Monday, September 25, 2017

حق تعیین سرنوشت از کدام منظر؟

حق تعیین سرنوشت از کدام منظر؟
مقدمه: بالأخره همه پرسی استقلال در کردستان برگزارشد، اما بحث نقد و بررسی این تجربه و حق تعیین سرنوشت هم چنان گشوده باقی خواهدماند. در نخستین واکنش دودولت همسایه، ایران و ترکیه،، به آن چنگ و دندان نشان می دهند. دولت ایران در واکنش به برگزاری رفرندوم عراق، دست به مانورنظامی در منطقه صفرمرزی، بستن آسمان ایران به روی اقلیم کردستان و گلوله باران کردن مناطق کردستان عراق مبادرت کرده است و به نوعی ایران و ترکیه در هماهنگی با هم شروع به اعمال فشارکرده اند. صرفنظر از این که در موردمحتوای حق تعیین سرنوشت و شیوه برگزاری همه پرسی چه نظری داشته باشیم، بی تردید باید با صدای بلند رویکردهای جنگ افروزانه دولت ایران و ترکیه را محکوم کرد و از همزیستی مسالمت آمیز همسایگان قدیم و جدید دفاع قاطع کرد.

Thursday, September 21, 2017

همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن

                   همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!
با نزدیک شدن لحظه همه پرسی استقلال ملی کردستان عراق، چالش ها  و رویکردهای موافق و مخالف در منطقه و نقاط دیگرجهان و نیز در صفوف چپ ها پیرامون این رویدادمهم و مناقشه برانگیز و تاثیرگذار بر نقشه خاورمیانه، بیش از پیش داغ شده و به نقطه غلیان خود نزدیک می شود. نوشته حاضر رئوس عمده این چالش ها را تحت عنوان سه چالش اصلی و مهم موردبررسی قرار می دهد، که عبارتند از چالش های مربوط به فضای سیاسی و مخالفت ها و ریسک های پیشاروی حاکم بر نتیجه این همه پرسی، چالش مربوط به شیوه برگزاری آن و بالأخره چالش معطوف به به محتوا و پوست اندازی حق تعیین سرنوشت و بحران های برخاسته از نظم مبتنی بر دولت -ملت  در گذرتاریخ.

Saturday, September 16, 2017

پشت پرده مذاکره برای رفع حصر چه می گذرد؟

پشت پرده مذاکره برای رفع حصر چه می گذرد؟

از قرائن و شواهد و گزارش سهام نیوز بنظرمی رسد برای حل باصطلاح بهداشتی مشکل حصرکروبی و موسوی -رهنورد پشت پرده مذاکراتی در جریان است. مدتی است که برخی افرادنزدیک حاکمیت چون ضرغامی رئیس سابق صدا و سیما که برگزیده خامنه ای بود و یا برخی فرماندهان سپاه خیلی محکم می گویند که رهبرنظام هیچ مداخله ای در حصرنداشته است تا زمینه را

Thursday, September 14, 2017

همه پرسی پیرامون استقلال کردستان عراق و چالش های پیشارو

همه پرسی پیرامون استقلال کردستان عراق و چالش های پیشارو
اگر این گزارش ایرنا صحت داشته باشد، معلوم می شود که پشت پرده تلاش های زیادی در جریان است که اقلیم کردستان را از برگزاری همه پرسی پیرامون تشکیل یک کشورکردی، ولوغیرالزام آور، منصرف سازند. و این در شرایطی است که در شرایط کنونی باصطلاح  تفنگ دولت مرکزی باروت ندارد و بحران داعش و شکاف های درونی در صفوف شیعیان و حزب حاکم و تنش های دیرین بین آن ها و عرب های سنی مذهب اجازه یک مداخله گسترده  را نمی دهد و از قضا بارزانی و برگزارکنندگان 
رفراندوم روی همین مساله سرمایه گذاری کرده اند. 

Thursday, September 07, 2017

آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟

جهان به کدام سو می رود-2*
آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟
ااگر سخنان مهم نمانیده ویژه سازمان ملل درمورد سوربه را بپذیریم، خبرخوشی در راه است و بارقه هائی از امید به پایان یافتن این جنگ به غایت ویرانگر و ضدانسانی دیده می شود و این درحالی است که اسد و جبهه حامی او احساس پیروزی می کنند و جبهه مقابل احساس شکست.

Tuesday, September 05, 2017

یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷


 گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷
درخواست تحقیق مستقل و همه جانبه در باره کشتارسال ۶۷  توسط گزارشگر ویژه را که برای اولین بار  در سطح
 سازمان ملل مطرح می شود، باوجودآن که در خواست تحقیق مستقل و همه جانبه توسط یک رژیم به غایت مستبدی که خود به دست به جنایت و پوشاندن آن کرده  امری شدنی نیست، اما بدلیل واردآوردن فشار متمرکز تر بر رژیم  و نیز بدلیل  مطرح 
کردن این جنایت در مقیاس جهانی، آن را می توان گامی مهم  و رو به جلو دانست