Sunday, March 28, 2010


آیا تناقضی بین پذیرش آزادی بی قید وشرط اندیشه و بیان با اصل تجمع آزاد(و تحزب)وجود دارد؟

Saturday, March 20, 2010

با تبریک سال نوبه همه آزادیخواهان  وآرزوی سالی بهتربرای همه کوشندگان راه آزادی وبرابری اجتماعی

سالی که گذشت وسالی که درپیش رواست!

Wednesday, March 17, 2010

 
چهارمشخصه ای که به  چهارشنبه سوری امسال سیمای دیگری بخشید:

Monday, March 15, 2010


تهدید وتوسل به اعدام درآستانه چهارشنبه سوری

قدرت نمائی یا رعشه های یک قدرت درحال افول؟!

Sunday, March 07, 2010

 !هشت مارس روزجهانی زن ومبارزه برای رهائی ،آزادی و برابری مبارک باد 
به یاد همه زنان مبارز زندانی  وبه یاد مادران شجاع دستگیرشده  وهمه زندانیان سیاسی مقاوم وسرفراز وبه امید وادارکردن تبه کاران حاکم به آزادی هرچه سریع ترزندانیان
جنبش زنان وتعریف دیگری ازسیاست ومبارزه
6 دلیل برای پیشروبودن جنبش زنان:

Thursday, March 04, 2010