Tuesday, March 18, 2014

!شب درهم شکستن هنجارهای حکومتی

 فرارسیدن سال نو و فصل رویش و شکوفاشدن را به همه عزیزان  شادباش می گویم. باشد که با ایستادگی ستارها در برابردژخمیان و همت و شجاعت نه نه گوهرها  و تلاش همه مبارزان آزادی و برابری، شاهد رویش جوانه های امید و اعتمادبه توان خود و طنین افکندن مارش آزادی و رهائی باشیم

برگرفته از سایت روزانلاین
!چهارشنبه سوری شب درهم شکستن هنجارهای حکومت اسلامی
شب جهارشنبه سوری  شهرمتعلق به جوانان است!. 
رادان: کوچه ها مال شما، اما میادین و خیابانهای اصلی خط قرمزماست!* این که  سران و کارچرخانان نظام پس از سالها جنگ و گریز با جوانان درچهارشنبه سوری به این قانع شده اند که چهارشنبه سوری را کوچه محورتوصیف کنند و بطوررسمی ابرازمی دارند که خط قرمزخود را به میادین و خیابان های اصلی، یعنی به جائی که بقول رادان جوانان بخواهند در آن  به آزادکردن التهابات و هیجانات خود بپردازند تقلیل می دهند، گویای صراحت دادن به یک عقب نشینی تحمیل شده درطی سالیان متمادی مقاومت مردمی و حوانان است. 
 برکسی خشم و نگرانی رژیم از هنجارشکننی های جوانان و مردم  دربزگزاری مراسم این روزپوشیده نست. همانطور که  خامنه ای آن را غیرعقلانی توصیف کرده و یا ناصرمکارم شیرازی خرید و فروش مواد محترقه را حرام دانسته است. با این وجود جوانان  به عقلانیت رژیم و فتاوی و احکام پوچ فقها خط ابطال کشیده و نشان داده اند که برای انها خط قرمزی هائی که رژیم و کارچرخانان آن ترسیم می کند هیچ اعتباری ندارد. رادان، هم چون مواردسالهای گذشته، می گوید اگربه این خط قرمزها تجاوزشود و اگرهنجارشکنی صورت گیرد، جوانان تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان- مهمان ناخوانده- پلیس خواهند بود! که او آن را میهمانی بد و دعوت نشده صیف می کند.  ناگفته نماند که درقیاسی بزرگتر رژیم سلطه و زور دهها میلیون مردم ایران را  میهمان ناخوانده ای بیش نمی داند، اما همین زبان و تهدیدهای رادان نشان می دهد  رژیم بدون بکارگیری اهرم تهدید واعمال قوه قهرحتی قادر به یک روزحکومت کردن هم نیست و دراین میان مساله اصلی توازن نیرواست و جوانان و نسل جدید باندازه ای که  بتوانند خط قرمزها ی رژیم را درهم می نوردند. چهارشنبه  سوری امروز فقط  یک مراسم سمبولیک پریدن  از روی آتش  و سرخ کردن چهره و  دورریختن زردی چهره  و رنج های سال درحال سپری شدن و امید به آینده  نیست، بلکه هم چنین روزدرهم شکستن هنجارهای حکومت اسلامی نظیر دیوارهای جدائی درجامعه، بین پسران و دختران و مردان و زنان، رقص و آوازه خوانی و زدودن هرگونه رنگ و بوی مذهبی و به سخره گرفتن آنها نیزهست.  و البته به مثابه تمرینی برای رهائی و تعمیم  این هنجارشکنی ها به سایرروزهای سال. شب چهارشنبه سوری شهرمال ماست، شب هنجارشنکنی  و خط بطلان کشیدن برخطوط  قرمزی  است که سران واپس گرا  ترسیم می کنند.

No comments: