Monday, December 28, 2009

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
قیام مردم تهران!
دیروزمردم معترض، گام مهمی درجهت تحقق شعارروزهای اخیرخود "این ماه ماه خونه،سید علی سرنگونه" برداشتند.

Sunday, December 27, 2009

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
زلزله ها وپس زلزله ها!

Monday, December 21, 2009

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
سیاسی ترین تشییع جنازه چنددهه اخیر!

Sunday, December 20, 2009

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
آیت اله منتظری هم نظریه پردازولایت مطلقه فقیه وهم قربانی آن !

منتظری وسه نکته:

Friday, December 18, 2009


گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
آوای وحش وجویدن خرخره!

Sunday, December 13, 2009

 شانزده آذر دربوته آزمونی که صورت گرفت
 ازجنبش دانشجوئی بیاموزیم!
بی تردید تأمل درحرکت های بزرگ به مثابه برشی ازتحولات عینی ِ درحال وقوع، شاخص معتبری برای نقد آنچه که وجود دارد وآنچه که درحال شدن است  وروشن کردن گام های بعدی به شمارمی رودکه درپرتوآن می توان به کم وکیف دست آوردها ومشاهده نقاط ضعف وقوت خود پرداخت. ازهمین رواین ضرورت دربرابر دانشجویان وفعالان جنبش دانشجوئی و سایرجنبش ها قراردارد،که به مدد نقد و یاری گرفتن از خردجمعی ،وباخیره شدن به  نقاط قوت و ضعف پراتیک خود ،یعنی به  آن چه  که بامشارکت ،همت و اقدام جمعی خود درحال آفرینش آن هستند پرداخته و باتکیه بردست آوردها و نقاط قوت،به برطرف کردن ضعف ها و شفاف ترکردن افق پیشروی وغنا بخشیدن به معنای آنچه که درحال انجام دادنش هستند به پردازند.

Wednesday, December 09, 2009عکس دهه

خبرگزاری رویتر، عکس اعدام مجید کاووسی فر و برادر زاده وی حسین کاووسی فر  با جرثقال را به عنوان عکس دهه انتخاب کرد. این عکس از دو جوان ایرانی که  در ۱۱مرداد سال ۸۶ حلق آویز شدند، توسط عکاس رویتر برداشته شده بود، رویتر در توضیح این عکس نوشت: رژیم ایران روز پنجشنبه هنگام  تجمع صدها نفر از مردم،  مجید و حسین را بعلت کشتن یک قاضی که تعدادی از  مخالفان را زندانی کرده بود به دار آویخت.

Friday, December 04, 2009

آیا می توانیم؟!
برای برگزاری هفته 16 آذری دیگردرخارج کشور
به مناسبت 16 آذر،
ونظربه اهمیت جنبش دانشجوئی، مروری برفرازهای مهم  آن  درطی سالهای گذشته را می توانید دردفتراول ودوم وسوم ازطریق آدرس زیرملاحظه فرمائید:
چند پرسش وپاسخ درباره اوضاع سیاسی توسط سایت گزارشگران 
سؤال1:
اگر تمایل داری از خودت بگو و سالهای متمادی در تبعید:
من ازنسل باصطلاح دوره انقلاب بهمن هستم و ارفعالان سیاسی زمان شاه . باوزش طوفان انقلاب 57 همراه با سایرزندانیان سیاسی آزادشدم. باوجود آنکه ازخانواده مذهبی  باورمند به روحانیت بودم ولی شناخت خوبی ازماهیت روحانیت داشتم. دربحبوحه برآمد انقلابی 57 ومقارن با فرود خمنیی درفرودگاه ودرآن تجمع بسیاربزر گ  درخیابان وقتی دربرابرسؤالی قریب باین مضمون قرارگرفتم که چه احساسی دارم،

Tuesday, December 01, 2009واکنون چهره دیگری از اوباما:اوباما ی  وال استریت وپنتاگون
دربحبوحه تب انتخابات آمریکا،یعنی بهنگامی که مردم آمریکا و جهان درپی یک دوره طولانی  تسلط نئومحافظه کاران برکاخ سفید درگیریک بحران عظیمی شدند،درشرایطی که  سیاست های جنگ افروزانه وهم چنین  سیاست های اقتصادی معطوف به بازارآزاد و بی مهار، وبسود غول های اقتصادی  آمریکا شکاف های طبقاتی را هرچه بیشتر دامن زده وبخش بزرگی ازمردم جهان و آمریکا را گرفتار فقربیشتر،بیکاری افزون تر و سقوط بی سابقه سطح زندگی  درطی چندین دهه اخیرکرده بود،