارای توان و صلاحیتی در حدریاست جمهوری است. اما پرده دوم و پایانی این نمایشنامه چندش آور با آمدن او بروی صحنه و سپاسگزاری از اعتمادباو و پوزش از پذیرش این مسولیت بدلیل ترجیج نوکری امام رضا خواهدبود. ظاهرا در پایان نمایشنامه هردو طرف راضی بنظر می رسند که با یک تیزدونشان زده اند: اصول گرایان پز می دهند که قادر به اجماع هستند و توصیه های او را برای وحدت خود بجان می خزند و هم برای او اعتبار وسرقفلی و زمینه سازی برای موقعیت های آتی اش از جمله برای پست هاپی چون یکی از گزینه های جانشینی خامنه ای فراهم کرده اند. یعنی که او دارای چنان فضایلی است که با وجودداشتن توان و صلاحیت ریاست جمهوری و اجماع اصول گرایان و علیرغم آن همه التماس و التجاء  اما او نوکری امام رضا را برمقام ریاست جمهوری ترحیح داد!. مگرنه این که حضرت علی ادعاکرده بود که برای خلافت به اندازه عطسه بزهم ارزش قاپل نیست! او نیز احتمالا با پاسخ نه خود به دعوت کاندیداتوری ریاست جمهوری مانند مولای خود عمل کرده است. او براستی یک مولای واقعی است.
بنظرمی رسد هدف اصلی این مضحکه ایجادموقعیت کاذب ویک آیت اله بادکرده برای او باشد. اگر غیراز این باشد باید پذیرفت که عقلشان پاره سنگ برداشته و به سیم آخرزده اند و بیش از آن ک تصورمی کنیم در وضعیت استیصال بسرمی برند … آیا ارسال کسی با چنین پرونده سیاه و با چنین تجربه و توانی به میدانی مین گذاری شده و با وجودخطردوقطبی شدن جامعه و احتمال وقوع سناریوهاپی چون ناطق نوری درسال ۷۶ و یا حتی انتخابات مجلس ۹۴ در تهران که لیست حامیان دستگاه ولایت یکسره حذف شدند بجز انتحارسیاسی معنای دیگری خواهد داشت. البته می پزیرم که وسوسه تصرف دستگاه اجراپی 
بدجوری در صفوف اصول گرایان و سپاه و .. لانه کرده است اما تجربه های تلح گذشته هم در برابرشان هست…..
با این همه اگر او را به صحنه بیاورند احتمالا برای بالاکشیدن او به توسل به اقدامات باصطلاج پیچیده  و چندلایه اجتناب ناپذیر خواهد بود

Advertisements

No comments: