Friday, December 28, 2012

افزایش وزن کارگران درجنبشنقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی
بحران درایران همه جانبه و از جمله دارای بعد سیاسی و اقتصادی است. انباشت همزمان بحران در حوزه های گوناگون موجب درهم تنیدگی آن ها شده و می تواند در فضاها و فرصت های مناسب به سرعت به یکدیگر تبدیل شود. نحوه پیشروی و سربازکردن و سرریزشدن بحران در این یا آن وجه  بسته به شرایط می تواند متفاوت باشد.

Monday, December 24, 2012

در پاسخ به یک کامنت انتقادیدر پاسخ به یک کامنت انتقادی
دوست عزیزی درکامنتی* زیرمقاله هدف ناک اوت کردن دیگران نیست، نکاتی نگاشته و براین نظراست که اولا در قسمت آ وب احکام صادرشده  اصلا حرفی از حکم محکومیت رژیم وجود ندارد و  ما دستخوش خیال و باور کاذب شده ایم و ثانیا کلا تفکیک بین بند ب و توصیه ها را مفید نمی داند و البته برخی نکات دیگر.

Monday, December 17, 2012

!هدف ناک اوت کردن یکدیگر نیست
هدف باید  تقویت همکاری و ایجاد فضای نقد و گفتگو برای گشودن مسیر اقدام های مشترک باشد و نه ناک اوت کردن یکدیگر!

در پاسخ به  سخنی با "تقی روزبه" نوشته سعید صارمی
ر.سعید صارمی درنوشته خود* نکاتی انتقادی و برخی پرسش ها  پیرامون نوشته من با عنوان "ایران تریبونال در برابر چالش های جدید"*  به عمل آورده است که با نقل  آن ها سعی می کنم  به آن ها پاسخ بدهم: 
["متأسفانه گزارش فشرده‌ای که از رویکرد و تصمیم مقدماتی هیئت داوران در سایت ایران تریبونال و برخی‌ سایت‌های دیگر منتشر شد، انطباقی با اهداف جنبش داد خواهی‌ و حتی باورهای بسیاری از فعالین ایران تریبونال نداشت، بطوری که پس از چندی سند مزبور از سایت برداشته شد و گفته شد باید در انتظار حکم نهایی‌ ماند".

Sunday, December 09, 2012

ایران تریبونال در برابر چالش های جدید
تریبونال در برابر چالش های جدید

ایران تربیونال با برگزاری دادگاه نمادین پیرامون دادخواهی قتل عام شدگان دهه60 و به پایان رساندن یک مرحله، وارد دور تازه ای از فعالیت خود می شود. ورود به مرحله جدید البته با پرسش ها و چالش های جدیدی همراه است. مهم ترین پرسش و چالش مربوط به  نحوه پیش برد حکم صادرشده است که خواهی نخواهی تریبونال را در مقابل گزینش بین دو رویکرد و جهت گیری ماهیتا متفاوتی قرارداده است. بدیهی است که این چالش ها باید در درجه اول با مشارکت خود خانواده جان باختگان، نقد مسیرطی شده و شفاف سازی راه پیشروی با در نظرگرفتن اهداف والای جنبش دادخواهی و معطوف به افشاء ریشه های فاجعه و تقویت پایگاه اجتماعی و جنبشی دادخواهی و حفظ استقلال آن صورت گیرد. دشوار بتوان  بدون نقد و جمع بندی از حرکت تاکنونی و اصلاح کاستی ها و اشکالات آن، با چالش های جدید دست و پنچه نرم کرد. گرچه با طی  یک مرحله و روشن شدن نتایج نسبی و اولیه آن باسهولت بیشتری می توان  به نقد و بازبینی مسیرطی شده پرداخت و حتی از برهان خلف یعنی  مبنا قراردادن نتایج بدست آمده، سود جست.

Wednesday, December 05, 2012

انقلاب مصر و مهمترین ویژگی ها
 انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژگی ها

برش سیاسی از آن چه که در مصرمی گذرد، نکات مهم و جالبی از  چگونگی دینامیسم پیشروی انقلاب بزرگ مردم مصر وچالش های پیشاروی آن را در برابرما می نهد. این  تجربه که هم اکنون با اشغال میدان تحریم و محاصره کاخ ریاست جمهوری موجب ترس و آشفتگی درصفوف حاکمان جدید و حتی خروج موقتی رئیس جمهور ازمقر خود گشت ( از ترس اشغال کاخ)، بیش از ده روز است که به خروش و برآمد عظیم خود ادامه می دهد و به رکورد 18 روزه  تظاهرات توده ای و گسترده  برعلیه  مبارک  و سرنگونی آن نزدیک می شود، درعین حال که هنوز درنیمه راه است  بویژه برای مردم ایران که یک انقلاب ناکام را پشت سرگذاشته اند و هنوزهم نتوانسته اند طعم تلخ شکست یک انقلاب را از ذائقه خود بزدایند، و فراتراز آن سه دهه است که با  ضدانقلاب مهیب بیرون آمده از دل انقلاب دست بگریبانند، دارای دستاوردهای مهمی است. ازهمین رو  خیره شدن به تجربه زنده  انقلاب مردم مصردارای اهمیت زیادی است.

Wednesday, November 28, 2012

نقد بر مقاله آقای سعید رهنما

پاسخی کهنه به  یک سؤال قدیمی :
"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟*1
مقدمه: سؤال فوق عنوان نوشته آقای سعید رهنماست که در پاسخ به "چه باید کرد" و چگونگی برون رفت"چپ رادیکال" از بحران نگارش یافته است و نوشته حاضر نقدی است برآن.

Thursday, November 22, 2012

در پاسخ به چند انتقاد پیرامون سیاست..در پاسخ به چند انتقاد پیرامون دولت اسرائیل و سیاست نسل کشی:

با تشکراز ابراز نظر و انتقاد دوستان خواننده،* بدلیل اهمیت این رویداد نگاهی به رئوس اصلی مطلب نگاشته شده بی فایده نیست و با پوزش ازبلندی پاسخ :

Sunday, November 18, 2012

اسرایئل و ارتکاب به جنایت جنگیدولت اسرائیل: نسل کشی و ارتکاب جنایت جنگی

 آیا باز گرداندن غزه به قرون وسطا، بخوانید ایجاد سرزمین سوخته وعاری از هرنشانه و تمدن کنونی، سخنی که وزیر کشوراسرائیل با افتخارتمام آن را بیان داشته است و هواپیماهای اسرائیل شبانه روز با صد ها پرواز درحال انجام آن هستد، غیراز ارتکاب به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نام دیگری دارد؟

Thursday, November 15, 2012

اعتصاب سراسری در اروپا ونقاط قوت و ضعفتظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن

روزچهارشنبه 14 نوامبر91 اروپا  شاهد اعتصابات و تظاهرات گسترده ای در پاسخ به فراخوان کنفدراسیون اتحاددیه ای اروپا بود که حدود چهل اتحادیه از آن حمایت کرده بودند. این اعتصاب و تظاهرات میلیونی  بویژه در اسپانیا و فرانسه و یونان و پرتغال و ایتالیا و بلژیک وسیع تر از سایرنقاط بود. خواست اصلی تظاهرکنندگان مقابله با سیاست ریاضت کشانه اقتصادی ترویکای حاکم بر اروپا  و تحت عنوان" روز بسیج عمومی علیه ریاضت اقتصادی" بود

Tuesday, November 13, 2012

بازهم جنایتی دیگر
حکومت  آدم خوار و بازهم جنایتی دیگر!

وقتی رفسنجانی از خدا نا امید می شود
جنگ قدرت و ربوده شدن فرزند رفسنجانی از تخت بیمارستان!

وقتی رفسنجانی از خدا ناامید می شود  و به دادگاه جمهوری اسلامی پناه می برد!

Friday, November 09, 2012

اعتراضات مردم یونان و یک سوال چالش برانگیرتصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز

حتما بسیاری این تیترتکان دهنده رسانه های مختلف در مورد اعتراضات اخیر یونان را خوانده اند*: پارلمان یونان در محاصره دهها هزارتن از معترضان خشمگین و درحالی که هم چون نگینی از سوی سه ردیف محافظان سرتا پا مجهزمحافظت می شد، بسته ریاضتی تازه ای را به تصویب رساند. بسته ای که طبق دستورالعمل  ترویکا و بخصوص کمیسیون و بانک مرکزی اتحادیه اروپا، شرط دریافت قسط تازه ای از وام ها بود. هدف  جلب اعتماد بازار عطشناک سرمایه بود که البته تا پوست و استخوان باقی است هیچگاه سیر نخواهد شد. 

Monday, November 05, 2012

درباره انتخابات آمریکاانتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول "طبقه متوسط"!

آیا واقعا درآمریکا آن گونه که وانمود  و ادعا می شودجنگی بین طبقه متوسط و اشراف درجریان است؟!
انتخابات آمریکا با وجود آن که  همیشه  بین دو حزب اصلی صورت می گیرد و تا آن جا که به راستاها و جهت گیری های اصلی و استراتژیک درسیاست های داخلی و بین المللی برمی گردد،معمولا اختلاف مهمی با یکدیگرندارند و در چهارچوب وفاداری هر دو حزب به سیاست های بازار آزاد  و تأمین منافع و نقش برتر آمریکا در جهان صورت می گیرد، اما همان اختلافات نه چندان مهم  بخصوص در نحوه برخورد با بحران اقتصادی و  بیکاری، حقوق زنان و دگرباشان جنسی، محیط زیست و درحوزه هائی از  سیاست  خارجی،  بخصوص در مقاطع بحرانی اهمیت زیادی پیداکرده و به صف آرائی های متقابلی منجرمی گردد. 

Wednesday, October 31, 2012

بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود!

خامنه ای به عنوان  حلقه نهائی هرم قدرت تا چه حد قادر به کنترل تنش های درون حکومتی است؟
نامه نگاری ها و یقه گیری های  تند و تیز  بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بار دیگربرشی از آن چه که در درون ساختارقدرت می گذرد و ازعمق و شدت آن ها، در برابرما می نهد. 

Sunday, October 28, 2012

صدور حکم جنایت علیه بشریت
صدور حکم جنایت علیه بشریت، توسط دادگاه ایران تریبونال
دادگاه نمادین ایران تریبونال روز گذشته در لاهه مرحله دوم  محاکمه  حکومت اسلامی را به اتهام ارتکاب جنایت در دهه اول حیات خود به پایان رساند و دولت جمهوری اسلامی را به ارتکاب  جنایت علیه بشریت محکوم ساخت و خواهان  تشکیل کمیسیون  پیگیری و تحقیق این جنایت درسطح مجامع جهانی گشت و این که  دولت ها باید طبق قوانین بین المللی به پیگرد مقامات ایرانی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند اقدام نمایند.

Thursday, October 25, 2012

تریبونال و دوچالش مهمدادگاه ایران تریبونال و دو چالش مهم پیشاروی آن

صف آرائی و کشاکش  پیرامون ایران تریبونال، هم چنان تداوم یافته و  تشدید هم شده است و دامنه موضع گیری و افشاگری علیه یکدیگر حتی بعضا به رسانه های سلطنت طلب هم کشیده شده است*1. همان طورکه در مطلبی با عنوان تریبونال و کشاکش پیرامون آن *2 اشاره کرده بودم، شیوه برخورد نادرست با جنبش ها ( از جمله جنبش دادخواهی) و بی توجهی به نحوه تکوین و بالیدن آن ها، و بطور اخص رویکرد سکتاریستی و تخطئه گرانه از یک سو و دنباله روی از سوی دیگر، موجب تشدید  تفرقه و جدائی بیشتردر میان صفوف چپ ها، آن هم در شرایطی که تعمیق شتابان بحران ضرورت تقویت همگرائی نیروهای رادیکال و چپ را می طلبد شده و دو قطب متضاد و واگرای حامیان و مخالفین پروپاقرص در دو سوی آن سنگرگرفته اند و هر کدام با دفاع آتشین از مواضع و رویکرد خود به  تصریح و یا به تلویح طرف دیگر را  پادو و دستکم همسو با دشمن - قدرت های امپریالیستی و حکومت اسلامی- متهم می کنند.

دوچالش مهم تریبونال ایران ترییونال و دوچالش مهم


صرفنظراز چالش های فرعی و کوچک  ایران تریبونال برای تبدیل شدن به یک جنبش گسترده دادخواهی و وفادارماندن به خواست ها و آمال جان باختگان  اساسا  با دو چالش مهم در حرکت خود مواجه است:

Monday, October 15, 2012گذر و نظر:
خود خوارگی مهم ترین دشمن حکومت اسلامی!

بازی با برگ تازه: نامه سرگشاده به افکارعمومی توسط  عفت مرعشی همسررفسنجانی*
تنگ شدن بیش از پیش فضای تنفس حتی برای خودی های سطح بالا در جمهوری اسلامی که درگیرجنگ قدرتی همه جانبه هستند* ، کار را بجائی رسانده است که  همسریکی از چند بنیان گذاردست اول نظام  متوسل به حربه افکارعمومی شده است. به راستی چه دریای بیکرانی است این افکارعمومی که هرکسی ولو از تبارالیگارشی حاکم که افکارعمومی زخم خورده از آن است، زمانی که از مقابله با زورگوئی  باندهای رقیب و فرادست ناتوان می گردد، برای گشایش درکار گره خورده خود به  آن پناه می برد! 

Friday, October 05, 2012


موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1)

بحران در چند پرده:
پرده اول: خامنه ای  زمانی که تمام قد درپشت گزینش احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهورقرار داشت، در پاسخ به نگرانی  اهالی حوزه  نسبت به عملکرد رئیس جمهور منتخب خود گفته بود، که با گزینش وی خیالش از جانب دوچیز راحت شده است: نخست حاکمیت دوگانه در قدرت و دیگری نسبت به  دیدارها و گفتگوهای رئیس جمهور با مقامات سایرکشورها در سفرهایشان به خارج. هم او گفته بود که در دور گذشته وقتی رؤسای جمهوری به خارج سفرمی کردند نگران بودم که در مذاکرات چه خواهند گفت و چه قرار و مدارهائی خواهند گذاشت  ولی اکنون خیالم راحت است (نقل  به معنا).

Monday, October 01, 2012

حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا!

رخدادی که توازن نیرو ها را بهم می ریزد!
بالأخره پس از سال ها تلاش، دولت آمریکا نام مجاهدین خلق را از لیست سازمان های تروریستی بیرون کشید. این اقدام برای مجاهدین به معنی پایان یک دوره  و شروع  دوره تازه ای از حیات سیاسی اش  می باشد. تا آن جا که به موضع رسمی وزارت امورخارجه آمریکا برمی گردد دلایلی چون محکوم کردن علنی خشونت، عدم تأیید هرگونه عملیات تروریستی درطی یک دهه اخیر و بالأخره همکاری در بستن اردوگاه اشرف از دلایل اصلی این تصمیم گیری بوده است. و البته همان طورکه از بیانیه وزارت خارجه برمی آید در رویکرد تازه، آمریکا بزرگوارانه ازدغدغه هائی چون آزار و اذیت اعضاء سازمان و ساختاربسته و مواضع غیردموکراتیک آن ( از جمله آن که  سی سال است که رأسا برای مردم ایران رئیس جمهور "موقت" انتخاب کرده) غمض عین کرده است.

Tuesday, September 25, 2012


اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی!


آغاز دوره ای پرتلاطم که بطور نمادین  با دستگیری فرزندان رفسنجانی کلیک خورد!
افول ستاره اقبال احمدی نژاد و روند کنترل و کاهش اقتدار و اختیارات قوه مجریه، خواهی نخواهی موجب خلأی گشته است  که باندهای رقیب درساختارقدرت می کوشند که هرکدام سهم بیشتری ازآن را به چنگ آورند و از هم اکنون مهرخود را برروندهای دوران حساس تا انتخابات ریاست جمهوری  آینده به کوبند. دراین رقابت فشرده پای خامنه ای، رفسنجانی،  جبهه متحد پایداری  وبخصوص اصول گرایان سنتی (و از جمله مؤتلفه و تشکل های اقماری آن) که  خیزبلندی را  برای تحقق سودای قبضه همزمان سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه  برداشته اند، درمیان است.

Sunday, September 16, 2012

منشورها و بازارمکاره سیاست

منشورها و بازارمکاره سیاست!

منشوری که به بازار نیامده ورشکست شد!
جامعه ما درتب و تاب بحران گذار به دوران پس از جمهوری اسلامی است. از همین رو آکتورها و جریانات گوناگونی بعضا با سودای ساختن بدیل و بدست گرفتن سکان جنبش ضداستبدادی-مطالباتی، و تبدیل "گفتمان" خود به گفتمان فرادست، و بعضا تأثیرگذاری بر روند رویدادها یکی پس از دیگری وارد صحنه می شوند تا شانس خود را در این بازار مکاره بیازمایند.

Wednesday, September 05, 2012

چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی

چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی!
                                                                                                                                   
ضرورت اتخاذ مشی مستقل و ضدسیستم توسط چپ با نگاهی به انتخابات فرانسه پس از گذشت چهارماه.
بالأخره از مرکولاند تا مرکوزی چه قدر راه بود؟!.این سؤالی بود از کسانی که مشغول توهم پراکنی پیرامون انتخاب  فرانسه بودند و در تلاش برای روانه کردن  نارضایتی عمومی به سیکل معیوب گزینش از میان بد و بدتر. البته راه درازی بین آن دو نبود. اکنون نزدیک چهارماه از انتخابات فرانسه و ریاست جمهوری فرانسوا اولاند می گذرد.

Monday, August 27, 2012

برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد

برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟
بی تردید نقطه آغاز را نمی توان به پذیرش برنامه ها و پیشفرض های این یا آن جریان مشروط کرد. چنین شیوه ای در واقع راه حل نیست و به عنوان نقطه شروع به نیازهای لحظه کنونی برای همگرائی ممکن  پاسخ نمی دهد و عملا جز تداوم همان بحران پراکندگی و تکرار آزموده های شکسته خورده نخواهد بود.  

Tuesday, August 21, 2012

طناب داربر گلوی دموکراسی


طناب داربر گلوی دموکراسی!

جولیان آسانژمؤسس سایت افشاگر ویکی لیکس درمحاصره پلیس لندن است. به رغم اعطای پناهندگی به وی ازسوی کشور اکوادور و در مغایرت با کنوانسیون مربوط به حقوق بشرو پناهندگی، پلیس اعلام کرده است او را دستگیر و روانه سوئد (و باحتمال زیاد از آن جا به آمریکا) خواهد کرد. 

Thursday, August 16, 2012

بی تابی دولت اسرائیل برای حمله به ایران
لحظه شماری می کند! پا برزمین می کوبد! شیهه می کشد! خواهان رهاشدن مهارخویش است این اسب چموش جنگ!. گوئی تکمیل مأموریت نیمه تمام نئوکانها برعهده او گذاشته شده است! آری جنون حمله به ایران و شروع جنگ  بدجوری دراسرائیل بالاگرفته است!

Sunday, July 29, 2012

وقتی کرکس ها به پروازدرمی آیندوقتی کرکس ها به پروازدرمی آیند!.*

جامعه ما درتب و تاب بحران گذار به دوران پساجمهوری اسلامی است. خواستها و نیازهای انباشته شده اجتماعی و اقتصادی چنان بنیادی و متراکم اند که  آکتورها و جریاناتی که با سودای رهبری و کنترل  امواج جنبش سواربرآن می شوند، به سرعت دستهایشان روشده  و عمرمستعجلی پیدامی کنند. ازهمین رو به سرعت ازسکه رونق می افتند.

Monday, July 23, 2012


به نقل ازآرش شماره 108
موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟
 تقی روزبه
وضعیت و موقعیت چپ درایران، گرچه در وجه کلی خود جدا از وضعیت عمومی جنبش چپ درجهان نیست و برهمین اساس با وضعیت متناقض و پیچیده ای برای تجدید سازماندهی خود، بر پایه دست آوردهای مثبت و منفی جنبش های ضدسرمایه داری قرن گذشته(بویژه فروپاشی بلوک شرق) وتحولات ساختاری سرمایه داری از جمله جهانی سازی، مواجه است. با تشدید بحرانهای ساختاری سرمایه، رشد مبارزه طبقاتی (هم دروجه اقتصادی و هم سیاسی، ازجمله بحران بی سابقه در دموکراسی صوری ونمایندگی) به اوج تازه ای رسیده است، بطوری که آشکارا شاهد گردش به چپ  و تقویت گفتمان چپ  در افکارعمومی، دریک مقیاس جهانی هستیم.

Monday, July 16, 2012

 

یک استدلال و هزار اما و اگر

نگاهی به فقر استدلال بدیل سازان!                                                                         

انباشت مطالبات بی پاسخ مانده و تعمیق بحران همه جانبه جامعه ایران باعث شده است که از یکسو جنبش ضد استبدادی- مطالباتی بسرعت از اصلاح طلبان و دخیل بستگان به حکومت سراسرپوسیده و مرمت ناپذیراسلامی فراتررفته و خواهان سرنگونی و العاء کلیت نطام موجود باشد و ازسوی دیگربدلیل تشدید سرکوب ها نتواند با آهنگ لازم و متناسب با نفی رژیم، به ایجاد سازوکارهای خود رهان و خود بنیاد لازم برای برپائی  بدیل متقابل مبادرت ورزد.

Sunday, July 08, 2012


نشست  کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟
برای درک اهمیت واقعی یک رویداد و نشاندن آن ها درجایگاه واقعی خود باید بدورازجوزدگی و هیجانات لحظه ای به قضاوت نشست. وگرنه همواره بیم آن می رود که ازطریق مبالغه گوئی خرده رویدادها به جای  رخداد های مهم و  تاریخی به نشینند  و لاجرم به نتیجه گیری های غلط و برانگیختن انتظارات نادرست بیانجامند. انتظاراتی که نهایتا جز تشدید یأس و پراکندگی بیشتر حاصلی ببار نخواهد آورد.

Monday, June 25, 2012

تریبونال و کشاکش پیرامون آن!

برگزاری دادگاه نمادین تریبونال درمیان  نیروهای رادیکال و براندازنظام اسلامی که درعین حال مخالف مداخله و وابستگی به  قدرت های  امپریالیستی هستند، ظاهرا هم چون آش نخورده و دهان سوخته  به جای تقویت  همبستگی و همگرائی موجب  تفرقه و  صف آرائی آن ها دربرابر یکدیگر شده است!

Thursday, June 07, 2012


شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه

بدنبال کشتارحوله و جنایت های پس ازآن توسط عوامل دولت سوریه، بحران سوریه وارد فازجدیدی شده  وسخن گوی "ارتش آزاد" اعلام داشته است که از این پس خود را متهد به طرح آتش بس کوفی عنان نمی داند و درطی روزهای گذشته نیز خبرازشروع حملات آن ها وکشته شدن چندین ده نفرازنیروهای اسد انتشار یافت.

Thursday, May 31, 2012


نگاهی به چند انتقاد و برخی مفاهیم کلیدی مرتبط با شکل گیری یک چپ مستقل و ضد سرمایه داری
در زیرنویس مقاله از مرکوزی تا مرکولاند و توهماتی که به عنوان چپ رادیکال پراکنده می شود در خبرنامه گویا مطلبی درج شده است*، که حاوی انتقادهائی به رویکرد آن مقاله است. اهم این انتقادها عبارتنداز: نادیده گرفتن اهمیت انتخابات و دموکراسی درجریان انتقاد به پارلمانتاریسم، قراردادن سرمایه داری فاشیستی وجنگ طلب سارکوزی (ومرکل) با اولاند  دریک صف.

Thursday, May 24, 2012

از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام  چپ رادیکال  پراکنده می شود!
دربحبوحه رویدادهای انتخاباتی فرانسه رویکردی درمیان برخی از چپ ها، مواضع خود را تاحد دخیل بستن به تاکتیک های انتخاباتی و گزین بین بد و بدتر ازمیان دو سیاست رشد و ریاضت اقتصادی تنزل داده است.*1

برطبق این توهمات:
 با سرکار آمدن اولاند چنین القاء می شود که  گویا دوران مرکوزی وسلطه سیاسی نمایندگان کلان سرمایه داران،

Monday, May 14, 2012

جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟

جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟

جنبش ها مهمترین واقعیت های اجتماعی –طبقاتی بشمارمی روند. نه فقط محصول انباشت نیازهای بی پاسخ مانده هستند بلکه درعین حال متضمن پاسخهائی برای برون رفت ازوضعیت نیزهستند. آنها ازیکسو به مثابه نقدعملی وگزنده ازبنیانهای  نظام حاکم عمل می کنند وآن را بزیرسؤال می برند،وازسوی دیگر حامل  پاسخ های بالقوه رهگشا وچه بسا بکروخلاق برای مهمترین سؤالات پیرامون  جامعه بدیل وبرداشتن گام های عملی درسمت وسوی آن می باشند.

Thursday, May 10, 2012

چاووش خوان، وآوای مرگ جمهوری اسلامی!

اگرکسی می خواهد طنین آوای مرگ جمهوری اسلامی را ازمنظر پوزیسیون نظام هم بشنود،آوائی که ازدیربازتوسط اپوزیسیون ساختارشکن نظام سرداده می شده است، کلیپ کوتاه نوری زاد باشاه بیت "ما آدم کشته ایم،ما آدم کشته ایم"*، نمونه بارزی از آن است.

Monday, April 30, 2012


انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده!
تحولات فرانسه همیشه اهمیتی فراترازمرزهای خود بویژه دراروپا داشته است.حتی انتخابات فرانسه هم ازاین امرمستثنی نبوده  وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری درشرایطی که  سرمایه داری دستخوش بحرانهای حادو ساختاری است  وسیاست های نئولیبرالیستی بورژوازی آماج اعتراض ونفرت وسیع ترین توده های کارگروزحمتکش واکثریت بزرگی ازشهروندان قراردارد، توجه بیشتری را بسوی خود جلب کرده است(نباید فراموش کرد که ائتلاف آلمان وفرانسه بطورمستقیم موتورپیش برنده  ودیکته کننده این سیاست بردهها کشوراروپائی است).

Tuesday, April 10, 2012


تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!
مرگ خودخواسته یاتحمیل شده؟!
خودکشی داروسازبازنشسته ای-چهارم آوریل- دریونان بقدرکافی تکان دهنده،دراماتیک وازجهات گوناگون نمادین است. مستقیما وبی واسط باشرایط طاقت فرسای حاکم برجامعه ونشأت گرفته ازسیاست ها وتصمیم های اعلام شده کارگزاران نهادهای مالی وسیاسی طبقه حاکم براروپا وجهان، مرتبط بوده ونشاندهنده شکاف بارزبین واقعیت های تلخ زندگی  و ادعاهای سرمایه داری است: ادعای مهد دموکراسی وحقوق بشر ازیکسو وتداوم برنامه ریاضت اقتصادی تبه کارانه، علیرغم اعتراض های عمومی علیه آن ازسوی دیگر.یک پارادوکس کامل!

دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای
الف-درآستانه نشست بحران هسته ای 5+1 باایران، رفسنجانی با زدن فلاش بگ ورجعت به ماههای پایانی عمرخمینی، به نامه محرمانه وغیرتایپی اشاره می کند که ازوی خواسته است در حیات خود 7معضل ومشکل اساسی نظام را که تنها اوقادربه حلشان است حل کند.یکی ازآن معضلات مربوط به برقراری رابطه با دولت آمریکاست.باین ترتیب رفسنجانی خواسته است باسپربلا قراردادن خمینی، تابوی مذاکره وبرقراری رابطه  با آمریکا را شکسته و جبهه مدافعان آن را تقویت کند.هم چنانکه از خلال گفتگوی وی با فصلنامه مشهوداست، او تنش زدائی با دولت آمریکا  ونیزبا عربستان  درمنطقه را کلید خروج کشورازبحران وازجمله بحران اقتصادی،ورود سرمایه وایجاد اشتغال ازیکسو و کاهش فشارهای سیاسی واقتصادی ونظامی ازسوی دیگرمی داند. 

Wednesday, April 04, 2012

جدی میگم!                                                                                           

  سلاح هسته ای وحرمت فتوا!
فتواهم فتوای مراجع قدیم! که وقتی صادرمی شد غلغله ای به پامی کرد. نمونه بارزش فتوای میرزای شیرازی درموردحرمت مصرف تنباکو بودکه موجب شد حتی درقصرناصرالدین شاه، اندرونی ها هم علیه ناصرالدین شاه طغیان کنند و قلیانها را بشکنند. باری! دربارقاجار ناچار شد که قرارداد امتیازکشت تنباکو با "کفارخارجی" را بهم بزند.

Tuesday, March 27, 2012


مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها!

 


Monday, March 19, 2012

!سال جدید برهمه عزیزان خجسته باد


چگونه سالی ؟!

بنظرمی رسد سال مخاطره آمیزی درپیش رو داشته باشیم  ولاجرم بهمان میزان سالی با مسؤلیت سنگین برای همه مدافعان آزادی وبرابری اجتماعی.
سالی که سپری شد  دستخوش برخی تحولات و دگرگونیهای داخلی وبین المللی مهمی بود که دربطن خویش پرورش دهنده سمت وسوی رویدادهائی است که سال جدید آبستن آن است. درآستانه سال نو نگاهی به سرخط برخی از آنها بیافکنیم: