Friday, December 04, 2009

آیا می توانیم؟!
برای برگزاری هفته 16 آذری دیگردرخارج کشور
به مناسبت 16 آذر،
ونظربه اهمیت جنبش دانشجوئی، مروری برفرازهای مهم  آن  درطی سالهای گذشته را می توانید دردفتراول ودوم وسوم ازطریق آدرس زیرملاحظه فرمائید:


1- خود بهترمی دانید که 16  اذرامسال یک بزرگداشت معمولی ازبرگزاری این سنت درخشانی مبارزاتی نیست.  سنتی که اساسا به نیروهای چپ ودموکرات ضداستبدادی-ضدامیریالیستی تعلق دارد. بااین وجود تلاش های زیادی برای مصادره آن  وتبدیل کردن جنبش خروشان دانشجوئی به تسمه نقاله چانه زنی با این یا آن جناح و این یا  آن قدرت  صورت می گیرد. درچنین شرایطی حضورسراسری یک صدای مستقل درتداوم جنبش دانشجوئی وصیانت ازگوهرضداستبدادی،آزادیخواهانه و ضدامپریالیستی آن بیش ازهرزمانی ضروری تراست.
2-درهرکجا ودرهرشهر وکشوری که  هستیم با افراد ومحافل ونیروها، ویا کانون ها و انجمن ها ورسانه هائی که  خود را -باهرتفسیر وروایتی- متعلق وعلاقمند به صدا وگفتمان آزادی وبرابری وکرامت انسانی برای همه شهروندان  بدون هیچ گونه تبعیض وچون وچرائی می دانند،وخود را مخالف استبداد نظام اسلامی  و هرنوع  نظام سلطه وتبعیض آمیزدیگرمی دانند، حول 16 آذربه همکاری واتحادعمل مبادرت کنیم.
3-مهم آنست که این همکاری حول اشتراکات،به طورشبکه ای،درساختاری منعطف وبرابرحقوق وبدون هرگونه هژمونی طلبی صورت گیرد.مهم آنست که صدای سوم بربستراین تکانه بزرگ وتاریخی دانشجوئی بتواند صدای مستقل خود را دربرابردیگرصداها به نمایش بگذارد.مهم آنست که این شبکه همه نیروهای متنوع متعلق به  این طیف را اعم از زنان،دانشجویان،محافل وکانون های هنری وفرهنگی و سیاسی وپناهندگی و ...را دربرگیرد. بویژه دراین میان تمرکزحول حضورفعال نسل جوان مقیم خارج را ازاهمیت زیادی برخورداراست.
3-با توافق حول چندین شعار مشترک که حول بزرگداشت 16 آذر، رهائی همه زندانیان،شعارهائی چون آزادی وعدالت اجتماعی یا آزادی وبرابری همه شهروندان ،پیوند جنبش دانشجوئی با سایرجنبش های اجتماعی،ویا شعارهای مشابه دیگرکه می توانند معرف این صداباشند.باین ترتیب می توانیم حضورنمادین خود را به نمایش بگذاریم ودر حد  وسع وتوان خود درعمل رنگین کمان بودن  جنبش را به ثبوت برسانیم.
4-تلاش کنیم که این آکسیون حتی الامکان توسط همه نیروها و محافل و.. متعلق به این طیف حتی الامکان درفاصله زمانی یک هفته  برگذارشود.درکنارچنین اتحادعملی که بشیوه نوین و جنبشی می تواند صورت گیرد ونه توسط یک نهاد مرکزی سازمان دهنده،سعی شود همزمان یک اتحادعمل رسانه ای باهمکاری انبوه سایت های منفرد ومتعلق به این طیف با لوگو وگزارش های مربوط به این آکسیون ها نیزصورت گیرد(رسانه رسانه ها). نباید فراموش کنیم که بدون همکاری وایجاد یک ُکرواحد از این خرده رسانه ها،صدای سوم دربرابرامکانات  رسانه ای عظیم متعلق به طیف های دیگرموسوم  به اصلاح طلبان حکومتی ویا نئو لبیرالهای غیرحکومتی  وبا پشتیبانی بی دریغ زادخانه تبلیغاتی رسانه ای قدرت های بزرگ،نخواهد توانست حضورمستقل ونمایانی داشته باشد. آنها-این زرادخانه تبلیغاتی- دوست دارند وتلاش وافری بکارمی گیرند که نیروهای متفرق وعناصرشناخته شده نزدیک ویامتعلق به طیف آزادی وبرابری اجتماعی را  یکی یکی و منفردا جذب زرادخانه عظیم تبلیغاتی خود کنند واعتبارونفوذ آنها را درخدمت نفوذ واعتبار خود وگفتمان وسیاست های خود بکارگیرند. حضوراین صدای مستقل درعین حال تلاشی است برای خنثی کردن  تاکتیک ازآن خود کردن ومصادره کردن .
5-بی شک چنین حضوری بهترازهرتلاش دیگری می تواند درتقویت صف مشابه درداخل کشور ازیکسو و تقویت یک جنبش عمومی متکثروچند صدائی ازسوی دیگرموثرباشد.
****
مخاطب این پیام مدافعان وهواداران وعلاقمندان گفتمان آزادی و برابری اجتماعی است، فارغ ازآن که خود را به کدام نحله و گروه ویا تفسیر ونگرشی متعلق می دانند.نبابد فراموش کنیم که اندیشیدن به منافع عمومی جنبش واقدام جمعی برپایه اشتراکات موجود است که می تواند زمینه تغییرشرایط بسود تعمیق اهداف جنبش ودرمتن آن ایجاد زمینه مساعد برای تغییرو شکوفائی این نیروها  درعین تکثرو رنگ ووارنگی اش را تضمین کند. نباید فراموش کنیم که همه چیزدرحرکت است و آنچه که امروزمی تواند محرکی برای شروع  یک اقدام جمعی باشد ، فردا می تواند جای خود را به محرک نیرومندتری بدهد،بدون آنکه موجب پراکندگی وتفرقه بیشتر صفوف این طیف شود. پس همه چیز را درمتن غنای فرارونده ودینامیک مبارزه درنظربگیریم وتلاش نکنیم که همه چیز را درنقطه آغازین حرکت طلب کنیم.
مبارزان راه آزادی وبرابری!
نشان دهیم که سیاست مصادره و ازآن خود کردن سنت درخشان  16 آذروجنبش دانشجوئی ناکام خواهدماند؛ چه توسط قدرت های جهانی که خصلت صدامپریالیستی این سنت رزمنده برجسته ترازآن است که کسی  بتواند براحتی فراموشش کند و منکرش بشود، و چه استبداد شاهی که  با استبداد وسلطه جوئی نظام اسلامی حاکم  رودررواست و با سرکوب بی امان وگسترده اش مواجه، و بالاخره چه توسط  جناح رقیب وموسوم به اصلاح طلبان حکومتی که  تلاش وافری را برای مصادره شکل ومتحوای 16 آذر تحت عنوان 16 آذر"سبز" به عمل می آورند.
بهتراست ازحداقل ها واشترکاتمان شروع کنیم،هژمونی طلبی نکنیم، نقش جوانان ونسل جدید را به مثابه نیروی محرک وتازه نفس این جنبش به رسمیت بشناسیم،تکثرموجود در طیف بزرگ آزادی وبرابری را برسمیت بشناسیم، ونگاهمان رابجای دنبال کردن صرف منافع کوچک گروهی واخص خود،به منافعی بزرگتر یعنی به منافع ومطالبات  عمومی گفتمان آزادی وبرابری ومطالبات کلان وهمبستگی  جنبش اعتراضی مردم بدوزیم .برگزاری هرچه باشکوه تر بزرگداشت 16 آذر امسال را به گامی برای خروج ازپراکندگی وتفرقه موجود درمیان همه گرایش ها وجریانات گوناگون این طیف گسترده ،به 16 آذردیگری تبدیل کنیم. به 16 آذردیگری بیاندیشیم! به نقل ازسایت راه کارگر

No comments: