Thursday, May 25, 2017

نقدی کوتاه بر یک نوشته پیرامون انتخابات رژیم

  1. نقدی کوتاه بر یک نوشته پیرامون انتخابات رژیم 
  2. نکاتی چند درموردنوشته خوب و البته چالش برانگیز دوست عزیزمرتضی محمدی تحت عنوان انتخابات عرصه مبارزه؟
  3. می نویسد که جبهه اپوزیسیون با این سوال سمج درگیراست  که آیا مردم دستخوش یک توهم اند یا درگیر یک مبارزه جدی؟ آیا مردم بازیچه یک فریبکاری بزرگ شده اند یا مناسب ترین و زیرکانه ترین راه اسقاط "نظام" را آغاز کرده اند؟ گیج سری و ندانم کاری ما الترناتیوهای "نظام" از این جا ناشی می شود که برای این سوال خود پاسخ روشنی نداریم و...*.     

Friday, May 19, 2017

چه باک

چه باک!
جناح حاکم سوگندخورده بود که هیچگاه اجازه ندهد که قدرت مجریه و مقننه و شوراها همزمان دست جناح رقیب بیفتد. با این همه این آن چیزی ا ست که باحتمال زیاد رخ خواهد داد و بیانگرچندنکته مهم است:

Thursday, May 18, 2017

آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟

انتخابات و چندنکته تلگرافی!:
آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟
 الف-بدیهی ترین و طبیعی ترین واکنش توسط محذوفین و کسانی که صدا و سخنگوئی در این "انتخابات" ندارند،‌عدم شرکت (یا تحریم) است. با این همه همین حق هم توسط اصلاح طلبان عملا موردانکارقرارمی گیرد. چنان که با بسیج تمامی نیرو و امکانات دولتی و غیردولتی و داخل و خارج علیه آن بسیج شده اند.

Wednesday, May 17, 2017

اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به آخرین تحولات صحنه انتخابات

اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به آخرین تحولات صحنه "انتخابات"
درنظرگر فتن ماهیت طبقاتی و واقعی بحران برای درک ماهیت منازعات و شعارها از اهمیت زیادی برخورداراست. در ایران سنتا دولت همه کاره بوده است و در نظام اسلامی برابعادآن بسی هم افزوده شده است. این یعنی آنکه دولت که بخش عمده ثروت ها و تولیدات و اقتصادیات کشور را در یدکنترل خود دارد یعنی سرمایه داری دولتی -بوروکراتیک حرف نخست را می زند و همه لایه ها و واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ و همه لاشخورها به نحوی از انحا در ارتباط با رانت قدرت و ثروت قراردارند و گرنه کلاهشان پس معرکه است.

Tuesday, May 16, 2017

دو قطبی شدن فضای انتخاباتی و افزایش احتمال شکست اصول گرایان

دو قطبی شدن فضای انتخاباتی و افزایش احتمال شکست اصول گرایان
با دوقطبی شدن فضای انتخاباتی احتمالا تکلیف آن-اگر اقدامی غیرعادی صورت نگیرد- درهمان مرحله اول با شکست سنگین اصول گرایان رقم بخورد.

Monday, May 15, 2017

مناظره تقی روزبه و رضاعلیجانی پیرامون انتخابات

 مناظره تقی روزبه و رضاعلیجانی پیرامون انتخابات
در این مناظره حول معنای انتخابات درجمهوری اسلامی، نسبت رای دادن با   رفرم و دموکراتیزاسیون و جامعه مدنی و جنبش مطالباتی موردبحث و مناقشه قرارمی گیرد... هم چنین صف آرائی های جامعه پیرامون این موضوع و کنش معطوف به جامعه یا به قدرت از دیگرمناقشات این مناظره است....
 http://radiohambastegi.se/sounds/t.rozbeh.r.alijani_entekhabat170513.mp3

Sunday, May 14, 2017

اندرمعنای کنشی به نام رآی دادن


اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
در خلال مناظره ای* حول انتخابات و بحث حول کنش «تحریم» و شرکت، پیشنهادمن این بود که بهتراست بجای واژه تحریم که واژه سنتی-مذهبی و ایدئولوژیک است از مفهوم مشارکت و عدم مشارکت در بازتولیدسیستم صحبت کنیم که اولا ارجاع آن به کنش مقاومت موجود در بخش هائی از جامعه است و ثانیا معطوف به رابطه بین مشارکت جامعه و فرسودگی و یا بازسازی قدرت از سوی دیگراست. در چنین حالتی بارسلبی و اثباتی مشارکت و عدم مشارکت هرکدام شفاف ترمطرح می شوند.

Tuesday, May 02, 2017

پارادوکس سونامی خرده رویدادها و داشتن درکی روشن از مسیرحرک

!پارادوکس سونامی خرده رویدادها و داشتن درکی روشن از مسیرحرک

اکنون اوضاع جهان یعنی آن کلی که هم چون ظروف مرتبطه همه را در برمی گیرد چنان آشفته و بحرانی است که تمرکز یک جانبه و غرق شدن در جزئیات و مسائل خرد و ریزاز جمله در همین فیسبوک و دیگررسانه ها چنان است که مانع از دیدن 
واقعیت های بزرگ و حقایق کلان و سرنوشت سازمی شوند و یا آن را کمرنگ و هم ارزآن رویدادهای جاری می کند که تولید
   و انتشارروزانه آن سر به تریلیون ها می زند

Sunday, April 30, 2017

جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم حار و مهاجم!

 جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم سوزان و مهاجم!
 بزرگترین چالش پیشاروی جنبش کارگری و ضدسرمایه داری چیست؟. مهم ترین مساله ای که اکنون در برابرکارگران جهان مطرح است، همانا بحران های عظیمی است که جهان از ِقبل جهانی سازی سرمایه داری با آن مواجه شده است. این بحران ها در عین حال موجب جدال شدیدی بین فراکسیون های  مختلف بورژوازی شده که هرکدام سعی می کنند سکان قدرت را بدست گرفته و سیاست های خود را در مقابله با بحران ها و خروج سرمایه داری از آن دیکته کنند و هرکدام برای موفقیت خود مسابقه بزرگی را برای جلب کارگران و تهیدستان جامعه به سوی کمپ خود شروع کرده اند و البته با این کارخود برتشتت هرچه بیشترصفوف کارگران و تهیدستان افزوده و مانع از شکل گیری یک قطب مستقل و نیرومندجهانی در برابرکلیت نظام سرمایه داری می گردند. 

Sunday, April 23, 2017

انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت

!انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت
 نظام سرمایه داری چنان دستخوش بحران های عدیده است که بدلیل نارضایتی گسترده و بی اعتبارشدن نظام سیاسی سیستم، خواست های ساختارشکنانه درسطح وسیع و جدی مطرح شده است. در آمریکا هم چنین بود و بالاآمدن ترامپ محصول سوارشدن بر این موج نارضایتی بود. در اروپا و مشخصا اکنون در فرانسه هم از مهمترین ویژگی های بحران بی اعتبارشدن احزاب سنتی و متعارف و اصلی چون حزب سوسیالیست و جمهوری خواهان راست است که بطورسنتی و به تناوب عرصه    

Saturday, April 15, 2017

ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر

ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
معلوم شد که حمید بقائی، همانطور که ادا و اطواراحمدی نژاد نشان می داد جزنسخه بدلی او نبوده است. او که بطورسربسته در سخنرانی قبلی خود هم  گفته بود که برنامه هائی برای جلوگیری از حذف بقائی توسط شورای نگهبان دارد؛ بهنگام نام نویسی مشترکشان در سخنانی تلویحا تهدیدآمیز ادعا کرد که حضورش در انتخابات به منظورهموارساختن عبوربقائی از دباغ خانه شورای نگهبان است و گرنه هم چنان اخلاقا خود را وفادار به قولی که به خامنه ای داده است می داند! ( البته در این که او مثل دیگرکارگزاران سیستم و بیش از آن ها مجسمه اخلاق و صداقت است کسی تردیدی ندارد!). اما این ادعا، حتی اگر واقعیت هم داشته باشد، بدلیل رابطه این همانی که بین او و بدلش برقراراست، توفیری در اصل قضیه نمی دهد. مشاعی گفته بود که بقائی شبیه ترین فرد به احمدی نژاد است. یک روح در دوبدن. یعنی این که اگر بفرض بقائی هم بتواند از گذردباخانه نظام  بگذرد و حتی به ریاست جمهوری هم برسد، در حقیقت جز جلوس روح احمدی نژاد و نقش سایه او بر درو دیوارکاخ پاستور نخواهد بود. با این همه احمدی نژاد با رصدکردن لحظه به لحظه اوضاع جوی سیاست و با رقص سایه های خود هر لحظه می تواند به رنگ و رخساری دیگردرآید.

Sunday, April 09, 2017

رئیسی و قماربزرگ رژیم

رئیسی و قماربزرگ رژیم!
بالاخره پس از مدتی کشاکش پشت پرده رئیسی بطوررسمی و مستقل از جمنا و جریان های اصول گرا و برفرازتشکل های آن ها- آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام داشت. او بدون تردید با چراغ سبزخامنه ای و حمایت فعال سپاه، جامعتین و حتی مصباح یزدی و خلاصه هسته سفت قدرت به میدان آمده است. باین ترتیب:

Friday, April 07, 2017

باید اتفاقی بیفتد

!باید اتفاقی بیفتد
نشانه ها بقدرکافی روشن اند: انتقال داوری و اتخاذتصمیم های خطیر به بیرون از سازمان ملل حتی اگر مربوط به جنگ و  کاربردسلاح گرم باشد. تصمیم رهبریک ابرقدرت مفتخر به ژاندارمی جهان  که چیزی باید اتفاق بیفتد و بلافاصله می افتد. حمله یک جانبه به تنبیه هرکسی که او شخصا مقصربداند و سپس دعوت از کشورهای متمدن برای پیوستن به رهبری او.  و لبیک گفتن فوری آلمان و فرانسه و انگلیس و ترکیه ...در سوی مقابل لغوتوافق هماهنگی پروازهای روسیه و آمریکا از جانب  مسکو و.....  رواج یک جانبه گری و چرخش های لحظه ای و تصمیمات خلق الساعه و بعضا صدوهشتاد درجه متفاوت  به دیروز به چه سمتی می رود؟   

Wednesday, April 05, 2017

اصول گرایان و دوپینگ سیاسی با یک آیت اله بادکرده

!اصول گرایان و دوپینگ سیاسی با یک آیت اله بادکرده

پایگاه سیاسی و اجتماعی اصول گرایان چنان چندتکه و متلاشی شده استُ‌ که می توان از بحران پایگاه اجتماعی-سیاسی آن ها سخن گفت. از این رو برای جمع وجورکردن خود به نوکرامام هشتم متوسل شده اند که مگر  حضرتش عنایت فرماید

Monday, April 03, 2017

Sunday, March 26, 2017

براستی این "چپ" در کجاایستاده است؟

براستی این "چپ" در کجاایستاده است؟
به نقل از مناظره فیسبوکی بهروزفراهانی و تقی روزبه

Saturday, March 25, 2017

نقدی کوتاه به مقاله ای با عنوان: ما و اسرائیل از بایکوت تا دیالوگ برای صلح

!نقدی کوتاه به  مقاله ای با عنوان: ما و اسرائیل از بایکوت تا دیالوگ برای صلح 

مقاله چه به لحاظ اراپه اطلاعات و چه به لحاظ شیوه طرح مساله و استدلال ها جالب است. اما در کل دارای دواشکال و فی الواقع تناقض اساسی است: یکی آن که نهایتا دولت اسرائیل و مردم ساکن اسراپیل را یکی می گیرد و حال آن که در آنجا هم مثل هرکشوردیگر ولو بدرجاتی و ولو با مختصاتی حرکت های مترقی علیه سیاست های حاکم ُدولت و یهودی های افراطی
جریان داشته و دارد که رویکرد هرجریان رهاپی بخش باید تقویت آن باشد.

Wednesday, March 08, 2017

نقش زنان در قافله تمدن و رهائی


آیا میانگین بلوغ جوامع بشری آمادگی و وداع  با پیش تاریخ نرینه و امتیازات ناشی از آن را دارد؟!
نقش زنان در قافله تمدن و رهائی
فارغ از ارزش گذاری، و به عنوان یک واقعیت تلخ و گزنده تاریخی، زنان در مجموع بیشترین باراجتماعی را در پیش برد قافله تمدن بشری و به همان اندازه بیشترین ستم و استثمار و سرکوب را بردوش خود حمل کرده اند. بسیار بیشتر از وزن اجتماعی خود به عنوان نیمی از جامعه چه درعرضه تولید و خدمات اجتماعی رسمی و  چه درحوزه های گوناگون تولیدی و اشکال گوناگون کارعاطفی-اجتماعی غیررسمی.

Wednesday, February 08, 2017

انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی

بازتکثیر به مناسبات سالگرداننقلاب بهمن
انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)
انقلاب 57 و نسل سوخته!

انقلاب بهمن و وجدان معذب نسلی که آن را برپاکرد و ضرورت تصفیه حساب با آن!
نسل هائی که پس از انقلاب بهمن متولد شدند عموما خود را نسلی سوخته شده می دانند. برای اکثرآنها انقلاب و حکومت اسلامی همزاد و همسان یکدیگر تصورمی شوند. و البته حکومت اسلامی نیز در طی این سی و پنج سال بی وقفه خود را  تجسم و بانی و محصول طبیعی انقلاب معرفی کرده است.

گفتگو به مناسبات انقلاب بهمن (بازتکثیر)


بازتکثیر: به مناسبات سالگردانقلاب بهمن
گفتگو به مناسبات انقلاب بهمن (از دقیقه 40) 

Sunday, February 05, 2017

چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ

چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!
 ترکش های نخستین یک دولت بحران!
درک دلایل معنا و هدف تهدیدات شدیدایران توسط ترامپ و دیگردولتمردان آمریکا اکنون به یک مساله مهم تبدیل شده است. این که منظور از آن ها چیست و تا چه حد باید جدی گرفته شوند؟ در این میان تحلیل گران دچارسردرگمی شده و ارزیابی های متفاوت و مبهم درمیان آنها وجود دارد.

Friday, February 03, 2017

ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ

ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!
باردیگرشاهدتحریم های تازه ای علیه ایران هستیم که احتمالا بیشترهم خواهند شد. رژیم ایران و ایضا مردم ایران که در گذشته چوب این فشارها را خورده اند و هنوز هم باید بخورند در اولویت کابینه ترامپ قراردارند. کنگره و دولت آمریکا در این هدف همسو و متحدهستنند و هرلحظه برشدت تهاجم دولت ترامپ علیه ایران افزوده می شود. 

Tuesday, January 31, 2017

!خاصیت های ترامپ

خاصیت های ترامپ!
اترامپ اگر هیچ خاصیتی نداشته باشد، از موهبت و استعدادشگرفی برای برانگیختن اکثریت بزرگی از مردم آمریکا و جامعه جهانی علیه خود و سیاست هایش برخورداراست. او نه فقط محصول بحران است بلکه دولت بحران به توان دو است. بطوری که می تواند در هرلحظه و با نیم سطرتوئیت و یک فرمان موجی از بحران های تازه بیافریند!.

Sunday, January 22, 2017

نقل مکان سیاست به خیابان ها

آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!
به یک تغبیر مهمترین تفاوت دوره اوباما که با پنیه سرمی برید، با ترامپی که تیغ عریان به دست گرفته است، در نوع واکنش جامعه است. شعارتغییراوباما در واقعیت امر و تحلیل نهائی برای کنترل بحران، کنترل جامعه ناراضی آمریکا و جنبش اعتراضی در حال خیزبود.

Friday, January 20, 2017

شروع فصلی تازه در سیاست و کنشگری جنبش های اعتراضی


ترامپ، و شروع فصلی تازه در سیاست و کنشگری جنبش های اعتراضی

دولت ترامپ را باید دولت بحران نامید. دولت اضداد و تشدید ناهم افزائی جامعه آمریکا و نیز جهان. دولتی که خودنتیجه بحران سرمایه داری است اما نه درپاسخ به آن بلکه در فرافکنی و تشدیدآن. صفوف طبقه حاکم -چه در مقیاس آمریکا و چه جهان- در قبال آن متتشتت شده است. بخشی در برابرش هستند و نگران "دست آوردهای چندین دهه ای " هستند و بخشی هم سیاست به آغوش گرفتن و محاصره و کتنرل او را در پیش گرفته اند و به شدت مشغول درس دادن قواعدحکومت داری، نحوه تصمیم گیری و اهمیت احترام به بوروکراسی و مشاوره باو هستند.

Thursday, January 19, 2017

درنگی به چندویژگی گزارش امسال آکسفام

درنگی به چندویژگی گزارش امسال آکسفام
نشست امسال داووس، مجمع جهانی سرمایه داران و کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، مثل هرسال با گزارش تکان دهنده ای از آکسفام تحت عنوان "اقتصادی برای 99 درصد" و با هشدارهائی به شرکت کنندگان در این مجمع همراه است. گزارش آکسفام از شکاف های وحشتناک و بقول خودش شرم آوری پرده برداری می کند که با عناوینی چون برابری ثروت 8 ابرثروتمندجهان با ثروت نیمی از مردم فقیرجهان ( 3.6 میلیاردنفر!) و پیدایش پدیده تریلیونر در 25 سال اخیر

Sunday, January 15, 2017

خدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام، اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندیخدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام!
 اعتراضات در مراسم  تشییع، و یک جمع بندی
خمینی زمانی گفته بود تا نهضت (اسلامی) ادامه دارد هاشمی زنده است. و برهمین اساس می توان گفت تا زمانی که فرانکشتاینی که او در خلق آن نقش فعال داشت پا برجاست و مشرف بر زندگی مردم، هاشمی زنده است! هیولائی که کنترلش از دست او خارج شد و کنترل "خالق"خود را بدست گرفت و او را وادارساخت تا پایان عمر مجیزگویش باشد. چنانکه تا دم آخر می گفت که " برای رهبری، بهتر از آقای خامنه ای نداریم". 

Monday, January 09, 2017

هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن

 
سایه رفسنجانی 
 هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!
آیا رفسنجانی آن گونه که ادعاکرده می تواند در گورخود آرام بخوابد؟
میراث هاشمی!
هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از بنیان گذاران و سازمان گران اصلی جمهوری اسلامی و از یاران درجه اول و مورداعتمادخمینی بویژه در مقاطع بحران های بزرگ و عبوردادن نظام از آن ها نقش برجسته ای داشته است: او به عنوان یک اصول گرای"معتدل" وعملگرا و مصلحت سنج، جایگاه و گفتمان خود را مشی اعتدال که مدعی بود که عین آموزه های  اسلام  است تعریف می کرد.

Tuesday, January 03, 2017

گورخوابی و پسوندمتجاهر!


گورخوابی و پسوندمتجاهر!
چقدر ضدانسانی و نفرت انگیراست این واژه متجاهر!
انگارهمه پلیدی و خشونت موجود در حکومت اسلامی را درهمین یک کلمه گنجانده باشند!. واژه ای که وظیفه دارد یک جا و بطورهمزمان به فرافکنی ابعاد و ریشه های گوناگون فاجعه پرداخته و نقش سیستم وسیاست های فقرآفرین نهفته در آن ها را  پنهان ساخته و رژیم را تبرئه نماید.

Friday, December 30, 2016

آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟

آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟
اوباما با شعارصلح برسرکارآمد و باهمین توهم جایزه صلح نوبل را هم ربود. در اصل رسالت او بیرون کشیدن نیروهای آمریکا از باتلاق جنگ عراق و افغانستان بود تا راه جدیدی را در مقابل توسعه طلبی وپیشروی سیاست های امپریالیستی دولت آمریکا بگشاید. اکنون مدتهاست که او برطبل معطوف به جنگ سرد و از جمله افزایش فشاربه روسیه و محاصره آن توسط ناتو می کوبد.

Wednesday, December 28, 2016

مورالس از قدرت دست بردارنیست

مورالس از قدرت دست بردارنیست!
"چپ" و معضل چسبندگی به قدرت
اوومورالس رئیس جمهوربولیوی حاضرنیست از جادوی قدرت دست بردارد! شدت چسبندگی به قدرت چنان است که او می کوشد به هرنحوی که شده برای چهارمین بار، برخلاف قانون اساسی و حتی بر خلاف نتیجه رفراندومی که اخیرا حول همین مسأله توسط دولت وی برگزارشد و با "نه" قاطع مردم مواجه گشت، هم چنان رئیس جمهور شود!:

Friday, December 23, 2016

دعوت به تخفیف رؤیاها و به واقع گرائی

دعوت به تخفیف رؤیاها و به واقع گرائی!
مطلبی به عنوان ما و آرزوهای ما!. در انتقادبه کسانی که نسبت به فقدان دموکراسی در کوبا انتقادکرده اند مدعی است که فرهنگ ما ایرانیان و از جمله چپ ها همواره حداکثرگرائی بوده است که مانع برخورد واقع گرائانه آنها با رویدادها می شده است. او مدعی است که سوسیالیسم دوران ما بهتر از آنچه که در شوروی، کوبا، چین بود و هست نخواهد شد. پس بهتر است، تنها به قاضی نرویم، رویاهای مان را تخفیف دهیم*  

Thursday, December 22, 2016

لرزه های افول هژمونی یک ابرقدرت


لرزه های  افول هژمونی یک ابرقدرت؟!
آیا ابعادواکنش دولت آمریکا به هک شدن امیل هایش طبیعی است؟ یکی از عجیب ترین مسائلی که این روزها ذهن آدمی را بخود جلب می کند، ادعاها و رویکرد دولت آمریکا در مورددخالت روسیه در انتخابات آمریکاست که روزبروز هم برغلظت آن افزوده شود.

Monday, December 19, 2016

ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق

ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!
حلب و معنای"آزادشدن"آن!
رسانه ها و سردمداران رژیم در کسوت فاتحان از آزادشدن شرق حلب  هم چون نبرد"استالینگراد" دم می زنند که گویا سرنوشت جنگ در سوریه را رقم زده است. در موردچنین یاوه هائی چه می توان گفت:

گفتگو پیرامون ادعای پیروزی در حلب و سیاست باتلاق

گفتگو پیرامون ادعای پیروزی در حلب و سیاست باتلاق جمهوری اسلامی!
روایت دروغ حکومت اسلامی از جنگ سوریه و مسئولیت اخلاقی ایرانیان، از کشتار در حلب تا امنیت در خیابان های تهران!؟ 

Monday, December 12, 2016

پرونده کشتار67 بازگشائی یا فرافکنی!

پرونده کشتار67 بازگشائی یا فرافکنی؟!
رضا علیجانی فعال ملی-مذهبی که اداره این میزگرد را به عهده داشت در پایان این نشست گفت : «می‌توان این پرونده را در ذیل یک پرونده‌ی بزرگتر و جامع تحت عنوان “خشونت پس از انقلاب” تعریف کرد تا همه کسانی که در این روند نقش و سهمی دارند طرح و نقد شوند و از حکومت گرفته تا دیگر جریان‌ها فرصت دفاع از خود را داشته باشند هرچند مسئولیت حکومت در این خشونت سازمان‌یافته با نقش هیچ طرف دیگری قابل مقایسه نیست" 
قراردادن پرونده جنایت ملی ذیل پرونده بی دروپیکری بنام خشونت پس از انقلاب که در آن سهم همه طرف ها در تولیدخشونت موردبررسی قرارگیرد جز به محاق بردن مسأله مشخص دادخواهی

Friday, December 09, 2016

انقلاب کوبا و کاسترو در گفتگو با تلویزیون دریچه

انقلاب کوبا و کاسترو در گفتگو با تلویزیون دریچه
https://www.youtube.com/watch?v=tzku5QmNwwU
کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم دریک دوره تاریخی- در قرن بیستم- بود.....

Wednesday, December 07, 2016

بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ

                           بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ
بالاخره واقعه برگزیت و عروچ ترامپ هاوکینک را قانع ساخت که مقداری بقول خودش از خوش بینی زیاده از حدش نسبت به انسان (و توانائی او در مقابله موفقیت آمیز با بحران ها) بکاهد. در گذشته او ایجاد سکونتگاه در کرات دیگر را مفری برای نجات نوع بشر و آلترناتیوی برای کره زمین می دید.

Tuesday, December 06, 2016

روزدانشجو و چالش های بزرگ جنبش دانشجوئی

روزدانشجو و چالش های بزرگ جنبش دانشجوئی!
از روز دانشجو چه خبر؟
امروز 16 آذر روزدانشجو است و طبق معمول مثل سالهای اخیر سخنران دانشگاه تهران هم حسن روحانی بود.
مشکلات وچالش هائی  که دانشجویان وجنش دانشجوئی با آن دست بگریبانند جدا از مشکلات کل کشورنیست:

Sunday, December 04, 2016

فیدل کاسترو و نفرت پراکنی سرسپردگان سرمایه نسبت به چپ

فیدل کاسترو و نفرت پراکنی سرسپردگان سرمایه نسبت به چپ
رسانه هائی امثال بی بی سی وقتی هم ناگزیرمی شوند که گوشه ای از تجمع های بزرگ مردمی کوبا به مناسبت مرگ کاسترو را منعکس کنند، آن را با عباراتی چون"، کارنامه کسی که در ۶ دهه گذشته در نگاه تحلیل‌گران همواره در طیفی قرارداشته که یک سرآن با عنوان "بزرگترین رهبر قرن بیستم" آغاز شده و در انتهای دیگرش لقب "دیکتاتوری که کوبا را به خاک نشاند" به پایان می برند. اما هم چنین شماری از سرسپردگان و سینه چاکان نظام سرمایه داری،  مرگ کاسترو را فرصتی برای ابرازنفرت از چپ و دست افشانی برای آن چه  "مرگ چپ" می پندارند مغتنم می شمرند. اما در عمق و ورای این نوع واکنش های هیستریک، می توان نگرانی نهفته در وجودآن ها از سربلندکردن مجددچپ را مشاهده کرد. در همین رابطه مطلبی در گویانیوز* و در فیسبوک با عنوان مرگ کاسترومستبد و درماندگی چپ ایرانی از جلال ایجابی نگاشته شده که نقدکوتاه زیرپاسخی به آن است:

Friday, December 02, 2016

فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم و چندانتقاد و پاسخ

فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!
و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن. به همراه چندانتقاد و پاسخ
کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم در یک دوره تاریخی- قرن بیستم- بود. او از قضا از صادق ترین و پرشورترین و با وفاترین به آرمان های خود بود، و بهمین دلیل هم برای بسیاری الهام بخش بود و درحوزه عدالت هم دست آوردهائی داشت. نباید فراموش کنیم که مثلا چین و ویتنام از دیگربت های قرن بیستم بودند که امروزه در دفاع از تجارت آزاد و اتحادیه تجارتی که مثلا خانم کلینتون مجبورشد دربرنامه انتخاباتی با آن مخالفت کند، کوس سبقت گذاشته اند. آن نوع درک از سوسیالیسم خواه ناخواه به همین نوع نتایج و مشخصا اقتدارگرائی منجرمی شد.

Wednesday, November 30, 2016

دلایل پیروزی ترامپ و عواقب آن

سخنرانی تقی روزبه در پالتاک: دلایل پیروزی ترامپ و عواقب آن

Monday, November 28, 2016

بی بی سی فارسی و هنربرقراری موازنه پیرامون درگذشت فیدل

بی بی سی فارسی و هنربرقراری موازنه پیرامون درگذشت فیدل!
 طبیعی بود که مدیای بی بی سی بخاطردرگذشت کسی که از یک سو حیات سیاسی اش با بخشی ازمهمترین فرازهای تاریخ سده بیستم گره خورده بود و بقول خودآن، یکی از بازیگران بزرگ دوره جنگ سرد بود؛ و از سوی دیگر به نمادانقلاب کوبا و مقاومت بسیاری از مردمان آمریکای لاتین و جهان تبدیل شده بود؛ درنگ نماید

Saturday, November 26, 2016


فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم

 فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم
کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم دریک دوره تاریخی- در قرن بیستم- بود. او از قضا از صادق ترین و پرشورترین و با وفاترین به آرمان های خود بود، و بهمین دلیل هم برای بسیاری الهام بخش بود و درحوزه عدالت هم دست آوردهائی داشت. نباید فراموش کنیم که مثلا چین و ویتنام از دیگربت های قرن بیستم بودند که امروزه در دفاع از تجارت آزاد و اتحادیه تجارتی که مثلا خانم کلینتون مجبورشد دربرنامه انتخاباتی با آن مخالفت کند، کوس سبقت گذاشته اند... آن نوع درک از سوسیالیسم خواه ناخواه به همین نوع نتایج و مشخصا اقتدارگرائی منجرمی شد. بنابراین ما با پایان یک نوع درک از سوسیالیسم تجربه شده تحت عنوان سوسیالیسم اقتدارگرا و حکومتی که در آن عدالت و آزادی باهم همسازی نداشتند و عدالت برآزادی اولویت داشت مواجه هستیم. نحوه کنش چپ امروز به این پارادوکسی که نهایتا سوسیالیسم را زمین گیر و متلاشی کرد، بیانگر نگاه و درسهای برگرفته و یا ناگرفته اش از آن تجربه است که البته یکسان نیست و یکی از عوامل تشتت آن است. قبل از هرچیز ضرورت دارد که چپ این مشکل خود را حل کند که انتقادبه خود و از جمله به تجربه صورت گرفته اگر واقعا از منظروفاداری به آزادی و عدالت و جدائی ناپذیری آن ها باشد و نه چراغ سبزدادن به سرمایه داری، نمی تواند نازشصتی به امپریالیسم و سرمایه داران باشد و این که نمی توان تحت هیچ شرایطی عیوب خویش را پنهان ساخت و آن را تابع مصلحت اندیشی های کوته بینانه شرایط قراردارد. البته می توان گفت که فشارهای سنگین غول آمپریالیسم آمریکا کوبای کوچک را به این نقطه راند و از آن گریزی نبود. در وجوداین فشارهای سنگین حرفی نیست و باید دائما آن دولت آمپریالیستی و همراهان او را از این جنبه هم زیرضرب قرارداد. اما نمی توان از آن واقعیت به نوعی تقدیرگرائی تن داد و آن را توجیهی طبیعی برای ناگزیرانگاشتن انحراف از مسیراصلی رهائی دانست. عاملی که فقط به این مورد هم محدودنمی شود و تاز مانی که سرمایه داری هست همواره وجودخواهد داشت. چرا که سرمایه هیچ گاه بااضدادخودکنارنخواهد آمد. کوبا و فیدل گذشته ما و بخشی از افتخارات مبارزه و مقاومت ما علیه ستم سرمایه داری است. اما برای عبور از خوددیروزمان و آن تجربه تاریخی باید بیش از هرزمانی هم چون قطب نمای حرکت برپیوندجدانشدنی برابری اجتماعی و آزادی اجتماعی پای فشرد.

نقدتوأمان مناسباست سرمایه و مناسبات قدرت هم چون دو عنصرجدانشدنی و درهم تنیده نظام سرمایه داری و لاجرم سوسیالیزه و اجتماعی شدن هردو به موازات همدیگر که مبنای نقش آفرینی و سوژه گی همه عوامل و نیروی ضدسرمایه و از جمله مولدین و استثمارشوندگان است و نه سوژگی رهبران و احزاب و یکه تازی آن ها، زیربنای درک نوین از سوسیالیسم را تشکیل می دهد. بزرگداشت کاسترو هم چون نمادمقاومت همراه با نقد او، هم چون نقدخودمان، و سوسیالیسم تجربه شده جدا از هم نبوده و نیروی محرکه پیشروی ما را تشکیل می دهد. انتقاد و تأکید بر خط پیوسته مقاومت تاریخی دیالتیک حرکت ماست.

Sunday, November 13, 2016

کابوس یا واقعیت؟

کابوس یا واقعیت؟
آیا دوره زمامداری ترامپ، دوره ای طوفانی با حضورفعال تر جنبش های اجتماعی خواهد بود؟. آیا دوره عبور از ازجادوی صندوق به اعتراضات اجتماعی هم چون اهرم واقعی تغییرکلیدزده شده است؟. آیا عروج ترامپ هم چون پاشیدن آب سردی برچهره رخوت زده جامعه ای که هنوز هم برخی از خودسؤال می کنند آن چه را می بینند کابوس است یا واقعیت؟!....عمل خواهدکرد؟. نقدا به موازات جوانه زدن اعتراضات جنبش دانشجوئی و جوانان، جنبش زنان و تراجنسی هم در تدارک خیزبزرگی است. بی تردید جنبش" زندگی سیاهان هم مهم است" از این قافله عقب نخواهد افتاد و هم چنین مهاجران و مدافعان محیط زیست وطرفداران صلح و البته مدافعان برابری اجتماعی... 

Monday, November 07, 2016

نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل

 نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!
 چرا سیستم آمریکا به فردی چون دونالد ترامپ، به مثابه قهرمان و نماینده قلابی تغییر نیازدارد؟
ترامپ، شورشی است وارونه علیه جهانی سازی ناعادلانه و تبعیض آمیزی که با خلع ید از هویت های متنوع زیستی و فرهنگی و جغرافیائی اهالی جهان همراه است و اکنون بحران ناشی از آن به درون خودآمریکا هم کمانه کرده است. سرمایه خود یک مناسبات است و یک تحریددفارغ از تعینات زندگی و آبشخورخویش.

Saturday, November 05, 2016

پنج نکته در موردراهبردسیاسی-انتخاباتی چامسکی

     پنج نکته در موردراهبردسیاسی-انتخاباتی چامسکی
پراگماتیسم سیاسی و تعلیق هویت؟

اول آن که، این رویکردچامسکی اختصاص به عروج ترامپ ندارد. او پیش از این هم در دوره اوج فعالیت سندرز همین حرف را یعنی ترجیح کلینتون بروی در ایالت های چرخشی و دوقطبی شده را برای افزایش شانس پیروزی اش به محافظه کار ان و نه الزاما ترامپ که چندان مطرح نبود پیشنهاد می کرد. 

Thursday, November 03, 2016

بازتاب انتخابات آمریکا در میان صفوف چپگوشه ای از بازتاب انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ

گوشه ای از بازتاب انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ
پیرامون انتخابات آمریکا در صفوف چپ گرایش های مختلفی هست. از حمایت  تا تحریم انتخابات و تقویت قطب سوم در برابرآن. نوشته حاضر که شامل یک دیالوگ فیسبوکی هم است  نگاهی  است با رویکردانتقادی به این گرایش ها.
استدلال چالش برانگیز خام جودیت باتلر

Tuesday, November 01, 2016

نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در شرایط کنونی

نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در شرایط کنونی

آیا با شروع شمارش معکوس، موقعیت کاندیدها در صحنه انتخابات آمریکا دارد عوض می شود؟
بنا به مصداق گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییراست. این پدیده یعنی حرکت های جهشی و جابجائی ها به بخصوص وقتی جامعه در شرایط بحران و آشفتگی و فی الواقع حرکت در نقطه کورباشد، بهمان اندازه غافلگیرانه و غیرقابل پبیش بینی است. آن ها که با نگاه شرایط روتین به صحنه می نگرند، دچارخطای بزرگی می شوند.

گفتگوپیرامون رانت حکومتی قاری متهم به به تجاوز کودکان


در این نوع افشاگری ها بنظرم لازم است که تمرکزاصلی روی مناسبات قدرت، علیه سیستم و رانت و مصونیتی باشد که وابستگی به قدرت ایجادمی کند، و نه کانونی شدن روی یک فرد. چرا که خود این فرد هم- گرچه به نوبه خودمقصراست و درحدخود هم باید زیرفشارقرارگیرد و افشاء شود؛ اما در واقع خود قربانی همین نوع مناسبات است. مشخصا قوه قضائیه از رئیس آن تا معاون و دادستان، 

Monday, October 31, 2016

استدلال چالش برانگیزجودیت باتلر

 استدلال چالش برانگیزجودیت باتلر
سوال: این موضوع که تا چه حد می‌توان با مخالفان خود ائتلاف تشکیل داد، در ماه‌های گذشته در ایالات متحده آمریکا نیز پرسشی مهم بود. بسیاری از طرفداران چپگرای برنی سندرز به‌سختی می‌پذیرفتند که از هیلاری کلینتون در جایگاه نامزد دموکرات ریاست جمهوری حمایت کنند. از دید آن‌ها کلینتون بیش از حد به بانک‌ها و مراکز مالی نزدیک و هوادار سیاست خارجی مداخله‌جویانه است. بسیاری از خود می‌پرسیدند: تا چه حد می‌توانم تنها بر مبنای عمل‌گرایی علیه ترامپ از آرمان‌های خود فاصله بگیرم؟

Sunday, October 30, 2016

خبرگزاری ایرنا و روزی به نام کوروش

خبرگزاری ایرنا و روزی به نام کوروش!
چندکلمه پیرامون یادداشت ایرنا، با عنوان"گذر از تردید به واقعیت" درباره روزکوروش.
همانطورکه سودای بارگشت به عظمت امپراطوری عثمانی اردوغان را تسخیرکرده است (یا شاید بهترباشد بگوئیم که بدلیل ناممکن یا نامحتمل بودنش جن زده کرده است!)، آیا سودای بهره گیری از باستانگرائی و بهره گیری از عظمت گذشته به کالبدجمهوری اسلامی هم رخنه کرده است؟ البته این امکان که جمهوری اسلامی ناسیونالیسم و باستانگرائی را جایگزین اسلام و شیعه گری کند، ضعیف است. اما سه نکته را که در وضعیت کنونی موجب تقویت هم پوشانی آن دو می شود، نباید نادیده گرفت:

Wednesday, October 19, 2016

انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی

انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!
مقدمه: با وجودآن که یکی از مناقشات اصلی و کانونی انتخابات در آمریکا چه دردوره 8 ساله اوباما و چه دراوایل تبلیغات این دوره انتخاباتی از سوی سندرز و ترامپ و. روی امحاءطبقه متوسط  متمرکزبود که زمانی آمریکا به رشدآن می بالید و آن را زیربنای دموکراسی خود می خواند. با این وجود مبارزه انتخاباتی اخیر درسیرخود با توجه به ورودنامحرمی به حریم انحصاری و خصوصی دو حزب بی اعتبارشده تبدیل به شوهای با مضمون افشاء مناسبات جنسی شده که رسانه ها با بکارگیری تمامی مهارت صنعت تبلیغاتی خود تمام تلاششان را برای دوقطبی کردن جامعه حول این دوئل بکارگرفته اند

Sunday, October 16, 2016

نگرانی از"جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد

 نگرانی از"جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!
نگرانی از آن چه که روزنامه جمهوری اسلامی آن را "جمهوری مداحان" نامیده است، درمیان رقبای جناح حاکم و روحانیون نزدیک به آن ها بالا گرفته است. در حقیقت جناح ناراضی و موردحمله، از فرصتی که  پاسخ سرمداح معروف و نظرکرده بیت رهبری و نهادهای امنینی-منصورارضی- بوجودآورد، بهره جسته و به یک ضدحمله مبادرت ورزید. 

Tuesday, October 11, 2016

آیا دولت- ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟

 آیا دولت- ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
آیا پدیده و مقوله دولت-ملت یک پارادایم ازلی و ابدی است یا یک مقوله تاریخی که مثل هرپدیده اجتماعی تولد و رشد و زوال خود را دارد و لاجرم محکوم به دگرگونی است؟. زمانی بشر زمین را هم چون حقیقتی مطلق مرکزعالم می انگاشت که نشستن هرگونه غبارتردید برعارض آن، در حکم پشت کردن به حقیقت و بهم زدن نظم کائنات و در اصل به هم ریختن نظم مستقر و مقدسی بود که صاحبان قدرت و مکنت بربلندای آن تکیه زده بودند و بهمین دلیل این تردیدها با پاسخ های کوبنده ای مواجه می شد.

Sunday, October 02, 2016

موسیقی به دار


موسیقی به دار!
بنظرمی رسد شعار«بوی گندجمهوری اسلامی همه جا بلندشده، دفنش کنید!» باعنایت به ورودپارادایم اسلام سیاسی و مشخصا به فرایندانحطاط کامل خود، شعاری مناسب برای این دوره باشد.
 اشتباه نشود، حتی موسیقی رسمی خودرژیم هم که تا حالا حلال بوده و حتی خمینی مثل ماهی اوزون برون جوازشرعی آنرا صادر هم کرده بود موردتهاجم قرارگرفته است!.

Wednesday, September 28, 2016

نگاهی دو انتقاد

نگاهی دو انتقاد به مقاله"همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند" 
1- دم خروس امپریالیستی بهانه مخالفت با حقوق ملی کورد
اقای محترم٬ خطراتی که روژاوا را تهدید میکند به منافع قدرتهای بزرگ جهانی در وهله اول برمیگردد و بعدا به کشورهای ضد امپریالیستی ایران۰سوریه و.. استفاده ازواژهای امپریالیستی و سرمایداری واقعیت ژئوپلتیک منطقه را بیان نمیکند .حقوق کردها بوسیله رژیمهای سرمایداری مثل شاه و ترکیه و و یا رژیمهای جمهوری اسلامی ضد امپریلیسم وسوریه و عراق صدام 
بشدت سرکوب میشدند. 

Tuesday, September 27, 2016

نئولبیرالیسم حرام زاده و نولیبرالیسم غیرحرام زاده

نئولیبرالیسم حرام زاده و نئولیبرالیسم غیرحرام زاده؟!
"امروز50 هزار نفر از مردم فرانکفورت فریاد زدند که نه کاپیتالیسم را میخواهند و نه فرزند ناپاکش نئولیبرالیسم را"!  در ذیل گزارشی با عنوان فوق در فیس بوک، یادداشتی به شرح زیر از سوی من نگاشته شد که نظر به اهمیت موضوع آن رادر اینجا هم درج می کنم:

Sunday, September 25, 2016

نقدی کوتاه به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا

 نگاهی به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا علیه داعش و چالشی که این جنبش را تهدید می کند!

می دانیم که دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف خود-حفظ و تشدیدسلطه اش بر منطقه اگر منافعش اقتضا کند- ابائی از یارگیری و همکاری با داعش و یا حتی نیروهای چپ و مترقی ندارد. چرا که می تواند با یک تیردونشان بزند: هم درجهت مهاربحران منطقه که کنترلش از دستش خارج شده عمل کند و هم این نیروهای مترقی و رهائی بخش را از درون تهی سازد

Wednesday, September 21, 2016

واژه جدیدی بنام ورزشکارنما

ابداع واژه جدیدی بنام "ورزشکارنما"!
جبهه نبردی که به وسعت ایران پیرامون دو نوع سبک زندگی جریان دارد! معمولا نبردجاری بین دو سبک زندگی دستکم گرفته می شود. و حال آن که این نبرد برای رژیم و مردم به معنی مرگ و زندگی است. اگر در نظربگیریم که کنترل جامعه درقالب ارزش ها و آموزه ها و سبک زندگی اسلامی مهم ترین هدف رژیم برای حفظ هویت حکومت اسلامی است، آنگاه معلوم می شود