Monday, October 25, 2010گفتمان "دموکراتیک" یا گفتمان سوسیالیستی؟
نگاهی به سند کنگره 15 راه کارگر(هیئت اجرائی) بخش2
دربخش نخست به جدائی سوسیالیسم ودمکراسی  درسند کنگره 15* این جریان پرداختیم واینکه جدائی این دو موجب مسخ  هردوی آنهامی گردد.
مبارزه علیه استبدادازمبارزه طبقاتی جدانیست
اکنون به دومین اشکال سند مزبورکه نتیجه گسست فوق ومبین درک فراطبقاتی  ازمبارزه ضداستبدادی است می پردازیم:
این درک از مبارزه ضداستبدادی واجد دوخصیصه است که واقعیت و محتوای موجود درآن  را مسخ می کند:

Sunday, October 17, 2010


اعتراضات فرانسه درفازجدید!
اعتصاب در پالایشگاه ها،پیوستن دانشجویان ودانش آموزان ومهمترازهمه تصمیم به اعتصاب نامحدود، ازجمله عوامل مهمی هستند که اعتصابها وتظاهرات اخیر را وارد فازجدیدی کرده است.
اعتصاب کارگران وکارکنان فرانسه  دریک نگاه:

Tuesday, October 12, 2010


سیل ویرانگری بنام حذف یارانه ها
تهاجم رژیم به معیشت مردم را درهم بشکنیم!
سیاستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قیمت ها وازارکان اصلی سیاست های نئولیبرالیستی است ،دست اندرکاران رژیم اصراردارند که باعنوان غلط اندازهدفمندسازی یارانه ها واصلاحات اقتصادی بکارگیرند تابهتربتوانند محتوای  واقعی وفلاکت آفرین آن را پنهان سازند.