Sunday, October 18, 2020

گفتگو: بیدادکرونا، سرکوب، درگذشت شجریان و انزوای رژیم، وانتخابات ودوقطبی شدن بی سابقه آمریکا

 گفتگو: 

در بخش اول در باره بی مهار شدن کووید ۱۹ وقربانیان بی شمار وحکومتی که همه چیز را رها کرده،پول ملی وزندگیها وسفره های مردم ذوب میشود، گرسنگی وبیکاری مرزهای تازه ای را میگشاید و دستکاه قضایی وامنیتی که حتی صدای دبیر کل ملل متحد را در آورده است، درگذشت شجریان، واکنشهای مردمی و حکومتی، نشانه های بحرانهای تازه. در بخش دوم در باره انتهابات امریکا و زنگ آِاز رای گیریهای، بحران کروناوتشدید بحران اقتصادی و قرض وبدهکاریهای عظیم تر وبیکاریهای وسیعی که نشان دهنده عمیق تر شدن بحران سرمایه است و تضادهای تازه ای که جامعه امریکا را بشدت قطبی کرده است.

سقوط آزاد ارزش پول ملی. و بحران انتخابات آ«ریکا

 گفتگو: سقوط آزاد ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، شکست برنامه ی بورس واعتراف به شکست همه ی برنامه اقتصادی، ناامن کردن زندگی زنان توسط امامان جمعه ی اسیدپاش، ودر قسمت دوم در باره انتخابات ایالات متحده و بحران کرونا و...

گفتگو با اشباح یا نقض بدیهی ترین موازین برخورددموکراتیک!

 توضیحی پیرامون ادعاهای یک مصاحبه کننده: 

گفتگو با اشباح یا نقض بدیهی ترین موازین برخورددموکراتیک!

اخیرا در نگاهی که به برخی سایت ها داشتم تیترمقاله ای توجهم را جلب کرد که نویسنده اش می گفت چرا تصمیم گرفته است مصاحبه ای را که انجام داده درج نکند. البته اصل درج کردن یا نکردن یک مطلب فی نفسه امرتازه ای نیست و بودند و هستند کسانی که در همان قلمروهای کوچکی که در اختیاردارند به شکل های گوناگون و بفراخورحوزه اقتدارشان چنین می کنند. اما آن چه که برایم تازگی داشت، اعلام عدم درج یک مصاحبه بود بدون آن که اثری از خودآن مصاحبه وجودداشته باشد و یا کسی جز خوددوطرف یک مصاحبه از انجام آن مطلع باشند!. اساسا کل این ماجرا جز یک مضحکه و فیل هواکردن نیست. 

Tuesday, October 06, 2020

از آرمانشهر«سکولاریزم حداکثری» تا نفی آزادی های بی قید و شرط عقیده و بیان!


آیا با اهرم دولت می توان به سکولاریزاسیون حداکثری نائل شد؟

در نقدیک رویکرد:

از آرمانشهر«سکولاریزم حداکثری» تا نفی آزادی های بی قید و شرط عقیده و بیان!- بخش اول


آیا دین را می شود با مشت آهنین به زباله دادن تاریخ فرستاد؟ آیا در این صورت به جای زایل کردن دین به زایل کردن آزادی نپرداخته ایم!؟

گسترش و تعمیق بحران در نظام سرمایه داری با رشد و افزایش میل به اقتدارگرائی و گرایش های شبه فاشیستی، تضعیف آزادی و دموکراسی و شکل گیری گرایش های استبدادی و ریاست های مادالعمری همراه است ( در ایران ولایت مطلقه هم شاهدمیل روزافزون سپاهیان برای حضورمستقیم در نهادهای رسمی قدرت و ریاست جمهوری هستیم). در این میان چپ هم زره روئین بر تن نداشته و مصون از این میل فراگیرنیست. به ویژه آن گرایشاتی که هنوزهم درس های لازم از تجربه بزرگ قرن بیستم و سوسیالیسم دولتی و هم چنین عروج فاجعه بارحکومت اسلامی از دل انقلاب بهمن ۵۷ را فرانگرفته اند و عمدتا رو به گذشته دارند و حسرت آن دوره طلائی را می خورند و اصراردارند که با نت همان سازی بنوازند که در دوره پیشاتجربه کوک شده بود. میل به فراموشی سپردن درس های نیمه جویده و هضم نشده آن دوران و هم چنین درس های تجربه بزرگ انقلاب بهمن که به فاجعه عروج انقلاب اسلامی منجرشد، دخیل بستن به جادوی اتوریته و نادیده گرفتن دست آوردهای نظری و عملی جنبش های پسااکتبر پیرامون ماهیت مناسبات قدرت، و کم سوشدن اهمیت آزادی و توجیه و مدلل کردن آن به بهانه هایی چون وضعیت اضطراری و موقتی، جملگی از نشانه های بالینی سندروم «بتوارگی اتوریته» در نزداین رویکرد است. غافل از آن که اگر رخدادهای بزرگ تاریخی باراول «معصومانه» به صحنه می آیند، و در پراکسیسی به مقیاس آزمایشگاه بزرگ اجتماعی  و یک دوره تاریخی، نارسائی های خود را به نمایش می گذارند، اگر که به دیده گرفته نشوند، آن هم در وضعیت پساتجربه و امکان راستی آزمائی و نقد صحت و سقم آن ها از طریق برهان خلف ( حرکت از نتیجه به سمت وارسی مقدمات و پیشفرض ها)، دیگر از آن «معصومیت» آزمون نخست هم خبری نخواهد بود!. از این رو گزاف نیست اگر که از «همه گیری» اتوریته به عنوان همزادبحران سرمایه داری و آسیب پذیری بخشی از چپ در برابرآن سخن گفته باشیم.  

Monday, October 05, 2020

گفتگوی هفته: پیرامون بحران انتخابای و دموکراسی آمریکا، خیزسپاه برای تصرف ریاست جمهوری و حباب سیاسی جدید رضاپهلوی

 گفتگوی هفته:

پیرامون سه موضوع الف- بحران انتخاباتی آمریکا که بازتابی از بحران دموکراسی و بحران بازنمائی و نیز شکاف های جامعه و طبقه بورژوائی است و رویکرداصولی در برابرصف آرائی دو فراکسیون بورژوائی. ۲-خیزسپاه و نظام برای تصرف ریایست جمهوری و علل و پی آمدهای آن، و سوم حباب سیاسی اخیررضاپهلوی و اپوزیسیون حبابی و نیز پیرامون سه یال اصلی گفتمان پیشرو در جامعه امروزایران است

Tuesday, September 29, 2020

بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن

بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن

انتخابات آمریکا اهمیت فراکشوری دارد و بهمین دلیل نگاه همه کشورهای جهان به آن دوخته شده و در همین رابطه مناظره ها نیز بخاطرتاثیرات محتملشان بر آٰراء مورد توجه عمومی است.

مناظره اول چهارسال پیش ۸۴ میلیون نفر بیننده مستقیم در خودآمریکا داشت. گرچه فی الواقع این یک جنگ تمام عیارتبلیغاتی است و تاکتیک ترامپ اساسا بر روی موضوعاتی چون ناتوانی جسمی و فکری و اعتیاد و پیری و کوبیدن شخصیت او و گروگان گرفتنش توسط چپ ها و انارشیست ها و ناتوانی اش در ایجاد نظم و غیره خواهدبود. از همین رو مشکل بتوان آن را مناظره حول برنامه دو کاندید دانست.

Saturday, September 19, 2020

گفتگو پیرامون دو رویدادمهم: اعدام جنایت آمیزنویدافکاری و بازگرداندن ماشه تحریم ها

گفتگوی هفته: 

پیرامون دو رویدادمهم: نخست جنایت رژیم در اعدام نویدافکاری علیرغم مخالفت های گتسرده داخلی و جهانی و بررسی جوانب و پی آمدهای مختلف آن و از جمله گسترش جنبش دادخواهی و ضداستبداد و دیگری چکاندن ماشه بازگشت تحریم های سازمان مل توسط آمریکا در پایان این هفته، رویکردرژیم و پی آمدهای جهانی آن و در ارتباط با آن به تحولات منطقه و توافق موسوم به ابراهیم و انتخابات درونی آمریکا نیز پرداخته می شود        

Tuesday, September 15, 2020

اعدام و سندروم قدرت!

اعدام و سندروم قدرت!
هر قدرتی برای ماندگاری خود به حداقلی از پوشش و غشاء حفاظتی و نرم افزاری نیازمنداست. قدرت وقتی به سراشیبی می افتد و در حال زوال است،‌ برای آن که اقتدارخود را نشان دهد، هم چون شبگردی که از ترس تنهائی در شب دیجورسوت می زند، همواره وسوسه می شود بیش از پیش برهنه شود و برای پنهان کردن ترس خود و حامیانش، ایجادرعب وهراس کند و چه بسا از رهگذرچنین دوپینگی، چندصباحی هم سرخوشانه دستخوش احساس کاذب اقتدار و ماندگاری شود. اما این لحطه های احساس قدرتمندشدن که از قضا هم چون سندرومی به سراغ همه قدرت های استبدادی درحال زوال می رود به همان اندازه امید برانگیزند که که سراب برای یک تشنه در بیابان بی انتها امیدبرانگیزاست. و چنین است که کوک های عبای پوششی دیرک نظام،

Saturday, September 12, 2020

میزان شانس پیروزی حزب دموکرات آمریکا، و هدف رژیم از تغییرقانون انتخابات ریاست جمهوری

در این گفتگو حول دو موضوع تغییرقانون انتخاباتی رژیم و تحولات انتخاباتی آمریکا و نتایج احتمالی آن و از جمله درجه شانس پیروزی حزب دموکرات صحبت می شود. در محورنخست، حول تضاد ماهوی در نظام اسلامی بین «جمهوریت» و ولایت مطلقه و ورود آن به مرحله تازه ای که دیگرنظام حتی تاب انتخاب تشریفات انتخاب رئیس جمهور به شیوه تا کنونی را هم ندارد و تلاش های اخیرمجلس دست نشانده رهبر و شورای نگهبان نشاندهنده گام جدیدی به این سواست. ضمن آنکه انسوی این تحولات به معنی بی حفاظ و «برهنه شدن پادشاه» و دو قطبی شدن جامعه است.. در مورد انتخابات آمریکا کلا به شکاف و دوقطبی شدن جامعه امریکا ساختارقدرت بحران و شکل گیری یک بلوک هژمونی پرآب و رنگ توسط حزب دموکرات از یکسو وبسیج پایه های اجتماعی بخش های محافظه کارجامعه توسط ترامپ از سوی دپگر و افزایش احتمال پیروزی حزب دموکرات، درصورتی که اوضاع به همین صورت پیش برود با توجه به عملکردترامپ پیرامون سه بحران مهم همزمان وافشاگری های پردامنه علیه آن ها پرداخته می شود.... با این همه تغییررئیس جمهور علیرغم آن که مهم است در آرایش قوا اما به معنی حل بحران و شکاف های درونی سرمایه داری نیست.

Saturday, September 05, 2020

گفتگوی هفته: سالگردتابستان سیاه ۶۷و گسترش جنبش دادخواهی، بحران هسته ای و تحولات جدید

 گفتگوی هفته:

برنامه چشم اندازاین هفته ، پیرامون سالگرد قتل عام تابستان سیاه سال ۶۷، و فرایندپیوند نسل ها جنبش دادخواهی با جنایت ها و جنبش های جدیدعلیه اعدام و شکنجه و تلاش های مذبوحانه حامیان سبزها برای نجات برخی جناح ها و چهره رژیم و مشخصا نخست وزیروقت از این جنایت، چکونه عنوان کذائی بنیادمستضعفین به نام واقعی اش بنیادمستکبرین تبدیل می شود، مساله انتخابات امریکا و دحولات بحران هسته ای و نقش اروپائی ها در پرکردن حفره تاکتیکی موجود در سیاست حداکثری ترامپ،‌عقب نشنیی رژیم و مجوز بازدید اماکن مشکوکی که توسط اسرائیل افشاء شده بود که با هدف تشکیل یک باصطلاح جبهه جهانی علیه آمریکا صورت گرفت. با این همه حتی چنین رویکردی قادر نیست وضعیت تدافعی رژیم را تغییردهد او را از نوشیدن جام زهرتاز ه ای چه بایدن بیاید و چه ترامپ ماندکارشود معاف دارد. درهمین رابطه نگاهی هم داریم به تحولات منطقه ای و تضعیت بیش از پیش موقعیت رژیم ایران در لبنان و عراق و نزدیک شدن اسرائیل به مرزهای آبی ایران......

Monday, August 31, 2020

پیرامون کشتارتابستان ۶۷: بیرون زدن پرخروس و قسم حضرت عباس حامیان میرحسین موسوی

 کشتارتابستان ۶۷ و بیرون زدن دم خروس و قسم حضرت عباس حامیان میرحسین موسوی!

سایت کلمه و زیتون ارگان های مدافع «سبزها»، این روزها به مناسبت سی وسومین  سالگرد جنایت تابستان سیاه ۶۷ با انتشارمطالبی تلاش تازه ای را برای تبرئه میرحسین موسوی نخست وزیروقت حکومت اسلامی و این که گویا  او از این واقعه بی اطلاع بوده است بکارگرفته اند. آن ها حتی در تلاشند که مفادیک گفتگوی روزنامه اطریشی را با او که در آن اشاره به اعدام داشته است را نیز رفع و رجوع کنند. 

Saturday, August 29, 2020

کفتگوی هفته: شکاف بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل و پی آمدها

  گفتگوی هفته پیرامون:

شکاف بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل و پی آمدها، نرمش قهرمانه تازه رژیم پیرامون دسترسی آژانس به دومکان افشاء شده توسط اسرائیل و نگاهی به جهت گیری رژیم در آرایش جدیدصف آٰرائی ها، نگاهی به جنبش های اعتراضی کارگران و ضرورت گره خوردن آنها حول حلقه های مشترک..

Thursday, August 27, 2020

نرمش قهرمانه جدید و بازی های کوچک و بزرگ

 «نرمش قهرمانانه تازه» و بازی های کوچک و بزرگ

خوب،‌ رژیم ایران فی الواقع تحت فشارهای آمریکا به ترویکای اروپا و روسیه و چین امتیازی در حدخودمهم یعنی امکان دسترسی به دو مکانی را که اسرائیل افشاکرده بود داد ( فی الواقع جام زهرتازه ای نوشید در جهت خلاف سیاست اعلام شده اش)، در ازاء دفاع آنها از برجام و در مخالفت با بازگشت تحریم های سازمان ملل.

Tuesday, August 25, 2020

سکانس دوم نبردآمریکا با شورای امنیت سازمان ملل و

 سکانس دوم نبردآمریکا با شورای امنیت سازمان ملل، و ادعای آغاز«فصل جدیدی» در روابط ایران و آژانس!

کشاکش با ایران خصلت جهانی می یابد و رژیم ایران هم با دمش بشکن میزند که دنبا با من است.به بینید شکوه انزوای آمریکا را!.

چکاندن ماشه معکوس با درب بسته شورای امنیت مواجه می شود*. در گفتگوی اخیر با تلویزیون برابری با طرح این پرسش که دولت ترامپ با وقوف به شکست و یا احتمال عدم موفقیت بالا در کشاندن یک تنه مساله تحریم تسلیحاتی ایران به سطح شورای امنیت و سپس در گام دوم تیرخلاص زدن به برجام، چرا این چنین خود را به آب و آتش زده و بجای منزوی ساختن رژیم ایران خود را منزوی می سازد؟. در آن بحث این فرض را مطرح کردم که این مساله به لحاظ شکلی علیه ایران و تحریم تسلیحاتی بود اما علاوه بر آن به لحاظ محتوا اهداف دیگری را دنبال می کند. 

گفتگوی هفته: پیرامون کشایدن ماشه معکوس برجام توسط آمریکا و پی آمدها

 

گفتگوی این هفته:

پیرامون کشیدن ماشه معکوس برجام توسط آمریکا و پی آمدها

Wednesday, August 19, 2020

گسترش جنبش کارگری و ویژگی های آن؛ آیا واردنقطه عطف تازه ای شده ایم؟

       گسترش جنبش کارگری و ویژگی های آن؛ آیا واردنقطه عطف تازه ای شده ایم؟

چندین تحول مهم در چندین مؤلفه مهم دست بدست هم داده و منجر به ظهورشرایط نوین و ارتقاء اعتراضات و مبارزات اقتصادی و اجتماعی به مرحله تازه ای شده است که درونمایه اصلی آن دلالت بر خروج تدریجی از یک دوره فرسایشی بحران و موازنه قوا دارد. در راستای انتقال از وضعیت تدافعی به وضعیت تهاجمی به نفع جنبش کارگران و جنبش عمومی. چنین روندی با همه بغرنجی ها و افت و خیزهای مقطعی اش و صرفنظر از شتاب و زمان بندی، اما از آن جا که آبشخوراصلی آن را شماری از دگرگونی در مؤلفه های پایدار تشکیل می دهد، اجتناب ناپذیراست. 

Tuesday, August 18, 2020

گفتگو: پیرامون برنامه گشایش اقتصادی دولت و قطعنامه دولت آمریکا

                                                 برنامه چشم انداز در گفتگو با رادیو برابری:

اوج گیری مجدد شیوع کرونا و قربانیان بیشمار آن در آستانه محرم و تاکید حکومتیان برای برگزاری گسترده این مراسم ها ، ورشکستگی اقتصادی و قطع شریان های اقتصادی کشور، پروژه ای که تحت عنوان گشایش اقتصادی و خبرهای خوب اقتصادی برای نجات از ورشکستگی دولت صورت می گیرد، انفجار لبنان و تاثیرات مستقیم آن بر رژیم اسلامی ونفوذ منطقه ای و نیروهای تحت الحمایه این رژیم، قطعنامه پیشنهادی دولت ترامپ برای ادامه ی تحریم های تسلیحاتی و امکان کشیدن ماشه برای تحریمهای تازه تر علیه ایران ازجمله موضوعات این گفتگواست.

گفتگو: وضعیت انفجاری در ایران، آیا واردنقطه عطف تازه ای شده ایم؟

وضعیت انفجاری در ایران، آیا واردنقطه عطف تازه ای شده ایم؟

در این برنامه هم چنین پیرامون تحولات تازه و مهم جنبش کارگری بحث و گفتگوشده است

Sunday, August 16, 2020

نگاهی کوتاه شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن

 نگاهی کوتاه به شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن  

ترامپ: در روزهای آینده، مکانیسم ماشه را فعال می کنم.

باین ترتیب با شکست آمریکا در دوراول پیرامون لغوتحریم تسلیحاتی ایران، نه فقط بحران ایران و آمریکا ( و از جمله بحران هسته ای) بلکه بحران آمریکا و جهان( کشاکش بین یک جانبه گری و چندجانبه گری) واردفازجدیدی شده است. پی آمدهای این واقعه مهم تیتروارعبارتند از:

Friday, August 07, 2020

سمت گیری راهبردی مطالبات اعتراضی کارگران

سمت گیری راهبردی اعتراضات کارگری:  فراروی از مطالبات اخص و اعتراضات موضعی به مطالبات و اعتراضات سراسری

برنامه چشم اندازاین هفته: در باره دلایل اعدام مصطفی صالحی، بازداشتی جنبش دیماه، وضرورت تداوم و پیگیری کارزار « نه به اعدام«، اعتصاب دلیرانه پنجاه وسه روزه کارگران هفت تپه و همزمانی این اعتصاب با اعتصابات نفت و پتروشیمی د ر۵ استان کشور، زمینه ها ودلایل این اعتصابات و چشم اندازهای روبروی آن، ضرروت های گسترش و همپیوندی این اعتصابات با دیگر جنبشهای اجتماعی واعتراضی و خیزیش های خیابانی، موقعیت رژیم اسلامی در میان مردم و ناتوانی آن در برآورده کردن کوچکترین وسهل ترین درخواستهای اجتماعی و اقتصادی، و محاصره شده شدگی رژیم توسط خشم عمومی مردم ودر انزوای بین المللی با صندوقی خالی و با اولویت های معطوف به حفظ خود. و این که تنها راه مفر را ایجاد بحرانها میداند .. ورشکستگی اش بویزه در مواجهه با همه گیری کرونا و افشا شدن پنهان کاریش در مورد امار قربانیان آن در سراسر کشور. در نتیجه همه این ها روشن شده است که حکومت دیگر نمیتواند به شکل و شیوه ی گذشته حکومت کند. در این راستاست که اعتصابات و اعتراضات کنونی ،خصوصا در صنایع استراتژیک نفت و پتروشیمی اهمیت مییابد. جنبش چپ نباید به این مساله بی اعتنا باشد. با توجه به عمق و ابعادبحران ها و اینکه نبردهای موضعی با همه اهمتتشان به تنهائی پاسخ گونیستد، لاجرم آن چه که شاهدش هستیم سمت گیری و برداشتن گام های تازه در راستای راهبردمبارزات سراسری با هدف شکل گیری یک جنبش ضداستبدادی و عدالت خواهانه با نقش آفرینی کارکران و زحمتکشان و جوانان و تهیدستان، پیوندکارخانه و خیابان، و پیوندنبردهای موضعی با نبردهای سراسری است....

Wednesday, August 05, 2020

اعتصابات سراسری و اهمیت پیوندخیابان و محل کار!


اعتصابات سراسری و اهمیت پیوندخیابان و محل کار!

« اعتصابات جاری از بزرگترین اعتصابات کارگرى در چهار دهه اخیر به‌شمار می‌رود و گفته می‌شود که بیش از ۱۰ هزار کارگر در آن‌ها شرکت دارند.

Tuesday, August 04, 2020

گفتگو: حکومت اسلامی و بازی در لبه پرتگاه!


در برنامه چشم اندازها، در باره اوضاع سیاسی کنونی، کارزار میلیونی لغواعدام، سونامی کرونا، اهداف ودلایل قرارداد ۲۵ ساله حکومت اسلامی با چین، مانور نظامی رژیم در شرایط تحریمهای وسیع و گفتگوهای آژانس در باره تخلفات رژیم اسلامی وچشم اندازاین بحران

Friday, July 31, 2020

تکذیب یا حرکت با چراِغ خاموش؟

# اعدام لغو بایدگردد!

تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراِغ خاموش؟

گذر از تعادل لرزان و شکننده کنونی!

«به گزارش ایسنا، روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهاناعلام کرد: «خبر انتشار یافته منتسب به رییس کل دادگستری استان اصفهان مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام ۸ نفر از اغتشاشگران سالهای ۹۶ و ۹۸ از سوی برخی رسانه‌های معاند و فضاسازی آن در شبکه‌های اجتماعی کذب محض بوده و تا کنون هیچگونه تایید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این خصوص واصل نگردیده است»

Monday, July 27, 2020

کرونا و کشتار و جنایتی که رژیم ایران درحال ارتکاب آن است


کرونا وکشتار و جنایتی که رژیم ایران درحال ارتکاب آن است!
تقابل دکان مذهب‌(سیاسی) با جان و سلامتی مردم!
و تاکتیک درخشانی که فرمانده کرونا بکارگرفته است!
روحانی اخیرا از برگزاری مجالس صفر و محرم صریحا دفاع کرد و در سخنانی چنین گفت: عزاداری محرم در همه مناطقی که وضعیت قرمز و زرد و سفید دارند، باید برگزار شود / ۲ سال و ۳ ماه با تحریم روبرو بوده ایم، ۵ ماه با کرونا؛ اگر ۱۰ فشار دیگر هم وارد شود، مردم مشکل را سهل و آسان می‌کنند / همه کشور‌ها به این نتیجه رسیدند که باید به سمت بازگشایی پیش بروند؛ اگر تولید و توزیع متوقف شود، زندگی مردم مختل می‌شود.

Thursday, July 23, 2020

سه نکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله


سه نکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله
پیمان ۲۵ ساله بین ایران و چین که ظاهرا هنوز در سطح توافق کلی بوده و به مراحل نهائی خود نرسیده است، و تا کنون هم مفادرسمی و با جزئیات آن علنی نشده است، بازتاب های گوناگون و البته چالش برانگیزی را چه در میان جریانات درون خود رژیم و چه در میان مردم ایران و اپوزیسیون و چه درمیان دولت ها و رسانه های مهم جهانی (حتی در آمریکا به عنوان نتایج منفی فشاریک جانبه ترامپ برای راندن ایران به سوی چین ) برانگیخته است و احتمالا هم چنان به عنوان موضوعی داغ و چالش برانگیز تداوم خواهد داشت، بویژه که ظریف به روسیه هم که قراردادکنونی آن با دولت ایران چندین ماه دیگر به پایان می رسد مشابه همین سندراهبردی و ۲۰ ساله را داده است.

Wednesday, July 15, 2020

هشتک اعدام نکنید و افرایش هزینه اعدام


تا این جا یک به هیچ به نفع جنبش!
هشتک اعدام نکنید! و افرایش هزینه اعدام
۱-بی گمان وسعت استقبال از هشتک اعدام نکنید، در داخل و خارج و بازتاب داخلی و جهانی آن، رژیم را غافلگیرنمود. چه بسا اگر براحتمال آن واقف بود به گونه دیکری این تصمیم خویش را پیش می برد. هدف رژیم هراس آفرینی در مردم است که مبادا باردیگر بفکرتسخیرخیابان ها بیفتند و البته در واقعیت امر پنهان ساختن هراس خود از خیزش آنهاست. که فی الواقع به تف سربالا تبدیل شد. اکنون با جهانی شدن این مساله و برانگیختگی افکارعمومی داخل و خارج، برسریک دوراهی قرارگرفته است: 

Saturday, July 04, 2020

حمله به تأسیسات هسته ای نطنز و پوسیدگی رژیم

حمله به تأسیسات هسته ای نطنز و پوسیدگی رژیم!
بحران هسته ای و سرنوشت برجام مدتی است که وارد مسیرحذف و حالت نیمه احتضار شده  و اگر کنترل نشود چه بسا به اتاق سی سی یو هم منتقل شود که در این صورت به معنی ورودبحران به سرحداشباع خود است که لاجرم دارای پی آمدهای مهم و سرنوشت سازی خواهد بود. از آن جا که نقطه توافقی لااقل در افق کنونی وجود ندارد، و رویدادها در این مسیر پیش نمی روند، فعال کردن مکانیزم حل و فصل درونی برجام چه از سوی ایران و چه اروپا با اهداف متفاوتی صورت می گیرند که خود بجای آن که با هدف حل و فصل چالش ها در چارچوب برجام باشد به عاملی برای مرگ نهائی آن تبدیل می شود

Monday, June 29, 2020

جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه


جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه!

جنبش ضدتبعیض تژادی در آمریکا از طریق سرنگون کردن و یا پائین کشیدن تندیس های تاریخی مدافع برده داری توانسته است نقبی به زمان حال بزند و در همین رابطه نشان بدهد که حضورعلائم و تندیس های تاریخی و مرتبط با نژادپرستی در میادین و خیابان ها و تالارهای رسمی و دیگرعرصه ها فقط متعلق به گذشته نیست، بلکه آن ها به نوعی در جامعه کنونی نیز حضوردارند و مهم تر از آن، از جانب شماری از تندیس های «زنده» یعنی همقطاران امروزی خود در سطوح بالای قدرت، به اشکال گوناگونی حمایت می شوند!

جنبش ضدتبعیضی که عملا سرنگونی تندیس های «مرده» را با سرنوشت تندیس های «زنده» گره زده است

جنبش ضدتبعیضی که عملا سرنگونی تندیس های «مرده» را با سرنوشت تندیس های «زنده» گره زده است!
گشودن قلمروهای تازه!
اولین نکته بکری که این جنبش از آن پرده برداری کرده، این است که برافراشتگی تندیس های تاریخی و مرتبط به نژادپرستی فقط متعلق به گذشته نیستند، بلکه آن ها در زیرپوست جامعه کنونی نفس می کشند و مهم تر از آن با تندیس های زنده یعنی همقطاران امروزی خود در سطوح بالای قدرت حمایت می شوند!
از این رو با توجه به دامنه گسترده و تاثیرات و پی آمدهای محتمل این جنبش و بویژه عروج آن در بزنگاه انباشت بحران های سرمایه داری، درنگی بر تیپولوژی (گونه شناسی) و سرشت و صورت بندی آن برای درک معنای این رویدادها اهمیت دارد.

Thursday, June 25, 2020

آقای رئیس دولت اگر لال شوید سنگین ترید

آقای رئیس دولت اگر لال شوید سنگین ترید!
روحانی: هیچ کس در دنیا نمی‌تواند به ما اتهام بزند که اسلام دین مردسالاری است و حقوق زنان نادیده گرفته شده است!*
حقیقتا واژگانی که بتواند حدواندازه وقاحت و دروغگويی سردمداران حکومت اسلامی را بازتاب دهد کمیاب است.. بهمان اندازه که حکومتی با چنین قدوقواره و چگالی و انباشت ارتجاعی کمیاب است...