Tuesday, August 14, 2018

پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن


پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن
اول آن که خامنه ای گرچه با صراحت اعتراف به اشتباه و خطای خود می کند، اما این گونه باصطلاح اعتراف کردن بیش از آن که به معنای پذیرش خطا و تصحیح آن  باشد درخدمت فراربه جلواست. ادامه همان سیاستی است که طی چهل سال معضلات را پنهان و در واقع روی هم انباشته است. گرچه او سعی می کند که عامل خطا را به اصراردست اندرکاران و دادن اجازه تجربه به آن ها منتسب می کند، 

Friday, August 10, 2018

زمین کافی نبود و اینک امنیتی - نظامی کردن فضا

:زیرذره بین

زمین کافی نبود و اینک امنیتی - نظامی کردن فضا!. کنترل و تهدید بشر از آن بالا بالاها!. 
اشتهای جهان خوارگی و امپریالیستی سرمایه داری را حدی نیست. پروژه نظامی کردن فضا و تشکیل نیروی نظامی فضائی با رشدتکنولوژی و منافع تراست ها و کمپانی های غول پیکرمجتمع های صنعتی- نظامی در آمریکا پیوندناگسستنی دارد. 

اقتداررژیم و کنترل نهادهای ورزشی، و بومرنگ شعارهای رژیم!


زیرذره بین:
از دست دادن کنترل نهادورزش، بومرنگ شعارها، و فراینددرهم شکستن اقتداررژیم!
اقتداررهرسیستمی در یک جامعه از طریق یک سری نهادها بر جامعه برقرار می شود. ازهمین رو بی اثرشدن این نهادها، به معنی درهم شکسته شدن اقتدارو کنترل نظام حاکم برجامعه و مردم خواهد بود. هم اکنون در ایران از مدتهاست که شاهد بی اثرشدن یکی از پس از دیگری نهادهای کنترل کننده رژیم هستیم. 

Tuesday, August 07, 2018

تحریم ها، اعتراضات و بدیل هاتحریم ها، اعتراضات و بدیل ها

تحریم ها، اعتراضات و بدیل ها

بوش پسر با شعاریا با ما یا برما واردجنگ با افغانستان و سپس عراق شد و... جهان را واردفازجدیدی از بحران های منطقه ای و جهانی کرد. اکنون ترامپ همان کار را منتها با توسل به حربه اقتصادی با شعاریا بازارآمریکا و یا بازارایران انجام می دهد. اگر در آن زمان یک جانبه گرائی درحوزه نظامی صورت می گرفت و بوش سعی داشت که از پوشش مجوزهای سازمان ملل هم بهره بگیرد (البته با دادن اطلاعات دروغ پیرامون سلاح های شیمیائی کشتارجمعی و....)، 

Sunday, July 29, 2018

بی بی سی و نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان براندازی...

نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! 
۱- در گفتگوئی که برنامه «پرگار»بی بی سی سی پیرامون آن صورت داد* معلوم شد که مدعی «تحول خواهی» نمی دانسته که با گرایش سلطنت طلب (شورای ملی ایران ) همسایه دیواربه دیوار و اعضاء یک طیف مشترک بوده اند!. اگر این گفتگو هیچ دستاوردی نداشت لااقل این را داشت که اگرنه قبلا لااقل نقدا در اتاق گفتگوی بی بی سی همدیگر را پیداکردند. نفرسوم هم چون آواره ای سرگردان و از این جا رانده و از آنجا مانده خود را نه اگر سخنگو که  زبان گویای «طبقه متوسطی» می دانست که نه فقط ادعای اکثریت در جامعه را دارد و البته دارای نقش تعیین کننده ای که بدون حضورآن تاریخ ورق نمی خورد؛ بلکه هم چنین نه اصلاح طلبند و نه برانداز. ضمن آن که از رژیم دل خوشی ندارند اما هم چنان دل به تغییرات تدریجی در نظام موجود دارند و به ادعای او در اعتراضات مهم چندمدت اخیرهم شرکت نداشته اند. احتمالا ردپای این «طبقه» را بتوان در لابلای برخی ناراضیان طیف اصلاح طلب سرخورده پیداکرد...

Tuesday, July 17, 2018

ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!

به مناسبت دیدارترامپ و پوتین:
 ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!  
برآشفتگی طبقه سیاسی حاکم بر آمریکا از نزدیکی ترامپ به روسیه
 وقتی پای نزدیکی به روسیه به میان می آید، ترامپ در داخل آمریکا از هر مورددیگری تنهاتراست. یک جهبه کامل از سوی هردو حزب اصلی علیه او بوجود می آید. در این پانزده ما هرموقع ترامپ خواسته به روسیه نزدیک شود انواع کارشکنی ها علیه او شروع شده است. 

Saturday, July 14, 2018

«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!


 «برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!
بحران کابینه دولت انگلستان که تاکنون منجر به استعفای چند وزیر دارای پست های حساس شده امرچندان غیرمنتظره ای نبود. در حقیقت از همان نخست در میان پیش برندگان خروج- Brexit- دو گرایش عمده وجود داشت که همزیستی می کردند و بتدریج با شروع مقدمات روندجدائی، شکاف بین آن ها بیشترمی شد. می توان آن ها را به مدافعان خروج کامل و مدافعان خروج نرم یا شبه خروج نقسیم کرد. 

Sunday, July 08, 2018

مذاکرات هسته ای و تفنگ خالی رژیم

مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام و تفنگ خالی رژیم! 
 همه می دانند که تهدیدایران به خروج از برجام و یا قطع مجاری صدورنفت از خلیج فارس و امثال آن توخالی است و هم چون تفنگی بدون خشاب اشت که با کشیدن ماشه هیبتش می ریزد... با این وجود اروپا نیاز به حفظ آن دارد، چون که از یکسو نگران به پی آمدهای ناامیدی رژیم ایران از برجام و تاثیرات اجتناب ناپذیرآن در تشدیدبحران منطقه ای و دامن زدن به گسترش رقابت هسته ای و بویژه ابعاد مهاجرت .. است که قبل از همه اروپا با پی آمدهای آن دست بگریبان است، 

Thursday, July 05, 2018

معمای اقدام تروریستی در بحبوحه سفرروحانی

معمای اقدام تروریستی در بحبوحه سفرروحانی!
هنوز چندوجون ماجرای یک دیپلمات و دوتنی که متهم اند قصدداشته اند محل برگزاری مراسم مجاهدین در پاریس را منفجرکنند در ابهام است. خودماجرا بدلیل همزمانی با دیدارروحانی از دو کشوراروپا که در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی از اهمیت سیاسی مهمی به لحاظ ارتباط با اروپا داشته است پرسش برانگیزاست و سناریوهای مختلفی را مطرح می کند.

Monday, July 02, 2018

دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق

دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!
مراسم امسال سازمان مجاهدین در فضا و جو تازه ای برگزارشد که دامنه بحران در ایران و اعتراضات مردمی از یکسو و فشارهای بین المللی از سوی دیگر ابعادتازه ای یافته است. نگاهی به سخنرانی  و رویکردبرخی مقامات آمریکا از چندنکته تازه در مورد این جریان حکایت می کند:

Sunday, July 01, 2018

وقتی ترامپ و فشاربیرونی بزرگترین قدرت سرمایه داری موجب اعتلای جنبش می شود و افشای آن موجب تضعیف جنبش!
مرتضی ملک محمدی: به نظرمن پافشاری اصغر روی اشگال عمده در ساختار فراخوان یک انتقاد جدی محتوایی است . یعنی این انتقاد را نه می توان رویکردی در سطح شکل انشا و پرداخت متن تنزل داد و نه نوعی ملانقطی و ایراد گیری فرعی دانست.

Monday, June 25, 2018

به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»

به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!
  دوست عزیز شهاب برهان با ادعا* از منظر«صدای سوم»، صدها امضاء کننده بیانیه ای* را که لااقل تا دیروز باهم در یک سنگر قرارداشتند ( گرچه با نادیده گرفتن آن گونه اتهامات هم چنان باقی خواهند ماند) و تیترآن با « سرنگونی آری؛ به دست مردم و برای حاکمیت مردم» و نیز محکوم کردن مداخلات دولت آمریکا و هشدار نسبت به پروژه ترامپ برای تغییررژیم و جهت دادن به جنبش مردم همراه است، با چرخش قلمی براحتی آب خوردن به ناسیونالیسم، پژواک صدای کیانوری، نابودی «صدای سوم» و امثال آن متهم ساخته است. 

حربه زنگارزده ظریف


حربه زنگارزده ظریف!
همان هائی که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند و بدون کوچکترین انتقادی به خود و خاتمی ها و روحانی ها، اکنون به فکرنجات کشور افتاده اند!.

Wednesday, June 20, 2018

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن

شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن
حضوردوتن از سوی سندیکای شرکت واحد و یکنفر از انجمن صنفی معلمان-مریوان فرصتی برای کارگران و معلمان ایران فراهم ساخت که برخلاف تصویرهای دروغین و بزک شد رژیم و خانه کارگر و نمایندگان قلابی و برگزیده رژیم ، تصویری روشن تر ازسیمای جنبش کارگری ومعلمی در سطح جهانی مطرح شود. بی تردید بهره گرفتن از چنین تریبون هائی برای طرح مطالبات و تقویت همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان واجداهمیت است. سوای آن دونکته زیر در رابطه با حضور و سخنان آن ها در خور توجه است:

Monday, June 18, 2018

وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!

وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!
شکاف در میان اصلاح طلبان.
همان هائی که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند و بدون کوچکترین انتقادی به خود و خاتمی ها و روحانی ها، اکنون به فکرنجات کشور افتاده اند!. بی تردید نخستین پرسشی که از دیدن این بیانیه پرطمقراق و بدون محتوا که به نحوی تنظیم شده که در آن نه سیخ بسود نه کباب بسوزد به ذهن هر خواننده ای خطور می کند آن است که منظور از نجات کشور چیست؟ نجات از چه چیزی و از دست چه کسانی؟. تمامی هنرنویسندگان بیانیه در عدم پاسخ سرراست و صریح به همین پرسش بکارگرفته شده است. اما با کمی دقت در آن بر کسی پوشیده نمی ماند  که غرض نویسندگان از نجات کشور همان نجات نظام است: بنویسید نجات کشور، بخوانیدنجات نظام! 

Monday, June 11, 2018

در آستانه دیدارترامپ و اون: دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟

در آستانه دیدارترامپ و اون
دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟
همه هیجان زده اند و در رآس آن خودترامپ توئیت کرده است لحظه های هیجانی را سپری می کند. شاید فکر می کند با خلع سلاح هسته ای کامل و بدون بازگشت کره شمالی می تواند نام خویش را در تاریخ ماندگار کند! اما واقعیت آن است که مذاکرات بستری با رویای متفاوت است. برای ترامپ خلع سلاح جاده یک طرفه است، اما در آن سو کره شمالی دم از خلع سلاح کامل شبه جزیره کره می زند که به معنی عدم حضورهسته ای آمریکا در کره و بستن پایگاه های نظامی و گشت های دریائی و مانورهای نظامی مداوم آمریکا هم هست، که در ازاء آن باید تحریم های اقتصادی گسترده کنونی لغو و امنیت آن تضمین شود.

Thursday, June 07, 2018

نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها


نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!
مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد!*
الف- با ادبیات آک بندشده چندین دهه پیش که مثل همیشه بوی نا می دهد و تماما چندش آور و سرشار از عباراتی چون فدا، رودخروشان خون، اشرف نشان، خرج کردن بی مهابا از شرف شهدا و سخن گفتن از جانب آن ها هم چون یک وکیل تسخیری، و مزخرفاتی از این قبیل، که نشان می دهد چندان هم فرقی هم نمی کند به دنبال آن باشیم که آیا  نویسنده اش به لحاظ فیزیکی زنده است یا مرده! پاسخ هرچه باشد، بهرصورت او در همان فضای چندین دهه پیش دفن شده است!.

Sunday, June 03, 2018

مطرح شدن بحث خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!

مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!
در رسانه های ایران و از جمله رسانه های دولتی اخیرا باب بحث حول سیررویدادها و تحولات و حتی احتمال وقوع  رخدادهای غیرمترقبه ای چون انقلاب اجتماعی و یا انقلاب سیاسی گشوده شده که تازگی داشته و حاکی از انباشت بحران ها و نارضایتی ها و فقدان چشم اندازی برای حل آن ها در چهارچوب سیستم است است. و همین شرایط موجب پرسش بزرگ  چه می توان کرد در ذهن جامعه شده است که باین صورت گوشه هائی از آن ها در برخی رسانه های رژیم بازتاب یافته و تلاشی است برای باصطلاح بهداشتی کردن جامعه  و تأثیر گذاری سیستم بر ذهنیت مردم. و البته مطابق معمول اگر برخوردسخت افزاری به عهده جناح تندرو و مسلط بر ساختارقدرت است، اما در بهداشتی کردن ذهنیت جامعه و در حوزه نرم افزاری نقش اصلاح طلبان و عناصری چون عبدی ها و تاج زاده ها که خطر را دریافته اند برجسته تراست. 

Friday, June 01, 2018

سرمایه داری، و آسیب شناسی آن توسط اقتصاددانان «مارکیسیست»


وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش از یک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد!*
سرمایه داری تاریخا برای نجات خود از گرداب بحران ها و جلوگیری از پیشرفت روندهائی که نامطلوب می داند، سعی کرده است که با تمرکز روی منتقدین نظام سرمایه داری به ویژه مارکسیست ها و هم چنین سیاست جذب جنبش ها در خود از بحران های خویش عبورکند. کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش به طورمبسوط به این که چگونه سرمایه داری با درنگ بر نقدمارکس از سرمایه توانست از بحران های بزرگ و چه بسا نابودکننده قرن نوزدهم و بیستم عبورکند پرداخته است.

Tuesday, May 29, 2018

آیا حلقه های اعتصاب های سراسری دارند شکل می گیرند؟ چپ و اعتراضات سراسری

 آیا حلقه های اعتصاب های سراسری دارند شکل می گیرند؟  
چپ و اعتراضات سراسری
از متن نوشته:
چپ البته هنوز هم در نقش چرخ پنجم عمل کند و هنوزهم نتوانسته از خواب زمستانی خود بیرون بیاید. چپ اگر نتواند همراه با این روند های موجود در جامعه به نیروهای خود آرایش سراسری-البته با توجه به وجودتکثرها و پرهیز از الگوهای سنتی و یکدست ساز- باید گفت که از هم اکنون قافیه را باخته است... آن چه که چپ لازم است در این لحظه های حیاتی بداند آن است که خودش بیش از همه و دیگران نیاز به آموزش و بازسازی دارد که البته این مهم در متن مبارزات عمومی و در پیوندفعال با آن ها قابل تحقق خواهد بود. امردشواری که البته به تدریج و طی یک فرایند صورت می گیرد. اما گام های اولیه آن باید در همین شرایط و لحظه ها برداشته باشد. بدترین واکنش بازگشت به همان رویای کهنه و شکست خورده دهها بار تجربه شده است: اتحادفرقه ای چندفرقه. اتحادمعطوف به جنبش کیفیت دیگری دارد. اگر اولی حرکت در دایره بسته است دومی حرکت در بستری بازاست. اتحادعمل توسط چپ در کلیت خود-سوای گروه بندی ها و گرایش ها و حربی و غیرحزبی و منفرد و غیرمنفرد و داخل و خارج و..... حول دفاع فعال از مطالبات جنبش از یکسو و گشودن دیالوگ های سازنده حول پروبلماتیک های جنبش و شرایطخطیرداخلی و منطقه ای و جهانی از سوی دیگر، ترجمان عملی چنین شروعی است. 

Saturday, May 19, 2018

!معنای عروج مقتداصدر


معنایعروج مقتداصدر!

پیشتازی حامیان مقتداصدر در انتخابات پارلمانی عراق با شگفتی همراه بود و در رسانه ها و محافل سیاسی عموما از زاویه مخالفت صرف او با فساد در دولت و نفوذ و مداخله ایران در امورداخلی عراق مورد توجه قرار گرفت.  گرچه چنین واقعه ای در صحنه سیاسی عراق عربستان و آمریکا را خشنودکرده است،و بی تردید حکومت ایران را هم بدلیل پشت کردن حامیان دیروزش خشمگین ساخته است، اما این تنها بیان کننده  یکی از جنبه های این اتقاق است. 

Wednesday, May 16, 2018

!نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع


نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!
دو طرف اصلی توافقنامه برجام ایران و آمریکا بودند. دولت آمریکا مدت ها پیش از خروج رسمی با رفتارهای تهدیدآمیزخود عملا اعتبارآن را مخدوش ساخته بود. بطوری که وعده ها و یا حتی توافق های اولیه صدها شرکت، با روی کارآمدن ترامپ و عدم دسترسی آن ها به اعتبارات لازم بانکی که خود نگران تهدیدها و پی آمدهای ناشی از نقض تحریم های آمریکا و فقدان چشم اندازی نه چندان روشن برای دوره پسابرجام بودند، اکثرا یا روی کاعذ ماندند و یا تنها بخشی از آن وعده ها عملیاتی شدند و بطورکلی بجز موج نخست، عملا روند سرمایه گذاری های جدید منجمدشدند. با این همه دولت ترامپ برای به حداکثر رساندن فشارخود به ایران نیازداشت که هرچه زودتر بطوررسمی هم از برجام خارج شود تا بتواند با بازگشت تحریم های نفتی و ثانویه عرصه را بیش از پیش بر ایران تنگ کند.

Monday, May 14, 2018

غسل تعمیدبیت المقدس با خون جواناان فلسطینی

 غسل تعمیدبیت المقدس با خون جوانان فلسطینی! بیش از۵۰ کشته و ۲۰۰۰ زخمی توسط تک تیراندازان ارتش اسرائیل در یک روز!
مطلب زیر مقاله ای است که قبلا بهمین مناسبت در این وبلاگ درج شده بود.
  پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!
ساموئل هانتینگتون واضع برخوردتمدن ها ( و اسلام و غرب ) سالها پیش در گذشت. اما او هیچ گاه فکر نمی کرد که در آمریکا رئیس جمهوری برسرکاربیاید که نظریه او را پی بگیرد. بیت المقدس که تلاقی گاه سه مذهب یهودی و مسیحی و اسلام است، اکنون با خیزی که دولت ترامپ برداشته است به معنای اعلام رسمی عدم همزیستی توسط آمریکا و اسرائیل خواهد بود. گو این که این رویکردرسمی صرفا رسمیت دادن به پیشروی خزنده ای است که سالیان درازاست در همین شهرادامه داشته است. با این همه خوداین برسمیت شناختن سرآغازی تازه خواهد بود…. 

Friday, May 11, 2018

مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی در شرایط کنونی!

!مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی در شرایط کنونی

 به جنبش ها خیره شویم و ازآن ها بیاموزیم!
مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی کنونی تقویت و شکل گیری یک جنبش عمومی ضداستبدادی در پیوند تنگاتنگ با مطالبات پایه ای جامعه و زحمتکشان است. در این راستا اکنون با دو ضرورت خطیرتحکیم خشت پایه های این جنبش ( سلول های پایه) و نیزخمیرمایه های یک گفتمان ترقی خواهانه مواجهیم. 

Tuesday, May 01, 2018

گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت یافتن اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!


گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!
اهمیت خشت پایه ها!
روزجهانی کارگر-اول ماه مه- اگر بخواهد فقط به مراسم و مناسک بزرگذاشت متعارف اکتفاء‌ نکند علاوه برآن، قاعدتا باید فرصتی باشد برای به روی صحنه آوردن دست آوردهای مبارزه سال و سال های گذشته، با تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف، خیره شدن به جوانه های تازه و نقاط پیشروی، فرموله کردن مطالبات اساسی کارگران، وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه و مسائل مهم و حیاتی و عاجلی که جامعه با آن دست بگریبان است و البته ارائه تصویری از نقشه راه آینده، حمایت مشخص و قاطع کارگران از مطالبات دیگرجنبش های اجتماعی. 

Sunday, April 29, 2018

چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!


 چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن!
آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!

دعوا برسرحفظ یا دفن برجام چه هدفی را دنبال می کند؟
تعیین تکلیف برجام با نزدیک شدن به سررسیداولتیماتوم گونه ای که ترامپ خطاب به اروپا برای خروج یا پذیرش اصلاحات لازم در آن تعیین کرده است، به مرحله حساس و عطف خود نزدیک می شود. نگاهی به مواضع هرسه طرف یعنی آخرین واکنش های ایران و ماکرون (و مرکل) و نیز ترامپ و سایرسردمداران دولت آمریکا، هرکدام به نوع و زبانی نشان دهنده بی اعتبارشدن آن است. 

Tuesday, April 24, 2018

تعیین تکلیف برجام واردمراحل حساس وحاد خود می شود.

تعیین تکلیف برجام واردمراحل حساس و حادخود می شود
ایران از گزینه های سه گانه اش سخن گفته است‌. به ترتیب از کم تنش ترین یعنی ماندن بدون آمریکا با همراهی اروپا و دیگرشرکاء و خروج از برجام و افزایش عنی سازی و بالاخره بدترین تهدیدآمیزترین حالت یعنی خروج از پیمان ام پی تی. حتی شمعخانی شق سوم را محمتل تر دانسته است.

Tuesday, April 17, 2018

شرایط حساس و دو عنصراصلی کنشگری خلاق!شرایط حساس و دو عنصراصلی کنشگری خلاق!

شرایط حساس و دو عنصراصلی کنشگری خلاق!

اگر بخواهیم به دونکته و نیازحیاتی در شرایط حساس کنونی انگشت بگذاریم، شکل گیری شبکه های سراسری یک جنبش عمومی و فراگیر ضداستبدادی از دل خرده جنبش های روبرشدکنونی با سیمای مطالباتی و ضداستبدای، و مشارکت فعال در شکل گیری یک گفتمان ترقی خواهانه و عمیقا دموکراتیک و برابری طلبانه را می توان دو رکن اصلی آن دانست. دو رکنی که می توانند به خرده کنشگری ما و بخش های مختلف جامعه معنا و جهشی تازه به دهند. 

Friday, April 13, 2018

سفسطه یا یک گزاره علمی؟!

سفسطه یا یک گزاره علمی؟!
فرخ نگهدار با الهام از مصطفی تاج زاده که این روزها سخت در تکاپوی نجات گفتمان نخ نما و بی اعتبارشده اصلاح طلبان توسط جامعه بویژه نسل های جدید است، در توئیتی می نویسد:
«اصلاح پذیری حکومت ها به قدرت مردم است نه ماهیت نظام ها، رژیمی که به اصلاح تن نمی دهد به رفتن هم تن نمی دهد. اگر ما قدرت برداشتن رژیم را داریم پس توان اصلاح آن را هم داریم. و اگر توان اصلاح را هم نداریم پس به اتکای کدام قدرت می خواهیم رژیم را برداریم؟!».

Tuesday, April 10, 2018

توسل به اقتصادشبه امنیتی و کارآئی آن


               توسل به اقتصادشبه امنیتی و کارآئی آن!
زلزله اقتصادی و تصمیمات رژیم برای ایجادثبات اقتصادی
بنظر می رسد که از دست دادن کنترل جامعه، و وقوع زلزله های گوناگون اجتماعی سیاسی و اقتصادی به یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیرامروز جامعه ایران تبدیل شده است که بازتاب وجودیک بحران مرکب و چندوجهی است که بطورهمزمان فعال شده اند. این که دولت تصمیم می گیرد که با بحران سقوط آزادنرخ پول کشور در برابردلار و ارزهای دیگر به شکل دستوری و شبه نظامی برخورد کند نیزنشان دهنده بن بستی است که نظام اکنون با آن مواجه شده است. یعنی رژیم برای حفظ موقعیت خود ناگزیراست که به یک اقتصادکنترل شده و شبه امنیتی متوسل شود.

Friday, April 06, 2018

برند«چپ» و نشست کلن!

برند«چپ» و نشست کلن! 
در نشست کلن فی الواقع حادثه غیرمنتطره ای به وقوع نه پیوست. چیزی کم وزیاد نشد. «رخدادی» قابل توجه و قابل تأمل و بحث صورت نگرفت. آن چه که به درونمایه و راهبردهای کلان مرتبط است چیزمهمی جابجانشد. با این همه نمی توان گفت که این کوه موشی نزائید، تلاشی بود برای تغییربرند جهت روزآمدکردن خود. در شرایطی که خیرش های ضدسیستمی میخ نهائی را بر تابوت اصلاح طلبی کوبیده است و حتی شماری از اصلاح طلبان و کنشگران درون سیستمی امروزه حرف از رفراندوم و عبورمسالمت آمیز از نظام می زنند، و فراتر از آن، حتی بسیجی های سابق هم از نتایج چهل سال دخیل بستن خود به نظام ناامیده شده اند و سخن از خطرفروپاشی و نیاز به تصمیمات بزرگ سخن به میان می آورند، هیچ عقل سلیمی در چنین حال و هوائی با سکه از رونق افتاده اصلاح طلبی واردبازاربورس سیاست نمی شود.

Thursday, April 05, 2018

دوران پسابرجام، فازجدیدبحران ایران و آمریکا

سخنرانی اینترنتی تقی روزبه درباره تشدید فشارهای سیاسی اقتصادی دولت ترامپ علیه رژیم اسلامی ایران. آیا گزینه جنگ هم روی میز است؟

Sunday, March 25, 2018

آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی!یا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی!آ
جامعه گرائی فعال و جامعه گرائی منفعل!
مقاله آقای نیکفر* با انتقاد از دولت محوربودن چپ و تأکید بر ضرورت سمت گیری جامعه محور به نوبه خود بر موضوع مهم و در عین حال مناقشه برانگیزی انگشت تأکید نهاده، اما بنظر می رسد نحوه تبیین و ورودایشان به این بحث و برخی نتیجه گیری ها هم چون استنادبه هگل و مارکس در رابطه با دولت گرائی  و یا ادعای عدم وقوع انقلاب در ایران و یا ارجاع رویکردجامعه گرایانه به مقطعی از حیات سازمان چریک های فدائی خلق و یا نگاه یک بعدی از مبارزه طبقاتی و بهره کشی طبقاتی و کم بهادادن به اهمیت کاربازتولیدی و فرایندکالائی شدن تقریبا همه حوزه زندگی از کالائی کردن جنسیت  تا غارت طبیعت و....   خالی از اشکل نباشد. مجموعه اشکالات فوق به نوعی بازتاب دهنده رویکردجامعه گرایانه منفعل است. با این همه نوشته خالی از طرح نکات ارزنده در نقدبه دولت گرائی و مشغله های چپ سنتی از جمله برنامه نویسی نیست. سعی من در این نوشته با نگاهی به اشکالات فوق، دفاع از «جامعه گرائی فعال و ضدقدرت» است.

Thursday, March 15, 2018

برکناری «روبات کارگر»، و ضرورت اتحاد کارگران و «روبات های کارگر»!


 برکناری «روبات کارگر»، و ضرورت اتحاد کارگران و «روبات های کارگر»!
در خبرها آمده بود که روبات آشپز یکروز پس از برگماری به کار برکنارشد.  نوشته حاضر با بیانی نیمه طنز و نیمه جدی، نگاهی دارد به پی آمدهای این رقیب تازه وارد به اردوی کار!
ظاهرا هنوز تا برآورده شدن رضایت و انتظارات کارفرمایان و استفاده فراگیر از روبات های کارگری فاصله داریم اما این فاصله هرروزکمتر می شود.  آن ها کارگرانی تعریف می شوند که می توانند بدون خستگی و ساعت کار و خم به ابروآوردن و با ریتمی و راندمانی پرشتاب تر و بیشتر و دقیق تر از کارگرزنده کارکنند، بدون این که بفکر ایده های خطرناکی چون تشکل و مبارزه با فشار و زورگوئی کارفرمایان بیفتند. خلاصه آن که شرط استخدامشان مشروط به بازدهی بیشترآن ها است.

Wednesday, March 14, 2018

به پاس احترام و بزرگداشت دانشمند واندیشمندی که تا دم مرگش دمی فارغ از دغدغه خوشبختی انسان و حفظ حیات و تمدن او نیاسود!به پاس احترام و بزرگداشت دانشمند واندیشمندی که تا دم مرگش دمی فارغ از دغدغه خوشبختی انسان و حفظ حیات و تمدن او نیاسود!
بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!
بالاخره واقعه برگزیت و عروح ترامپ هاوکینک را قانع ساخت که مقداری بقول خودش از خوش بینی زیاده از حدش نسبت به انسان (و توانائی او در مقابله موفقیت آمیز با بحران ها) بکاهد. در گذشته او ایجاد سکونتگاه در کرات دیگر را مفری برای نجات نوع بشر و آلترناتیوی برای کره زمین می دید.

Tuesday, March 13, 2018

کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»


 به مناسب هموارشدن مسیر ریاست مادام العمری در چین:
کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»!
وسوسه تمرکزقدرت، از جنس گناه نخستین است که انسان مرتکب شد و ظاهرا تا قیامت با او همراه است!. پویش به تمرکز و یکدست شدن قدرت، از ذات و ماهیت قدرت جدانیست. قدرتی که از بدنه جامعه جدا و نهادینه شود،‌ همواره به گونه ای سرشتی میل به تمرکزدارد. از آن جا که تمرکزقدرت آسیب های جدی خود را هم دارد،‌ تاریخا تلاش شده بدون این که به اصل وجودقدرت جداشده و مشرف بر جامعه خللی وارد شود، در چهارچوب آن با اتخاذتدابیری چون انتخابات دوره ای و تعییرادواری چهره ها، قائل شدن به محدودیت زمانی زمامداری و تقسیم قوا و آزادی رسانه ها و نظایرآن، کشش ذاتی قدرت به تمرکز را تاحدودی و البته بیشتر در شکل کنترل نمایند و به نوعی دست و پایش را در پوست گردو بگذارند.

Wednesday, March 07, 2018

جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!

دختران خیابان انقلاب!
جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!
تبعیض جنسی و جنسیتی ریشه در مناسبات قدرت در مفهوم وسیع خود دارد. قدرت نه فقط در وجه سیاسی،‌ بلکه در همه وجوهش اعم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش و هم چنین نه فقط در سطح کلان بلکه هم چنین در سطوح خرد و در تمامی یاخته ها و بافتارهای جامعه از پائین تا بالا جریان دارد. بهمین دلیل تأثیرات و پی آمدهای یک جنبش بزرگ و واقعی در فرایندرشد و گسترش خود از تمرکز بر یک حوزه معین فراتر می رود و با ریشه ها و جوانب و مظاهرمختلف مناسبات قدرت در گیر می شود. مبارزه علیه مردسالاری و تبعیض و آزارهای جنسی و جنسیتی فقط مربوط به رسوبات گذشته نیست. بلکه علاوه بر آن توسط مناسبات حاکم و امروزی هم دایما و بطورروزمره تولید و بازتولید می شود. و از همین منظراست که ویژگی ضدسیستمی و ضدسرمایه داری جنبش فمینیستی و رادیکال آن در گذرزمان پررنگ ترمی شود و با گره خوردن به مبارزات ضدسرمایه داری به یکی از و جوه مبارزه طبقاتی در معنای بسط یافته اش تبدیل می شود.

Monday, March 05, 2018

احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یکبار راست گفت و کسی باورنکرد


احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یکبار راست گفت و کسی باورنکرد؟!.
با درنگ بر «نامه ساختارشکنانه» احمدی نژاد به خامنه ای و برشی از فیگور و مطالبات مطرح شده در آن می توان به گوشه ای از زوایای پیچیده اوضاع سیاسی پی برد و نوری بر تاریکخانه قدرت انداخت:

۱- برای جناح حاکم و اصول گرا مدتی است که احمدی نژاد دوران مصرفش تمام شده است. به خصوص با توجه به تمردش از توصیه های رهبرنظام در عدم ورود به حوزه انتخاباتی و کلا دشواری کنترل وی و تبدیل شدنش به موی دماغ جناح حاکم، شروع به قیچی کردن پروبالش کردند. احمدی نژاد برآشفته از این بی مهری و ناسپاسی از خدماتش به تحصن (یاران نزدیکش) در شاه عبدالعظیم تا سخنرانی های تند و تیز و نامه پراکنی به خامنه ای روی آورد تا ثابت کند که نمی توان او را نادیده گرفت.

Tuesday, February 27, 2018

تلاش ناشیانه بی بی سی در گفتمان سازی

تلاش ناشیانه بی بی سی در گفتمان سازی!
وقتی انباشت ثروت روح آدمی را صیقل می دهد...
این یکی از بی مایه ترین و می توان گفت مضحک ترین برنامه های پرگاربود در عین حال که هدفی مشخص را هم تعقیب می کرد:
۱-چراهدفمند؟: خودتم و موضوع بحث دقیق و حساب شده گزین شده بود و مرتبط با فضای ایران و دارای هدف مشخص در شرایطی که جنبش مطالباتی و زحمتکشان اوج می گیرد و شعارنان و آزادی در خیزش دیماه مطرح می شود و کفگیرعدل اسلامی بدجوری به ته دیگ می خورد که خامنه ای هم ناچار می شود رسما شکست نظام را به پذیرد و نگرانی خویش را از اعتراضات کارگران و خطرآن اعلام کند، در شرایطی که فساد و بخوربخورنجومی ثروت های اجتماعی عالمگیرشده است…

Monday, February 19, 2018

میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد

میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!

چندروز پیش در صفحه ۲ بی بی سی* مناظره ای حول فراخوان اخیررفراندوم برگزارشد. این جا بحث من نقد و یا ابرازنظر در موردکل این مناظره و یا خودرفراندوم نیست. بلکه تمرکز بر روی منطق و فلسفه ای است که فرخ نگهدار نظرات عجیب و غریب خود را که در قوطی هیچ عطاری یافت نمی شود بر روی آن بناکرده است و تلاشی که وی برای کاربرد«این شبه فلسفه سیاسی» در مواجهه با خیزش دیماه و طرح رفراندوم گذار از نظام بکارگرفته است. از ویٰژگی های هر جنبش بزرگ و مهم یکی هم این است که به موازات گشودن افق و طلیعه گفتمان و یا گفتمان های جدید، گفتمان های مدافع وضعیت موجود را به چالش می گیرد و چه بسا بر آن ها مهرابطال می زند. با این همه این پدیده به سادگی و بدون مقاومت و تلاش ولو مذبوحانه آن گفتمان ها برای توجیه وضعیت و حفظ خود، اتفاق نمی افتد. برخی از مقابل،‌ برخی از پهلو و برخی هم با سوارموج شدن و از طریق حقنه کردن گفتمانی چه بسا با لباس مبدل بفکر کنترل جنبش می افتند. خیزش دیماه هم یکی از آن موج های بزرگ بود که با صلابت و صراحت کامل وضع موجود و گفتمان های وابسته و مدافع آن را  سخت به چالش گرفت. در حقیقت مناظره موردبحث این نوشته نیز بارتاب دهنده گوشه ای از همین چالش های برانگیخته شده و نحوه مواجهه و مقابله با آن است. گیرم که برخی از روبرو و برخی از پهلو و برخی دیگر با موج سواری این کار را صورت دهند. در این نوشته از میان بازیگران این صحنه تمرکزاصلی بر روی دوبازیگراست: