Wednesday, September 24, 2014

!درنگی برهشدارپاپ، پیرامون خطرشروع جنگ جهانی سوم

آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!


درنگی برهشدارپاپ!
اوضاع جهان باردیگر واردبرج قمر در عقرب می شود. ابرهای تیره و پراکنده بحران، درحال پیوستن به یکدیگرند. چنان که وزیرامورخارجه دولت آلمان اخیرا از خارج شدن مهارجهان سخن گفته و کیسینجر از وقوع جنگ های مذهبی در منطقه خاورمیانه که می تواند حتی از جنگ های مذهبی چندقرن پیش اروپا هم شدید ترباشد.

Saturday, September 13, 2014

!کشف تؤطئه و بحران جانشینی در حکومت اسلامی

از میان رویدادها:
کشف تؤطئه و بحران جانشینی در حکومت اسلامی!
تؤطئه خطرناکی که توسط احمدجنتی کشف شد!
با وجود انواع سازمان های ریز و درشت و رنگارنگ اطلاعاتی- امنیتی در حکومت اسلامی که به ادعای خودشان هیچ چیز نمی تواند از رصد چشمان تیزبین سربازان گمنامشان بدور بماند، با کمال شگفتی این پیرمرد88 ساله توانست از بزرگترین توطئه علیه نظام و رهبری پرده بردارد!.

Sunday, September 07, 2014

!دولت اسرائیل وقدرت مشرف برزندگی

دولت اسرائیل و قدرت مشرف برزندگی!

فوکو با پردازش مفهوم زیست قدرت یا قدرت مشرف برزندگی، آن را برای مرحله ای از پوست اندازی و تحول مناسبات قدرت در جامعه سرمایه داری بکارگرفته است که در آن قدرت از فاز انضباطی به مرحله کنترل زندگی گذرمی کند. او از دو سطح تکنولوژی قدرت صحبت می کند که یکی تکنیک انضباط است که برای کنترل جامعه  بربدن افرادجامعه تمرکزدارد و از بدن به