Sunday, November 13, 2016

کابوس یا واقعیت؟

کابوس یا واقعیت؟
آیا دوره زمامداری ترامپ، دوره ای طوفانی با حضورفعال تر جنبش های اجتماعی خواهد بود؟. آیا دوره عبور از ازجادوی صندوق به اعتراضات اجتماعی هم چون اهرم واقعی تغییرکلیدزده شده است؟. آیا عروج ترامپ هم چون پاشیدن آب سردی برچهره رخوت زده جامعه ای که هنوز هم برخی از خودسؤال می کنند آن چه را می بینند کابوس است یا واقعیت؟!....عمل خواهدکرد؟. نقدا به موازات جوانه زدن اعتراضات جنبش دانشجوئی و جوانان، جنبش زنان و تراجنسی هم در تدارک خیزبزرگی است. بی تردید جنبش" زندگی سیاهان هم مهم است" از این قافله عقب نخواهد افتاد و هم چنین مهاجران و مدافعان محیط زیست وطرفداران صلح و البته مدافعان برابری اجتماعی... 

جنبش ها همواره تاریخ بشر مهمترین عامل تغییرشرایط زیست و زندگی بوده اند و از قضا بیش از هرزمان به گاه تیره شدن افق و بسان فرزندان طوفان. البته گذشت آن زمان که جنبش ها سربفرمان این یا آن رهبرو این یا آن حزب برای کنشگری بودند. اکنون آنها بسی فربه تر و پویاتر از آن هستند که در داخل این نوع ساختارها به گنجند. در همین روزها در کره جنوبی فراخوان مشترک هزار و پانصدتشکل مردمی و غیردولتی بزرگترین تظاهرات ضددولتی چنددهه اخیر را سامان دادند.... آیا در آمریکا هم با بهم پیوستن جنبش ها، معترضین رئیس جمهورجدید را که مدعی شده بود رئیس جمهوری همه مردم آمریکاست وادارخواهند کرد که ادعای دروغین خود را پس بگیرد؟. رئیس جمهوری که با شعارهای نژادپرستانه، ضدمهاجران "بیگانه " ستیزی، ضدزن، و دگرباشان و.... به قدرت رسیده است با پیشه کردن فریب و شارلاتانیسم چگونه می تواند رئیس جمهورهمه باشد؟. در نهایت روشن خواهد شد که او رئیس جمهورهیچ کس نیست مگرخادم همان سرمایه داران و سیاستمدارانی که اکنون خیزبرداشته اند که او را در آغوش خود بگیرند. احتمالا او طعم تلخ رئیس جمهورهیچ کس بودن را با بلندترشدن صدای معترضان بیش از همقظاران قبلی اش خواهد چشید!

زنان برای تظاهرات میلیونی علیه ترامپ تدارک می بینند

No comments: