Wednesday, February 18, 2015

!خودخوارگی


 خودکامگی در اوجی تازه!


رشدخودخوارگی و خودویرانگری در نظام اسلامی نشانه چیست؟

فقط استنشاق ریزگردها در فضای تنفسی کشور نیست که زندگی را برمردم ایران و بویژه  نواحی جنوب آن تلخ و سخت کرده است، بلکه فضای مسموم سیاسی هم بهمان اندازه خفقان آوربوده و آلوده به ریزگردهای مداوم استبدادبی امان است. از قضا بخش مهمی از ریزگردهای برآمده از تخریب محیط زیست از همان جائی بر می خیزد که بادهای سمی سیاسی برمی خیزند: از قدرت مشرف برزندگی و از جغرافیای زیست سیاست و عدم کفایت حاکمان ورشکسته و به غایت فاسد.

Tuesday, February 17, 2015

عوامل تقویت کننده بنیادگرائی و سیاست غرب در برابرآنعوامل تقویت کننده بنیادگرائی و سیاست غرب در برابرآن*
-2  آیا «شوک درمانی» در مورد مقدسات اسلام و یا مقدسین کار ساز بوده است؟ و بعبارت دقیق تر، آیا پس از ده سال از انتشار کاریکاتوری های محمد؛ توانست دگم های مسلمانان را بشکند؟ و یا برعکس به افراط گرایی اسلامی در سطح جهان دامن زد و ان را تشدید نمود؟

Thursday, February 12, 2015

!جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟

!جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟
از نظرشما «جدایی دین از دولت» و یا «جدایی دین از سیاست» مدنظر است و با اسلام سیاسی چه باید کرد؟*1:
آن چه که در لائیسیته و بر طبق قانون اساسی 1905 فرانسه مطرح است، جدائی دولت (دولت در معنای در برگیرنده همه قوا) و نهادهای عمومی (مثل آموزش و بهداشت و....)  از دین و نهادهای دینی (کلیسا) و حفظ استقلال و بی طرفی آن در اموردینی و مذهب می باشد و این به معنای آن است که دین رسمی وجود ندارد.

Tuesday, February 10, 2015

مناظره فراهانی و تقی روزبه در موردتحولات یونان و دنقش ماشین دولتی در برنامه چپ


مناظره بین دو رویکرد پیرامون برخورد با تحولات یونان: بهروز فراهانی و تقی روزبه.

در این مناظره کانون اصلی بحث پیرامون دونوع حمایت از دولت تازه یونان و نیز نقش ماشین دولتی است در برنامه چپ رادیکال.

میزگردرادیوهمبستگی پیرامون ارزیابی از پیروزی سیریزا

میزگردرادیوهمبستگی با فروغ اسدپور(پژوهشگرچپ)، غنی مجیدی (اقتصاددان) و تقی روزبه (فعال چپ) پیرامون اززیابی ازپیروزی اتحادچپ یونان(سیریزا)، اهمیت و پی آمدها.