Monday, June 29, 2020

جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه


جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه!

جنبش ضدتبعیض تژادی در آمریکا از طریق سرنگون کردن و یا پائین کشیدن تندیس های تاریخی مدافع برده داری توانسته است نقبی به زمان حال بزند و در همین رابطه نشان بدهد که حضورعلائم و تندیس های تاریخی و مرتبط با نژادپرستی در میادین و خیابان ها و تالارهای رسمی و دیگرعرصه ها فقط متعلق به گذشته نیست، بلکه آن ها به نوعی در جامعه کنونی نیز حضوردارند و مهم تر از آن، از جانب شماری از تندیس های «زنده» یعنی همقطاران امروزی خود در سطوح بالای قدرت، به اشکال گوناگونی حمایت می شوند!

جنبش ضدتبعیضی که عملا سرنگونی تندیس های «مرده» را با سرنوشت تندیس های «زنده» گره زده است

جنبش ضدتبعیضی که عملا سرنگونی تندیس های «مرده» را با سرنوشت تندیس های «زنده» گره زده است!
گشودن قلمروهای تازه!
اولین نکته بکری که این جنبش از آن پرده برداری کرده، این است که برافراشتگی تندیس های تاریخی و مرتبط به نژادپرستی فقط متعلق به گذشته نیستند، بلکه آن ها در زیرپوست جامعه کنونی نفس می کشند و مهم تر از آن با تندیس های زنده یعنی همقطاران امروزی خود در سطوح بالای قدرت حمایت می شوند!
از این رو با توجه به دامنه گسترده و تاثیرات و پی آمدهای محتمل این جنبش و بویژه عروج آن در بزنگاه انباشت بحران های سرمایه داری، درنگی بر تیپولوژی (گونه شناسی) و سرشت و صورت بندی آن برای درک معنای این رویدادها اهمیت دارد.

Thursday, June 25, 2020

آقای رئیس دولت اگر لال شوید سنگین ترید

آقای رئیس دولت اگر لال شوید سنگین ترید!
روحانی: هیچ کس در دنیا نمی‌تواند به ما اتهام بزند که اسلام دین مردسالاری است و حقوق زنان نادیده گرفته شده است!*
حقیقتا واژگانی که بتواند حدواندازه وقاحت و دروغگويی سردمداران حکومت اسلامی را بازتاب دهد کمیاب است.. بهمان اندازه که حکومتی با چنین قدوقواره و چگالی و انباشت ارتجاعی کمیاب است...