Wednesday, November 30, 2016

Monday, November 28, 2016

بی بی سی فارسی و هنربرقراری موازنه پیرامون درگذشت فیدل

بی بی سی فارسی و هنربرقراری موازنه پیرامون درگذشت فیدل!
 طبیعی بود که مدیای بی بی سی بخاطردرگذشت کسی که از یک سو حیات سیاسی اش با بخشی ازمهمترین فرازهای تاریخ سده بیستم گره خورده بود و بقول خودآن، یکی از بازیگران بزرگ دوره جنگ سرد بود؛ و از سوی دیگر به نمادانقلاب کوبا و مقاومت بسیاری از مردمان آمریکای لاتین و جهان تبدیل شده بود؛ درنگ نماید

Saturday, November 26, 2016


فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم

 فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم
کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم دریک دوره تاریخی- در قرن بیستم- بود. او از قضا از صادق ترین و پرشورترین و با وفاترین به آرمان های خود بود، و بهمین دلیل هم برای بسیاری الهام بخش بود و درحوزه عدالت هم دست آوردهائی داشت. نباید فراموش کنیم که مثلا چین و ویتنام از دیگربت های قرن بیستم بودند که امروزه در دفاع از تجارت آزاد و اتحادیه تجارتی که مثلا خانم کلینتون مجبورشد دربرنامه انتخاباتی با آن مخالفت کند، کوس سبقت گذاشته اند... آن نوع درک از سوسیالیسم خواه ناخواه به همین نوع نتایج و مشخصا اقتدارگرائی منجرمی شد. بنابراین ما با پایان یک نوع درک از سوسیالیسم تجربه شده تحت عنوان سوسیالیسم اقتدارگرا و حکومتی که در آن عدالت و آزادی باهم همسازی نداشتند و عدالت برآزادی اولویت داشت مواجه هستیم. نحوه کنش چپ امروز به این پارادوکسی که نهایتا سوسیالیسم را زمین گیر و متلاشی کرد، بیانگر نگاه و درسهای برگرفته و یا ناگرفته اش از آن تجربه است که البته یکسان نیست و یکی از عوامل تشتت آن است. قبل از هرچیز ضرورت دارد که چپ این مشکل خود را حل کند که انتقادبه خود و از جمله به تجربه صورت گرفته اگر واقعا از منظروفاداری به آزادی و عدالت و جدائی ناپذیری آن ها باشد و نه چراغ سبزدادن به سرمایه داری، نمی تواند نازشصتی به امپریالیسم و سرمایه داران باشد و این که نمی توان تحت هیچ شرایطی عیوب خویش را پنهان ساخت و آن را تابع مصلحت اندیشی های کوته بینانه شرایط قراردارد. البته می توان گفت که فشارهای سنگین غول آمپریالیسم آمریکا کوبای کوچک را به این نقطه راند و از آن گریزی نبود. در وجوداین فشارهای سنگین حرفی نیست و باید دائما آن دولت آمپریالیستی و همراهان او را از این جنبه هم زیرضرب قرارداد. اما نمی توان از آن واقعیت به نوعی تقدیرگرائی تن داد و آن را توجیهی طبیعی برای ناگزیرانگاشتن انحراف از مسیراصلی رهائی دانست. عاملی که فقط به این مورد هم محدودنمی شود و تاز مانی که سرمایه داری هست همواره وجودخواهد داشت. چرا که سرمایه هیچ گاه بااضدادخودکنارنخواهد آمد. کوبا و فیدل گذشته ما و بخشی از افتخارات مبارزه و مقاومت ما علیه ستم سرمایه داری است. اما برای عبور از خوددیروزمان و آن تجربه تاریخی باید بیش از هرزمانی هم چون قطب نمای حرکت برپیوندجدانشدنی برابری اجتماعی و آزادی اجتماعی پای فشرد.

نقدتوأمان مناسباست سرمایه و مناسبات قدرت هم چون دو عنصرجدانشدنی و درهم تنیده نظام سرمایه داری و لاجرم سوسیالیزه و اجتماعی شدن هردو به موازات همدیگر که مبنای نقش آفرینی و سوژه گی همه عوامل و نیروی ضدسرمایه و از جمله مولدین و استثمارشوندگان است و نه سوژگی رهبران و احزاب و یکه تازی آن ها، زیربنای درک نوین از سوسیالیسم را تشکیل می دهد. بزرگداشت کاسترو هم چون نمادمقاومت همراه با نقد او، هم چون نقدخودمان، و سوسیالیسم تجربه شده جدا از هم نبوده و نیروی محرکه پیشروی ما را تشکیل می دهد. انتقاد و تأکید بر خط پیوسته مقاومت تاریخی دیالتیک حرکت ماست.

Sunday, November 13, 2016

کابوس یا واقعیت؟

کابوس یا واقعیت؟
آیا دوره زمامداری ترامپ، دوره ای طوفانی با حضورفعال تر جنبش های اجتماعی خواهد بود؟. آیا دوره عبور از ازجادوی صندوق به اعتراضات اجتماعی هم چون اهرم واقعی تغییرکلیدزده شده است؟. آیا عروج ترامپ هم چون پاشیدن آب سردی برچهره رخوت زده جامعه ای که هنوز هم برخی از خودسؤال می کنند آن چه را می بینند کابوس است یا واقعیت؟!....عمل خواهدکرد؟. نقدا به موازات جوانه زدن اعتراضات جنبش دانشجوئی و جوانان، جنبش زنان و تراجنسی هم در تدارک خیزبزرگی است. بی تردید جنبش" زندگی سیاهان هم مهم است" از این قافله عقب نخواهد افتاد و هم چنین مهاجران و مدافعان محیط زیست وطرفداران صلح و البته مدافعان برابری اجتماعی... 

Monday, November 07, 2016

نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل

 نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!
 چرا سیستم آمریکا به فردی چون دونالد ترامپ، به مثابه قهرمان و نماینده قلابی تغییر نیازدارد؟
ترامپ، شورشی است وارونه علیه جهانی سازی ناعادلانه و تبعیض آمیزی که با خلع ید از هویت های متنوع زیستی و فرهنگی و جغرافیائی اهالی جهان همراه است و اکنون بحران ناشی از آن به درون خودآمریکا هم کمانه کرده است. سرمایه خود یک مناسبات است و یک تحریددفارغ از تعینات زندگی و آبشخورخویش.

Saturday, November 05, 2016

پنج نکته در موردراهبردسیاسی-انتخاباتی چامسکی

     پنج نکته در موردراهبردسیاسی-انتخاباتی چامسکی
پراگماتیسم سیاسی و تعلیق هویت؟

اول آن که، این رویکردچامسکی اختصاص به عروج ترامپ ندارد. او پیش از این هم در دوره اوج فعالیت سندرز همین حرف را یعنی ترجیح کلینتون بروی در ایالت های چرخشی و دوقطبی شده را برای افزایش شانس پیروزی اش به محافظه کار ان و نه الزاما ترامپ که چندان مطرح نبود پیشنهاد می کرد. 

Thursday, November 03, 2016

بازتاب انتخابات آمریکا در میان صفوف چپگوشه ای از بازتاب انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ

گوشه ای از بازتاب انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ
پیرامون انتخابات آمریکا در صفوف چپ گرایش های مختلفی هست. از حمایت  تا تحریم انتخابات و تقویت قطب سوم در برابرآن. نوشته حاضر که شامل یک دیالوگ فیسبوکی هم است  نگاهی  است با رویکردانتقادی به این گرایش ها.
استدلال چالش برانگیز خام جودیت باتلر

Tuesday, November 01, 2016

نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در شرایط کنونی

نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در شرایط کنونی

آیا با شروع شمارش معکوس، موقعیت کاندیدها در صحنه انتخابات آمریکا دارد عوض می شود؟
بنا به مصداق گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییراست. این پدیده یعنی حرکت های جهشی و جابجائی ها به بخصوص وقتی جامعه در شرایط بحران و آشفتگی و فی الواقع حرکت در نقطه کورباشد، بهمان اندازه غافلگیرانه و غیرقابل پبیش بینی است. آن ها که با نگاه شرایط روتین به صحنه می نگرند، دچارخطای بزرگی می شوند.

گفتگوپیرامون رانت حکومتی قاری متهم به به تجاوز کودکان


در این نوع افشاگری ها بنظرم لازم است که تمرکزاصلی روی مناسبات قدرت، علیه سیستم و رانت و مصونیتی باشد که وابستگی به قدرت ایجادمی کند، و نه کانونی شدن روی یک فرد. چرا که خود این فرد هم- گرچه به نوبه خودمقصراست و درحدخود هم باید زیرفشارقرارگیرد و افشاء شود؛ اما در واقع خود قربانی همین نوع مناسبات است. مشخصا قوه قضائیه از رئیس آن تا معاون و دادستان،