Friday, April 26, 2019

!به استقبال روزگارگر برویم

!به استقبال روزگارگر برویم                                        
اول مه امسال از سه جهت می تواند اهمیت ویژه داشته باشد: 

ارتقاء‌سطح مطالبات به سویه های ضدسرمایه داری، طرح مطالبات مشترک بخش های مختلف جنبش کارگران و زحمتکشان، و بالاخره نشان دادن همبستگی عملی این بخش ها در این روزنمادین. 
در این میان پیوند و همبستگی دو بخش استراتژیک نیروی کار یعنی کارگران و معلمان که شاهدرویش جوانه های آن هستیم می تواند در روندرشدخود در چشم اندازطوفانی و مبهمی که در برابرمان قرارگرفته است سرنوشت سازباشد.
زنده باد روزکارگر و معلم و پیوندآن ها!

گفتگو: وضعیت و چشم انداز

در این برنامه پیرامون اظهارات ظریف در آمریکا با هدف بکارگیری ابزاردیپلماتیک برای کاهش از فشارهای دولت آمریکا،   انتقادبه یک جانبه گرائی و دفاع از چندجانبه گرائی برای ممانعت از دوقطبی کردن بحران توسط دولت آمریکا حول ایران و جهان؛ تبدیل حربه ضدبشری تحریم و سیاست گرسنگی دادن  به  یک اسلحه کاربردی در مقیاس جهانی در زرادخانه آدولت آمریکا برای کنترل تجارت جهانی و نیل به اهداف و منافع خود،  تاثیر نامتقارن و متفاوت آن بر دستکاه حاکمه و مردم و بالاخره تلاش رسانه های بزرگ در رهبرسازی برای کنترل جنش مردم و...... 

Sunday, April 21, 2019

گفتگو پیرامون ورودحشدالشعبی به ایران

در این برنامه پیرامون ورودحشدالشعبی به ایران به بهانه امدادرسانی، پارادوکسی که رژیم در ارتباط با قرارگرفتن سپاه در لیست تروریستی با آن مواجه شده و.. درموردبحران گفتمانی اصلاح طلبان در ارتباط با مقاله حجاریان که مهمترین مساله آن ها را معضل بقاء دانسته است و بحران گفتمانی آنها، و هم چنین ارزیابی از زمینه ها و شالوده های شکل گیری گفتمان چپ .... گفتگو می شود.

Monday, April 15, 2019

با تقی روزبه در برنامه رمزپیروزی حسن اعتمادی

 در این گفتگو که پیرامون مقاله آیا باید در انتطارسیل سیاسی هم بود؟ و هم چنین چگونگی آرایش صفوف اپوزیسیون صورت  گرفت، تاکیدمن سوای خرده گفتمان ها  بر فرایندشکل گیری وگفتمان اصلی متفاوت و بلکه متضاد در صف اپوزیسیون و هم چنین در جنبش داخل بود که که طبعا هر طیف نیروی خود را در وهله اول صرف  متشکل  و همگراکردن گرایشات نزدیک به خوپد می نماید. اما آن ها در عین حال می توانند به شکل سلبی در برابراستبدادمسلط حکومت اسلامی اگر که خواهان سرنگونی هستند عمل کنند.اما در درون جنبش با گفتمان های اثباتی خود حضوردارند  که این درس بزرگی است که از فاجعه شکست انقلاب بهمن بدست آمده است.بطورکلی جامعه ایران از دو تجربه تاریخی نظام موروثی و نظام مذهبی اشباعشده است و باید در گامی تاریخی از هردوی این ها عبورکند.. بهمین دلیل جمهوری خواهان واقعی نیز نمی توانند خود را در صف سلطنت طلبان منحل کنند.

Saturday, April 13, 2019

به مناسبت دستگیری آسانژ: طناب داربر گلوی دموکراسی!

بازتکثیر، به مناسبت دستگیری بنیان گذارویکی لیکس!
طناب داربر گلوی دموکراسی!
جولیان آسانژمؤسس سایت افشاگر ویکی لیکس درمحاصره پلیس لندن است. به رغم اعطای پناهندگی به وی ازسوی کشور اکوادور و در مغایرت با کنوانسیون مربوط به حقوق بشرو پناهندگی، پلیس اعلام کرده است او را دستگیر و روانه سوئد (و باحتمال زیاد از آن جا به آمریکا) خواهد کرد.

Sunday, April 07, 2019

؟آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم

آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!
این روزها که سرازیرشدن سیل های گسترده در بخش های وسیع از مناطق کشور موجب بروزفاجعه ای به معنی واقعی اعم از مرگ و مجروج شدن و آوارگی و از دست دادن وسیله کسب معاش جمعیتی عظیم شده است، و در شرایطی که فساد و رقابت درونی باندها و ناکفایتی رژیم در مقابله با آن خشم مردم ایران را برانگیخته است؛ عجیب نیست که در کنارسایراعتراضاتی چون اعتراضات مطالباتی کارگران و معلمان و ... و یا مالباختگان، شاهد اعتراضات گسترده «سیل باختگان» باشیم. سیل باختگانی که دامنه رفع و رجوع رنج و مصیبت اشان، حتی فراتر از ظرفیت های بودجه دولت خواهد بود. چنان که از هم اکنون گفته می شود که از توانائی های مالی دولت خارج است و باید به سراغ ته مانده صندوق ذخایرارزی رفت. بهرصورت سوای جنبه های اقتصادی و سیاسی که سیل اخیر با توجه به شرایط عمومی نارضایتی برخواهد انگیخت، اما بنظر می رسد که همزمان با «سیل» ناشی از اتمسفرسیاسی بین المللی هم مواجه هستیم که بی گمان بر کل بحران و برآیندآن بی تأثیرنخواهد بود:

Monday, April 01, 2019

حقه و فریب در همه پرسی ١٢ فروردين ١٣٥٨برای تعیین نوع حکومت اسلامی

همه پرسی ١٢ فروردين ١٣٥٨برای تعیین نوع حکومت، دروغ و فريب و توهم، و تحولات گفتمانى و چشم انداز براندازى حكومت اسلامى

در این گفتگو که با حضور کاظم کردوانی و تقی روزبه در تحلیل چگونگی همه پرسی ۱۲ فروردین صورت می گیرد، حول این که چگونه خمینی با احساس خطر از گذشت زمان در روشدن بیش از موعد دستش و دشوارشدن به تصویب رساندن نوع حکومتی که در نظرداشت تلاش کرد هم آن را هرچه زودتر برعم فراهم نبودن شرایط برگزاری و هم تاکید صرف بر روی نام و نیز تنها با یک گزینه بدون روشن کردن محتوای حکومت آن را به رای گذارد. او همه ترفندها و توان خود را بکارگرفت تا تنورداغ است نان ولایت را به پزد و به آن شکل حقوقی بدهد. و این که چگونه ملی-مذهبی ها-یپوند کراوات با عمامه- هموارکننده آن شدند. و بالاخره به شرایط کنونی و حول چهل سال تلاش برای برساختن هویت اسلامی و شکست آن و از جمله بحران گفتمانی که اکنون نظام با آن دست بگریبان آن است پرداخته می شود. والبته در کل بحث ها سایه روشن های دو نوع برخورد و ارزیابی حول انقلاب بهمن و حکومت اسلامی مشهوداست که نهایتا خود را در دو گفتمان و دو رهیافت برای خروج از بحران کنونی نشان می دهد....

شاخص های بحران در سالی که آغاز گشته است