Tuesday, October 16, 2018

جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان


جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!
در برابرحکومت اسلامی با گفتمان شکست خورده اسلام سیاسی، دو گفتمان و دو رویکرداصلی، صرفنظر از خرده گفتمان ها در هردوطیف، هم در صفوف جنبش ضداستبدادی-مطالباتی- ضدسرمایه مایه داری و هم در نوع ضداستبدادی- سرمایه داری جریان دارد. یکی گفتمان لیبرالی-نئولیبرالی است و دیگری گفتمانی با جهت گیری ضدسرمایه داری. 

Monday, October 15, 2018

افزایش کشاکش بین حاکمیت و حوزه به چه معناست؟!

افزایش کشاکش بین حاکمیت و حوزه به چه معناست؟!
با وجودآن که جمهوری اسلامی برای دست و پنجه نرم کردن با بحران های کلانی که با آن مواجه شده است سعی می کند که صفوف خود را در بالاترین رده ها یکدست کند، اما از آن جا که دوره های نزول و افت عموما با تشدیدتضادهای درونی همراه است، حوزه قم و مراجع نیز از این آفت در امان نیستند. گرچه این بخش از روحانیت از دیرباز همراه و متحدحاکمیت و ولایت فقیه بوده اند،

Sunday, October 14, 2018

تغییرشیفت «گفتاردرمانی» به «امیددرمانی» بیانگراوج فقرو تباهی سیاست در نزدروحانی است

تغییرشیفت «گفتاردرمانی» به «امیددرمانی» بیانگراوج فقرو تباهی سیاست در نزدروحانی است!
سخنان روحانی درمراسم آغازسال تحصیلی دانشگاه ها و مراکزپژوهشی در یک کلام رسیدن او به پایان خط گفتمان باصطلاح «اعتدال گرائی و اصلاح طلبانه» اوست. پیام او به دانشگاه آن بود که مملکت در وضعیت خطیرقراردارد و آن ها باید در خدمت سیاست «امیددرمانی» دولت و نظام قرارگیرند. اگر گفتاردرمانی شامل برخی انتقادها و وعده ه های مشخص بود، اما امیددرمانی به جای وعده و وعید در باره مطالبات صرفا امیدبه آینده را برای عبورنظام از چنبره مشکلاتی که احاطه اش کرده جایگزین آن می کند. 
رئوس سخنان و ادعاهای مهم او را می توان به شرح زیرفهرست کرد:

Thursday, October 11, 2018

تروریسم و حکومت اسلامی ازهم جداناپذیرند

تروریسم و حکومت اسلامی ازهم جداناپذیرند
این پیوند چنان محکم و ریشه دارو ذاتی است که حتی در شرایط حساسی که به حمایت اروپا از خود در برابرتحریم های آمریکا سخت نیازمنداست از آن دست بردارنیست. با هیچ محاسبه سیاسی و «عقلانی» مگر ماهیت کنترل ناپذیر تروریستی رژیم اسلامی نمی توان به فهم انجام چنین جنایتی در چنین شرایط حساسی پی برد که مصداق همان «اقتضای طبیعتش این است» می باشد. اقدامی که به طورهمزمان هم دولت اطریش و هم دولت آلمان و هم فرانسه و هم بلژیک یعنی چهاردولت مهم اتحادیه اروپا را درگیر با خوددکرده است. 

Monday, October 08, 2018

سرنوشت برجام در پرسش و پاسخ تارنمای جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران


‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمای جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
سؤال اول: با توجه به شرایط سال‌های قبل از برجام مانند تحریم‌های بین المللی و خطر جدی جنگ، آیابرجام (برنامه جامع اقدام مشترک) قرارداد مثبتی برای کشور ما بود و یا فقط باعث بقای جمهورى اسلامى شد؟
به پرسش های پیچیده ای چون بحران هسته ای ایران با ابعادجهانی  که در آن بازیگران مختلفی نقش آفرینی می کنند، دشوار بتوان با آره یا نه پاسخ داد. تمرکز بر روندهای نسبتا پایدار و جاری و چه بسا متضاد در آن و نیز شیوه برخورداصولی عموما این نوع ارزیابی ها را مشروط می کند. در مواجه با برجام لازم است چندین نکته اساسی را لحاظ کرد. تن دادن به برجام محصول پیش بردسیاستی بوده است که به بن بست خورد و به رژیم تحمیل شد. 

Wednesday, October 03, 2018

حکم دیوان کیفری لاهه به سودایران، و موفقیت های ناپایدار

حکم دیوان کیفری لاهه به سودایران، و موفقیت های ناپایدار!
دیوان کیفری لاهه که به مثابه اهرم قضائی سازمان ملل محسوب می شود، در صدورقرارموقت که دولت ایران به خاطرنقض پیمان مودت ۱۹۵۵ حکمی صادر که تحریم های دولت آمریکا عرصه های داروئی و وسائل پزشکی و موادغذاتی و صنعت هوانوردی را تحت تاثیرقرارداده است. از همین رو از دولت آمریکا خواسته است که سیاست های تحریمی اش را به نحوی پیش ببرد که عرصه های فوق را موردآسیب قرارندهد.

Saturday, September 29, 2018

تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷


تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷!

انتشارنوارمیرحسین موسوی درباره کشتارتابستان سیاه، گرچه یادآور انتشارنوارمنتظری است، اما درست ۱۸۰ در جه در تقابل با آن قرارداد. در این نوار چندنکته به عریانی مشهوداست: تلاش برای تبرئه خمینی از این جنایت هولناک، تلاش برای تبرئه خود و خامنه ای، تلاش برای کوچک کردن اعتراض منتظری با ادعای این که برکناری اش ربطی به این مساله نداشت و یا آن را نخوانده و ندیده است.. . 

Friday, September 28, 2018

واکنش یک معلم آزاده، به بدیل سازی های از بالا و به سطلنت طلبان

واکنش یک معلم آزاده، به بدیل سازی های از بالا و به سطلنت طلبان!
بدیل سازی های حبابین!
 نوع بدیل سازی های از بالا که بیشتر به حباب های سیاسی می مانند تا یک بدیل واقعا برجوشیده از متن جامعه و دارای ریشه در خاک جنبش های مردمی سعی می کنند که با جلب برخی فعالین به نام و شناخته شده جنبش به صفوف خود، به هزینه سوزاندن آن ها، برای خود آبرو و حیثیتی فراهم سازند. آن ها با این اقدام مضر و خودخواهانه اشان به نقش مهم و حساس این سرمایه های اجتماعی در جنبش های اعتراضی و مردمی  آسیب می زنند. نمونه ها کم نیستند، 

Wednesday, September 26, 2018

مجمع جهانی: تشدیدقطب بندی های جهانی، سخنان روحانی

 سخنرانی حسن روحانی بر چه پایه ای کوک شده بود؟!  
تشدیدقطب بندی های جهانی، ویژگی اصلی مجمع عمومی امسال سازمان ملل 
جان بولتن بگذارید پیام امروز من روشن باشد: ما شما را زیر نظر داریم، و سراغ شما خواهیم آمد.". 
سخنان جان بولتن را باید از پس لرزه های آن چه که در این روزها در مجمع عمومی سازمان ملل در حال وقوع است دانست. 

Tuesday, September 25, 2018

سخن روز: فرشگرد و شوخی تاریخ

!فرشگرد و شوخی تاریخ

سخن روز: حمله مسلحانه در اهواز، شوخی تاریخ نوسلطنت طلبان فرشگرد و اعلام جنگ به کمونیسم و نیز درباره مراسم عاشورا، مذهب و ضرورت جنبش روشنگری - گفتگوی سعید افشار و فرزین ایرانفر از رادیو همبستگی با تقی روزبه 

Wednesday, September 19, 2018

شوخی تاریخ

شوخی تاریخ!
وقتی تاریخ هوس کند با تکرارخود شوخی بکند، اگر بتواند سلطنت طلبان با چنین ژستی، آن گونه که این نوسلطنت طلبان حامی یک «ژن دودمانی» به تصویرکشیدهاند ظهورخواهدکرد!. همانطور که پدررضاپهلوی در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ با یاری اربابان قدرت واردتهران شد، این حضرات نیز دست بدامان ترامپ شده اند و به وی امیدها بستهاند چنان که آن ها در بیانیه خویش با افتخار از تمنای خود از ترامپ نام برده اند.

Wednesday, September 12, 2018

هفده سال پس از واقعه تراژیک و سرنوشت ساز۱۱سپتامبر

هفده سال پس از واقعه تراژیک و سرنوشت ساز۱۱سپتامبر!
واقعه ای که به عنوان نقطه عطفی در تحولات جهان برپیشانی قرن بیست و یکم حک شده است و تاثیرگذار برسرنوشت جهان و تک تک تک مردمان آن. گوئی که فروریزی، ویرانی و شعله های آتشی که آسمان خراش نیویورک را از هرسو در چنبره خود گرفت، نه فقط هزاران شهروند ساکن آن را در خود بلعید،‌ بلکه گوئی هم چون سقوط آوارسنگینی از بام دنیا بود که بر سرتک تک ساکنان آن فرودآمد.

Tuesday, September 11, 2018

کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن

کنسرت های رایگان خیابان و الزامات آن!
هنرخیابانی و اجراء موسیقی در کف خیابان البته ایده تازه ای نیست و سابقه ای طولانی در جهان دارد. هنرمستقل و مردمی طبعا نمی تواند خود را صرفا به جیب مردم و توان اقتصادی مخاطبین خود وابسته کند که در این صورت چه بسا چیزی از مردمی و مستقل بودن آن باقی نماند و از قضا شرایط کنونی ایران درمواجهه با وفورفقر و فلاکت چنین است. شرایطی که در آن مردم از اوضاع خشمگینند و رژیم و مشخصا صدا و سیما، مبلغ «هنراسلامی و کلیشه ای»، منزوی هستند. 

Saturday, September 08, 2018

اوباما، ترامپ و فرافکنی بحران


اوباما، ترامپ و فرافکنی بحران 
اوباما قبل از هرچیز و هرنوع فرافکنی باید توضیح بدهد که چرا و چگونه ترامپ توانست پس از ۸ سال زمامداری زمامداریش به قدرت برسد؟ چرا شعارهای غلط اندازاو علیه الیت و نخبگان حاکم توانست بخش قابل توجی از آراء مردم را به سوی خودجلب کند؟ در اصل سیاست های جهانی سازی او و خانم کلینتون و … و حتی پنچرکردن جنبش سندرز بود که به ترامپ فرصت داد به ریاکارانه ترین وجهی، خود را طرفدارلایه های ناراضی که زندگی اشان از قبل جهانی شدن زیرفشارقرارگرفته بود و دمکرات ها نسبت به آن بی اعتنابودند جابزند.

Thursday, August 30, 2018

رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی


 به بهانه سخنان روحانی در مجلس شورای اسلامی:
رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی
از همان بدو تولد، هسته اصلی قدرت در نظام اسلامی ناچار شد که با ماسک باصطلاح «جمهوری» بر چهره در عرصه سیاسی و عمومی ظاهرشود. این کار در شرایطی که مردم ایران علیه نظام سلطنتی قیام کرده بودند برای برای زیست پذیرساختن موجودی نابهنگام و زمان پریش درجهان امروز، یک شرط اساسی حضور و بقاء‌ بود و همین سرشت دوگانه در قانون اساسی هم بازتاب یافت و نهادی شد

Wednesday, August 29, 2018

مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴

مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال  ۱۳۴۴! 

آیا استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکا، سوای نتایج جنبه های حقوقی اش به لحاظ باصطلاح یک شگردسیاسی مضحک نیست؟ کشوری که سفارت خانه اشغال می کند و دو تابعیتی گروگان می گیرد و اساسا هویت خود را در تقابل اسلام و دشمن (آمریکا) استوارساخته و خامنه ای اخیراهم گفت که هیچگاه مذاکره با آمریکا نخواهیم داشت.... 

Monday, August 20, 2018

ابتذال گفتمانی توسط رضاپهلویرضاپهلوی و ابتذال گفتمانی


رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی
 پوست اندازی صدائی با طعم ناسیونالیسم و نژادگرائی و ایضا متصل به جهان ماوراء الطبیعه  یعنی آن احساس مأموریتی که معمولا به ناجیان دست می دهد. رضا پهلوی که خود را صدای جنبش ملی ایرانیان می خواند، درتلاش برای موج سواری بر روی اعتراضات مردم و تفسیر و تأویل آن از منظرخویش، این روزها ادبیات سیاسی اش بیش از پیش رنگ ناسیونالیستی و نژادپرستانه و آعشته به خشونت پیدامی کند؛ 

Tuesday, August 14, 2018

پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن


پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن
اول آن که خامنه ای گرچه با صراحت اعتراف به اشتباه و خطای خود می کند، اما این گونه باصطلاح اعتراف کردن بیش از آن که به معنای پذیرش خطا و تصحیح آن  باشد درخدمت فراربه جلواست. ادامه همان سیاستی است که طی چهل سال معضلات را پنهان و در واقع روی هم انباشته است. گرچه او سعی می کند که عامل خطا را به اصراردست اندرکاران و دادن اجازه تجربه به آن ها منتسب می کند، 

Friday, August 10, 2018

زمین کافی نبود و اینک امنیتی - نظامی کردن فضا

:زیرذره بین

زمین کافی نبود و اینک امنیتی - نظامی کردن فضا!. کنترل و تهدید بشر از آن بالا بالاها!. 
اشتهای جهان خوارگی و امپریالیستی سرمایه داری را حدی نیست. پروژه نظامی کردن فضا و تشکیل نیروی نظامی فضائی با رشدتکنولوژی و منافع تراست ها و کمپانی های غول پیکرمجتمع های صنعتی- نظامی در آمریکا پیوندناگسستنی دارد. 

اقتداررژیم و کنترل نهادهای ورزشی، و بومرنگ شعارهای رژیم!


زیرذره بین:
از دست دادن کنترل نهادورزش، بومرنگ شعارها، و فراینددرهم شکستن اقتداررژیم!
اقتداررهرسیستمی در یک جامعه از طریق یک سری نهادها بر جامعه برقرار می شود. ازهمین رو بی اثرشدن این نهادها، به معنی درهم شکسته شدن اقتدارو کنترل نظام حاکم برجامعه و مردم خواهد بود. هم اکنون در ایران از مدتهاست که شاهد بی اثرشدن یکی از پس از دیگری نهادهای کنترل کننده رژیم هستیم. 

Tuesday, August 07, 2018

تحریم ها، اعتراضات و بدیل هاتحریم ها، اعتراضات و بدیل ها

تحریم ها، اعتراضات و بدیل ها

بوش پسر با شعاریا با ما یا برما واردجنگ با افغانستان و سپس عراق شد و... جهان را واردفازجدیدی از بحران های منطقه ای و جهانی کرد. اکنون ترامپ همان کار را منتها با توسل به حربه اقتصادی با شعاریا بازارآمریکا و یا بازارایران انجام می دهد. اگر در آن زمان یک جانبه گرائی درحوزه نظامی صورت می گرفت و بوش سعی داشت که از پوشش مجوزهای سازمان ملل هم بهره بگیرد (البته با دادن اطلاعات دروغ پیرامون سلاح های شیمیائی کشتارجمعی و....)، 

Sunday, July 29, 2018

بی بی سی و نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان براندازی...

نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! 
۱- در گفتگوئی که برنامه «پرگار»بی بی سی سی پیرامون آن صورت داد* معلوم شد که مدعی «تحول خواهی» نمی دانسته که با گرایش سلطنت طلب (شورای ملی ایران ) همسایه دیواربه دیوار و اعضاء یک طیف مشترک بوده اند!. اگر این گفتگو هیچ دستاوردی نداشت لااقل این را داشت که اگرنه قبلا لااقل نقدا در اتاق گفتگوی بی بی سی همدیگر را پیداکردند. نفرسوم هم چون آواره ای سرگردان و از این جا رانده و از آنجا مانده خود را نه اگر سخنگو که  زبان گویای «طبقه متوسطی» می دانست که نه فقط ادعای اکثریت در جامعه را دارد و البته دارای نقش تعیین کننده ای که بدون حضورآن تاریخ ورق نمی خورد؛ بلکه هم چنین نه اصلاح طلبند و نه برانداز. ضمن آن که از رژیم دل خوشی ندارند اما هم چنان دل به تغییرات تدریجی در نظام موجود دارند و به ادعای او در اعتراضات مهم چندمدت اخیرهم شرکت نداشته اند. احتمالا ردپای این «طبقه» را بتوان در لابلای برخی ناراضیان طیف اصلاح طلب سرخورده پیداکرد...

Tuesday, July 17, 2018

ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!

به مناسبت دیدارترامپ و پوتین:
 ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!  
برآشفتگی طبقه سیاسی حاکم بر آمریکا از نزدیکی ترامپ به روسیه
 وقتی پای نزدیکی به روسیه به میان می آید، ترامپ در داخل آمریکا از هر مورددیگری تنهاتراست. یک جهبه کامل از سوی هردو حزب اصلی علیه او بوجود می آید. در این پانزده ما هرموقع ترامپ خواسته به روسیه نزدیک شود انواع کارشکنی ها علیه او شروع شده است. 

Saturday, July 14, 2018

«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!


 «برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!
بحران کابینه دولت انگلستان که تاکنون منجر به استعفای چند وزیر دارای پست های حساس شده امرچندان غیرمنتظره ای نبود. در حقیقت از همان نخست در میان پیش برندگان خروج- Brexit- دو گرایش عمده وجود داشت که همزیستی می کردند و بتدریج با شروع مقدمات روندجدائی، شکاف بین آن ها بیشترمی شد. می توان آن ها را به مدافعان خروج کامل و مدافعان خروج نرم یا شبه خروج نقسیم کرد. 

Sunday, July 08, 2018

مذاکرات هسته ای و تفنگ خالی رژیم

مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام و تفنگ خالی رژیم! 
 همه می دانند که تهدیدایران به خروج از برجام و یا قطع مجاری صدورنفت از خلیج فارس و امثال آن توخالی است و هم چون تفنگی بدون خشاب اشت که با کشیدن ماشه هیبتش می ریزد... با این وجود اروپا نیاز به حفظ آن دارد، چون که از یکسو نگران به پی آمدهای ناامیدی رژیم ایران از برجام و تاثیرات اجتناب ناپذیرآن در تشدیدبحران منطقه ای و دامن زدن به گسترش رقابت هسته ای و بویژه ابعاد مهاجرت .. است که قبل از همه اروپا با پی آمدهای آن دست بگریبان است، 

Thursday, July 05, 2018

معمای اقدام تروریستی در بحبوحه سفرروحانی

معمای اقدام تروریستی در بحبوحه سفرروحانی!
هنوز چندوجون ماجرای یک دیپلمات و دوتنی که متهم اند قصدداشته اند محل برگزاری مراسم مجاهدین در پاریس را منفجرکنند در ابهام است. خودماجرا بدلیل همزمانی با دیدارروحانی از دو کشوراروپا که در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی از اهمیت سیاسی مهمی به لحاظ ارتباط با اروپا داشته است پرسش برانگیزاست و سناریوهای مختلفی را مطرح می کند.

Monday, July 02, 2018

دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق

دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!
مراسم امسال سازمان مجاهدین در فضا و جو تازه ای برگزارشد که دامنه بحران در ایران و اعتراضات مردمی از یکسو و فشارهای بین المللی از سوی دیگر ابعادتازه ای یافته است. نگاهی به سخنرانی  و رویکردبرخی مقامات آمریکا از چندنکته تازه در مورد این جریان حکایت می کند:

Sunday, July 01, 2018

وقتی ترامپ و فشاربیرونی بزرگترین قدرت سرمایه داری موجب اعتلای جنبش می شود و افشای آن موجب تضعیف جنبش!
مرتضی ملک محمدی: به نظرمن پافشاری اصغر روی اشگال عمده در ساختار فراخوان یک انتقاد جدی محتوایی است . یعنی این انتقاد را نه می توان رویکردی در سطح شکل انشا و پرداخت متن تنزل داد و نه نوعی ملانقطی و ایراد گیری فرعی دانست.

Monday, June 25, 2018

به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»

به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!
  دوست عزیز شهاب برهان با ادعا* از منظر«صدای سوم»، صدها امضاء کننده بیانیه ای* را که لااقل تا دیروز باهم در یک سنگر قرارداشتند ( گرچه با نادیده گرفتن آن گونه اتهامات هم چنان باقی خواهند ماند) و تیترآن با « سرنگونی آری؛ به دست مردم و برای حاکمیت مردم» و نیز محکوم کردن مداخلات دولت آمریکا و هشدار نسبت به پروژه ترامپ برای تغییررژیم و جهت دادن به جنبش مردم همراه است، با چرخش قلمی براحتی آب خوردن به ناسیونالیسم، پژواک صدای کیانوری، نابودی «صدای سوم» و امثال آن متهم ساخته است. 

حربه زنگارزده ظریف


حربه زنگارزده ظریف!
همان هائی که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند و بدون کوچکترین انتقادی به خود و خاتمی ها و روحانی ها، اکنون به فکرنجات کشور افتاده اند!.

Wednesday, June 20, 2018

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن
حضوردوتن از سوی سندیکای شرکت واحد و یکنفر از انجمن صنفی معلمان-مریوان فرصتی برای کارگران و معلمان ایران فراهم ساخت که برخلاف تصویرهای دروغین و بزک شد رژیم و خانه کارگر و نمایندگان قلابی و برگزیده رژیم ، تصویری روشن تر ازسیمای جنبش کارگری ومعلمی در سطح جهانی مطرح شود. بی تردید بهره گرفتن از چنین تریبون هائی برای طرح مطالبات و تقویت همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان واجداهمیت است. سوای آن دونکته زیر در رابطه با حضور و سخنان آن ها در خور توجه است:

Monday, June 18, 2018

وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!

وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!
شکاف در میان اصلاح طلبان.
همان هائی که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند و بدون کوچکترین انتقادی به خود و خاتمی ها و روحانی ها، اکنون به فکرنجات کشور افتاده اند!. بی تردید نخستین پرسشی که از دیدن این بیانیه پرطمقراق و بدون محتوا که به نحوی تنظیم شده که در آن نه سیخ بسود نه کباب بسوزد به ذهن هر خواننده ای خطور می کند آن است که منظور از نجات کشور چیست؟ نجات از چه چیزی و از دست چه کسانی؟. تمامی هنرنویسندگان بیانیه در عدم پاسخ سرراست و صریح به همین پرسش بکارگرفته شده است. اما با کمی دقت در آن بر کسی پوشیده نمی ماند  که غرض نویسندگان از نجات کشور همان نجات نظام است: بنویسید نجات کشور، بخوانیدنجات نظام! 

Monday, June 11, 2018

در آستانه دیدارترامپ و اون: دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟

در آستانه دیدارترامپ و اون
دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟
همه هیجان زده اند و در رآس آن خودترامپ توئیت کرده است لحظه های هیجانی را سپری می کند. شاید فکر می کند با خلع سلاح هسته ای کامل و بدون بازگشت کره شمالی می تواند نام خویش را در تاریخ ماندگار کند! اما واقعیت آن است که مذاکرات بستری با رویای متفاوت است. برای ترامپ خلع سلاح جاده یک طرفه است، اما در آن سو کره شمالی دم از خلع سلاح کامل شبه جزیره کره می زند که به معنی عدم حضورهسته ای آمریکا در کره و بستن پایگاه های نظامی و گشت های دریائی و مانورهای نظامی مداوم آمریکا هم هست، که در ازاء آن باید تحریم های اقتصادی گسترده کنونی لغو و امنیت آن تضمین شود.

Thursday, June 07, 2018

نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها


نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!
مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد!*
الف- با ادبیات آک بندشده چندین دهه پیش که مثل همیشه بوی نا می دهد و تماما چندش آور و سرشار از عباراتی چون فدا، رودخروشان خون، اشرف نشان، خرج کردن بی مهابا از شرف شهدا و سخن گفتن از جانب آن ها هم چون یک وکیل تسخیری، و مزخرفاتی از این قبیل، که نشان می دهد چندان هم فرقی هم نمی کند به دنبال آن باشیم که آیا  نویسنده اش به لحاظ فیزیکی زنده است یا مرده! پاسخ هرچه باشد، بهرصورت او در همان فضای چندین دهه پیش دفن شده است!.

Sunday, June 03, 2018

مطرح شدن بحث خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!

مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!
در رسانه های ایران و از جمله رسانه های دولتی اخیرا باب بحث حول سیررویدادها و تحولات و حتی احتمال وقوع  رخدادهای غیرمترقبه ای چون انقلاب اجتماعی و یا انقلاب سیاسی گشوده شده که تازگی داشته و حاکی از انباشت بحران ها و نارضایتی ها و فقدان چشم اندازی برای حل آن ها در چهارچوب سیستم است است. و همین شرایط موجب پرسش بزرگ  چه می توان کرد در ذهن جامعه شده است که باین صورت گوشه هائی از آن ها در برخی رسانه های رژیم بازتاب یافته و تلاشی است برای باصطلاح بهداشتی کردن جامعه  و تأثیر گذاری سیستم بر ذهنیت مردم. و البته مطابق معمول اگر برخوردسخت افزاری به عهده جناح تندرو و مسلط بر ساختارقدرت است، اما در بهداشتی کردن ذهنیت جامعه و در حوزه نرم افزاری نقش اصلاح طلبان و عناصری چون عبدی ها و تاج زاده ها که خطر را دریافته اند برجسته تراست. 

Friday, June 01, 2018

سرمایه داری، و آسیب شناسی آن توسط اقتصاددانان «مارکیسیست»


وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش از یک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد!*
سرمایه داری تاریخا برای نجات خود از گرداب بحران ها و جلوگیری از پیشرفت روندهائی که نامطلوب می داند، سعی کرده است که با تمرکز روی منتقدین نظام سرمایه داری به ویژه مارکسیست ها و هم چنین سیاست جذب جنبش ها در خود از بحران های خویش عبورکند. کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش به طورمبسوط به این که چگونه سرمایه داری با درنگ بر نقدمارکس از سرمایه توانست از بحران های بزرگ و چه بسا نابودکننده قرن نوزدهم و بیستم عبورکند پرداخته است.

Tuesday, May 29, 2018

آیا حلقه های اعتصاب های سراسری دارند شکل می گیرند؟ چپ و اعتراضات سراسری

 آیا حلقه های اعتصاب های سراسری دارند شکل می گیرند؟  
چپ و اعتراضات سراسری
از متن نوشته:
چپ البته هنوز هم در نقش چرخ پنجم عمل کند و هنوزهم نتوانسته از خواب زمستانی خود بیرون بیاید. چپ اگر نتواند همراه با این روند های موجود در جامعه به نیروهای خود آرایش سراسری-البته با توجه به وجودتکثرها و پرهیز از الگوهای سنتی و یکدست ساز- باید گفت که از هم اکنون قافیه را باخته است... آن چه که چپ لازم است در این لحظه های حیاتی بداند آن است که خودش بیش از همه و دیگران نیاز به آموزش و بازسازی دارد که البته این مهم در متن مبارزات عمومی و در پیوندفعال با آن ها قابل تحقق خواهد بود. امردشواری که البته به تدریج و طی یک فرایند صورت می گیرد. اما گام های اولیه آن باید در همین شرایط و لحظه ها برداشته باشد. بدترین واکنش بازگشت به همان رویای کهنه و شکست خورده دهها بار تجربه شده است: اتحادفرقه ای چندفرقه. اتحادمعطوف به جنبش کیفیت دیگری دارد. اگر اولی حرکت در دایره بسته است دومی حرکت در بستری بازاست. اتحادعمل توسط چپ در کلیت خود-سوای گروه بندی ها و گرایش ها و حربی و غیرحزبی و منفرد و غیرمنفرد و داخل و خارج و..... حول دفاع فعال از مطالبات جنبش از یکسو و گشودن دیالوگ های سازنده حول پروبلماتیک های جنبش و شرایطخطیرداخلی و منطقه ای و جهانی از سوی دیگر، ترجمان عملی چنین شروعی است. 

Saturday, May 19, 2018

!معنای عروج مقتداصدر


معنایعروج مقتداصدر!

پیشتازی حامیان مقتداصدر در انتخابات پارلمانی عراق با شگفتی همراه بود و در رسانه ها و محافل سیاسی عموما از زاویه مخالفت صرف او با فساد در دولت و نفوذ و مداخله ایران در امورداخلی عراق مورد توجه قرار گرفت.  گرچه چنین واقعه ای در صحنه سیاسی عراق عربستان و آمریکا را خشنودکرده است،و بی تردید حکومت ایران را هم بدلیل پشت کردن حامیان دیروزش خشمگین ساخته است، اما این تنها بیان کننده  یکی از جنبه های این اتقاق است. 

Wednesday, May 16, 2018

!نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع


نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!
دو طرف اصلی توافقنامه برجام ایران و آمریکا بودند. دولت آمریکا مدت ها پیش از خروج رسمی با رفتارهای تهدیدآمیزخود عملا اعتبارآن را مخدوش ساخته بود. بطوری که وعده ها و یا حتی توافق های اولیه صدها شرکت، با روی کارآمدن ترامپ و عدم دسترسی آن ها به اعتبارات لازم بانکی که خود نگران تهدیدها و پی آمدهای ناشی از نقض تحریم های آمریکا و فقدان چشم اندازی نه چندان روشن برای دوره پسابرجام بودند، اکثرا یا روی کاعذ ماندند و یا تنها بخشی از آن وعده ها عملیاتی شدند و بطورکلی بجز موج نخست، عملا روند سرمایه گذاری های جدید منجمدشدند. با این همه دولت ترامپ برای به حداکثر رساندن فشارخود به ایران نیازداشت که هرچه زودتر بطوررسمی هم از برجام خارج شود تا بتواند با بازگشت تحریم های نفتی و ثانویه عرصه را بیش از پیش بر ایران تنگ کند.

Monday, May 14, 2018

غسل تعمیدبیت المقدس با خون جواناان فلسطینی

 غسل تعمیدبیت المقدس با خون جوانان فلسطینی! بیش از۵۰ کشته و ۲۰۰۰ زخمی توسط تک تیراندازان ارتش اسرائیل در یک روز!
مطلب زیر مقاله ای است که قبلا بهمین مناسبت در این وبلاگ درج شده بود.
  پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!
ساموئل هانتینگتون واضع برخوردتمدن ها ( و اسلام و غرب ) سالها پیش در گذشت. اما او هیچ گاه فکر نمی کرد که در آمریکا رئیس جمهوری برسرکاربیاید که نظریه او را پی بگیرد. بیت المقدس که تلاقی گاه سه مذهب یهودی و مسیحی و اسلام است، اکنون با خیزی که دولت ترامپ برداشته است به معنای اعلام رسمی عدم همزیستی توسط آمریکا و اسرائیل خواهد بود. گو این که این رویکردرسمی صرفا رسمیت دادن به پیشروی خزنده ای است که سالیان درازاست در همین شهرادامه داشته است. با این همه خوداین برسمیت شناختن سرآغازی تازه خواهد بود…. 

Friday, May 11, 2018

مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی در شرایط کنونی!

!مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی در شرایط کنونی

 به جنبش ها خیره شویم و ازآن ها بیاموزیم!
مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی کنونی تقویت و شکل گیری یک جنبش عمومی ضداستبدادی در پیوند تنگاتنگ با مطالبات پایه ای جامعه و زحمتکشان است. در این راستا اکنون با دو ضرورت خطیرتحکیم خشت پایه های این جنبش ( سلول های پایه) و نیزخمیرمایه های یک گفتمان ترقی خواهانه مواجهیم. 

Tuesday, May 01, 2018

گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت یافتن اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!


گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!
اهمیت خشت پایه ها!
روزجهانی کارگر-اول ماه مه- اگر بخواهد فقط به مراسم و مناسک بزرگذاشت متعارف اکتفاء‌ نکند علاوه برآن، قاعدتا باید فرصتی باشد برای به روی صحنه آوردن دست آوردهای مبارزه سال و سال های گذشته، با تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف، خیره شدن به جوانه های تازه و نقاط پیشروی، فرموله کردن مطالبات اساسی کارگران، وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه و مسائل مهم و حیاتی و عاجلی که جامعه با آن دست بگریبان است و البته ارائه تصویری از نقشه راه آینده، حمایت مشخص و قاطع کارگران از مطالبات دیگرجنبش های اجتماعی. 

Sunday, April 29, 2018

چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!


 چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن!
آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!

دعوا برسرحفظ یا دفن برجام چه هدفی را دنبال می کند؟
تعیین تکلیف برجام با نزدیک شدن به سررسیداولتیماتوم گونه ای که ترامپ خطاب به اروپا برای خروج یا پذیرش اصلاحات لازم در آن تعیین کرده است، به مرحله حساس و عطف خود نزدیک می شود. نگاهی به مواضع هرسه طرف یعنی آخرین واکنش های ایران و ماکرون (و مرکل) و نیز ترامپ و سایرسردمداران دولت آمریکا، هرکدام به نوع و زبانی نشان دهنده بی اعتبارشدن آن است. 

Tuesday, April 24, 2018

تعیین تکلیف برجام واردمراحل حساس وحاد خود می شود.

تعیین تکلیف برجام واردمراحل حساس و حادخود می شود
ایران از گزینه های سه گانه اش سخن گفته است‌. به ترتیب از کم تنش ترین یعنی ماندن بدون آمریکا با همراهی اروپا و دیگرشرکاء و خروج از برجام و افزایش عنی سازی و بالاخره بدترین تهدیدآمیزترین حالت یعنی خروج از پیمان ام پی تی. حتی شمعخانی شق سوم را محمتل تر دانسته است.

Tuesday, April 17, 2018

شرایط حساس و دو عنصراصلی کنشگری خلاق!شرایط حساس و دو عنصراصلی کنشگری خلاق!

شرایط حساس و دو عنصراصلی کنشگری خلاق!

اگر بخواهیم به دونکته و نیازحیاتی در شرایط حساس کنونی انگشت بگذاریم، شکل گیری شبکه های سراسری یک جنبش عمومی و فراگیر ضداستبدادی از دل خرده جنبش های روبرشدکنونی با سیمای مطالباتی و ضداستبدای، و مشارکت فعال در شکل گیری یک گفتمان ترقی خواهانه و عمیقا دموکراتیک و برابری طلبانه را می توان دو رکن اصلی آن دانست. دو رکنی که می توانند به خرده کنشگری ما و بخش های مختلف جامعه معنا و جهشی تازه به دهند. 

Friday, April 13, 2018

سفسطه یا یک گزاره علمی؟!

سفسطه یا یک گزاره علمی؟!
فرخ نگهدار با الهام از مصطفی تاج زاده که این روزها سخت در تکاپوی نجات گفتمان نخ نما و بی اعتبارشده اصلاح طلبان توسط جامعه بویژه نسل های جدید است، در توئیتی می نویسد:
«اصلاح پذیری حکومت ها به قدرت مردم است نه ماهیت نظام ها، رژیمی که به اصلاح تن نمی دهد به رفتن هم تن نمی دهد. اگر ما قدرت برداشتن رژیم را داریم پس توان اصلاح آن را هم داریم. و اگر توان اصلاح را هم نداریم پس به اتکای کدام قدرت می خواهیم رژیم را برداریم؟!».

Tuesday, April 10, 2018

توسل به اقتصادشبه امنیتی و کارآئی آن


               توسل به اقتصادشبه امنیتی و کارآئی آن!
زلزله اقتصادی و تصمیمات رژیم برای ایجادثبات اقتصادی
بنظر می رسد که از دست دادن کنترل جامعه، و وقوع زلزله های گوناگون اجتماعی سیاسی و اقتصادی به یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیرامروز جامعه ایران تبدیل شده است که بازتاب وجودیک بحران مرکب و چندوجهی است که بطورهمزمان فعال شده اند. این که دولت تصمیم می گیرد که با بحران سقوط آزادنرخ پول کشور در برابردلار و ارزهای دیگر به شکل دستوری و شبه نظامی برخورد کند نیزنشان دهنده بن بستی است که نظام اکنون با آن مواجه شده است. یعنی رژیم برای حفظ موقعیت خود ناگزیراست که به یک اقتصادکنترل شده و شبه امنیتی متوسل شود.

Friday, April 06, 2018

برند«چپ» و نشست کلن!

برند«چپ» و نشست کلن! 
در نشست کلن فی الواقع حادثه غیرمنتطره ای به وقوع نه پیوست. چیزی کم وزیاد نشد. «رخدادی» قابل توجه و قابل تأمل و بحث صورت نگرفت. آن چه که به درونمایه و راهبردهای کلان مرتبط است چیزمهمی جابجانشد. با این همه نمی توان گفت که این کوه موشی نزائید، تلاشی بود برای تغییربرند جهت روزآمدکردن خود. در شرایطی که خیرش های ضدسیستمی میخ نهائی را بر تابوت اصلاح طلبی کوبیده است و حتی شماری از اصلاح طلبان و کنشگران درون سیستمی امروزه حرف از رفراندوم و عبورمسالمت آمیز از نظام می زنند، و فراتر از آن، حتی بسیجی های سابق هم از نتایج چهل سال دخیل بستن خود به نظام ناامیده شده اند و سخن از خطرفروپاشی و نیاز به تصمیمات بزرگ سخن به میان می آورند، هیچ عقل سلیمی در چنین حال و هوائی با سکه از رونق افتاده اصلاح طلبی واردبازاربورس سیاست نمی شود.

Thursday, April 05, 2018

دوران پسابرجام، فازجدیدبحران ایران و آمریکا

سخنرانی اینترنتی تقی روزبه درباره تشدید فشارهای سیاسی اقتصادی دولت ترامپ علیه رژیم اسلامی ایران. آیا گزینه جنگ هم روی میز است؟