Sunday, July 28, 2013

!نقدی برهنرابزاریهنرِبرقدرت یا هم آغوشی با قدرت؟!
درنگی برشرکت دریک جشنواره و صف آرائی پیرامون آن!

شرکت مخملباف درجشنواره سینمائی بیت المقدس(اورشلیم) برای معرفی فیلم هایش و نمایش باغبان، درشرایطی که سال هاست جنبشی توسط فعالین مدنی- اجتماعی فلسطینی ها و ده ها تشکل مردمی برآمده ازآن برای "بایکوت، عدم سرمایه گذاری وتحریم دولت اسرائیل" توسط بی دی اس، از حمایت بسیاری از نیروهای مترقی و چپ و آزادیخواهان جهان برخورداربوده و حتی اتحادیه اروپا را به تحریم سرمایه گذاری در آبادی نشین های یهودی درمناطق اشغالی کشانده است، 

Thursday, July 25, 2013

!حمله گازانبری؟وقتی جناح حاکم چنگ و دندان نشان می دهد!
درشرایطی که هنوز مراسم تحلیف ریاست جمهوری روحانی برگذارنشده است،  شاهد آن هستیم که بیت رهبری و اصول گرایان افراطی برفشارخود به روحانی و حامیان او افزوده و شروع به خط و نشان کشیدن کرده اند.  کشمکش ها درمحورهای متعددی جریان دارد که برخی ازمهم ترین آن ها عبارتند از :

Wednesday, July 10, 2013

!پیوندی بدشگون"شگون"پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت!
ظاهرا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فقط موجب بحران و بهم ریختن موازنه درونی جناح های حاکمیت نشده بلکه بیش ازآن صفوف مردم و اپوزیسیون  را بهم ریخته است!. البته تلاش بی وقفه برای متفرق کردن صفوف مردم و هم چنین اپوزیسیون واقعی و رادیکال از دیرباز یکی از تاکتیک های شناخته شده رژیم و ازعوامل مهم ادامه حیات آن علیرغم بحران های سنگینی بوده که دایما با آن ها دست بگیریبان بوده است.

Saturday, July 06, 2013

توپ درزمین کیستتوپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟

خامنه ای چگونه توپ را به زمین اصلاح طلبان و رفسنجانی انداخت!
بازی دوسربرد یا دو سرباخت؟! حاصل شرکت در"انتخابات" بازی دو سربرد برای رژیم خواهد بود، اگر که بازیگراصلی وارد صحنه نشود!.
گرچه این روزها خاتمی و رفسنجانی جولان می دهند و اصلاح طلبی و اعتدال گرائی را که با زدن سروته آن دیگر از هم قابل تفکیک هم  نیستند، پیروزمیدان می دانند وحتی رفسنجانی که این روزها لبخندش محو نمی شود و صورتش گل انداخته با خواندن ُکرُکری، "انتخابات" ایران را دمکراتیک انتخابات جهان می نامد!

Wednesday, July 03, 2013

!انقلاب مصر گامی تازه به جلو


انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن!

میدان تحریر باردیگر نقش آفرین شده و توده های بزرگ و میلیونی مردم مصربه مثابه کنشگران و سوژه های نقش آفرین دارند بدست خود برگ  دیگری از تاریخ اشان را رقم می زنند. انقلاب مصر وارد مرحله تازه ای شده است که دارای چند ویژگی مهم است. مهم ترین واولین ویژگی آن کنارزدن اسلام سیاسی حاکم برکشوربود. اکثریت بزرگی از مردم مصراجازه ندادند که  اسلام سیاسی که قدرت های بزرگ هم به نحوی به آن به عنوان مدل انتقالی و سازش  دخیل بسته بودند، قدرت خود را تثبیت کند...