Wednesday, November 28, 2012

نقد بر مقاله آقای سعید رهنما

پاسخی کهنه به  یک سؤال قدیمی :
"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟*1
مقدمه: سؤال فوق عنوان نوشته آقای سعید رهنماست که در پاسخ به "چه باید کرد" و چگونگی برون رفت"چپ رادیکال" از بحران نگارش یافته است و نوشته حاضر نقدی است برآن.

Thursday, November 22, 2012

در پاسخ به چند انتقاد پیرامون سیاست..در پاسخ به چند انتقاد پیرامون دولت اسرائیل و سیاست نسل کشی:

با تشکراز ابراز نظر و انتقاد دوستان خواننده،* بدلیل اهمیت این رویداد نگاهی به رئوس اصلی مطلب نگاشته شده بی فایده نیست و با پوزش ازبلندی پاسخ :

Sunday, November 18, 2012

اسرایئل و ارتکاب به جنایت جنگیدولت اسرائیل: نسل کشی و ارتکاب جنایت جنگی

 آیا باز گرداندن غزه به قرون وسطا، بخوانید ایجاد سرزمین سوخته وعاری از هرنشانه و تمدن کنونی، سخنی که وزیر کشوراسرائیل با افتخارتمام آن را بیان داشته است و هواپیماهای اسرائیل شبانه روز با صد ها پرواز درحال انجام آن هستد، غیراز ارتکاب به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نام دیگری دارد؟

Thursday, November 15, 2012

اعتصاب سراسری در اروپا ونقاط قوت و ضعفتظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن

روزچهارشنبه 14 نوامبر91 اروپا  شاهد اعتصابات و تظاهرات گسترده ای در پاسخ به فراخوان کنفدراسیون اتحاددیه ای اروپا بود که حدود چهل اتحادیه از آن حمایت کرده بودند. این اعتصاب و تظاهرات میلیونی  بویژه در اسپانیا و فرانسه و یونان و پرتغال و ایتالیا و بلژیک وسیع تر از سایرنقاط بود. خواست اصلی تظاهرکنندگان مقابله با سیاست ریاضت کشانه اقتصادی ترویکای حاکم بر اروپا  و تحت عنوان" روز بسیج عمومی علیه ریاضت اقتصادی" بود

Tuesday, November 13, 2012

بازهم جنایتی دیگر
حکومت  آدم خوار و بازهم جنایتی دیگر!

وقتی رفسنجانی از خدا نا امید می شود
جنگ قدرت و ربوده شدن فرزند رفسنجانی از تخت بیمارستان!

وقتی رفسنجانی از خدا ناامید می شود  و به دادگاه جمهوری اسلامی پناه می برد!

Friday, November 09, 2012

اعتراضات مردم یونان و یک سوال چالش برانگیرتصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز

حتما بسیاری این تیترتکان دهنده رسانه های مختلف در مورد اعتراضات اخیر یونان را خوانده اند*: پارلمان یونان در محاصره دهها هزارتن از معترضان خشمگین و درحالی که هم چون نگینی از سوی سه ردیف محافظان سرتا پا مجهزمحافظت می شد، بسته ریاضتی تازه ای را به تصویب رساند. بسته ای که طبق دستورالعمل  ترویکا و بخصوص کمیسیون و بانک مرکزی اتحادیه اروپا، شرط دریافت قسط تازه ای از وام ها بود. هدف  جلب اعتماد بازار عطشناک سرمایه بود که البته تا پوست و استخوان باقی است هیچگاه سیر نخواهد شد. 

Monday, November 05, 2012

درباره انتخابات آمریکاانتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول "طبقه متوسط"!

آیا واقعا درآمریکا آن گونه که وانمود  و ادعا می شودجنگی بین طبقه متوسط و اشراف درجریان است؟!
انتخابات آمریکا با وجود آن که  همیشه  بین دو حزب اصلی صورت می گیرد و تا آن جا که به راستاها و جهت گیری های اصلی و استراتژیک درسیاست های داخلی و بین المللی برمی گردد،معمولا اختلاف مهمی با یکدیگرندارند و در چهارچوب وفاداری هر دو حزب به سیاست های بازار آزاد  و تأمین منافع و نقش برتر آمریکا در جهان صورت می گیرد، اما همان اختلافات نه چندان مهم  بخصوص در نحوه برخورد با بحران اقتصادی و  بیکاری، حقوق زنان و دگرباشان جنسی، محیط زیست و درحوزه هائی از  سیاست  خارجی،  بخصوص در مقاطع بحرانی اهمیت زیادی پیداکرده و به صف آرائی های متقابلی منجرمی گردد.