Wednesday, September 28, 2016

نگاهی دو انتقاد

نگاهی دو انتقاد به مقاله"همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند" 
1- دم خروس امپریالیستی بهانه مخالفت با حقوق ملی کورد
اقای محترم٬ خطراتی که روژاوا را تهدید میکند به منافع قدرتهای بزرگ جهانی در وهله اول برمیگردد و بعدا به کشورهای ضد امپریالیستی ایران۰سوریه و.. استفاده ازواژهای امپریالیستی و سرمایداری واقعیت ژئوپلتیک منطقه را بیان نمیکند .حقوق کردها بوسیله رژیمهای سرمایداری مثل شاه و ترکیه و و یا رژیمهای جمهوری اسلامی ضد امپریلیسم وسوریه و عراق صدام 
بشدت سرکوب میشدند. 

Tuesday, September 27, 2016

نئولبیرالیسم حرام زاده و نولیبرالیسم غیرحرام زاده

نئولیبرالیسم حرام زاده و نئولیبرالیسم غیرحرام زاده؟!
"امروز50 هزار نفر از مردم فرانکفورت فریاد زدند که نه کاپیتالیسم را میخواهند و نه فرزند ناپاکش نئولیبرالیسم را"!  در ذیل گزارشی با عنوان فوق در فیس بوک، یادداشتی به شرح زیر از سوی من نگاشته شد که نظر به اهمیت موضوع آن رادر اینجا هم درج می کنم:

Sunday, September 25, 2016

نقدی کوتاه به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا

 نگاهی به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا علیه داعش و چالشی که این جنبش را تهدید می کند!

می دانیم که دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف خود-حفظ و تشدیدسلطه اش بر منطقه اگر منافعش اقتضا کند- ابائی از یارگیری و همکاری با داعش و یا حتی نیروهای چپ و مترقی ندارد. چرا که می تواند با یک تیردونشان بزند: هم درجهت مهاربحران منطقه که کنترلش از دستش خارج شده عمل کند و هم این نیروهای مترقی و رهائی بخش را از درون تهی سازد

Wednesday, September 21, 2016

واژه جدیدی بنام ورزشکارنما

ابداع واژه جدیدی بنام "ورزشکارنما"!
جبهه نبردی که به وسعت ایران پیرامون دو نوع سبک زندگی جریان دارد! معمولا نبردجاری بین دو سبک زندگی دستکم گرفته می شود. و حال آن که این نبرد برای رژیم و مردم به معنی مرگ و زندگی است. اگر در نظربگیریم که کنترل جامعه درقالب ارزش ها و آموزه ها و سبک زندگی اسلامی مهم ترین هدف رژیم برای حفظ هویت حکومت اسلامی است، آنگاه معلوم می شود

Sunday, September 18, 2016

از میان خیرها: نگاهی به سه رویداد

 خلوت کردن زندان ها به سبک جمهوری اسلامی!
به حق یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی آبادکردن زندان ها و گورستان ها بوده است. یعنی درست برخلاف آن چه که آبادکردتش را به رژیم گذشته نسبت می داد، خود با شدت و ابعادی چند برابر به آن ادامه داد. از قدیم گفته اند که هرکس به طینت خود می بافد. با توجه به طینت ضدانسانی و فوق ارتجاعی رژیم، وقتی از خلوت کردن زندان ها سخن می گوید باید بشدت نگران بود.

Sunday, September 11, 2016

پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست

پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!
عذرخواهی به سبک سعیدمرتضوی!
چندی پیش سعیدمرتضوی دادستان عمومی تهران که به عنوان نمادجنایت کهریزک شناخته شده است، اعلام داشت که تقریبا از تمامی اتهامات خود تبرئه شده است. این واژه "تقریبا" نشان می داد به توصیه کسانی که راه تبرئه او را هموارکرده اند، هنوز یک حرکت کوچک اما نمایشی برای بستن پرونده جنایت کهریزک و تبرئه او باقی مانده است و آن ابرازیک "عذرخواهی" صوری از جنایتی است که البته به ادعای او و قضات سربفرمان دادگاه، عمدی در آن نبوده است.

Saturday, September 10, 2016

تجربه بارسلون برای بازپس گیری فضاهای تصاحب شده شهری

تجربه بارسلون برای بازپس گیری فضاهای تصاحب شده شهری!
شهرهای امروزی، بویژه شهرهای بزرگ، عصاره و بیانگرناهنجاری های انباشته شده نظم مناسبات اجتماعی و اقتصادی حاکم و مشخصا تبلورنقض سیستماتیک حقوق شهروندی مشتمل بر: سیطره ماشین ها و تسخیرخیابان ها و فضاها و جاده ها توسط وسائل حمل و نقل بویژه خصوصی، شرکت ها و بانک ها و.. دود وسروصدا، کم تحرکی و فقدان فضای سبز و دشواری تنفس و پی آمدهای آن، نقویت بیگانگی، انفرادمنشی و گسست مراودات و مناسبات اجتماعی و انسانی ساکنین، کمبودفضاهای تفریحی و عدم بهره گیری بهینه از اوقات فراغت، و فقدان فرصت و امکانات برای انجام تجربه های مشترک، سربرافراشتن محلات اعیانی و و فقیرنشین و....و در یک کلام طبقاتی ، مسموم و بیگانه شدن، هم چون آئنینه تمام نمای سیستم حاکم است. کاربری و معماری این شهرها اساسا در خدمت تأمین نیروی کار و مصرف و هم چنین کنترل شهروندان است. از همین رو بیرون کشیدن فضاهای شهری و شهروندی، از چنگ سرمایه و صاحبان قدرت، برای بهره گرفتن از حقوق شهروندی دموکراتیک اکنون تبدیل به یک ضرورت حیاتی شده است. امروزه شهرها هم چون کارگاهی بزرگ در خدمت سرمایه و بازتولیدگسترده آن و از جمله به عنوان شهروندمصرف کننده قراردارند. روح حاکم برمعماری آن نیزعموما هدایت ترددساکنان به غرفه ها و فروشگاه های متعلق به مراکزبزرگ تولیدی و تجاری است. از این رو امروزه مبارزه برای زیست و زندگی توسط شهروندان، با مبارزه علیه کلیت سیستم وعلیه کالائی شدن زندگی است.
شعارشهرمان را با زندگی پرکنیم و خیابان ها را بازپس بگیریم، تجربه ای که شهربارسلون به شیوه خاص خود آن را در دستورکارخودقرار داده است، می تواندافق های تازه ای را در مبارزه علیه سیطره سرمایه برشهرها بگشاید:

Thursday, September 08, 2016

!علم الهدی و مثلت شوم

علم الهدی و مثلت شومی که موقعیت های بدست آمده را موردتهدید قرارداده است!
ما نباید آرام بگیریم و تا لحظه مرگ باید بجنگیم! با این شعاراست که علم الهدی با قرارگرفتن در  صف اول مقابله با دولت، شمشیر را از رو بسته است. او پس از آن که مشهد را حریم ضریح امام هشتم شیعیان و به عنوان یک قلمروخودمختار در برابرسیاست های دولت اعلام کرد، اکنون از یک مثلت شوم که موجب از دست دادن موقعیت ها برای منافع جناحی که او از آن دفاع می کند، سخن می گوید